Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2019     Volumen 44     Supplement 2
     
      [ Program ]      
             
   

XXXVIII Timočki medicinski dani
Zaječar, 17–18. maj 2019.

Seminar “Aktuelnosti iz onkologije”

Radovi - Zbornik sažetaka plenarnih predavanja

Objavljeni sažeci u zborniku ne podležu stručnoj recenziji ni lektorisanju i štampaju se u obliku u kojem su ih autori poslali.
Za sve stručne navode i jezičke greške odgovornost snose isključivo autori.
Organizacioni odbor TMD
Uredništvo TMG

     
 
 
     
 


Zbornik sažetaka radova

u .pdf formatu
 

 

 

1. Gastrointestinalni karcinomi – uzroci, faktori rizika, vođenje pacijenata i prevencija

Mr Sc Dr med Zoran Joksimović, internista-gastroenterolog
INTERNISTIČKA ORDINACIJA “JOKSIMOVIĆ” BOR

Pojam gastrointestinalni (GI) karcinomi označava grupu kancera koji se razvijaju u sistemu organa za varenje - gastrointestinalnom traktu (GIT). Iako se ovaj pojam odnosi na širu grupu malignoma GIT u ovom radu su obrađeni karcinomi jednjaka, želuca, jetre i bilijarno gtrakta, pankreasa, debelog creva i rektuma.
Ono što karakteriše grupu GI karcinoma je to da su najčešći oblik raka u odnosu na druge organske sisiteme u organizmu. Na ove tumore otpada oko 30% svih karcinoma. GI karcinomi generalno pogađaju jednako i muškarce i žena. Stopa preživljavanja je niža nego kod drugih poznatijih karcinoma. Ne poznajemo uzrok svih vrsta gastrointestinalnog karcinoma ali su poznati neki faktori rizika zajednički za većinu ovih tumora: pušenje prekomerna potrošnja alkohola visoka starostna dob dijeta sa visokim sadržajem životinjskih masti dijeta koja sadrži velike količine soljene, sušene ili loše konzervisane hrane hronična zapaljenjska stanja gojaznost. Naravno da treba imati na umu da postoje pojedini faktori rizika koji su specifični za određeni tip GI karcinoma. Simptomi gastro intestinalnog karcinoma variraju u zavisnosti od vrste kancera ali su najčešći: bol u trbuhu, mučnina, povraćanje promene ritma, konzistentnostili oblika stolice nadimanje gubitak apetita krv u stolici nenameran gubitak telesne težine malaksalost. Naravno da postoje i simptomi koji se odnose specifično na svaki pojedini tip GI tumora. Dijagnostika GI karcinom zavisi od vrste tumora. Laboratorijski testovi, tehnike slikkovnog prikaza, endoskopija i biopsija su uobičajeni načini dijagnostikovanja mnogih vrsta karcinoma. Tumoprski markeri su od koristi u postavljanju dijagnoze ali su značajniji u praćenju efikasnosti terapije GI karcinoma. Kad se potvrdi dijagnoza, utvrđuje se stadijum bolesti i razvija se plan tretmana. Lečenje gastrointestinalnog karcinoma zavisi od vrste karcinoma, stadijuma i drugih faktora opšte zdravstvenog stanja pacijenta. Uobičajene metode lečenja gastrointestinalnog karcinoma uključuju hiruršk itretman, hemoterapiju i radioterapiju.
Kako mnoge vrste karcinoma gastrointestinalnih organa imaju uobičajene faktore rizika, postoje neka opšte preporuke u vezi sa načinom života koje savetujemo pacijentima u cilju prevencije i smanjenja rizika za razvoj GI karcinoma. Prestanak pušenja je jedna od najboljih preventivnih mera. Izbegavanje alkoholnih pića ili njihovo svođenje na najmanju meru dokazano smanjuje rizik od GI karcinoma. Uravnotežena ishrana bogata voćem i povrćem, sa malo životinjskih masti, sa malim unosom soli, može smanjiti rizik od nekih vrsta gastrointestinalnog karcinoma. Ovakvom ishranom se sprečava i gojaznost koja je takođe faktor rizika za nastanak pojedinih tipova GI karcinoma. Kolonoskopija posle 50 godine života za osobe sa prosečnim rizikom (ili i u ranijem dobu za osobe sa povećanim rizikom) je koristan metod u ranom otkrivanju tumora kolorektuma. Skrining na infekciju Helicobacter pylori i eradikacija ove bakterije obećava kao dobra prvencija za karcinom želuca.

2. Kardioonkologija

Prim Dr Sc Med Dušan Bastać, Internista, kardiolog
INTERNISTIČKA ORDINACIJA DR BASTAĆ, ZAJEČAR

Zbog starenja populacije razvijenih zemalja i uobičajene pojave rizik faktora povećana je verovatnoća da pacijenti imaju i rak i kardiovaskularne bolesti (KVB). Napredak u lečenju raka (kancera) doveo je do poboljšanog preživljavanja ali takodje i povećanog morbiditeta i mortaliteta zbog direktnih neželjenih efekata na kardiovaskularnu (KV) funkciju. Citotoksični agensi uključujući klasične hemoterapijske agense, monoklonalna antitela koja deluju na receptore tirozin-kinaze, niskomolekularni inhibitori tirozin-kinaze i At na HER2 protein. HER2/neu je onkogen čija amplifikacija dovodi do prekomerne ekspresije HER2/neu proteina koji je član porodice transmembranskih receptora epidermalnih faktora rasta i sklonosti ka metastaziranju. Jedan od razloga je da mnogi agensi dostižući terapijski ciljni supstrat(receptor) u mikrosredini ne oštećuju samo tumor već I zdrave ćelije. Postoji potreba za kooperacijom izmedju onkologije i kardiologije i zato počinje da se razvija nova disciplina, koja se zove kardio-onkologija. Ona sumira potencijalne KV toksičnosti za rangiranje hemoterapijskih i hemopreventivnih lekova i naglašavala važnost evaluacije KV rizika kada pts se uključuje u studije i potrebu vodiča koji uključuju kolateralne efekte na KV sistem. Takodje kardio-onkologija proučava mehanizme i opisuje potencijalne protektivne agense koji bi se davali pacijentu sa okultnim ili jasnim rizikom za KV komplikacije. Prvi put je 2016 godine na ESC kongresu u Rimu prezentovan dokument Stavovi o Kardio-Onkologiji: kako prevenirati i lečiti kardiotoksičnost(KT) hemioterapije i radioterapije. Ovaj dokument prikazuje različite korake u KV dijagnostici I praćenju kao I terapijskog izbora pre, za vreme I posle lečenja kancera agensima sa potencijalnom KT. Disfunkcija leve komore(DLK) i srčana insuficijencija(SI) su relativno čest i ozbiljan nus-efekat lečenja kancera. Predikcija incidence DLK je izazov zato što pacijenti sa kancerom uobičajeno primaju više potencijalno KT lekova I ponekad radioterapiju toraksa. Najveću kardiotoksičnost (KT) sa visokim rizikom za razvoj SI ima Doksorubicin-hlorid (adriamicin), u velikoj dozi izaziva DLK u 20% do 48 % slučajeva i to dozno zavisno. Pri manjim dozama od 400 mg/m², DLK se javlja u 5% slučajeva, u dozi od 550 mg/m² DLK: 7-26% a pri većim dozama-700 mg/m² do 1/2 lečenih- DLK: 48%. Ostali antrakciklini koji manje narušavaju funkciju LK su: Idarubicin- dozi>90 mg/m² sa do 18% incidence KT, Epirubicin u dozi >900 mg/ m²) do 11%, Mitoksantron u dozi >120mg/m²-KT:2,6%. ALKILIRAJUĆI AGENSI: Ciklofosfamid ima incidencu KT od 7-28% ; Ifosfamid u dozi 12,5-16g/m² oko 17%. Antimetabolit klofarbin je kardiotoksičan u 27%; Antimikrotubulni agensi: Docetaksel izaziva DLK u 2-13%, Paklitaksel ima izuzetno nisku kardiotoksićnost<1%. Monoklonska antitela sa inhibicijom HER2 signalnog puta kao što je trastuzumab(HERCEPTIN) imaju incidencu kardiotoksičnosti od 2-20% kada se kombinuju sa antraciklinima I ciklofosfamidom. Grupa niskomolekularnih inhibitora tirozin kinaze ima incidence DLK: Sunitinib 2,7-19% ; Pazopanib (Votrient) 7-11%. Kardiotoksičnost radioterapije se teško evaluira zbog više razloga : npr kasnih efekata I kontinuiranog poboljšanja tehnika iradijacije. Sistolna DLK I SI su uočene pri kombinaciji radioterapije sa antraciklinima I mogu da pogoršaju već postojeće srčane mane I koronarnu bolest.
PRVI KORAK u identifikaciji visoko-rizičnih pacijenata za KT antikancer terapije sastoji se od pažljive osnovne procene KV rizik faktora. Neophodno kliničko prosudjivanje kada se evaluira rizik na individualnom nivou zbog nedostatka prospektivno validiranog rizik skora. Osnovna procena rizika se izvodi od strane onkološkog tima, ali se kod visokorizičnih pts preporučuje konsultacija od strane specijaliste za kardio-onkologiju.
DRUGI KORAK: Strategija za skrining I detekciju kardiotoksičnosti uključuje KV imidžing I biomarkere. Ehokardiografskom procenom funkcije leve komore kada se utvrdi pad ejekcione frakcije>10% i redukcija globalnog longitudinalnog naprezanja (myocardial strain) za više od 15% od njegove refrentne vrednosti precizno se utrdjuje se stepen KT. Takodje porasti biomarkera troponina (TnI i TnT) i pro BNP hormona (NT-proBNP) daju preciznu dijagnozu stepena KT. Opcije th. za prevenciju I oporavak od kancer th indukovane disfunkcije miokarda leve komore (DLK): A) Pre kardiotoksičnog lečenja kancera. Ako je KT rizik visok (prethodna KV bolest, predhodna Th antraciklinima ili Th protokol za visoku totalnu kumulativnu dozu antraciklina>250-300 mg/ m² doksorubicina ili ekvivalenata). Treba razmotriti I primeniti profilaktičke kardioprotektivne lekove (ACEI, ARB, BB) I vrlo striktnu optimizaciju kontrole rizik faktora. B) Pacijenti sa povišenim troponinom: Uvodjenje kardioprotekcije se uzima u obzir kada bolesnici sa kancerom imaju porast troponina tokom hemoterapije. C)Redukcija EF se smatra kao stadijum B srčane insuficijencije posebno ako imaju paralelno skok natriuretskih peptide (NTproBNP). Zavisno od stepena pada EF i vrednosti EF treba uvesti jednu ili više terapijskih mera baziranih na ESC 2016 vodiču za SI. Specifični kardiološki tretman 6 meseci posle završetka hemoterapije povećava verovatnoću za oporavak funkcije leve komore.Bolesnici sa malignim bolestima koji imaju preegzistirajuće KV bolesti pre hemoterapije treba da budu pregledani od specijaliste kardio-onkologa I izbor hemoterapijskih opcija treba da se diskutuje na Kardio-Onkološkom timu. Da li pacijenti sa niskim bazalnim rizikom koji se tretiraju sa antraciklinima mogu da profitiraju od preventivnog režima-ostaje kontraverzno i za sada nema preporuka. U Th dijabeta uz standaradni tretman treba razmotriti i Empagliflozin za prevenciju SI. Kod asimptomatske sistolne disfunkcije LK uključiti ACEI i BB posebno nakon infarkta.
ZAKLJUČAK: Preživeli bolesnici koji su primali antraciklinsku hemoterapiju imaju doživotni rizik za razvoj disfunkcije leve komore (LVD) I srčane insuficijencije(SI).Periodični skrining treba da se sprovodi počevši od onih sa visokom kumulativnom dozom antraciklina ili sa reverzibilnom LV disfunkcijom tokom hemo terapije. Rano ukidanje Kardio-protektivne terapije za srčanu insuficijenciju se ne preporučuje.

