Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2008     Volumen 33     Suppl 1     
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  
                 
 

XXVII Timočki medicinski dani - Zaječar, 22-24. maj 2008.

RADOVI - ZBORNIK SAŽETAKA
Sažeci radova 21-30

<<< ] >>> ]  
 
 
 
 1. CARPAL TUNNEL SYNDROMA – DIJAGNOSTIKA I HIRURŠKO LEČENJE – NAŠA ISKUSTVA
  Igor Maljković, Miodrag Jovanović, Dragoslav Božilović, Danijela Ivanović
 2. PLANOCELULARNI KARCINOM KOŽE KAO POSLEDICA PILONIDALNOG SINUSA – PRIKAZ SLUČAJA
  Marko Spasić(1), Saša Vukosavljević (1,2)
 3. POVREDA KOŽE SPOLJAŠNJEG SLUŠNOG HODNIKA
  Saša Mihajlović
 4. PRVA REKONSTRUKCIJA DOJKE U ZC ZAJECAR UPOTREBOM IMPLANTA
  Tatjana Milaćević, Tihomir Kostić, O. Kosovac
 5. TOTALNA TIREOIDEKTOMIJA SA FUNKCIONALNOM DISEKCIJOM VRATA-REŠENJE AGRESIVNOG PAPILARNOG KARCINOMA ŠTITASTE ŽLEZDE
  Tihomir Kostić(1), Ivan Paunović(2), Tatjana Milaćević(1)
 6. MULTIDISCIPLINARNI RAD KOD LEČENJA TU DOJKE
  Goran Bogdanović, Svetlana Dimitrijev, Slavica Petković, Vesna Marjanović
 7. MECKELOV DIVERTICULUM KAO UZROK AKUTNOG ABDOMENA
  Goran Bogdanović, Života Marjanović
 8. OBOLJENJA ROTATORNE MANŽETNE RAMENOG ZGLOBA (ROTATOR CUFF DISEASES)
  Miodrag Jovanović
 9. PERFORACIJA ZIDA CEKUMA NA TERENU DIVERTIKULUMA
  Saša Lazović, Slaviša Ristić, Bojan Pešić, Jasmina Lazović, Saška Pešić
 10. TRAKTAT O KILAMA - ISTORIJSKI RAZVOJ OPERATIVNE TEHNIKE
  Bojan Pešić, Slaviša Ristić, Saša Lazović, Saška Pešić
 
 
 
  21. CARPAL TUNNEL SYNDROMA – DIJAGNOSTIKA I HIRURŠKO LEČENJE – NAŠA ISKUSTVA
Igor Maljković, Miodrag Jovanović, Dragoslav Božilović, Danijela Ivanović
ZDRAVSTVENI CENTAR BOR, ODELJENJE ORTOPEDIJE I TRAUMATOLOGIJE SA PLASTIČNOM HIRURGIJOM.

Najčešća kompresivna neuropatija gornjeg ekstremiteta je niska kompresija n.medianusa u predelu karpalnog tunela, od koje češće boluju žene. Tipična manifestacija bolesti je utrnulost kažiprsta i srednjeg prsta koja se uz jak bol javlja noću i budi iz sna, dok sa progresijom bolesti utrnulost se prenosi i na palac, a bol postaje konstantan.
Konzervativno lečenje daje dobre rezultate u početnim fazama bolesti, i obuhvata imobilizaciju, NSAIL, injekcije kortikosteroida, fizikalnu terapiju.
Hirurško lečenje rezervisano je za teže oblike bolesti, refraktarne na konzervativnu terapiju, kao i za bolesnike kod kojih bolest traje duže od 3 godine. Otvorena dekompresija je postupak kojim se uzdužno preseca transverzalni karpalni ligament, čime se povećava zapremina karpalnog kanala, što u relativno kratkom vremenskom periodu dovodi do smirivanja i nestanka simptoma. Ova tehnika omogućuje kompletnu inspekciju ligamenta i sadržaja karpalnog kanala.
Na odeljenju ortopedije, tokom 2006. i 2007. godine urađeno je 19 dekompresija n.medianusa, kod kod 12 bolesnika, i to kod 8 žena i 4 muškarca. Prosečna starost bila je 44 godine. Svi bolesnici su lečeni najpre od strane fizijatra, a pregledani i elektromiografski, kako pre, tako i posle otvorene dekompresije. Dužina stacionarnog lečenja postoperativno je 1 do 2 dana, a odsustvovanje sa posla je oko 6 nedelja. U odnosu na stanje pre operacije svi bolesnici imali su poboljšanje i to, potpuni nestanak utrnulosti i bolova u roku od 6 nedelja kod 16 (84%), dok je delimičan nestanak simptoma bio kod 3 bolesnika (16%). Komplikacija, u smislu jatrogene lezije nerva, nije bilo.
Otvorena metoda lečenja kompresivne neuropatije je relativno jednostavna i visoko efikasna metoda koja u kratkom vremenu dovodi do smirivanja simptoma bolesti i povratka uobičajenim aktivnostima i može se izvesti u uslovima regionalne bolnice

e-mail: maljkovicigor@yahoo.com

22. PLANOCELULARNI KARCINOM KOŽE KAO POSLEDICA PILONIDALNOG SINUSA – PRIKAZ SLUČAJA
Marko Spasić(1), Saša Vukosavljević (1,2)
KLINIČKI CENTAR, KRAGUJEVAC, (1)KLINIKA ZA HIRURGIJU, (2)CENTAR ZA PLASTIČNU I REKONSTRUKTIVNU HIRURGIJU

UVOD: Karcinomi kože predstavljaju jedan od najčešćih oblika zloćudnih tumora. Po učestalosti svih karcinoma kože, planocelularni karcinom je na drugom mestu. U poslednjih nekoliko godina registruje se rapidno povećanje incidence, što je dovelo do porasta interesovanja za proučavanjem ovog tumora. Predisponirajući faktori koji dovode do nastanka planocelularnog karcinoma mogu biti: dugotrajno izlaganje kože suncu i solarijumu, prekomerna izloženost X zracima, prekancerozne bolesti kože, imunodeficijentna stanja, hronične bolesti kože. CILJ: Cilj ovog rada je da se prikaže slučaj pacijenta sa uznapredovalim planocelularnim karcinomom kože nekarakteristične etiologije i lokalizacije. PRIKAZ SLUČAJA: Pacijent A.A. star 65 godina, penzioner. Javlja se lekaru zbog velike promene u predelu krsta jer je vraćen sa planirane operacije srca dok ne sanira navedenu promenu. Navodi da promena raste 2,5 meseca na mestu pilonidalnog sinusa. Pacijent navodi da mu je pre 45 godina dijagnostikovana cista u predelu krsta a koju nije lečio. Zbog teškog opšteg stanja pacijenta i visokog anesteziološkog rizika, urađena je biopsija i patohistološki nalaz je potvrdio da se radi o planocelularnom karcinomu. Tumor je odstranjen u celini, a defekt rekonstruisan autotransplantatom kože delimične debljine po Tiersch/Blair-u I. DISKUSIJA: Nastanak planocelularnog karcinoma kože na mestu pilonidalnog sinusa je izuzetno retka pojava. Prvi registrovan i objavljen slučaj bio je 1984.godine. Do 2001. godine u svetu je ukupno otkriveno i objavljeno svega 59 ovakvih slučajeva. Ne postoji podatak koliko je ovakvih slučajeva bilo na teritoriji Srbije, a u Kragujevcu ovo je prvi zabeležen slučaj.
Ključne reči: planocelularni karcinom, hronična infekcija, pilonidalni sinus

e-mail: spale80@verat.net

23. POVREDA KOŽE SPOLJAŠNJEG SLUŠNOG HODNIKA
Saša Mihajlović
ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC

Ove povrede kože spoljašnjeg slušnog hodnika najčešće su posledica neadekvatne manipulacije oštrim predmetima nestručnog ispiranja uva, kao i usled pada i udarca na mandibulu. Indirektno mogu nastati kod preloma temporalne kosti. Klinički se manifestuju pojavom bola i krvarenjem. Otoskopskim pregledom se evidentira hemoragijski sadržaj u spoljašnjem slušnom hodniku uz očuvan integritet bubne opne. Terapija podrazumeva primenu antibiotika i tamponadu slušnog hodnika sterilnom štrajfnom koju treba menjati svaki dan. Ukoliko dođe do bakterijske infekcije možemo očekivati perihondritis i gnojnu sekreciju iz uva, što ide u prilog razvoju komplikacija.
Kroz našu ambulantu za period 2004 - 2007. godine, prošlo je 96 pacijenata od kojih je 91 pacijent samopovređivanjem, zloupotrebom oštrih predmeta kao što su palidrvce, heklica, tampon štapići, čačkalica oštetio kožu spoljnjeg ušnog hodnika, a kod petoro pacijenata je došlo do jatrogenog oštećenja kože spoljašnjeg slušnog hodnika i to pri ispiranja uva i vađenja stranog tela.

e-mail: treskavica@sbb.co.yu

24. PRVA REKONSTRUKCIJA DOJKE U ZC ZAJECAR UPOTREBOM IMPLANTA
Tatjana Milaćević, Tihomir Kostić, O. Kosovac
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, SLUŽBA OPŠTE HIRURGIJE

Rekonstrukcija dojke implantima se vrši kada se ne može upotrebiti sopstveno tkivo. Najčešće se, ako se izuzme estetska hirurgija, rekonstrukcija implantima vrši nakon amputacionih procedura zbog raka dojke, a korišćenje ove procedure je odličan način rešavanja urođenih anomalija. U nasem ZC-u je prva rekonstrukcija dojki implantima učinjena zbog kompleksne urođene anomalije grudne kosti, rebara te hipoplazije dojki. Postignut je odlicčan estetski i rekonstruktivni efekat, pri čemu je kod naše bolesnice, stare 17 godina, izbegnuta komplikovana ortopedska intervencija.

e-mail: ttsytt@gmail.com

25. TOTALNA TIREOIDEKTOMIJA SA FUNKCIONALNOM DISEKCIJOM VRATA-REŠENJE AGRESIVNOG PAPILARNOG KARCINOMA ŠTITASTE ŽLEZDE
Tihomir Kostić(1), Ivan Paunović(2), Tatjana Milaćević(1)
(1)ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, SLUŽBA OPŠTE HIRURGIJE, (2)CENTAR ZA ENDOKRINU HIRURGIJU, INSTITUT ZA ENDOKRINOLOGIJU, DIJABETES I BOLESTI METABOLIZMA, KCS, BEOGRAD

Rak štitaste žlezde nije često oboljenje -2% svih maligniteta i u osnovi ima dobru prognozu. Ipak, agresivne forme daju udaljene metastaze (limfni čvorovi, pluća, jetra, kosti…), dok najagresivnije, anaplastične forme imaju izuzetno lošu prognozu i vreme prezivljavanja se meri mesecima. Kada papilarni karcinom ima agresivnu formu (brzi rast, limfadenopatija), potrebno je brzo reagovati (biopsija, patohistoloska potvrda nakon biopsije, te adekvatna hirurgija). Hirurški zahvat podrazumeva najmanje totalnu tireoidektomiju sa disekcijom vrata i uklanjanjem najmanje II, III i IV grupe limfnih cvorova, te brzu postoperativnu primenu adjuvantne terapije radioaktivnim jodom.

e-mail: ttsytt@gmail.com

26. MULTIDISCIPLINARNI RAD KOD LEČENJA TU DOJKE
Goran Bogdanović, Svetlana Dimitrijev, Slavica Petković, Vesna Marjanović
ZDRAVSTVENI CENTAR BOR, HIRURGIJA

Bolesti dojke su mnogo češće nego što se to obično misli. Skoro svaka druga žena u generativnom periodu ima smetnje sa dojkama i traži pomoć lekara. U većini slučajeva radi se o benignim promenama ali je i broj Ca u porastu. Prosečna starost pre desetak godina je bila 56 godina, ali se sada pomera prema sve mlađoj populaciji. U 2007. godini u Boru imali smo 32 novootkrivena slučaja Ca dojke i oko 70 benignih promena. U ovom radu prikazali smo mladu bolesnicu koja je imala promenu u dojci za koju smo klinički, UZ, mamografski mislili da se radi o benignoj promeni ali je definitivni PH nalaz bio drugačiji. Kod druge bolesnice sumnjali smo na malignu promenu ali je definitivni PH nalaz bio benigno. Sve ovo govori da nepogrešivih nema, da je timski rad obavezan i da definitivnu dijagnozu postavlja patolog.

