Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2008     Volumen 33     Suppl 1     
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  
                 
 

XXVII Timočki medicinski dani - Zaječar, 22-24. maj 2008.

RADOVI - ZBORNIK SAŽETAKA
Sažeci radova 91-100

<<< ] >>> ]  
 
 
 
 1. PRIMENA PRIVREMENIH PEJSMEJKERA U ZAJEČARSKOM KARDIOLOŠKOM ODSEKU U PERIODU 2006-2008.
  Vladimir Mitov, Aleksandar Jolić
  ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, INTERNO ODELJENJE
 2. PRIMENA PRIVREMENE PEJSMEJKER TERAPIJE AV BLOKA GR III KOD PACIJENTA SA AKUTNIM INFARKTOM MIOKARDA – PRIKAZ SLUČAJA
  Sandra Dimitrijević, Aleksandar Jolić, Vladimir Mitov
  ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, INTERNISTIČKA SLUŽBA, KARDIOLOŠKI ODSEK
 3. TERAPIJSKI PRISTUP REZISTENTNOJ I PSEUDOREZISTENTNOJ ARTERIJSKOJ HIPERTENZIJI
  Igor Đorđijoski(1), Dušan Bastać (1), Zoran Joksimović (2)
 4. UTICAJ SUBKLINIČKE HIPOTIREOZE NA MORFOLOŠKE I FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE SRCA I KRVNIH SUDOVA
  Danijela Ž. Nikolić
 5. SUPLEMENTACIJA BIOLOŠKIM KALCIJUMOM POREKLA BISERA IZ ŠKOLJKI PINCTADA MAXIMA KOD POSTMENOPAUZNIH ŽENA SA SNIŽENOM MINERALNOM KOŠTANOM GUSTINOM
  Nada Vujasinović-Stupar (1, 2), Snežana Novković (2), Ivana Jezdić (3)
 6. UTICAJ BIOMETEOROLOŠKIH FAZA NA AKUTNI KORONARNI SINDROM
  Radomir Babović(1) Jasminka Smailagić(3), Milan Bošnjak(2), Dragana Kačavenda(1), Ana Kasap(1)
 7. ANEMIJE KOD ŠKOLSKE DECE
  Emilija Basarić, Marija Radivojević-Rajković, Dragan Ilić, Ljubinka Mladenović
 8. ATEROSKLEROZA I MOGUĆNOSTI PREVENCIJE – PRIKAZ SLUČAJA
  Vinka Repac(1), Jelena Vuković(2)
 9. CIRKADIJALNA DISTRIBUCIJA ASIMPTOMATSKE ISHEMIJE U BOLESNIKA SA KORONARNOM BOLEŠĆU
  Dragana Ilić Videnović
 10. UTICAJ HIPERTENZIJE I HIPERGLIKEMIJE NA DIJASTOLNU FUNKCIJU LEVE KOMORE KOD NORMOTENZIVNIH I HIPERTENZIVNIH PACIJENATA SA DIJABETES MELITUSOM TIP 2
  O. Jovičić(1), B. Obrenović – Kirćanski(2), D. Stanisavljević(3)
 
 
 
  91. PRIMENA PRIVREMENIH PEJSMEJKERA U ZAJEČARSKOM KARDIOLOŠKOM ODSEKU U PERIODU 2006-2008.
Vladimir Mitov, Aleksandar Jolić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, INTERNO ODELJENJE

CILJ RADA je prikaz terapijske primene privremenih pejsmejkera u kardiološkom odseku u Zaječaru od 2006-2008. godine. REZULTATI: U periodu od 22 meseca u Kardiloškom odseku ZC u Zaječaru ukupno su lečena 42 pacijenta primenom privremenog pejsmejkera. Bilo je 18 (42.8%) muškaraca i 24 (57.2%) žena. Kod 34 (81.5%) pacijenata indikacija je bila AV blok gr III. Kod 2 (4.5%) privremeni pejsmejker korišćen je zbog deplecije baterije stalnog pejsmejkera, kod 2 (4.5%) zbog bradiaritmije apsolute i 4 (9.5%) pacijenata sa hiperkalijemijom. Od ukupnog broja, 25 (60%) je dobilo stalni pejsmejker, 9 (21%) je umrlo i 8 (19%) pacijenata otpuštena su bez dalje pejsmejker terapije. Kod 40 (95%) pacijenata korišćen je pristup preko v. subclavia-e, a kod 2 (5%) preko v. femoralis. ZAKLJUČCI: Primena privremenih pejsmekera je jednostavna terapijska metoda koja kod najtežih pacijenata omogućava preživljavanje u 79% slučajeva. AV blok gr III bio je najčešća indikacija za pejsmejker lečenje. Smrtnost u ovoj populaciji pacijenata bila je 21%. Kod 60% pacijenata nastavljeno je lečenje implatacijom stalnog pejsmejkera.