3. Aktuelnosti u dijagnostici i terapiji malignoma bubrega i gornjeg urotelijuma

Prof. dr Sava Mićić
POLIKLINIKA, UROMEDICA , BEOGRAD

Karcinom bubrega je na sedmom mestu učestalosti karcinoma, obuhvatajuci 3% novih slučajeva karcinoma u razvijenim zemljama. Ovaj tip tumora se pojavljuje u godištu od 40-44 godine I raste učestalost u godištu 65-70 godina.
Savremna dijagnostika, posebno ultrazvuk otkriva, danas, asimptomatske tumore bubrega u 30 do 4o% procenata. Simptomatologija se nije bitno promenila u odnosu na ranije decenije. RCC (renal cell cancer), karcinom parenhima bubrega obuhvata vise od 90 % svih slučajeva carcinoma bubrega. Savremena procena stadijuma bolesti obuhvata CT ili NMR abdomena, što omogućava uz ranu dijagnostiku, što vodi sve većem korišćenju poštedne hiruškeintervencije (parcijalna nefrektomija tj nephron spearing operation). Endoskopske dijagnostičke intervencije su danas proširile polje dijagnoze I terapije karcinoma urotelijuma, pogotovo gornjih mokraćnih puteva. Hemoterapija uznapredovalog karcinoma urotelijuma je danas jasno prihvaćen postulat, sa uvodjenjem novih cistostatika, kao I uvodejnjem imunoiterapije u lečenju odmaklog I metastatskog karcinoma urotelijuma. Karcinom renalnih čelija se u uznaperedovalom I metastakom stadijumu leči uvodjenjem imunoterapije, tkzčekinhibitora, mTORinhibitora. Studije koje su završene obećavaju bitno bolju prognozu kod metastakog carcinoma bubrežnih čelija.

5. Molekularna i imunoterapija nemikrocelularnog karcinoma pluća

Doc. dr Tatjana Adžić Vukičević
KLINIKA ZA PULMOLOGIJU , MEDICINSKI FAKULTET U BEOGRADU

