Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2017     Volumen 42     Broj 4
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] >>> ]      
      UDK 616-008.9:577.125
618.172:612.123
COBISS.SR-ID 259924236
ISSN 0350-2899. - God. 42, br. 4 (2017),
str. 199-205.
     
   
Originalni rad / Original paper

Menopauza kao nezavisni prediktor povišenih vrednosti retinol-vezujućeg proteina 4 u serumu
Menopausal status as an independent predictor of high serum retinol-binding protein 4 levels

Aleksandra Klisić (1), Verica Stanišić (2), Milovan Jovanović (1), Nebojša Kavarić (1),
Ana Ninić (3)

(1) DOM ZDRAVLJA, PODGORICA, CRNA GORA, (2) KLINIČKI CENTAR CRNE GORE, (3) UNIVERZITET U BEOGRADU – FARMACEUTSKI FAKULTET, SRBIJA

     
 
 
     
 

 

         
  Preuzmite rad u pdf formatu   Sažetak: Cilj: Retinol-vezujući protein 4 (RBP4) je novi adipokin, usko povezan sa insulinskom rezistencijom. Međutim, nema dovoljno podataka u literaturi o uticaju menopauze na vrednosti ovog proteina u serumu. Zato je cilj ove studije bio da se ispita da li je povezanost menopauze i RBP4 nezavisna ili je posredovana insulinskom rezistencijom. Metode: Ukupno 30 žena u premenopauzi i 100 žena u postmenopauzi, koje nisu na terapiji su uključene u studiju preseka. Mereni su antropometrijski i biohemijski parametri, kao i krvni pritisak (KP), HOMA indeksi, procenjena jačina glomerularne filtracije (JGF) i izračunati su. Rezultati: Kod žena u postmenopauzi zabeležene su veće vrednosti RBP4 i nepovoljniji kardiometabolički profil, u poređenju sa ženama u premenopauzi. Višestruka linearnaregresiona analiza je pokazala da su više vrednosti triglicerida (beta=0,315; p=0,002), smanjena JGF (beta=-0,258; p=0,004), više vrednosti sistolnog KP (beta=0,418; p=0,028), i menopauza (beta=0,240; p=0,016), nezavisni prediktori povišenih vrednosti RBP4 u serumu (R2-adjusted=0,310; F=6,522; p<0,001). Zaključak: Menopauza utiče na vrednosti RBP4 u serumu, što treba uzeti u obzir prilikom ispitivanja uloge ovog adipokina u pojavi kardiometaboličkih poremećaja.
Ključne reči: adipokini, insulinska rezistencija, gojaznost, postmenopauza, retinol-vezujući protein 4
 

Summary: Aim: Retinol-binding protein 4 (RBP4) is a novel adipokine closely related to insulin resistance. However, data on the influence of menopausal status on serum RBP4 are scarce. Therefore, the aim of the current study was to examine whether RBP4 levels are associated with menopausal status per se, independently of insulin resistance. Methods: A total of 30 premenopausal and 100 postmenopausal women non-treated with medications were included in the cross-sectional study. Anthropometric and biochemical parameters, as well as blood pressure (BP) were obtained. The homeostasis model assessment of insulin resistance (HOMA-IR) and estimated glomerular filtration rate (eGFR) were calculated. Results: Postmenopausal women displayed higher RBP4 and an unfavorable cardiometabolic profile, compared to premenopausal ones. Multiple linear regression analysis showed that in addition to high triglycerides level (beta=0.315; p=0.002), decreased eGFR (beta=-0.258; p=0.004) and high systolic BP (beta=0.418; p=0.028), menopause per se is an independent predictor of higher RBP4 levels (beta=0.240; p=0.016), (R2-adjusted=0.310; F=6,522; p<0.001). Conclusions: Serum RBP4 levels are dependent of menopausal status, which should be taken into account when examining the role of this adipokine in cardiometabolic diseases’ occurrence.
Keywords: adipokines, insulin resistance, obesity, postmenopausal, retinol-binding protein 4

Note: Full article in English

     
             
             
             
     
     
             
      Adresa autora / Corresponding address:
Aleksandra Klisić, Center of Laboratory Diagnostics, Primary Health Care Center, Trg Nikole Kovacevica 6, 81000 Podgorica, Montenegro
E-mail: aleksandranklisic@gmail.com
Rad primljen: 26.10.2017.
Elektronska verzija objavljena: 27.3.2018.
     
             
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] >>> ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace