Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2015     Volumen 40     Broj 3
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
      UDK 050:61 ТИМОЧКИ МЕДИЦИНСКИ ГЛАСНИК"1976/..."
COBISS.SR-ID 218196236
ISSN 0350-2899. - Vol. 40, br. 3 (2015),
tr. 178-180.
     
   
40 godina izlaženja Timočkog medicinskog glasnika

Ovako je počelo – 40 godina od osnivanja Timočkog medicinskog glasnika
This is how it started – 40 years since the foundation of Timok Medical Gazette


Radoš Žikić
POLIKLINIKA „PAUNKOVIĆ”, ZAJEČAR

     
 
 
     
 

 

         
  Preuzmite rad u pdf formatu  

Pre 10 godina, na obeležavanju tridesetogodišnjice, rekao sam da je 30 godina dug vremenski period, ali i kratak za život ovog našeg časopisa. Voleo bih da ovu rečenicu, sa promenom broja, napišem još koji put.

Slika 1. Naslovna strana TMG nekad i sad.
Image 1. TMG front page - then and now

Dozvolite mi da vas vratim u vreme kada se naš časopis rađao:
- rodila se ideja,
- trebalo je osmisliti naziv i formu,
- prikupiti radove,
- pronaći i angažovati recenzente,
- a potom sa, tašnom punom štampanih radova na kucaćoj mašini, sa slikama, tabelama i grafikonima, otići kod slovoslagača.
To su ljudi koji svako slovo napravljeno od metala slažu u reči, redove, stranice. Fotograf je negativ slike prenosio na metalnu ploču praveći klišee i sve to, uz prethodno određen tip slova: kurziv, garmond, petit, trebalo je složiti u stranicu. Kada se sve to složi i odštampa prvi primerak, slede najmanje dve do tri korekture ili jezičke ispravke, a potom takozvano prelamanje i štampanje na finoj bezdrvnoj hartiji. Završni posao je koričenje. Sve ovo je trebalo završiti u radno vreme. Nadam se da nije neskromno ako kažem da sam u početku sve ove poslove obavljao sam, s obzirom na to da sam imao prilično iskustva jer sam u toku studija uređivao i stručni časopis studenata medicine i farmacije – „Medicinski podmladak”.
Nesebičnu pomoć u uređivanju i izdavanju časopisa pružili su mi saradnici: tehnički urednik, g. Aleksandar Portnoj, lektor, Nadežda Jovanović i prevodioci – dr Gruja Milutinović, dr Pavle Flajsig i dr Nenad Ilić.
Izdavanjem TMG-a pružena je mogućnost doktorima iz Timočke Krajine prvenstveno, ali i drugima, da publikuju svoje stručne ili naučne radove.
Naglašavam da je skoro četvrtina objavljenih radova iz centara van Timočkog regiona.

Tabela 1. Struktura objavljenih radova prema poreklu autora, 1976–2006.
Table 1. Structure of published papers by the origin of authors 1976-2006Tabela 2. Zastupljenost radova po službama 1976–2006.
Table 2. Presentation of published papers by departments 1976-2006


 

Veoma teški materijalni uslovi, a plaćalo se recenziranje, štampanje, hartija, nisu nas ometali da održavamo ritam od dva broja godišnje. Pokušali smo reklamama da popravimo materijalnu situaciju, ali, kako je naplata bila neredovna i oskudna, praktično nam je taj izvor presušio, no mi smo i dalje štampali oglase, faktički besplatno.
U toku prelistavanja časopisa dva detalja su mi posebno privukla pažnju: 1. Prvi broj bio je posvećen nedavno preminulom velikanu medicine, prof. Kosti Todoroviću. I poslednji broj koji sam uređivao (br. 8), takođe je bio posvećen nezaboravnom narodnom doktoru Gruji Milutinoviću. Kakva slučajnost!
2. Grafičko rešenje naziva ostalo je isto do današnjeg broja, a aktivni učesnik od prvog do poslednjeg broja je dr Nebojša Paunković.
To je moj skromni doprinos pokretanju ovog časopisa.

Slika 2. Prof. Kosta Todorović u 1. broju Timočkog medicinskog glasnika
i dr Gruja Milutinović u 8. broju Timočkog medicinskog glasnika.
Image 2. Prof. Kosta Todorović in issue no.1 of Timok Medical Gazette
and Dr Gruja Milutinović in issue no.8 of Timok Medical Gazette


 

     
             
     
     
             
      Adresa autora / Corresponding address:
Radoš Žikić,
Poliklinika „Paunković“,
Timočke bune 4, 19000 Zaječar, Srbija.
E-mail: rados.zikic@gmail.com
Rad primljen: 15.7.2015.
Rad prihvaćen: 30.7.2015.
Elektronska verzija objavljena: 14.10.2015.
     
             
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace