Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2008     Volumen 33     Suppl 1     
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  
                 
 

XXVII Timočki medicinski dani - Zaječar, 22-24. maj 2008.

RADOVI - ZBORNIK SAŽETAKA
Sažeci radova 141-154

<<< ]  
 
 
 
 1. STATUS ASTHMATICUS - PRIKAZ SLUČAJA
  Petar Firović, Maja Todorov
 2. STRESNA SITUACIJA KAO UZROČNIK ALERGIJSKIH BOLESTI
  Svetlana Turudić (1), Biljana Rašković(2)
 3. TERAPIJA LAŽNOG MANDIBULARNOG PROGNATIZMA
  Zlata K. Rula, Katarina D. Ivković
 4. TUMOR MOKRAĆNE BEŠIKE – PRIKAZ SLUČAJA
  Dušica Matić(1), Ivana Cvetanović(1), Predrag Cvetanović(2)
 5. VERTIGINOZNI SINDROM – PRIKAZ SLUČAJA
  Ivana Cvetanović(1), Dušica Matić(1), Predrag Cvetanović(2)
 6. EDEM EKSTREMITETA NAKON ORTOPEDSKIH INTERVENCIJA - DIJAGNOSTIČKI PROBLEM U REHABILITACIJI
  Žaklina Damnjanović , Rade Kostić, D. Rondović, Gordana Ljumović, P. Nikolić
 7. KOMBINOVANJE NIVOA B-TIPA NATRIURETSKOG PEPTIDA U PLAZMI I PARAMETARA TKIVNOG DOPPLERA U EVALUACIJI DIJASTOLNE DISFUNKCIJE LEVE KOMORE
  Dušan Bastać(1), Igor Đorđijoski(1), Zoran Joksimović(2),
 8. ZNAČAJ 24 ČASOVNOG KONTINUIRANOG MERENJA ARTERIJSKOG KRVNOG PRITISKA U OTKRIVANJU HIPERTENZIJE BELOG MANTILA, MASKIRANE HIPERTENZIJE I PREDVIÐANJU KOMPLIKACIJA ARTERIJSKE HIPERTENZIJE
  Zoran Joksimović (1), Dušan Bastać (2)
 9. AON CAPITIS FEMORIS - CALVE-LEGG-PERTHES
  Gavrilo Vasilev
 10. HIPOPITUITARIZAM KAO UZROK NISKOG RASTA, PUT KA DIJAGNOZI – PRIKAZ SLUČAJA
  Radmila Kosić, Mila Otašević, Marijana Genić
 11. DIJAGNOSTIČKE NEDOUMICE POREMEĆAJA STANJA SVESTI – PRIKAZ SLUČAJA
  Minela Mišić, Dragan Katalinić
 12. POREMEĆAJ ISHRANE - PREKOMERNA UHRANJENOST DECE ŠKOLSKOG UZRASTA, MOGUĆNOST PREVENCIJE
  Marina Miljević, Bojana Bulić, Milka Raičević, Ljiljana Todorović, Biljana Šotra
 13. PREGLED DECE OBOLELE OD HRONICNIH NEZARAZNIH OBOLJENJA,
  MOGUĆNOST PREVENCIJE, RANA DIJAGNOSTIKA

  Marina Miljević, Vidosava Jagodić-Torbica, Bojana Bulić
 14. ADOLESCENCIJA, TEŠKOĆE U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI, PRIKAZ SLUČAJA METABOLIČKOG SINDROMA
  Marina Miljević, Bojana Bulić, Milka Raičević, Ljiljana Todorović
 
 
 
  141. STATUS ASTHMATICUS - PRIKAZ SLUČAJA
Petar Firović, Maja Todorov
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI

Astma se karakteriše periodima bronhospazma i hipersekrecije bronhijalne sluzi sa intervalima relativnog ili potpunog zdravlja. Prvi opis tog hroničnog zapaljenskog poremećaja disajnih puteva datira još iz drugog veka p.n.e. a sama reč asthma je grčkog porekla i u prevodu znači dahtanje ili teško disanje.
Astmatični napad mogu da pokrenu više faktora: alergijske reakcije, infekcije disajnih puteva, lekovi, napor, stres, inhalacija iritantnih materija, u toku sna (najveći broj smrtnih slučajeva).
Kada su napadi učestali sa kratkim razmacima između njih ili kada astmatični napad duže traje (nema još jedinstvenog stava) bez mogućnosti njegovog prekida, onda je to Status asthmaticus. To je ozbiljno stanje koje se može pogoršati i dovesti do kome, pa i smrti.
Znaci i simptomi astmatičnog napada su izrazito teško disanje i borba za vazduh, zauzimanje sedeće pozicije, ubrzano disanje oko 40-50 respiracija u minuti, tahikardija, kašalj. Ako se ne prekine napad razvija se cijanoza i nemogućnost govora sa tendencijom daljeg pogoršanja stanja bolesnika.
Terapija se bazira na bronhospazmoliticima, kortikosteroidima, rehidrataciji, kiseoniku, antibioticima.
Ovde je opisan slučaj pacijenta starog 29 godina, kod koga je na osnovu fizikalnog nalaza i heteroanamneze u terenskim uslovima prepoznat status astmatikus, uspešno tretiran i transportovan na dalji hospitalni tretman.
Cilj rada je da ukaže na problematiku dijagnoze, diferencijalne dijagnoze i brz inicijalni tretman u terenskim uslovima. U radu kao izvor podataka korišćeni su protokoli pacijenata SHMP u toku 2007. godine.

e-mail: petarfirovicf@yahoo.com

142. STRESNA SITUACIJA KAO UZROČNIK ALERGIJSKIH BOLESTI
Svetlana Turudić (1), Biljana Rašković(2)
(1)DOM ZDRAVLJA INĐIJA, SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA, (2)NOVOSADSKI HUMANITARNI CENTAR, NOVI SAD

Alergijske bolesti su oboljenja uzrokovana imunskom senzibilizacijom zbog antigena koji dolaze iz spoljne sredine-egzoantigeni(alergeni). Senzibilizacija podrazumeva neodgovarajuću promenjenu i po organizam štetnu reakciju imunskog sistema. Slabost imunskog sistema dovodi do ispoljavanja različitih poremećaja, počev od lakih alergijskih bolesti (rinitis, konjunktivitis, dermatitis, urtikarija) do teških imunoloških bolesti.
Cilj ovog istraživanja je bio ispitivanje povezanosti stresne situacije (smrt člana porodice, razvod braka, gubitak posla, itd.) sa nastankom alergijske bolesti, zatim stepena stresa sa nastankom alergijske bolesti kao i razlike u učestalosti nastanka alergijske bolesti s obzirom na pol.
Metod rada se zasnivao na anonimnom upitniku za samoprocenu nivoa stresa, prisustva stresnog događaja i njegovoj analizi.Uzorak je činilo 75 ispitanika.
Obrada podataka je pokazala da postoji povezanost između postojanja stresnih situacija i nastanka alergijske bolesti. Kod 73,3% ispitanih osoba koje imaju alergijsku bolest stresna situacija je prethodila nastanku alergijske bolesti.
Nema značajne povezanosti između stepena stresa i prisustva alergijske bolesti. Od ukupnog broja osoba sa alergijskom bolešću 70% čine žene, a 30% muškarci, dok kontrolnu grupu čini približan broj muškaraca i žena. Od ukupnog broja ispitanih osoba 56% je pod stresom.
Na osnovu ovakvih rezultata možemo zaključiti da je stresna situacija jedan od značajnih uzročnika za nastanak alergijskih bolesti.
Ključne reči: stres,stresna situacija,alergijske bolesti.

e- mail: ceca1602@yahoo.com

143. TERAPIJA LAŽNOG MANDIBULARNOG PROGNATIZMA
Zlata K. Rula, Katarina D. Ivković
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "PRIM DR. ZLATA RULA"

