Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2004     Volumen 29     Broj 1
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
UDK 618.146-006.6-089:618.2  ISSN 0350-2899, 29(2004) 1 p.35-37
 
Prikaz bolesnika

Porođaj posle hirurškog lečenja Ca in situ na GA odeljenju u Zaječaru - povodom četiri slučaja

Vera Najdanović-Mandić, Ljubica Milošević, Dragoslav Kalinović
Zdravstveni centar Zaječar, Ginekološko-akušerska služba

 
     
  Sažetak:
Cilj rada je da se pokaže da se karcinom grlića materice, kada se otkrije u preinvazivnoj fazi, može izlečiti 100% uz očuvanje fertilne sposobnosti žene. Četiri porođaja posle konizacije to dokazuje. Metod rada je retrospektivna analiza protokola za sistematske preglede, operacije i porođaje od 1995-2002. Rezultate smo prikazali u tri tabele. U prvoj tabeli se vidi povećan broj konizacija zbog patoloških promena na grliću materice koje su otkrivene u dobro organizovanim sistematskim pregledima žena od 1995. U drugoj i trećoj tabeli smo prikazali 4 porođene žene koje su prethodno imale konizacije zbog preinvazivnog karcinoma grlića materice i serklaž aplikovan u trudnoći. U zaključku se može reći da je od 1995 godine zbog boljeg skrininga povećan broj konizacija kod žena u generativnom periodu. To nagoveštava veću učestalost porođaja nakon konizacija. Karcinom grlića materice nije kontraindikacija za trudnoću i porođaj kada je otkriven u preinvazivnoj fazi i izlečiv je 100%. Na našem materijalu broj porođenih žena posle konizacije je mali (4), ali ima tendenciju rasta.
Ključne reči: cervikalni kancer, preinvazivni stadijum, konizacija, porođaj
 
     
  Note: summary in English  
     
 

Uvod

Rak grlića materice se razvija polako. Obično mu prethode prekancerozna stanja koja se mogu izlečiti u 100% slučajeva sa očuvanjem fertilne sposbnosti žene (1,7). U poslednjoj deceniji incidenca preinvazivnog karcinoma cerviksa u mladih žena postepeno se povećala. Vrh incidence ove bolesti sada se nalazi u žena u trećoj deceniji života, što je takođe vreme maksimalnih reproduktivnih sposobnosti (2). Ranijih godina lečenje ovih promena je bilo radikalno i završavalo se histerektomijom (3). Sada se lezije tipa H-SIL kod mlađih žena, koje tek treba da zatrudne i rađaju tretiraju ekscizionim tehnikama: konizacija nožem, konizacija laserom, loop ekscizija i histerektomija (4).

 
     
 

Cilj

Cilj rada je da se pokaže da se karcinom grlića materice kada se otkrije u preinvazivnoj fazi može izlečiti 100% sa očuvanjem fertilne sposobnosti žene. Četiri porođaja posle konizacije to dokazuje.

 
     
 

Materijal i metod

Retrospektivno su analizirani protokoli za sistematske preglede, operacije i porođaje od 1995-2002. Praćeni su sledeći parametri: broj sistematskih pregleda, ginekoloških operacija, konizacija nožem, serklaža, porođaja i carskih rezova, kao i godište, paritet, HP dijagnoza posle konizacije nožem, način završetka porođaja, telesna masa i dužina ploda i Apgar skor deteta. Obrađene su 4 pacijentkinje koje su se porađale posle konizacije zbog karcinoma grlića materice.

 
     
 

Diskusija i rezultati

Kao rezultat dobro organizovanih sistematskih pregleda žena od 1995. godine povećan je broj konizacija, koje se najčešće rade po Sturmdorfu (8) zbog patoloških promena na grliću materice, naročito kod mladih žena. Njihova fertilna sposobnost je ostala očuvana (1). Nakon konizacije česta je pojava cervikoistmične insuficijencije s češćim spontanim pobačajima i preranim porođajima kao posledicama. Nema sumnje da treba posvetiti veću pažnju trudnicama kojima je prethodno rađena konizacija. Mnogim treba uraditi serklaž. Serklaž se aplikuje u visini unutrašnjeg ušća (3). Porođaj se odvija prema akušerskim indikacijama (3), a konizacija nije kontraindikacija za vaginalni porođaj (9). Na našem odeljenju serklaž je plasiran na patrljku grlića kod sve 4 trudnice koje su imale konizaciju zbog preinvazivnog karcinoma grlića u 14. nedelji gestacije i skinut 1-14 dana pre očekivanog termina porođaja. Trudnoće su praćene u savetovalištu za trudnice kao trudnoće sa povišenim rizikom i češćim kontrolama u poslednjem trimestru. Zbog prethodne operacije – konizacije - kolposkopske i citološke preglede smo ponavljali svaka 2-3 meseca (5, 6).

 
     
  Tabela 1.  
 
Godina   1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Sistem. pregledi 6056 3997 2375 2834 1457 3995 3924 3709
Gin. operacije 333 334 423 437 353 441 452 425
Konizacija nožem 3
0.90%
11
3.29%
15
3.54%
15
3.43%
11
3.11%
5
1.10%
18
3.98%
18
4.23%
Broj serklaža 8
0.96%
8
1.02%
9
1.22%
3
0.44%
5
0.71%
9
1.28%
6
0.84%
7
1.02%
Broj porođaja 832 779 732 680 701 699 713 680
Broj SC. 115
13.82%
110
14.12%
143
19.53%
190
27.94%
164
23.39%
183
26.18%
181
25.38%
183
26.91%
 
     
  Tabela 2.  
 
Pacijent Godina rođenja Paritet God. konizacija nožem H.P. postopert.
dijagnoza
1. P.S 1970. IIIr 1995. CIN II
2. P.Lj. 1962. IIr 1997. CIN III
3. T.L. 1973. IIr 1998. Ca microfin.
4. S.A 1983. Ir 2001. Ca in situ
 
     
  Tabela 3.  
 
Pacijent Godina porođaja Način završetka
porođaja
Podaci
o novorođenčetu
Apgar
1. P.S 2003. Vaginalno 3350g/52cm 7
2. P.Lj. 1999. SC. 4200g/57cm 8
3. T.L. 2002. Vaginalno 2600g/48cm 8
4. S.A 2003. Vaginalno 2750g/51cm 9
 
     
 

Zaključak

Od 1995. godine zbog boljeg skrininga povećan je broj konizacija kod žena u generativnom periodu. To nagoveštava veću učestalost trudnoća nakon konizacija. Karcinom grlića materice nije kontraindikacija za trudnoću i porođaj kada je otkriven u preinvazivnoj fazi i izlečiv je 100%. Na našem materijalu broj porođenih žena posle konizacije je mali, ali ima tendenciju rasta.

 
     
 

Literatura

  1. Clarke EA, Anderson TW. Does screening by Pap smears help prevent cervical cancer, Lancet,II,I-4,1979.
  2. Kesić V. Premaligna i maligna bolest cerviksa u trudnoći, Patologija cerviksa, vagine i vulve, Kolposkopski atlas, Elit medika, Beograd,1999,61-65.
  3. Kurjak A. i saradnici. Ginekologija i perinatologija. Naprijed, Zagreb;1989:149-151.
  4. Stanimirović B. Patologija cerviksa, vagine i vulve, Kolposkopski atlas, Elit medika, Beograd,1999,3-8,61,67-75.
  5. Najdanović-Mandić V, Milošević Lj, Zdravković G. Sistematski pregledi i njihov doprinos ranoj dijagnostici CaPVU u desetogodišnjem periodu 1992-2001 godina. XLVI Ginekološko-akušerska nedelja, Zbornik radova; 2002: 365-367.
  6. Najdanović-Mandić V, Zdravković G, Milošević Lj i saradnici. Vaginalne operacije od 1993 do 2002 na G.A. odelenju ZC Zaječar XLVII Ginekološko-akušerska nedelja, Zbornik radova; 2003: 423-427.
  7. Ostojić N, Kesić V, Petković S, i saradnici. Simpozijum premaligna stanja i karcinom grlića materice, Grafički atelje ''MB press'' Beograd;1996:9,15,21,36
  8. Mladenović D. Ginekološke operacije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd,1998.
  9. Cvetković M, Ljubić A. Protokoli fetomateralne medicine, Medicina moderna, Beograd, 2002.
 
     
  Adresa autora:
Vera Najdanović-Mandić
7 septembar 80, 19000 Zaječar
 
     
  Rad primljen: 07.11.2003.
Rad prihvaćen: 19.02.2004.
Elektronska verzija objavljena: 14.05.2004..
 
                 
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 20 May 2009