Karcinom pluća predstavlja najčešći maligni tumor i uzrok smrti među svim malignitetima. Najčešće se dijagnostikuje kod bolesnika starosti iznad 65 godina, a srednje vreme postavljanja dijagnoze iznosi 70 godina. Nesitnoćelijski karcinom pluća /NSCLC/ obuhvata 85-90% svih slučajeva karcinoma pluća. Tokom poslednjih 25 godina histološki tip NSCLC bitno se izmenio, skvamocelularniu tip karcinoma pluća koji je bio dominantni histološki tip, je u opadanju, dok je incidenca adenokarcinoma u značajnom porastu kod osoba oba pola. Patohistološka dijagnoza karcinoma pluća zasniva se na klasifikaciji koju je izdala Svetska Zdravstvena Organizacija 2015.g. Odluka o terapijskom pristupu NSCLC zavisi od histološkog podtipa. Imunohistohemijske metode se široko primenjuju u dijagnostici NSCLC, kako bi se, pre svega, smanjila incidenca NSCLC-NOS /neklasifikovanih NSCLC/ na manje od 10%. Za imunohistohemijsku potvrdu skvamocelularnog karcinoma potrebna su dva markera p40 i p63, dok se za adenokarcinom koristi TTF1. Iz tkivnog uzorka moguće je uraditi niz molekularnih testova, radi odluke o personalizovanoj terapiji karcinoma pluća. Aktivirane mutacije EGFR /epidermalnog faktora rasta/ imaju dobar terapijski odgovor na primenu inhibitora tirozin kinaze /EGFR TKI / kao što su gefitinib, erlotinib i afatinib, koji se ogleda u povećanju stope odgovora i produženju perioda do progresije bolesti, boljoj podnošljivosti leka i poboljšanju kvaliteta života u poređenju sa hemioterapijom baziranoj na platinskim dubletima. EGFR mutacija je prisutna kod 10-12% belaca sa adenokarcinomom pluća, a češća je kod žena, novonastalih pušača i u Aziji. EGRM testiranje je obavezno kod svih bolesnika sa uznapredovalim NSCLC. Ovim testom treba da se obuhvate sve mutacije u egzonu 18-21. ALK (anaplastična limfom kinaza) testiranje preporučuje se kod svih bolesnika koji se testiraju na EGFR. Za ALK testiranje koriste se visoko specijalizovani testovi kao što je FISH test /fluorescentna in situ hibridizacija/. Pozitivan nalaz podrazumeva uključivanje u terapiju ALK tirozin-kinaznih inhibitora. Testovi NGS /sledeća generacija sekvenciranja/ koriste se za odeređivanje multiplih genskih mutacija kao što su ALK, RET i ROS1, HER2, BRAF i MET. Savremeni terapijski pristup kod bolesnika sa uznapredovalim NSCLC mora biti zasnovan na histologiji, molekularnoj patologiji, godinama života, performans statusu /PS/ i prisustvu komorbiditeta. Sistemska hemoterapija treba da se razmatra za sve NSCLC bolesnike stadijuma IV i PS 0-2 sa EGFR i ALK negativnim mutacijama. Efekat sistemske hemoterapije nasuprot najboljoj suportivnoj terapiji ogleda se u smanjenu rizika od nastanka smrtnog ishoda za 23%, produženju jendogodišnjeg preživljavanja kod 9% bolesnika, nasuprot 1.5 mesecu kod bolesnika koji ne primaju sistemsku hemoterapiju i poboljšpanju kvaliteta života. Danas se preporučuju hemoterapijski režimi bazirani na platini, najčešće četiri do šest ciklusa uz terapiju održavanja. Nekoliko hemoterapijskih režima baziranih na platini sa citostaticima treće genreacije (cisplatin/paclitaxel, cisplatin/gemcitabine, cisplatin/docetaxel, carboplatin/paclitaxel) pokazali su slične učinke. Prema najnovijim meta-analizama hemoterapijski prototkoli bazirani na pemetrexedu pokazali su bolje efekte u preživljavanju bolesnika sa uznapredovalim i metastatskim karcinomom pluća.

6. Скрининг карцинома дојке у Србији

Проф. др Зорица Милошевић , радиолог
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ, КЦ СРБИЈЕ, МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ

Рак дојке је најчешћи малигни тумор и водећи узрок смрти од малигних болести код жена у Републици Србији.
Од 2012. године у Србији је уведен организовани скрининг рака дојке. Скрининг тест је мамографијакоја се изводи у двогодишњем интервалу, а циљна група су здраве жене животне доби од 50 до 69 година. Основни циљ скрининга је откривање рака дојке у супклиничком стадијуму, када је и ефикасност лечења боља, што заједно доводи до смањења смртности, побољшања квалитета живота, смањењакомпликација и трошкова лечења.
У програму организованог скрининга рака дојке учествују здравствене установе - домови здравља, опште болнице, клиничко-болнички и клинички центри, институти. Они морају да испуњавају критеријуме за скрининг мамографију: едуковани кадар, опрему, простор и контролу квалитета програма организованог скрининга рака дојке, у делу извођења скрининг мамографије и евиденције о прегледаним женама у програму, укључујући и контролу рада мамографских јединица.
Организацију и праћење програма скрининга спроводи Канцеларија за скрининг рака Института за јавно здравље Србије „Др Милан јовановић Батут“ у сарадњи са Министарством здравља. Стручне препоруке за спровођење Програма, у складу са Уредбом о националном програму раног откривања карцинома дојке (Сл. Гласник РС бр. 73/2013), обезбеђује Републичка стручна комисија Министарства здравља. Координацију рада здравствених установа на нивоу округа спроводи мрежа института и завода за јавно здравље у сарадњи са Канцеларијом за скрининг рака.