CILJ ovog rada je da se prikaže terapija pacijenta sa malokluzijom ½ III klase i dubokim obrnutim preklopom rotiranih gornjih centralnih inciziva. MATERIJAL I METOD׃ kod devojčice stare 8 godina i 9 meseci dijagnostikova je ½ III kl. Lažni mandibularni prognatizam sa dubokim preklopom i izrazitom rotaciom gornjih centralnih sekutića. Dijagnoza je postavljena na osnovu analize telerendgenskog i ortopantomografskog snimka, analize studijskih modela i analize lica. Plan lečenja obuvata tri faze: u I fazi ekstrahirani su gornji mlečni laterarni sekutići, izrađen je gornji aktivni aparat sa zavrtnjem za tegljenje fronta, oprugama za derotaciju centralnih inciziva, bočnim nagriznim grebenom i kontra labijalnim lukom. U II fazi incizivi su prebačeni, postavljeni u skoro pravilan položaj, nikli su lateralni sekutići visoko, urađena je frenektomija i izrađen aparat sa adaptiranim labijalnim lukom. U III trećoj fazi urađeni su gornji i donji aktivni aparati sa zavrtnjima za transverzalno širenje kako bi se potpuno rasteretili gornji i donji front. REZULTATI׃ postignuti su zadovoljavajući rezultati u predhodne dve faze rada, okluzija u predelu molara je u I klasi, preklop je pravilan sada predstoji još da se rastereti gornji i donji front. Terapija je do sada trajala 23 meseca. ZAKLJUČAK׃ iz prikazanog slučaja se vidi da primenom odgovarajućeg ortodontskog lečenja na vreme, nepravilnost može veoma uspešno da se ispravi.

e-mail: ketii@eunet.yu

144. TUMOR MOKRAĆNE BEŠIKE – PRIKAZ SLUČAJA
Dušica Matić(1), Ivana Cvetanović(1), Predrag Cvetanović(2)
(1)DOM ZDRAVLJA NIŠ, OJ OPŠTA MEDICINA, (2)VOJNA BOLNICA NIŠ

UVOD: Veliki je broj pacijenata koji se sa simptomima od strane urinarnog trakta javljaju lekaru opšte prakse. Ne mali broj javi se i sa hematurijom. Hematurija je često prvi i jedini simptom tumora mokraćne bešike. U kliničkoj slici tumora mokraćne bešike dominira najčešće hematurija a dizurične smetnje su posledica sekundrane infekcije. Faktori rizika za nastajanje ovih tumora su: pušenje, profesionalno izlaganje hemijskim izazivačima raka, porodična sklonost ka ovom oboljenju. Tri puta češće oboljevaju muškarci. Mogućnost blagovremenog otkrivanja ne postoji. CILJ: pokazati da se svaka hematurija mora ozbiljno shvatiti i ispitati. METOD I REZULTATI: prikaz slučaja pacijentkinje sa hematurijom nakon recidivirajuće asimptomatske urinarne infekcije. Pacijentkinja, starosti 60 godina, pušač, nakon dve asimptomatske urinarne infekcije (koje je potvrdio samo nalaz u sedimentu urina), javlja se zbog hematurije svom izabranom lekaru. Upućena je odmah urologu i podvrgnuta svim dijagnostičkim procedurama (EHO urotrakta, cistoskopija, CT male karlice, biopsija). Nakon dijagnostikovanja urađena je TUR koja je potvrdila dijagnozu: Carcinoma urothelliale gr. Hg:II NG II. Konzilijarno je odlučeno da je indikovana primena BCG-vakcine po protokolu. ZAKLJUČAK: detaljnim ispitivanjem pacijenata koji se javljaju sa hematurijom mogu se pravovremeno otkriti tumori mokraćne bešike i sprovesti adekvatan hirurški tretman koji može produžiti vreme preživljavanja pacijenata.
Ključne reči: hematurija, tumor mokraćne bešike, izabrani lekar.

e-mail: mixainatali@ptt.yu

145. VERTIGINOZNI SINDROM – PRIKAZ SLUČAJA
Ivana Cvetanović(1), Dušica Matić(1), Predrag Cvetanović(2)
(1)DOM ZDRAVLJA NIŠ, OJ OPŠTA MEDICINA, (2)VOJNA BOLNICA NIŠ