e-mail: kcbor@neobee.net

27. MECKELOV DIVERTICULUM KAO UZROK AKUTNOG ABDOMENA
Goran Bogdanović, Života Marjanović
ZDRAVSTVENI CENTAR BOR, HIRURGIJA

Mekelov divertikulum predstavlja neobliterisani deo ductus omfaloentericusa. Nalazi se na 60 – 90 cm od ileocekalne valvule. Prisutan je u 1-3% populacije, više kod muškaraca nego kod žena 3:1. Može biti celini obložen sluzokožom tankog creva, kolona, želuca ili aberantnog pankreasa. Najčešće komplikacije koje daje su upale sa peritonitisom i krvarenja. Prikazali smo slučaj 16 godišnjeg dečaka koji je operisan kao slepo crevo ali se u toku rada uspostavilo da je upaljen Mekelov divertikulum. Operacija završena resekcijom creva u zdravo i T.T. anastomozom. Osmog postoperativnog dana pacijent odlazi kući bez komplikacija.

e-mail: kcbor@neobee.net

28. OBOLJENJA ROTATORNE MANŽETNE RAMENOG ZGLOBA (ROTATOR CUFF DISEASES)
Miodrag Jovanović
ZDRAVSTVENI CENTAR BOR-SLUŽBA ZA ORTOPEDSKU HIRURGIJU I TRAUMATOLOGIJU

Rotatornu manžetnu ramenog zgloba čine četiri mišića i njihove tetive: m.supraspinatus, m.infraspinatus, m.teres minor i m.subscapularis. U osnovi oboljenja je tendinitis rotatorne manžetne, a patološkim procesom je najčešće zahvaćena tetiva supraspinatusa. Najčešće se javlja kod osoba starijih od 40 godina. Simptomi i znaci oboljenja su:

 1. bol u ramenom zglobu koji se ponavlja pri svakoj aktivnosti povezanoj sa položajem ruku u nivou iznad glave;
 2. noćni bol - prilikom spavanja na oboleloj strani tela;
 3. mišićna slabost, izražena prilikom pokreta podizanja ruke;
 4. krepitacije i "preskakanje" prilikom pokreta;
 5. limitiranost pokreta u obolelom zglobu;
 6. oboljenje se obično javlja na dominantnoj strani tela;
 7. može biti provocirano povredom ramenog zgloba.

Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze, kliničkih testova i vizuelizacionih metoda (ultrasonografija i NMR). Lečenje može biti neoperativno i operativno.
REZULTATI: Analizom je obuhvaćeno 22 pacijenta (od 42-77 godina starosti,12 žena i 10 muškaraca) u periodu septembar 2006-oktobar 2007. godine. Kod svih su klinički testovi bili pozitivni a kod 3 pacijenta je oboljenje rotatorne manžetne ustanovljeno i NMR pregledom. 19 pacijenata je lečeno neoperativnim metodama, a 3 pacijenta su lečena operativno.
Ključne reči:oboljenja rotatorne manžetne, neoperativno lečenje, operativno lečenje

e-mail: misa02@yahoo.com

29. PERFORACIJA ZIDA CEKUMA NA TERENU DIVERTIKULUMA
Saša Lazović, Slaviša Ristić, Bojan Pešić, Jasmina Lazović, Saška Pešić
ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC, HIRURŠKO ODELJENJE