e-mail: mitov@ptt.rs

92. PRIMENA PRIVREMENE PEJSMEJKER TERAPIJE AV BLOKA GR III KOD PACIJENTA SA AKUTNIM INFARKTOM MIOKARDA – PRIKAZ SLUČAJA
Sandra Dimitrijević, Aleksandar Jolić, Vladimir Mitov
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, INTERNISTIČKA SLUŽBA, KARDIOLOŠKI ODSEK

CILJ RADA je prikaz primene privremenog pejsmejkera u terapiji AV bloka gr III kod pacijenta sa infarktom miokarda dijafragmalne lokalizacije. PRIKAZ SLUČAJA: Pacijent M.P. 91 godinu star, primeljen je u Koronarnu jedinicu internog odeljenja zbog novonastalog infarkta miokarda dijafragmale lokalizacije i desne komore. Na prijemu: fr:35/min, TA:74/39mmHg slika AV bloka gr III i ST elevacija od 5 mm u D2,3,aVF, RV4-6. Zbog niske frekvence i hemodinamske nestabilnosti, pored klasične terapije akutnog koronarnog sindroma, plasirana je i elektroda privremenog pejsmejkera. Postignut je adekvatan pejsing sa fr:70/min. Već nakon 10-ak sati prestaje potreba za pejsnigom. Elektroda je skinuta nakon 48h od uspostavljanja sinusnog ritma. U daljem toku stanje stabilno, u terapiju uveden Metoprolol 2x12,5mg a potom 2x25mg, koji pacijent dobro podnosi. Otpušten na dalje kućno lečenje 9. dana, sa sinusnim ritmom i terapijom Metoprolola. ZAKLJUČAK: Primena privremenog pejsmejkera u akutnom infarktu dijafragmalne lokalizacije neophodna je kod pacijenta sa sporom frekvencom i hemodinamskom nestabilnošću. Ovaj vid terapije je najčešće potreban samo nekoliko sati ili dana, u navedenim slučajevima je od vitalnog značaja i odlično se podnosi, što prikazuje i slučaj 91 godinu starog pacijenta.

e-mail: mitov@ptt.rs

93. TERAPIJSKI PRISTUP REZISTENTNOJ I PSEUDOREZISTENTNOJ ARTERIJSKOJ HIPERTENZIJI
Igor Đorđijoski(1), Dušan Bastać (1), Zoran Joksimović (2)
(1) INTERNISTIČKA ORDINACIJA "DR BASTAĆ", ZAJEČAR, (2) INTERNISTIČKA ORDINACIJA "JOKSIMOVIĆ", BOR

UVOD: Rezistentnom hipertenzijom (RH) se smatra povišen arterijski pritisak (TA) koja je iznad željenih vrednosti od 140/90mmHg uz trostruku terapiju koja uključuje i diuretic, a pseudorezistentnom (PRH) neadekvatno tretirane bolesnike. CILJ: Utvrđivanje učestalosti bolesnika sa stvarnom RH i PRH pri prethodnom lečenju i analiza tretmana. BOLESNICI I METODE: Grupu prethodno lečene RH činilo je 33 bolesnika, prosečne starosti 60,3 god., koji su višegodišnji hipertoničari, sa neregulisanom TA uz terapiju od 3 leka na dolasku. Srednja TA na dolasku bila je 184/107 mmHg. Uz pažljivo razmatranje relevantnih parametara RH, procenat rezistentne hipertenzije može biti smanjen REZULTATI RADA: Nakon korigovanja terapije, sa 7,2 poseta po osobi, na poslednjem pregledu srednja TA je bila 146/86 mmHg i sa prosečno 5,9 lekova. Ovi pacijenti najviše su lečeni inhibitorima angiotenzin konvertaze (88%), beta blokatorima (85%), netijazidnim diureticima (67%). Za verifikovanje regulisanja hipertenzije korišćen je 24h holter TA gde je srednji TA bio 135/86 mmHg. RH je potpuno regulisana u 76% bolesnika. Analizom komorbiditeta, koji doprinose rezistenciji, uvrđen je kao najčešći gojaznost (88%), hiperholesterolemija (79%), dijabetes (33%) i metabolički sindrom. ZAKLJUČAK: Studioznim pristupom većina ispitivanih pacijenta (76%) sa rezistentnom hipertezijom, lečenih sa oko 3 antihipertenziva može da se prevede u grupu regulisane hipertenzije putem minucioznog doziranja i uvođenja prosečno 6 lekova, dok se manji broj bolesnika (24%) mora podvrgnuti dodatnim dijagnostičkim testovima i upućivanju specijalisti za hipertenziju.

e-mail: bastad@ptt.yu

94. UTICAJ SUBKLINIČKE HIPOTIREOZE NA MORFOLOŠKE I FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE SRCA I KRVNIH SUDOVA
Danijela Ž. Nikolić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, INTERNO ODELJENJE

Dosadašnja istraživanja ukazuju da subklinička hipotireoza povećava rizik za aterosklerozu i dovodi do funkcionalnih kardiovaskularnih promena.
Cilj je ispitati da li je blaga tireoidna insuficijencija:
a) faktor rizika za ubrzanu aterosklerozu i koronarnu bolest
b) uzrok disfunkcije leve komore
Istraživanjem je obuhvaćeno 60 pacijenata sa subkliničkom hipotireozom i 62 zdrave osobe. Svi ispitanici su podvrgnuti hormonskim i biohemijskim analizama, antropometrijskim merenjima, ehokardiografskom ispitivanju morfologije i funkcije leve komore i merenju intima-medije debljine zajedničke karotidne arterije a rest-stres perfuziona scintigrafija miokarda je rađena kod svih pacijenata koji nisu preležali infarkt miokarda. Koronarna bolest je dokazana pozetivnim nalazom perfuzione scintigrafije ili povišenim troponinima za hospitalizovane pacijente sa akutnim koronarnim sindromom.
Nađena je statistički značajno veća prevalenca, u grupi sa subkliničkom hipotireozom, za ukupni holesterol, LDL frakciju i trigliceride gojaznost diabetes mellitus dijastolnu tenziju, intima-medija debljinu kao i veća prevalenca koronarne bolesti Od ehokardiografskih parametara IVRT i E/A se nisu statistički značajno razlikovali ( p>0,05) dok je značajno veća vrednost u subkliničkoj hipotireozi za E/Emsred, CMmod, adur-Adur.
Subklinička hipotireoza je udružena sa faktorima rizika za koronarnu bolest i nije nezavistan faktor rizika za koronarnu bolest i disfunkciju leve komore.

email: nidas1@eunet.yu

95. SUPLEMENTACIJA BIOLOŠKIM KALCIJUMOM POREKLA BISERA IZ ŠKOLJKI PINCTADA MAXIMA KOD POSTMENOPAUZNIH ŽENA SA SNIŽENOM MINERALNOM KOŠTANOM GUSTINOM
Nada Vujasinović-Stupar (1, 2), Snežana Novković (2), Ivana Jezdić (3)
(1)MEDICINSKI FAKULTET U BEOGRADU, (2)INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU KCS, (3)INTERNATIONAL TRADE SYSTEM, BEOGRAD, SRBIJA

UVOD: Savremeno lečenje osteoporoze podrazumeva obaveznu suplementaciju kalcijumom (Ca) i vitaminom D. Dosadašnja iskustva govore o slaboj terapijskoj adherenciji i neophodnosti pronalaženja novih vidova suplementacije. Tehnološkim postupkom mikronizacije bisera školjki pinctada maxima je dobijen nanomolarni prah čime je omogućena resorpcija Ca preko 90%. Osim ove prednosti, biserni prah sadrži i druge minerale, retke elemente i proteine matriksa - faktore rasta i stimulacije osteoblasta. METODOLOGIJA: Pre i posle 6 meseci suplementacije su mereni: mineralna koštana gustina (BMD) DEXA metodom; alkalna fosfataza, Ca, fosfor u serumu i 24 časovnom urinu. Grupa I: 30 bolesnica je lečeno kapsulama bisera školjki pinctada maxima (260 mg elementarnog CaCO3). Grupa II: 20 bolesnica neorganskim CaCO3 500 mg dnevno. Obe grupe su primale 666 ij holekalciferola dnevno. REZULTATI: Grupa I/Grupa II: Starost 61.7/61.7 godina; Početak menopauze: 48.32/48 godina; Trajanje menopauze 13.38/13.7 godina; TT 67.72/71.06 kg; Visina 159.8/162.2 cm; BMI 27.24/26.98 g/cm2; Po svim parametrima grupe su komparabilne (p>0.05). Regioni merenja BMD i rezultati pre i posle suplementacije:
 