UVOD: Veliki je broj pacijenata koji se javljaju lekaru opšte prakse sa manje ili više izraženim tegobama koje odgovaraju vertiginoznom sindromu. Iako u najvećem broju slučajeva bezazlen poremećaj, u njegovoj osnovi mogu da leže i prikriveni uzroci značajnijih oboljenja, pa je stoga potrebno detaljno ispitati takve bolesnike. CILJ RADA: pokazati da rano otkrivanje poremećaja metabolizma masti i šećera, kao i rano otkrivanje hipertenzije, mogu umnogome smanjiti mogućnost komplikacija koje nastaju kod vertiginoznog sindroma. METOD I REZULTATI RADA: prikaz slučaja pacijenta sa izraženim vertiginoznim sindromom praćenim gubitkom pamćenja i dezorjentacijom, kome je više meseci pre pojave oboljenja savetovano da načini detaljne pretrage i skrenuta pažnja da vertigo može biti znak ozbiljnih bolesti. Pacijent, star 65 godina, podvrgnut je kompletnim dijagnostičko - terapijskim procedurama što je pokazalo da u osnovi vertiginoznog sindroma leže povišene vrednosti šećera (7,8mmol/l), holesterola (8,3mmol/l) i hipertenzija (170/100 mmHg). ZAKLJUČAK: detaljnije ispitivanje koje je prvim pregledom predloženo pacijentu moglo je dosta ranije da otkrije poremećaj tolerancije glukoze, hiperholesterolemiju i hipertenziju, pa bi pravovremeno lečenje ovih poremećaja zasigurno ublažilo ponovni napad jako izraženog vertiga, ili njega čak ne bi ni bilo. Sve navedeno govori u prilog mišljenju da je uloga izabranog lekara u pravovremenom otkrivanju, lečenju, praćenju i sprečavanju komplikacija mnogih oboljenja, zaista ogromna i jedinstvena.
Ključne reči: vertiginozni sindrom, hiperholesterolemija, hipertenzija, izabrani lekar.

e-mail: cvet3@ptt.yu

146. EDEM EKSTREMITETA NAKON ORTOPEDSKIH INTERVENCIJA - DIJAGNOSTIČKI PROBLEM U REHABILITACIJI
Žaklina Damnjanović , Rade Kostić, D. Rondović, Gordana Ljumović, P. Nikolić
SPECIJALNA BOLNICA "GAMZIGRAD", GAMZIGRADSKA BANJA


UVOD: Čest slučaj u fizijatrijskoj praksi su pacijenti sa edemom ekstremiteta, koji do dolaska na rehabilitaciju nije verifikovan.Tromboza dubokih vena (TDV) jedan je od najčešćih uzroka edema ekstremiteta nakon fraktura, dugotrajne imobilizacije ili operativnog lečenja (ugradnja endoproteze kuka i kolena ili osteosintetskog materijala). Predstavlja istovremeno i stanje koje je povezano sa životnom ugroženošću i visokim invaliditetom, ako se blagovremeno ne dijagnostikuje i ne leči. CILJ: Pokazati da je TDV čest uzrok edema kod postraumatskih stanja. Imajući u vidu da klinička slika nije specifična za postavljanje dijagnoze TDV, želeli smo da podsetimo i na dijagnostičke smernice za TDV. METOD: Prospektivnim kliničkim istraživanjem kod pacijenata upućenih na rehabilitaciju u našu ustanovu nakon ortopedskih intervencija, obuhvaćeni su pacijenti kod kojih je na prvom kliničkom pregledu verifikovan unilateralni edem ekstremiteta.Toj grupi pacijenata izmeren je Welssov scor za TDV i urađen ultrasonografski pregled vena. REZULTATI: U periodu od janura do decembra meseca 2007. godine, od 62 pacijenta sa edemom, kod 30-oro je Welssov scor bio >2 i UZ dijagnostikovana TDV različitog stepena opstrukcije i nivoa lokalizacije. ZAKLJUČAK: Prateci algoritme za TDV kod pacijenata sa edemom ekstremiteta možemo isključiti ili verifikovati TDV, što je od velikog značaja za dalje lečenje i sprečavanje komplikacija (plućna embolija, posttrombotske sekvele).TDV je takođe kontraindikacija za primenu fizikalnih procedura koje mogu dovesti do retromboze i fragmentacije tromba.

e-mail: zaklinadamnjanovic@gmail.com

147. KOMBINOVANJE NIVOA B-TIPA NATRIURETSKOG PEPTIDA U PLAZMI I PARAMETARA TKIVNOG DOPPLERA U EVALUACIJI DIJASTOLNE DISFUNKCIJE LEVE KOMORE
Dušan Bastać(1), Igor Đorđijoski(1), Zoran Joksimović(2),
(1) INTERNISTIČKA ORDINACIJA "DR BASTAĆ", ZAJEČAR, (2) INTERNISTIČKA ORDINACIJA "JOKSIMOVIĆ", BOR

