Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2008     Volumen 33     Broj 1-2
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
UDK 616.523 ISSN 0350-2899, 33(2008) br.1-2 p.52-53
   
Prikaz bolesnika

Herpes zoster sine herpete - prikaz slučaja

Dragana Joksimović Stevanović
DOM ZDRAVLJA, NIŠ, ZDRAVSTVENA STANICA ''RASADNIK''

 
 

 

 
  Sažetak: Herpes zoster je lokalizovana sporadična bolest koju karakteriše unilateralan, radikularni bol i vezikulozna erupcija, lokalizovana na dermatomu koji inerviše jedan spinalni ili jedan kranijalni nerv. Rezultat je endogene reaktivacije infekcije Varicella - zoster virusom koja je prisutna u latentnoj formi u ganglijama zadnjih korenova. CILJ: Ukazati na značaj kliničke dijagnoze i vrlo čestu koincidenciju sa malignitetom kod starijih osoba. METOD: Za prikaz su korišćeni podaci iz zdravstvenog kartona, laboratorijska i druga ispitivanja. PRIKAZ SLUČAJA: Žena M.G., stara 51 godinu došla je na pregled zbog bola koji je trajao desetak dana u vidu žarenja, sa lokalizacijom od desne slabinske lože prema prednjoj strani trbuha do srednje linije i sa crvenilom po koži, jasno ograničenim. U toku praćenja bolesnice sem eritema nije bilo drugih promena po koži. Urađene su laboratorijske analize, nalaz je bio u granicama referentnih vrednosti. Obavljen je pregled kod gastroenterologa i ultrazvuk trbuha. Na osnovu karakterističnog, lokalizovanog, segmentnog, neuralgičnog bola postavljena je dijagnoza: Herpes zoster sine herpete. TERAPIJA: Kauzalna antivirusna, tbl. Aciklovir 5x800 mg, vitamini B grupe, analgetici i lokalno cink lotion. Na primenjenu terapiju promene se povlače. Ubrzo nakon lečenja, zbog povrede dojke, urađena je kontrolna mamografija, kada su uočeni znaci diskretne fibrocistične displazije. Urađena je biopsija i postavljena je dijagnoza: Ca mammae l.dex, zbog čega je urađena mastektomija i ordinirana hormonoterapija. ZAKLJUČAK: Prikazana je bolesnica sa atipičnim oblikom herpesa a do endogene reaktivacije virusa došlo je usled pada otpornosti koju je prouzrokovao malignitet.
Ključne reči: Virus Varicella-zoster, Herpes zoster sine herpete, paraneoplastični karakter

Napomena
: sažetak na engleskom jeziku
Note: summary in English
 
     
 

UVOD

Herpes zoster je lokalizovano oboljenje koje karakteriše unilateralan, radikularni bol i vezikulozna erupcija koja je ograničena na dermatom inervisan jednim spinalnim ili kranijalnim nervom, retko na više dermatoma. Javlja se sporadično i rezultat je reaktivacije endogene infekcije koja je prisutna u latentnoj formi u ganglijama zadnjih korenova kičmene moždine. Uzročnik je Varicella-zoster virus. Češće se javlja kod starijih osoba između šeste i osme decenije. Do aktivacije virusa dolazi usled pada otpornosti domaćina ispod kritičnog nivoa (iscrpljenost, zamor, imunosupresi-ja, maligne bolesti – Mb.Hodgkin i drugi limfomi). Može imati i paraneoplastični karakter što je veoma značajno i o čemu treba voditi računa pri postavljanju dijagnoze.
 

CILJ

Ukazati na značaj kliničke dijagnoze kod HZ infekcije i vrlo čestu koincidenciju sa malignitetom, kao i na potrebne savremene metode za dokazivanje antitela i antigena stvorenih u toku VZV infekcije.
 

METOD

Za prikaz bolesnika korišćeni su podaci dobijeni iz kartona, laboratorijska i druga klinička ispitivanja.
 

PRIKAZ SLUČAJA

Žena M. G., stara 51 godinu, javila se na pregled avgusta 2006. zbog bola koji je iz desne slabinske lože iradirao prema prednjem trbušnom zidu; po rečima pacijentkinje, trajao je desetak dana, da bi se potom pojavilo crvenilo, jasno ograničeno, koje se pružalo počev od kičmenog stuba do srednje linije na prednjoj strani trbuha. Sem eritema, nije bilo drugih kožnih erupcija, što je diferencijalno dijagnostički predstavljalo teškoće. Urađena je laboratorija: sedimentacija 22; leukociti 8,6x109; eritrociti 4,21x1012; hemoglobin 14,3 g/l; hemato-krit 427; MCV 101,5; MCH 33,9; trombociti 401x109; glikemija 4,7 mmol/L; urea 7,2 mmol/L; kreatinin 69,2 mmol/L; T BIL 6,2 umol/l; holesterol 6,91 mmol/L; trigliceridi 2,06 mmol/L; AST 43 U/L; ALT 41 U/L; ALP 104 U/L; GGT 53 U/L; Fe 22,3 umol/L; urin – b.o. EHO abdomena: jetra voluminozna, pankreas ehogeniji, žučna kesa bez kalkulusa, bubrezi sa mikrolitijazom bez zastoja. Konsultovan gastroenterolog zbog bolova koji su imitirali žučnu koliku. Nakon kliničkih pretraga postavljena je dijagnoza: Herpes zoster lumboabdominalis sine herpete na osnovu karakterističnog neuralgičnog bola i njegove karakteristične segmentne radikularne lokalizacije sa jasnim granicama. Serološka ispitivanja nisu rađena. Uključena je kauzalna antivirusna terapija koju teba započeti u prvih 48 časova, a cilj je zaustaviti širenje, skratiti trajanje bolesti, sprečiti postherpetičnu neuralgiju – per os tbl. Aciklovir od 800 mg, 5x dnevno, sedam dana, analgetici, vitaminoterapija (vitamini B grupe) i lokalno cink lotion. Na ordiniranu terapiju promene su se povukle. Ubrzo nakon lečenja pacijentkinja je imala povredu desne dojke pri padu na ulici, zbog čega je urađena mamografija. Uočeni su diskretni znaci za fibrocističnu displaziju dojke, zbog čega je upućena na konzilijum za dojku. Nakon urađene biopsije postavljena je dijagnoza Ca mammae l.dex, urađena je mastektomija. Ph nalaz: Ca ductulolobulare pT1 HG2 NG2. Ordinirana je adjuvantna hormonalna terapija po protokolu sa tbl. Nolvadex.
 

ZAKLJUČAK

Prikazana je bolesnica sa atipičnim oblikom, takozvanim Herpes zoster sine herpete. Do endogene reaktivacije virusa došlo je usled naglog pada otpornosti pacijentkinje ispod kritičnog nivoa usled maligne bolesti, koja je dijagnostikovana nešto kasnije.
 

LITERATURA

  1. Karadaglić Đ: Dermatologija, Vojna štamparija Beograd, 2000.
  2. Lalević-Vasić B, Medenica Lj, Nikolić M: Dermantovenerologija sa propedevtikom, Beograd 2002.
  3. Paravina M, Spalević Lj, Stanojević M, Tiodorović J, Binić I, Jovanović D: Dermatovenerologija, Prosveta Niš, 2003.
 
 
 
  Adresa autora:
Dragana Joksimović Stevanović
Belopalanačka 24, 18000 Niš
Tel: 018/ 590 961
e-mail: stevuros@gmail.com

Rad predat: 01. 04. 2008.
Rad prihvaćen: 23. 07. 2008.
Elektronska verzija objavljena: 20. 10. 2008.
 
     
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design