Parametri Ca bisera (n= 30) CaCO3 (n= 20)
DEXA LS kičme/kuka 26 (86.7%) / 4 (13.3%) 16 ( 80%) / 4(20%)
BMD pre (g/cm2) 0.901 ± 0.088 0.913 ±0.101
BMD posle 6 meseci  0.948 ± 0.109* p=0.067 0.914 ± 0.128# p=0.987

ZAKLJUČAK: Suplementacija Ca bisernog praha je pokazala superiorniji supstitucioni potencijal, uz odličnu podnošljivost i bez promena laboratorijskih pokazatelja.

e-mail: stuparn@eunet.yu

96. UTICAJ BIOMETEOROLOŠKIH FAZA NA AKUTNI KORONARNI SINDROM
Radomir Babović(1) Jasminka Smailagić(3), Milan Bošnjak(2), Dragana Kačavenda(1), Ana Kasap(1)
(1)SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI SOMBOR, (2) ZC SOMBOR, INTERNO ODELJENJE, (3)RHZ SRBIJE - ODELJENJE BIOMETEOROLOGIJE

UVOD: Povezanost biometeoroloških faza i oboljenja srca se često sreće u profesionalnom radu. CILJ: Cilj ovog istaživanja je da li postoji povezanost određenih biometeoroloških faza i akutnih srčanih oboljenja. MATERIJALI I METODE: Period koji je analiziran je 1826 sukcesivnih dana u petogodišnjem periodu 2002- 2006. godine. Za svaki pojedinačan dan je svakodnevno praćen broj pacijenata po dva oboljenja- akutni infarkt miokarda (AIM- 1592) i nestabilna angina pektoris ( NAP- 650 ), što je ukupno 2242 pacijenta koji su hospitalizovani u koronarnoj jedinici internog odeljenja ZC Sombor. Biometeorološke faze su klasifikovane po N. Todoroviću (modifikovana verzija Hess- Brezowsky klasifikacije). REZULTATI RADA: Nedvosmisleno je pokazano da postoji pozitivna korelacija između pojedinih biometeoroloških faza i broja pacijenata sa pogoršanjem osnovnog stanja.Za AIM koeficijent korelacije je r = 0.9971 i p < 0.0001, za NAP r = 0.9955 i p < 0.0001. Kao rezultat ovoga napravljen je biometeorološki kalendar za ove tipove oboljenja. ZAKLJUČAK: Uz praćenje bioprognoze, koja najavljuje određene biometeorološke faze za naredne dane moguće je prognozirati očekivani broj pacijenata u koronarnoj jedinici i pripremiti odgovarajuće kapacitete. Zaključak je da je bitno edukovati stanovništvo o značaju bioprognoze čime bi se redukovala hospitalizacija.
Ključne reči: biometeorološke faze, akutni infarkt miokarda, nestabilna angina pektoris

e-mail: radebabovic@yahoo.co.uk

97. ANEMIJE KOD ŠKOLSKE DECE
Emilija Basarić, Marija Radivojević-Rajković, Dragan Ilić, Ljubinka Mladenović
ZDRAVSTVENI CENTAR "SVETI LUKA", SMEDEREVO

UVOD: Anemija je značajan zdravstveni problem u svetu i najčešća bolest krvi kod dece. Anemija je definisana koncentracijom hemoglobina ispod desetog percentila za uzrast. Kod anemija je smanjen kapacitet prenosa kiseonika putem krvi i smanjena je ishranjenost tkiva kiseonikom. Nedostatak gvožđa je najčešći nutricioni deficit u svetu, pa je tako i sideropenijska anemija najčešće hematološko oboljenje kod školske dece. CILJ RADA: Cilj rada je da ispitamo prevalencu anemija kod školske dece uzrasta od 14 godina i ukažemo na značaj prevencije, lečenja i dijagnostike. METOD RADA: Analizirali smo krvnu sliku kod 620 učenika, dobijenu pri kontrolnim sistematskim pregledima pred upis u srednju školu. REZULTATI: Rezultati ovog našeg rada pokazuju da je anemija kod dece u pubertetu i ranoj adolescenciji prisutna u 12,25%, kao i da se radi o blažoj anemiji 8,38%. Kod devojčica je anemija prisutna u znatno većem postotku 14,85%, nego kod dečaka 8,8%. U našem ispitivanju radilo se o sideropenijskoj anemiji što smo i dokazali dijagnostičko-terapijskim testom sa gvožđem (Heferol capsule) per os. ZAKLJUČAK: I kod dece u adolescenciji treba razmišljati o anemiji, ne samo kao o bolesti koju treba dijagnostikovati i lečiti, već mnogo više o prevenciji. Sprečavanje anemija doprinosi boljem zdravlju, boljoj fizičkoj kondiciji, sposobnosti učenja i pamćenja. Sve ovo ukazuje da je odgovornost pedijatra u primarnoj zaštiti da ukaže mladima, bilo kroz savete u ordinaciji, bilo kroz radionice o ishrani, na značaj pravilne ishrane za njihovo zdravlje i sprečavanje anemija.
Ključne reči: anemija, školska deca

e-mail: buca.b@nadlanu.com

98. ATEROSKLEROZA I MOGUĆNOSTI PREVENCIJE – PRIKAZ SLUČAJA
Vinka Repac(1), Jelena Vuković(2)
(1)DOM ZDRAVLJA ŽITIŠTE, SLUŽBA OFTALMOLOGIJE, (2)DOM ZDRAVLJA SEČANJ, SLUŽBA NEUROPSIHIJARIJE

UVOD: Tokom 2007. godine analizirano je 60 pacijenata koji su upućeni na konsultativni pregled, metodom slučajnog uzorka. Praćeni su faktori rizika koji dovode do ateroskleroze, kao i njihove komplikacije: okluzija ACR, VCR, ICV, infarkt miokarda. CILJ RADA: da se ukaže na značaj preventivnog rada i lečenja ovog tihog i teškog oboljenja.
Ključne reči: ateroskleroza i komplikacije, preventivni rad.

e-mail: dzzitiste@gimelnet.co.yu

99. CIRKADIJALNA DISTRIBUCIJA ASIMPTOMATSKE ISHEMIJE U BOLESNIKA SA KORONARNOM BOLEŠĆU
Dragana Ilić Videnović
ZAVOD ZA SPECIJALIZOVANU REHABILITACIJU "GAMZIGRAD", GAMZIGRADSKA BANJA

UVOD: Zapažanje brojnih autora ukazuje da je rizik od koronarnog događaja 5,3 puta veći, a za smrt 2 do 3 puta veći ukoliko u angini pectoris postoji značajna ,,silent” ishemija (Seller, 1993). Obzirom da su NSS i IM ponekad prve manifestacije koronarne bolesti, otkrivanje tihe ishemije postavlja se kao klinički imperativ. CILJ RADA: Cilj je posmatranje učestalosti tokom dana asimptomatske ishemije i dužine trajanja kod odabrane grupe pacijenata sa infarktom miokarda, nestabilnom anginom pectoris, stabilnom anginom anginom pectoris. METODOLOGIJA: U izradi rada korišćen je holter DEL MAR AEKG dvokanalni, a analizirano je 90 pacijenata sa već dokazanom koronarnom bolešću. Podaci su predstavljeni tabelarno i grafički. Obrada je obavljena programskim paketom Microsoft Office. REZULTATI: Od 30 bolesnika sa IM (Infarktom miokarda), 17 (56,6 %) imalo je AI (asimptomatsku ishemiju pre podne, sa pikom u 10 h (23,5%), 13 bol ( 43,3 %) imalo je AI po podne u 19h (30,7%). Preko 60 min. ishemija je trajala kod 21 bolesnika (70%) 30 bol. NAP (nestabilnom anginom pectoris ) imalo je AI u prepodnevnim satima 11 (36,6%), 19 (63,3 %) po podne. Pik ishemije bio je izražen u 21h. Preko 60 min ishemija je trajala kod 63,3%. U SAP od 30 bol. 22 bol. (73,3%) pre podne, 8 bol. po podne (26,26,6%). Preko 60 min AI je trajala kod 7 bol.(23,7%) ZAKLJUČAK: U posmatranoj grupi bolesnika sa AI i koronarnom bolešću 45,26 % imalo je ishemiju u prvoj polovini dana,sa pikom u 10h ,23 23,43 % po podne sa pikom ishemije u 21h i manjim u 19h. Ishemija je najduže trajala kod bolesnika sa IM (70 %) preko 60 min,u NAP 63,3% SAP 23,3%. Pronalaženje AI može da značajno smanji neželjene kardijalne dogadjaje naročito kod već dokazane koronarne bolesti.

e-mail: gamzavod@verat.net

100. UTICAJ HIPERTENZIJE I HIPERGLIKEMIJE NA DIJASTOLNU FUNKCIJU LEVE KOMORE KOD NORMOTENZIVNIH I HIPERTENZIVNIH PACIJENATA SA DIJABETES MELITUSOM TIP 2
O. Jovičić(1), B. Obrenović – Kirćanski(2), D. Stanisavljević(3)
(1)DOM ZDRAVLJA ARILJE, (2) ZDRAVSTVENI CENTAR– UŽICE, (3)INSTITUT ZA KVB – KCS, INSTITUT ZA STATISTIKU MEDICINSKOG FAKULTETA BEOGRAD

UVOD: Kardiomiopatski poremećaji kod obolelih od DM tip 2 se inicijalno manifestuju smanjenjem komplijanse leve komore koja se detektuje u prisustvu normalne sistolne funkcije leve komore. Koegzistiranje arterijske hipertenzije i DM tip 2 deluje sinergistički i multipliciraju rizik za nastanak i razvoj dijabetičnih, posebno hroničnih kardiovaskularnih komplikacija. CILJ RADA: Utvrditi uticaj hipertenzije i hiperglikemije na dijastolnu funkciju leve komore. MATERIJAL I METOD: Istraživanje je obuhvatilo 155 pacijenata koji su podeljeni u tri grupe: 1. grupa od 50 bolesnika sa HTA i bez DM tip 2, grupa 2 od 52 bolesnika sa DM tip 2 bez HTA i 3. grupa koju čine 53 pacijenata sa DM tip 2 i HTA, a bez koronarne i/ili valvularne bolesti.
Funkcija leve komore je procenjena merenjem ehokardiografskih parametara dijastolne funkcije leve komore: Emax, Amax, E/A, DT, IVRT. Od laboratorijskih analiza su određene vrednosti jutarnje glikemije, holesterola, triglicerida, uree i kreatinina. REZULTATI: Dijastolna disfunkcija leve komore tipa smanjeno rano punjenje je statistički visoko značajno zastupljena u 3. grupi hipertenzivnih dijabetičara u odnosu na one grupe pacijenata koje imaju izolovano samo hipertenziju ili samo dijabetes, (χ2= 19,735; p < 0,01).
U 1. grupi bolesnika vrednosti sTA statistički visoko značajno pozitivno koreliraju sa DT i IVRT (r = 0,448 vs. 0,365; p < 0,01), a statistički značajna negativna korelacija je utvrđena između sTA sa E/A (r = - 0,304; p < 0,05). U 2. grupi pacijenata sTA statistički visoko značajno pozitivno korelira sa DT (r = 0,357; p < 0,01). U 3. grupi bolesnika sTA je statistički značajno srazmerno povezan sa DT i IVRT (r = 0,326 vs. 0,248; p < 0,05), dok dTA statistički značajno pozitivno korelira sa DT (r = 0,275; p < 0,05).
U 1. grupi je sTA je statistički visoko značajan prediktor modela dijastolnog punjenja leve komore, (p < 0,01), i vrednosti sTA i dTA su pojedinačni statistički značajni prediktori Emax, p < 0,05. U 2. grupi je sTA statistički značajan prediktor modela dijastolnog punjenja leve komore, (p < 0,05).
Uticaj hiperglikemije na funkciju leve komore nije statistički značajan. ZAKLJUČAK: Arterijska hipertenzija, posebno sTA je najznačajniji i nezavistan faktor rizika u korelaciji i predikciji parametara dijastolne funkcije leve komore kod obolelih od DM tip 2.
Ključne reči: dijabetes tip 2, hipertenzija, leva komora, dijastolna disfunkcija.

e-mail: ojovicic@gmail.com

 
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design