7. Најпогоднији избор – радикална операција или очување дојке

Др Вукашин М. АНТИЋ
ХИРУРШКО ОДЕЉЕЊЕ, ВРАЊСКА БОЛНИЦА

За правилан избор хируршког начина лечења рака дојке потребно је утврдити стадијум основне болести, а он се одређује низом преоперативних поступака, од анамнезе, биопсије неоплазме са хистопатолошким провером, до имунохистохемијских налаза (естрогенски и прогестеронски рецептори, HER 2, Ki 67) специфичних за рак дојке, итд.
Искусан и добро едукован хирург мора познавати све могућности лечења, али и потешкоће које могу настати из погрешно предузетих корака.
Такође је врло важно имати у виду читав низ емоционалних, психолошких и рехабилитационих проблема које ће болесница постоперативно морати савладати да би успех лечења био потпун.
На располагању су две главне групе оперативних поступака: радикални (без очувања дојке) и поштедни (са очувањем дојке).
Упркос напредовању у хируршкој техници, различите врсте операција код рака дојке често не утичу на проценат преживљавања. Од тог избора могу итекако проистицати други облици лечења (постоперативна адјувантна хемиотерапија, постоперативна радиотерапија), као и касније раздобље рехабилитације.
Поштедна операција рака дојке подразумева мању екстензивност, али не значи мању радикалност или лошији крајњи резултат.
Међутим, последњих неколико деценија значајну улогу у лечењу има неоадјувантна хемиотерапија. Индикације за њену примену током година су се проширивале. Први циљ је постизање операбилности неоплазме, да би се обавило радикално хируршко лечење. Други циљ је смањење тумора и омогућавање поштедног хируршког захвата са очувањем дојке. То би важило за болеснице код којих би због локалне узнапредовалости процеса иначе била индикована радикална мастектомија. Трећи циљ ове терапије био би правовремена процена хемиосензитивности неоплазме, а самим тим брзи увид у делотворност терапије.
У оквиру хирургије рака дојке постоји много важних питања која појачавају отпор идеји очувања дојке. Хирурзи традиционалисти су и даље уверени да је мастектомија најбољи начин лечења у свим случајевима карцинома дојке.

10. Radioterapija karcinoma dojke

Dr Dušica Stojanović, radioterapeut
KLINIKA ZA ONKOLOGIJU, ODELJENJE RADIOTERAPIJE, KLINIČKI CENTAR NIŠ

Radioterapija zauzima značajno mesto u lečenju karcinoma dojke. Sprovodi se kao postoperativna, radikalna ili palijativna.Postoperativnaradioterapija zavisi od vrste operacije, PH nalaza i statusa limfnih čvorova iz pazušne jame. Kod pacijenata sa lokalno uznapredovalom bolešću, sprovodi se radikalna radioterapija u kombinaciji sa ostalim modalitetima lečenja, pre svega hemioterapijom. Kod metastatske bolesti najčešće se sprovodi antidolorozna palijativna terapija koštanih metastaza, kao i palijativna zračna terapija kod sekundarnih depozita u mozgu. Najčešće primenjivan vid lečenja je postoperativna zračna terapija, koja se na našoj klinici sprovodi na savremenim aparatima sa preciznim konturisanjem volumena od značaja i maksimalnom poštedom okolnih zdravih tkiva.
Ključne reči: karcinom dojke, postoperativnaradioterapija, radikalna radioterapija, palijativna radioterapija

11. Medikalno lečenje malignih tumora u ZC Zaječar: dosadašnja iskustva, današnje mogućnosti i perspektiva u narednom periodu