Divertikulumi su kesasta izbočenja zida kolona različitih dimenzija i lokalizacije. Mogu biti pravi i lažni, pravi imaju sve slojeve zida kolona, lažni predstavljaju prolaps mukoze i muskularis mukoze koja probija mišićni sloj zida creva, ali ne i serozu. Lažni ili pseudodivertikulumi su mnogo češći, različite veličine, lokalizacije, broja i označavaju se terminom divertikuloza. Bolest je retka kod osoba pre 30 godine života (svega 5% bolesnika), podjednako zastupljena kod oba pola, češća u industrijskim zemljama sa tzv. tipom "zapadnjačke ishrane" siromašne u biljnim vlaknima. Etiopatogeneza nedovoljno poznata, razne studije ukazuju da je nastanak posledica hernijacije mukoze kroz ostale delove zida kolona u prostoru između tenija, na mestu gde arteriole penetriraju mišićni sloj. Protruzija mukoze nastaje kao posledica povećanog intraluminalnog pritiska u kolonu, produženog tranzita hrane, pojačanih kontrakcija creva i smanjenog otpora zida creva.
Pacijentkinja stara 24 godine primljena u hirurško odeljenje Knjaževačke bolnice pod slikom akutnog abdomena, sa jakim bolovima u trbuhu u predelu desne ilijačne jame, subfebrilnošću, leukociti do 12.000, prisutni nauzeja i nagon na povraćanje. Diferencijalno dijagnostički klinička slika upućuje na akutni apendicitis.Nakon kraće preoperativne pripreme operisana, trbuh otvoren pararektalnom laparatomijom sa desne strane. Eksploracijom, nađena perforacija zida cekuma na terenu divertikuluma (izuzetno retka lokalizacija), cirkumskriptni peritonitis, manja količina sterkoralne tečnosti i tzv."beli" apendiks. Urađena sutura perforacije u dva sloja, preventivna apendektomija, izdašna toaleta trbušne duplje, drenaža i potom trbuh zatvoren po slojevima. Postoperativni tok uredan, pacijentkinja otpuštena kući sedmog dana.
Jedna od retkih komplikacija divertikuloze kolona je perforacija, i ona je najčešće posledica divertikulitisa zbog fekalne opstrukcije, erozije i konsekutivne inflamacije zida divertikuluma.

e-mail: hemfri66@gmail.com

30. TRAKTAT O KILAMA - ISTORIJSKI RAZVOJ OPERATIVNE TEHNIKE
Bojan Pešić, Slaviša Ristić, Saša Lazović, Saška Pešić
ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC, HIRURŠKO ODELJENJE

Velika prevalencija kila, rizik za nastajanje kila za vreme života je 27% za muškarce i 3% za žene, rezultirala je da hirurško rešavanje ovog stanja ima najdužu tradiciju. Razvoj hirurgije kila može se podeliti u tri vremenska perioda (prvi od početka razvoja hirurgije do kraja XIX veka i pojave E. Bassini-ja; drugi obuhvata prve dve trećine XX veka, a treći počinje osamdesetih godina XX veka). Egipćani, Feničani i Stari Grci su postavljali dijagnozu kile. Za vreme ovog perioda zabeležene su brojne naprave i operativne tehnike kojima su stari narodi rešavali ovaj problem. Reč hernia potiče od grčke reči herons što znači pupoljak ili izbočina. Mumija faraona Meneptaha iz 1215. god.pre n.e., pokazuje kompletno odsustvo skrotuma, a mumificirano telo faraona Ramzesa V (1157. god.pre n.e.) sugerira da je imao ingvinalnu kilu. Grčke i Feničanske terakote ilustruju generalizovanu svest o postojanju kila ali i odsustvo podataka o tretmanu istih. Za vreme mračnog doba srednjeg veka upotreba noža je uveliko napuštena. U XIII veku, došlo je do blagog oživljavanja hirurške prakse. Veliki doprinos hirurgiji dat je u periodu između 1750. i 1865. godine (doba disekcije). Glavni doprinos su dali Antonio Scarpa i Sir Astley Cooper, Percival Pott, John Hunter, Franz Hesselbach, Friedrich Henle, Don Antonio Gimber. Antiseptična era, stvorena zahvaljujući saznanjima Josepha Lister-a (1827. - 1912.) dala je široke mogućnosti za dalji razvoj operativnog lečenja kila. Nažalost, mortalitet je zbog peritonita, krvarenja ili drugih komplikacija išao i preko 7%. Recidivi posle godinu dana su bili i do 40% a posle četiri godine i do 100%. Bassini-ju dugujemo principe reparacije suturom preponskih kila sa rezultatima koji su, za to doba, bili izuzetni (mortalitet ispod 1% a stopa recidiva ispod 10%). Shouldice je 1953. godine svojom metodom rešavanja preponske kile postigao minimalnu stopu recidiva od 0,8% za 10 godina što je pokazao u studiji koja je obuhvatila 8317 pacijenata. Usen je 1958. godine prvi put upotrebio polipropilensku mrežicu u rešavanju kila. Godine 1979. je prvi put pokušana laparoskopska operacija. Lichtenstein je 1986. godine opisao netenzionu tehniku u rešavanju ingvinalne kile. Godine 1990. Shulc je upotrebio sintetički protetski biomaterijal u laparoskopskom rešavanju preponske kile.

e-mail: saskabojan@gmail.com

 
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design