UVOD: Nivo NT-pro B-Tipe natriuretskog peptida (NT-proBNP) je senzitivan pokazatelj povišen u stanjima povišenog zidnog stresa obe komore, povišenog preloada i afterloada i reflektuje kompilaciju sistolne i dijastolne funkcije, valvularne funkcije ali je povišen i u plućnim i bubrežnim bolestima. CILJ RADA: Korelacija i uloga NT-pro BNP u dodatnoj proceni asimptomatske dijastolne disfunkcije i dijastolne insuficijencije leve komore utvrđene odnosom brzine ranog dijastolnog punjenja (Em) i brzine mitralnog anulusa (Ea) na tkivnom dopleru, koji je specifičan pokazatelj povišeng enddijastolnog pritiska leve komore, ali postoji značajna siva zona preklapnja normalnih i patoloških vrednosti. METODE: Ispitivano je 90 konsekutivnih bolesnika, podeljenih u grupu A –normalan NTpro BNP Roche metodom (N=43pts) i grupa B –povisen (N=47). REZULTATI RADA: U grupi B nađeno je 11 bolesnika sa normalnim odnosom Em/Ea ispod 10, koji predstavljaju lažno negativne nalaze za dijastolnu disfunkciju leve komore. U grupi sa povišenim Em/Ea >15, samo je 1 pacijent sa normalnim NT-pro BNP. Stratifikacijom uzorka, gde je BNP veci od 2000 pmol/l, dobija se odlična korelacija sa parametrima dopplera Em/Em (r=0.79). ZAKLJUČAK: kombinovanjem parametra tkivnog doplera i nivoa NT-proBNP postiže se povećanje senzitivnosti i specifičnosti za otkrivanje dijastolne disfunkcije leve komore.

e-mail: bastad@ptt.yu

148. ZNAČAJ 24 ČASOVNOG KONTINUIRANOG MERENJA ARTERIJSKOG KRVNOG PRITISKA U OTKRIVANJU HIPERTENZIJE BELOG MANTILA, MASKIRANE HIPERTENZIJE I PREDVIÐANJU KOMPLIKACIJA ARTERIJSKE HIPERTENZIJE
Zoran Joksimović (1), Dušan Bastać (2)
(1) INTERNISTIČKA ORDINACIJA "JOKSIMOVIĆ" BOR, (2) INTERNISTIČKA ORDINACIJA "DR BASTAĆ" ZAJEČAR

Osnova kontinuirano merenje krvnog pritiska (KMKP) ima specifične kliničke indikacije u lečenju i kontroli krvnog pritiska. KMKP daje značajne podatke koji su od koristi u predviđanju i prevenciji komplikacija hipertenzije. CILJ RADA je prikazati naše rezultate i proceniti vrednost ove metode u pronalaženju osoba sa hipertenzijom belog mantila i maskiranom hipertenzijom kao i u sagledavanju cirkadijarnog ritma krvnog pritiska ispitanika radi izdvajanja pacijenata sa povišenim rizikom za kardiovaskularni ili cerebrovaskularni akcident. METOD RADA: Analizirani su rezultati 160 ispitanika kod kojih je izvršeno 24 časovno KMKP. Jedna polovina ispitanika je nekoliko dana pre i za vreme testa bila bez terapije. Radilo se o osobama sa graničnim vrednostima krvnog pritiska u ordinaciji i posle testa je odlučivano o potrebi lečenja. Druga polovina je pre merenja bila na antihipertenzivnoj terapiji. Kod jih je test indikovan radi procene efikasnosti terapije. REZULTATI: Registrovano je 7 osoba (9,2%) sa "hipertenzijom belog mantila" i 8 (10%) pacijenata sa "maskiranom" hipertenzijom. Krvulju pritiska označenu sa "diper" imalo je 102 ispitanika (63,8%), sa "nondiper" 41 osoba (25,6 %), a 8 osoba (5%) je imalo inverznu krivulju krvnog pritiska. ZAKLJUČAK: Primena KMKP je superiorna metoda u detektovanju hipertenzije belog mantila i maskirane hipertenzije. Indikovana je kod bolesnika sa neobičnom varijabilnošću krvnog pritiska u ordinaciji i kod svih pacijenta koji se leče od povišenog krvnog pritiska radi evaluacije terapije i predviđanja komplikacija hipertenzije.

e-mail: joksaz@ptt.yu

149. AON CAPITIS FEMORIS - CALVE-LEGG-PERTHES
Gavrilo Vasilev
ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO, RADIOLOGIJA

Legg-Calvé-Perthesovo oboljenje predstavlja jednu od juvenilnih osteohondroza ili aseptičnu nekrozu glave, često i vrata femura, i nosi ime po trojici autora koji su ga istovremeno opisali. Po posledicama koje nastaju oboljenje je teško i često ostavlja trajni invaliditet. Počinje sa lakim bolovima u kuku, butini ili kolenu, nastaje hramanje, postepeno i hipotrofija ekstremiteta obolele strane. Cilj rada je prikaz deteta sa asetičnom osteonekrozom glave femura.
Dečak star 9 g. upućen na pregled zbog bolova i delimične ograničenosti pokreta u levom zglobu kuka. Navodi da ga kuk boli već duže vreme a poslednjih nekoliko dana zbog bolova vidno hramlje. Na učinjenoj radiografiji kukova zapaža se fragmentacija glavice leve butne kosti i postavlja dijagnoza asetične nekroze.
To nije često oboljenje, sreće se kod 1 od 10 000 dece. Kod dečaka u uzrastu između 3. i 12. godine, ova bolest je 4-5 puta češća nego kod devojčica. Najveća učestalost je između 4. i 9. godine.Obično je zahvaćen jedan kuk, ali u 10% slučajeva proces je obostran.
U osnovi AON leži prekid krvotoka u nutritivnoj arteriji (totalna AON neke kosti) ili u nekoj njenoj grani (parcijalna AON). Čim dođe do prekida krvotoka, odmah izumiru osteociti, osteoblasti, osteoklasti i svi elementi koštane srži u zahvaćenoj teritoriji. Izumiranjem osteoblasta prestaje svaka izgradnja, a izumiranjem osteoklasta i svaka koštana razgradnja
Vrlo je važna diferencijalna dijagnoza između normalno tamnih epifiza ili apofiza, sa jedne, i faze piknoze kod AON, sa druge strane, i dif. dg. između fragmentacione faze AON i multicentričnog okoštavanja hrskavica.
Prognoza zavisi pre svega od težine promena (manji obim promena znači bolja prognoza). Ona je bolja ako je dete mlađe od 6 godina. Ceo tok zbivanja od fragmentacije do obnavljanja koštanog tkiva-regeneracije traje između 12 i 18 meseci. Dobru prognozu ima oko 2/3 dece što se i radiološkim pregledom može potvrditi

e-mail: dr.gasa@kladovonet.com

150. HIPOPITUITARIZAM KAO UZROK NISKOG RASTA, PUT KA DIJAGNOZI – PRIKAZ SLUČAJA
Radmila Kosić, Mila Otašević, Marijana Genić
DOM ZDRAVLJA "ZVEZDARA", BEOGRAD

UVOD: Nizak rast označava telesnu visinu koja je ispod trećeg percentila za pol i uzrast. Samo kod 5% dece niskog rasta uzrok su endokrinološki poremećaji. Među njima najčešći je hipopituitarizam. CILJ RADA je da se ukaže na važnost ranog postavljanja dijagnoze, što značajno povećeva mogućnost dostizanja normalne telesne visine. METOD RADA: Dijagnoza je postavljena na osnovu perinatalne anamneze, fizikalnog nalaza, praćenja brzine rasta i laboratorijskih analiza referentnih za hipopituitarizam. REZULTATI: Kod pacijenta, sada uzrasta 10 godina, muškog pola, primećen je nizak rast u uzrastu od 18 meseci. S obzirom na pozitivnu perinatalnu anamnezu, učinjene su laboratorijske analize: kortizol, TSH, T3, T4, Ca, P, alkalna fosfataza, koštana zrelost. Dobijene vrednosti su bile u fiziološkim granicama, a brzina rasta je bila iznad donje granice normalnih vrednosti. U četvrtoj godini života utvrđena je niska vrednost FT4, što je indikovalo nastavak endokrinološkog ispitivanja. Dokazano je postojanje tercijarne hipotireoze i započeta terapija levotiroksinom. Posle godinu dana učinjeni su provokacioni testovi (insulinski i klonidinski test) i postavljena dijagnoza hipopituitarizma i započeta terapija hormonom rasta. Posle tri godine u terapiju uveden hidrokortizon zbog razvoja hipokorticizma. Na poslednjoj kontroli telesna visina je na sedamdesetpetom percentilu. ZAKLJUČAK: Uslov za uspešno lečenje hipopituitarizma je rano postavljanje dijagnoze i započinjanje terapije.
Ključne reči: nizak rast, hipopituitarizam, hormon rasta.

e-mail: salekosic@sbb.co.yu

151. DIJAGNOSTIČKE NEDOUMICE POREMEĆAJA STANJA SVESTI – PRIKAZ SLUČAJA
Minela Mišić, Dragan Katalinić
ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN, SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI

Prikazuje se slučaj pacijentkinje dovedene u Hitnu službu, od strane porodice, u stuporoznom stanju. Heteroanamnestički saznajemo da je u pitanju psihijatrijski bolesnik,sklon suicidu i da je viđena pre pola sata sa punom šakom lekova. Objektivni pregled je, donekle, potvrđivao heteroanamnestiče podatke (miotične zenice, blaga hipotenzija), te u tom trenutku nije bilo dijagnostičke dileme da se radi o akutnom trovanju lekovima. Izvršena je lavaža želuca, ali u dobijenom sadržaju nije bilo niti jedne tablete, iako smo očekivali da budu prisutne zbog kratkog vremenskog perioda od navodnog uzimanja. Nakon brojnih konsultativnih pregleda i pokušaja detoksikacije, stanje se nije poboljšavalo, te je odlučeno je da se pacijentkinja transportuje na VMA-toksikologiju. Naknadno smo dobili povratnu informaciju da je pri prijemu na VMA urađen toksikološki skrining, koji je bio negativan, te je daljom dijagnostikom utvrđeno da se ustvari radi o AKUTNOM MENINGO-ENCEFALITISU.
Prikazujemo ovaj slučaj kao interesantan i poučan. Poremećaji stanja svesti su česta patologija rada lekara u hitnim službama i o ovoj dijagnozi takođe treba razmišljati u radu. Tek naknadno je dobijen podatak da se pacijentkinja nedelju dana žalila na glavobolju, ali da nije bila shvaćena ozbiljno.

e-mail: abankovic@nadlanu.com

152. POREMEĆAJ ISHRANE - PREKOMERNA UHRANJENOST DECE ŠKOLSKOG UZRASTA, MOGUĆNOST PREVENCIJE
Marina Miljević, Bojana Bulić, Milka Raičević, Ljiljana Todorović, Biljana Šotra
DOM ZDRAVLJA "DR MILUTIN IVKOVIĆ", BEOGRAD

Poremećaji ishrane predstavljaju sve češći problem kako u školskom, tako i u predškolskom uzrastu. Povećan broj dece sa prekomernom uhranjenošću, kao dominantnim poremećajem ishrane, upućuje nas na potrebu aktivnijeg stava u primeni metoda koje nam stoje na raspolaganju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
Cilj rada je da se prikaže izmenjena vrednost BMI (Indeksa telesne mase) u grupi dece koja su zbog uočenog poremećaja ishrane upućena nutricionisti radi korekcije režima ishrane. Metodom slučajnog izbora, iz grupe od 67-oro dece, izdvojeno je 40-oro dece od 8 do 18 godina, i to 18 devojčica i 22 dečaka. Na osnovu preventivnih karti nutricioniste i uvidom u zdravstvene kartone, za svakog pojedinačno je izračunat BMI, kao i srednja vrednost BMI za celu grupu (26,43 kg/m2) i uočeno je da njih 30-oro ima povišene vrednosti BMI. Deci je propisana redukciona dijeta, uz povećanu fizičku aktivnost. Za mesec dana, prosečno su smanjili svoju TT za 3 kg. Problem poremećaja ishrane prikazujemo zbog učestalosti njegovog pojavljivanja u radu školskog dispanzera i potrebe da se odmah reaguje radi prevencije i eventualnog lečenja poremećaja koji mogu nastupiti kao posledica prekomerne uhranjenosti, a to su pre svega hipertenzija, ishemijska bolest srca i metabolički sindrom.
Ključne reči: poremećaj ishrane, gojaznost,BMI (Indeks telesne mase), redukciona dijeta, preventiva

e-mail: marinam@yubc.net

153. PREGLED DECE OBOLELE OD HRONICNIH NEZARAZNIH OBOLJENJA,
MOGUĆNOST PREVENCIJE, RANA DIJAGNOSTIKA

Marina Miljević, Vidosava Jagodić-Torbica, Bojana Bulić
DOM ZDRAVLJA "DR MILUTIN IVKOVIĆ", BEOGRAD

U radu je izneto 94-oro dece obolele od razlicitih hroničnih oboljenja, sa ciljem da se prikaže uredna registracija koja predstavlja i deo potrebne prevencije. Ovakvim radom postiže se veća efikasnost, poboljšava kvalitet rad, a samim tim i kvalitet života samih pacijenata i njihovih porodica.
Evidencija lekara i sestara u dvogodišnjem periodu predstavljena je uvidom u kartone obolele dece,koja su posebno izdvojena. Neka deca nisu registrovana jer su lečena kod drugih lekara ili su se neredovno javljala.
Uočava se porast hroničnih nezaraznih oboljenja, i to poremećaja ishrane ( 29 dece ili 30,85%), bronhijalne astme (23 dece ili 24,47%) i psihičkih smetnji (6 ili 6,38%), Raspon godina pacijenata je od 9 do 21. Dobrom preventivom,povecanim brojem preventivnih pregleda i pregleda po zahtevu samog pacijenta, kao i podrškom pacijentima i njihovim porodicama, postiže se bolji kvalitet života samih pacijenata i njihovih porodica, što je i cilj primarne zdravstvene zaštite u dispanzeru. Neka deca se upućuju na više nivoe zdravstvene zaštite, zavisno od potreba osnovne bolesti. Podržavajući, topao odnos osnova je svakog rada sa hronično obolelim i njihovim porodicama.
Ključne reči: hronicno obolelo dete, kvalitet života, prevencija

e-mail: marinam@yubc.net

154. ADOLESCENCIJA, TEŠKOĆE U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI, PRIKAZ SLUČAJA METABOLIČKOG SINDROMA
Marina Miljević, Bojana Bulić, Milka Raičević, Ljiljana Todorović
DOM ZDRAVLJA "DR MILUTIN IVKOVIĆ", BEOGRAD

U okviru uočenog porasta hroničnih nezaraznih oboljenja, karakterističan je porast broja dece sa povišenom telesnom težinom,kao i onih sa povišenim vrednostima arterijskog pritiska. Iz te grupe dece "regrutuju" se oni kod kojih se kasnije ili čak i u školskom uzrastu otkrivaju i metabolički poremećaji: dijabetes, dislipidemija ili metabolički sindrom. Metabolički sindrom karakterišu: intolerancija glukoze, hiperinsulinemija, centralna gojaznost, hipertenzija, dislipidemija (povećani trugliceridi, snižen HDL, poveđani VLDL), predilekcija za razvoj ateroskleroznog vaskularnog oboljenja.
Cilj rada je da se prikaže slučaj pacijenta koji je na vreme dijagnostikovan, tokom sistematskog pregleda, redovno kontrolisan u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kao i u sekundarnoj kod endokrinologa, kardiologa i nefrologa. Dobijenu terapiju je redovno uzimao, ali se vrednosti laboratorijskih analiza i arterijskog pritiska nisu bitnije promenili, zbog nepromenjenih životnih navika i neprimenjivanja higijensko-dijetetskog režima. Upućen je i na fizikalnu terapiju koja se prekida zbog povišenog arterijskog pritiska.
Slučaj se prikazuje kao instruktivan primer da se samo medikamentoznom terapijom, a bez volje i saradnje pacijenta da promeni stil života, ne mogu postići bitniji rezultati.
Adolescenciju karakteriše, pored ostalog, nedovoljnost motiva i istrajnosti za brigu o sopstvenom zdravlju. To je jedan od najčešđih načina reagovanja i predstavlja značajan dijagnostičko terapijski problem. Ulaskom u drugu godinu lečenja, a bez sasvim vidljivih rezultata, mladić prekida lečenje.
Ključne reči: adolescencija, lečenje,metabolički sindrom, navike zdravog života

e-mail: marinam@yubc.net
 
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design