Dr Vesna Đorđević-Lalošević, internista
ZC ZAJEČAR, INTERNO ODELJENJE

Uvod: Medikalno lečenje malignih tumora obuhvata hemioterapiju, hormonotherapiju, biološku terapiju i imunoterapiju . Maligni tumori, karcinomi se gotovo dva veka leče operativnim putem a jedan vek radioterapijom dok je hemioterapija u široj upotrebi tek 60 godina. Još uvek postoji otpor prema ovom obliku lečenja.kako medju doktorima tako i medju bolesnicima i članovima njihovih porodica. Često se poriče veliki napredak koji je u ovoj oblasti postignut tokom poslednjih tridesetak godina. S jedne strane takav stav odvraća bolesnike od proverenog oblika lečenja koje je zasnovano na naučnim dokazima i na velika vrata uvode razne preparate koji nemaju dokazanu efiksnost i vračeve u svakodnevnu praksu. Hirurgija i zračna terapija su prihvaćene pošto su logične i razumljive: ono što se vidi to se ukloni ili ozrači
Hemiotrapija je pak obavijena velom misterije a i prati je loš glas: da više šteti nego koristi. Svi smo skloni da oprezno i s velikim otporom prihvatamo nove stvari dok je neka standardna procedura uvek zaštićena od kritike makar bila i manje efikasna.Materijali i metode: Retrospektivnom analizom protokola Onkološkog dispanzera ZC Zaječar i protokola Internog odeljenja sa onkologijom dobijeni su podaci o aplikaciiji citostatske terapije u dva perioda. Prvi period obuhvata bolesnike lečene od 1.1.1997-1.12.1997 a drugi period se odnosi na lečenje od 1.1.2015-31.12.2017.godine.Rezultati: Prikazana je struktura (pol, starost, dijagnoze), način lečenja i hemioterapijski protokoli koji su primenjivani.U prvom periodu je lečeno 96 a u drugom 278 bolesnika.Tokom 1997.godine je primenjeno jedanaest različitih protokola a a tokom 2017 trideset i sedam..Analizirano je davanje terapija zavisno od vrtste tumora, složenost protokola, vrsta lekova kao i broj primenjenih terapija. Tokom 1997 lečeno je 32 muškarca i 64 žene, prosečne starosti 58 godina (31-73). Najviše je bilo lečenih od tumora dojke (37), debelog creva (20) i limfoma (11). Tokom 2017. godine lečeno je 278 bolesnika i to157 muškaraca i 121 žena. prosečne starosti 64 godine, (19-84). Najviše je bilo bolesnika sa karcinoma debelog creva( 68) zatim dojke (55), pluća (54) i prostate (44). Lekovi su davani kao polihemioterapija (26 protokola) Rezultati : Tokom 2017 godine je lečeno 2,5 puta više bolesnika nego u 1997, starije životne dobi. Velika razlika je uočena u lokalizaciji tumora; u drugom periodu je lečen veliki broj bolesnika od karcinoma pluća kojih gotovo da nije ni bilo u prvom . U terapiju su uvedeni brojni novi lekovi, kombinacije lekova a i bolesnici su primili daleko više terapijskih ciklusa u skladu sa važećim protokolima. Biološku terapiju su bolesnici primali u tercijernim ustanovama i ona nije obuhvaćena ovim radom.Lečenje malignih tumora je do pre dvadesetak godina bilo u znaku hirurške i zračne terapije. Početak ovog veka je obeležila hemioterapija i hormonska terapija. Budućnost hemioterapije obuhvata uvođenje novih, sve usmerenijih lekova, gde će terapija biti skrojena za svaki tumor ponaosob uz minimalne toksične i najveće moguće terapijske efekte. Imunoterapija koja je usmerena na podizanje odbrambenih sposobnosti obolelih puno obećava .Ostaje da se vidi koliko će našim bolesnicima ovi noviji oblici lečenja (biološka i posebno imunoterapija) biti dostupni s obirom na veoma visoku cenu.

     
             
             
      [ Program ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend