Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2004     Volumen 29     Broj 2
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
UDK 616.133.073 ISSN 0350-2899, 29(2004) 2 p.80-82
 
Originalni rad

Klinički značaj ultrasonografske klasifikacije promena u karotidnim arterijama u bolesnika sa koronarnom bolešću

Milan Đorić, Branko Lović, Ivan Tasić
Institut za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju reumatičnih i kardiovaskularnih bolesti "Niška Banja"

 
 

 

 
  Sažetak:
Arterio skleroza kao masovna nezarazna bolest sa svojom progresijom generalizovanih promena predstavlja patoanatomsku i patofiziološku podlogu za manifestaciju karotoidne i koronarne bolesti. Patološke promene koje evoluiraju u zidovima velikih krvnih sudova, pa i karotida, karakterišu se difuznim promenama intime, njenim zadebljanjem i stvaranjem fokalnih lezija – plakova. U ateromatoznim plakovima stvaraju se razni stepeni nekroze, tromboze, ulceracija, egzulceracija i hemoragija. Ove komplikacije predstavljaju glavnu opasnost za embolizaciju u distalnim delovima, pogoršanje stepena okluzije lumena karotida sa konsukativnom kliničkom i neurološkom slikom. Ultrasonografsku klasifikaciju plakova u karotidnim arterijama u 32 bolesnika sa dokazanom koronarnom bolešću izvršili smo po metodi Moor-a. Dobili smo sledeće rezultate grupa: A-7 bolesnika, grupa B – 15 bolesnika, i grupa C – 10 bolesnika. U grupi A svi pacijenti su bili asimptomatski, u grupi B 7 pacijenata je već imalo TIA bez neuroloških sekvela, a u grupi C 9 pacijenata je već imalo neurološke ispade sa rezidualnim neurološkim deficitom

Ključne reči: karotidna bolest, arteriosklerotični plakovi, neurološki deficit

Napomena: kompletan tekst rada na engleskom jeziku
Note: full text in English

 
     
  Adresa autora:
Milan Đorić,
Petra Velebita 13, 18000 Niš,
tel: 018-337-083, 063-433-795
e-mail: mdjoric@EUnet.yu
 
     
  Rad primljen 15. 04. 2004.
Rad prihvaćen 10. 06. 2004
Elektronska verzija objavljena 05. 08. 2004.
 
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 20 May 2009