Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2020     Volumen 45     Broj 3
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] >>> ]      
               
   


Reč glavnog urednika časopisa Timočki medicinski glasnik

A word from the editor-in-chief of The Timok Medical Gazette


Glavni i odgovorni urednik
Prim Dr Sc Dušan Bastać

     
 
 
     
      Naslovna strana je zdravstveni poster autora Prim Dr Sci Petra Paunovića i Pauline Aleksić. On je lep naučni i stručni sažetak sveobuhvatnog pristupa pandemiji infekcijom virusa korona SARS-COVID19. „Priča o korona virusu - Zdravstvene pouke“ je Prva knjiga u Srbiji o korona epidemiji, koju je objavio, u ediciji Rajačka narodna škola zdravlja juna 2020, naš eminentni medicinski stručnjak Prim. Dr sci. Dr med. Petar Paunović, učitelј zdravlјa, specijalista epidemiologije, socijalne medicine i zdravstvenog vaspitanja, neumorni borac za zdravstveno vaspitanje i prosvećivanje naroda.

Glavni urednik/Editor in chief Prim Dr Sc Dušan Bastać

REČ AUTORA PRIM. DR SCI. DR MED. PETAR PAUNOVIĆ, UČITELЈA ZDRAVLЈA

U „Priručniku o prevenciji i lečenju KOVID 19 infekcije“, a Priručnik je napisan na osnovu kliničkog iskustva Liang Tingo-a, napisano je sledeće: „Nalazimo se u globalnom ratu bez presedana! Čovečanstvo se suočava sa zajedničkim neprijatelјem, novim korona virusom. Prvo bojno polјe su upravo bolnice, gde su vojnici naši zdravstveni radnici. Da bi obezbedili pobedu u ovom ratu, moramo najpre da budemo sigurni da naše medicinsko osoblјe ima dovolјno resursa, uklјučujući iskustvo i tehnologiju. Takođe, moramo da stvorimo uslove da bolnice budu bojno polјe na kome ćemo eliminisati virus, umesto da virus pobedi nas. Ovaj rat je tek počeo“. U našu zemlјu su došli kineski lekari. U sastavu njihove ekipe nije bilo epidemiologa. Iz prethodnih reči Liang-a se vidi strategija borbe sa KOVID-om u Srbiji 2020. godine. Ta strategija je primenjivana do kraja. Naša epidemiološka doktrina je bila izostavlјena. Naša preventiva skoncentrisana u Istitutima i Zavodima za javno zdravlјe zbog toga je imala sporednu ulogu u suzbijanju epidemije korona virusa u Srbiji. Ionako potpuno destruirana tokom poslednje dve decenije, ona je pretrpela još jedan udar od kojeg će se teško oporaviti.

U Rajcu, juna 2020. godine,
Dr Petar Paunović, učitelј zdravlјa

Iz predgovora Dr Sci Dr med Aleksandra Aleksića interniste - endokrinologa iznosimo najvažnije činjenice: Rukopis: „Priča o korona virusu - Zdravstvene pouke“ napisan je u periodu od 3. marta do 20. maja 2020. godine, u vreme epidemije KOVID-a 19 u Srbiji i predstavlјa neku vrstu dnevnika epidemije korona virusa u Srbiji, jer su zdravstvene pouke pisane svakodnevno, inspirisane epidemiološkim pojavama i merama, koje su preduzimane u borbi protiv epidemije.
U rukopisu postoji sedam poglavlјa sačinjenih od niza priča koje opisuju virus i njegove osobine, kao i pouke o ponašanju u vreme epidemije korona virusa i merama koje treba preduzeti u cilјu zaštite u svakodnevici. U pomenutom rukopisu nalazi se četrdesetak autorskih članaka o korona virusu i epidemiji KOVID-a 19 u Srbiji.
U jednom trenutku, suočen sa oklevanjem u primeni epidemioloških mera u prekidanju Vogralikovog lanca i korišćenja matematičkih modela u planiranju i vođenju borbe protiv KOVIDA-a 19, tj. u sučelјavanju epidemiološke teorije i realne situacije na terenu, autor piše izvestan broj pamfleta koji predstavlјaju kritiku medicinske prakse na terenu u suzbijanju epidemije KOVID-a 19 u Srbiji.
U rukopisu pored ostalog, postoje članci o aktivnosti Svetske zdravstvene organizacije, koja je služila kao referentna institucija autoru. Kao izvor referenci i literature autor je još koristio: „Priručnik o prevenciji i suzbijanju KOVID 19 infekcije“, kineskog autora Liang Tingo-a, udžbenike epidemiologije prof. dr Zorana Radovanovića i Zbornik radova Epidemiološkog insituta Medicinskog fakulteta u Beogradu. U pomenutom smislu, autor je koristio i časopise iz Francuske i Kanade: La sante publik, La sante publik d Kanada i listove: L figaro, L Parizjen. Zdravstvene pouke i druge članke u ovom rukopisu autor je slao na 30-ak mejl adresa, na portale Radio Magnuma, „Timočka“ i „Tina“, odmah posle pisanja, tako da ih je građanstvo moglo odmah čitati. Imajuću u vidu sve što je pomenuto, kao i povod za pisanje ovog rukopisa, te okolnosti u kojima je pisan, predlažem da obavezno i neizostavno pročitate ovaj tekst i priču širite i prenosite dalјe.

Dr Aleksandar Aleksić iz Štipine
 

     
     
     
             
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] >>> ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace