Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2013     Volumen 38     Supplement 1
     
      [ XXII TMD ] [ Radovi ] [ Indeks autora ] >>> ]  
             
   

XXXII Timočki medicinski dani
Zaječar, 23–24. maj 2013.

Radovi - Zbornik sažetaka

Plenarna predavanja
- usmena predavanja
 

     
 
 
     
 

Spisak radova

       
 
 
     
      Sindrom policističnih ovarijuma – metabolički i reproduktivni aspekti
Doc. Dr Đuro Macut
KLINIKA ZA ENDOKRINOLOGIJU, DIJABETES I BOLESTI METABOLIZMA KCS I MEDICINSKI FAKULTET U BEOGRADU

Sindrom policističnih ovarijuma (PCOS) se karakteriše prisustvom hronične anovulacije i hiperandrogenizma kod žena u reproduktivnom periodu. Učestalost ovog složenog endokrinog i reproduktivnog sindroma se kreće od 6 do 10% i predstavlja jednu od jačešćih endokrinopatija. Istorijat sindroma datira od početka dvadestog veka kada je nazivan Štein-Leventalovim sindromom. Patofiziološki mehanizmi nastanka podrazumevaju neuroendokrinu teoriju izmenjene osetljivosti gonadotropin-oslobađajućeg hormona, teoriju povećane sinteze androgena u tekalnom sloju jajnika, toriju o ulozi kore nadbubrega i sinteze adrenalnih androgena kao i danas široko prihvaćenu teoriju o insulinskoj rezistenciji i njenom uzajamnom odnosu sa sintezom androgena, kao i posledicama ovakvog stanja na metaboličke i reproduktivne procese kod žena sa PCOS. Od kada su 2003.godine usvojeni zajednički kriterijumi Evropskog društva za humanu reprodukciju i Američkog društva za reprodutkvinu medicinu, a kojima se PCOS dijagnostikuje na osnovu prisustva 2 od 3 kriterijuma (hronična anovulacija, klinički hiperandrogenizam ili biohemijska hiperandrogenemija, i prisustvo policistično izmenjenih jajnika), danas govorimo o postojanju četiri odnovna fenotipa PCOS koji odražavaju ozbiljnost karakteristika sindroma kod žene sa sindromom. Stanje hronične anovulacije je često kod žena sa oligomenorejom ili amenorejom, a potvrđuje se prisustvom niskih vrednosti progesterona u lutealnoj fazi menstrualnog ciklusa. Hiperandrogenizam podrazumeva prisustvo akni ili hirzutizma, dok hiperandrogenemija podrazumeva postojanje povišenog ukupnog ili slobodnog testosterona. Policističan izgled jajnika podrazumeva prisustvo preko 10 cista malih promera potvrđenih na ultrazvučnom pregledu. Žene sa PCOS su u gotovo 50% gojazne što dodatno može pogoršati metabolički profil i voditi razvoju metaboličkog sindroma. Ključna metabolička posledica se odnosi na značajno prisustvo dislipremije koja se karakteriše povišenim nivoom lipoproteina niske gustine (LDL), povišenim nivoom triglicerida i sniženim nivoom lipoproteina visoke gustine (HDL). Pokazano je da žene sa PCOS imaju veću sklonost ka oksidaciji LDL-a što dodatno pogoršava njihovu već i onako ispoljenu skolonost ka nastanku kardiovaskularnih bolesti. Pored dislipidemije, žene sa PCOS ispoljavaju specifičan vid insulinske rezistencije i skonost ka poremećaju glikoregulacije. U odnosu na ispoljenu kliničku sliku, metabolički profil ili postojanje anovulatornog steriliteta, potrebno je prilagoditi i terapijski pristup. Kombinovani oralni kontraceptivi se danas uspešno koriste kod žena sa hroničnim poremećajem menstrualnog ciklusa dok su antiandrogeni rezervisani za osobe sa značjno ispoljenim kožnim karakteristikama ili hirzutizmom. Promena stila života kod žena sa PCOS i povećanom telesnom masom ili gojaznošću, podrazumeva da se povećanjem fizičke aktivnosti može uspostaviti poboljšanje kliničkih znakova ili simptoma, i smanjenje insulinske rezistencije i pri umerenom gubitku telesne mase. Metformin danas postaje rutinsko sredstvo u lečenju žena sa PCOS i primena ovog agensa doprinosi smanjenju insulinske rezistencije, prevenira nastanak glukozne intolerancije i povećava stopu ovulacije. Danas se smatra da metformin može doprineti i smanjenju rizika od nastanka ovarijalnog hiperstimulacionog sindroma (OHSS). Standard u lečenju hronične anovulacije i dalje predstavlja klomifen citrat, potentni antiestrogen koji deluje na hipotalamusnom nivou. Ukoliko terapijski režimi sa metforminom i klomifen citratom ne daju rezultate, danas je postignut konsenzus da primena malih doza rekombinatnog folikulostimulirajućeg hormona u režimu sa postpenim povećanjem doze, dovodi do odgovarajuće folikulogeneze i smanjenja rizika za nastanak OHSS.


Rano otkrivanje i lečenje reaumatoidnog artritisa
Docent dr Bojana Stamenković
MEDICINSKI FAKULTET, UNIVERZITET U NIŠU. INSTITUT ZA LEČENJE I REHABILITACIJU NIŠKA BANJA

Reumatoidni artritis (RA) je zapaljenska hronična sistemska bolest nepoznatog uzroka, čija je glavna klinička manifestacija prisustvo hroničnog poliartritisa uz ređe zahvatanje drugih organa i sistema. Pogađa 0,5-0,8% populacije odraslih osoba u celom svetu i ekonomski uticaj ove bolesti uvećan je visokim nivoom funkcijskog oštećenja koje izaziva. Ukoliko se ne leči, 20-30% osoba postane permanentno nesposobno za rad u roku od 3 godine od postavljanja dijagnoze.
Rana dijagnoza se postavlja na osnovu kliničkog pregleda bolesnika, osnovne laboratorijske procene koja uključuje kompletnu analizu broja krvnih ćelija, RF i SE ili CRP, anti citrulinska antitela (ACPA- koja se često nalaze u krvi u ranom stadijumu RA) uz procenu bubrežne i hepatične funkcije;ovi nalazi pomažu u izboru adekvatne terapije.
Radiografski snimci se najčešće koriste za početnu kliničku procenu i monitoring RA. Poslednjih godina se ističe značaj magnetne rezonancije u detekciji ranog edema kosti i proliferacije sinovije, pre pojave radiografskih promena, ali je njena rutinska primena ograničena. Dopler ultrasonografija se koristi za otkrivanje rane faze proliferacije sinovije, destrukcije zglobne hrskavice i subhondralne kosti.
Savremeni koncept lečenja reumatoidnog artritisa obuhvata: 1. ranu dijagnozu (3-6 meseci od pojave tegoba); 2. rano agresivno lečenje niskim dozama kortikosteroida i uvođenje metotreksata (10-25mg nedeljno) uz postepeno smanjenje doze i ukidanja kortikosteroida; 3. ukoliko nije postignuta efikasnost lečenja ili postoje znaci intolerancije na metotreksat uvodi se biološki lek; 4. U slučaju da posle 3-6 meseci nema terapijskog odgovora uvodi se lečenje drugim biološkim lekom (blokator CD 20).
Primena bioloških lekova pomogla je poboljšanju lečenja reumatoidnog artritisa i omogućila sprečavalje komplikacija nastalih usled oštećenja zglobova i isto tako značajno poboljšala kvalitet života obolelih od ove hronične bolesti.


Da li je karcinom tiroideje nasledan ili ne
Doc. Dr sci Vladan Živaljević
MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD, CENTAR ZA ENDOKRINU HIRURGIJU, KCS BEOGRAD

Da li je karcinom štitaste žlezde nasledan ili ne? Odgovor na ovo pitanje je jednostavan kod pacijenata sa medularnim karcinomom koji je jasno genetski determinisan tumor. Ali ovaj histopatološki tip tumora, porekla iz parafolikuskih ćelija, ima manje od 10% pacijenata sa karcinomom štitaste žlezde. Šta je sa većinom obolelih koji imaju karcinom porekla iz folikulske ćelije, pre svega daleko najčešćim među njima papilarnim karcinomom? Da li pacijentu sa nemedularnim karcinomom štitaste žlezde treba uopšte ukazati na mogućnost da je tumor koji ima potencijalno nasledan?
Danas je familijarna forma nemedularnog karcinoma štitaste žlezde jasno klinički ali ne i genetski definisana forma tumora. Nalazi se kod 1-5% obolelih od nemedularnog karcinoma štitaste žlezde. Najčešće je u pitanju papilarni karcinom, ali je opisan i kod ostalih tumora porekla iz folikulske ćelije. Karakterišu ga manja razlika u učestalosti u odnosu na pol i javljanje u mlađem životnom dobu u poređenju sa sporadičnom formom tumora. Može se javiti kod dva ili više članova jedne porodice. Što je veći broj člnova porodice oboleo to je tumor agrsivniji. Kliničke karakteristike ukazuju na veću agresivnost familijarne forme tumora nego sporadične, koja se ispoljava time što je tumor češće bilateralan, multicentričan, češće su prisutne invazije kapsule i angioinvazija i češće daje regionalne i udaljene metastaze. Češći su i recidivi, kraće remisije bolesti i prognoza je nešto lošija kod familijarne nego kod sporadične forme bolesti. Zbog toga u lečenju treba uvek primeniti multimodalni tretman, bez obzira na veličinu tumora, koji uz hirurško lečenje podrazumeva i terapiju radioaktivnim jodom, a zatim supstituciono-supresionu terapiju tiroiskinom. Hirurško lečenje treba da bude radikalnije nego kod sporadične forme i minimalna operacija koju treba uraditi je totalna tiroidektomija. Kod operisanih zbog familijarne forme potrebne su stalne i češće kontrole nego kod pacijenata sa sporadičnim nemedularnim karcinom štitaste žlezde. Podatak o pozitivnoj porodičnoj anamnezi predstavlja dopunski kriterijum u selekciji pacijenata sa promenom u štitastoj žlezdi za hirurško lečenje.


Savremeni koncept u lečenju teških opekotina
Prof. dr sci. med. Ljubomir Panajotović
VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA “MILUTIN MILANKOVIĆ“ BEOGRAD. AMERICAN SCHOOL OF MEDICINE AT BELGRADE, EUROPEAN UNIVERSITY BELGRADE

Ekstenzitet opekotine i njen morbiditet, mortalitet, prognoza i ishod određeni su najpre površinom i dubinom opečene kože, kao i starošću bolesnika. Ishod opekotine zavisi i od opšteg stanja zdravlja, udruženih povreda, septičkih komplikacija i drugih uzroka. Opekotine se dele na teške i lake, zavisno od dubine, opsežnosti zahvaćene površine kože, vrste opekotine, lokalizacije povrede, opšteg stanja, kao i pridruženih povreda, komorbidnih stanja, starosti. Lečenje teškog opekotinskog bolesnika obuhvata lokalni i sistemski tretman.
Sistemski tretman podrazumeva borbu protiv šoka, sistemskih komplikacija (bubrežnih, respiratornih, srčanih, metaboličkih), infekcije i nadoknadu nutritivnih i energetskih potreba. Ukoliko opekotine Ila, Ilb i III stepena zahvataju više od 15% telesne površine, dolazi do sistemskih promena , odnosno tzv. opekotinske bolesti. Gubitak cirkulatornog volumena plazme kao posledica povećane propustljivosti kapilara je glavni uzrok nastajanja hipovolemičkog opekotinskog šoka, a resorpcija toksičnih materija u cirkulaciji dovodi do sistemskih promena. U pogledu količine i vrste infuzionih tečnosti koje se upotrebljavaju u prva 24 h postoje različiti pristupi, ali je sada u najširoj upotrebi balansirani izotonični rastvor Ringer-laktata koji ima odnos laktata kao bikarbonata prema hloridu 23:103 mEq/1 što ga čini približnijim sastavu ekstracelularne tečnosti, odbilo kog drugograstvora. Orijentaciona količina ringer-laktata za prva 24 h izračunava se prema Bruk ili Parkland formuli: 2 odnosno 4ml Rl x % op. pov.x tel. tež.u kg. U sledeća 24 časa pacijent dobija 0,3-0,5 ml/kg/% ope-čene površine koloida i metaboličke tečnosti (rastvori Glucose), dovoljno da ima adekvatnu diurezu. Posle drugog dana pacijent postepeno prelazi na peroralno unošenje tečnosti, a intravenski date količine se smanjuju prema oralnom unosu. Najvažniji od parametara u proceni potrebne količine tečnosti je satna diureza (optimalno 30-50 ml na sat). Mehanička ventilacija je neophodna u lečenju inhalacione opekotine nastale udisanjem vrelog vazduha, toksičnih produkata sagorevanja, ugljen-monoksida ili vrelih para, sa teškim oštećenjem pluća, ARDS-om i intoksikacijom organizma. Nutritivna podrška je jedan od glavnih činilaca u lečenju teško opečenih. Sprovodi se parenteralnim i peroralnim putem.Najznačajniji varijable u određivanju veličine kataboličnog odgovor na tešku opekotinu su telesna težina na prijemu, procenat opečene TBSA, metabolička stopa izražena kao procenat predviđenih energijskih potreba, vreme od opečenja do primarne ekscizija rane i opekotinska sepsa. Lokalni tretman čine obrada opekotinske rane i hirurško lečenje. Obrada opečenih površina započinje uzimanjem briseva i kupanjem u kadi ili pranjem antiseptičnim sredstvom i ispiranje toplim fiziološkim rastvorom. Hirurški se uklanjaju delovi epiderma i devitalizovanih tkiva. Cilj hirurškog lečenja opekotine je zatvaranje opekotinske rane uz postizanje maksimalnih funkcionalnih i estetskih rezultata. U hitne hirurške postupke spadaju: traheotomija (ukoliko nije moguća intubacija), dekompresivne incizije (esharotomija) kod kompromitovane vaskularizacije, dekompresija nerava, fasciotomija, subkonjunktivalna incizija, ligatura krvnog suda, intervencije zbog velikih visceralnih povreda, amputacije iz vitalnih indikacija, duboke incizije kod opekotina fosforom u cilju vađenja čestica i dr. Površne opekotine (I-IIa) stepena nakon inicijalne hirurške obrade se leče konzervativno. Duboke opekotine (Ilb, III stepen) zahtevaju hirurško lečenje: rana tangencijalna ekscizija (najranije trećeg do petog postopekotinskog dana) i autotransplantaciju kože. Borba protiv infekcije dubokih opekotina uključuje hiruršku obradu, upotrebu topičnih antibakterijskih sredstava i primenu antibiotika.
Ključne reči: opekotine, lečenje, lokalni tretman, sistemsko lečenje, hirurško lečenje


Savremeni trendovi u rekostrukciji endodontski lečenih zuba
Doc.dr Rade Živković
STOMATOLOŠKI FAKULTET, KLINIKA ZA STOMATOLOŠKU PROTETIKU, UNIVERZITET U BEOGRADU

Zub nakon endodontskog tretmana se danas može rekonstruisati na različite načine. Mogućnost rekonstrukcije zavisi pre svega od količine zbnog tkiva koje je preostalo na endodontski tretiranom zubu. Endodontski tretman i sve procedure sa ciljem daljeg uklanjanja zubnog tkiva mehanički slebe zub i time smanjuju njegovu otpornost na opterećenja. Savremeni stomatološki materijali pružaju različite mogućnosti u pristupu zbrinjavanja endodontski lečenih zuba. Pored livene nadogradnje koja je dugo godina predstavljala klinički standard, danas su sve prisutniji fabrički gotovi kočići. Dentalana industrija nameće izbor veoma različitih kočića kako u pogledu materijala tako i u pogledu dizajna. FRC (fiber-glass reinforced composite) kočići sa ojačanim kompozitnim vlaknima predstavljaju alternativu mnogim konvencionalnim materijalima. Upotreba ovih nemetalnih kočića je relativno laka, brza, bezbedna i pouzdana. Istraživanja autora ukazuju na dobre rezultate novih nemetalnih sistema nadogradnje zuba. Imaju fizičke osobine slične dentinu, postižu maksimalnu retenciju sa malo uklanjanja dentina iz kanala korena, ne remete distribuciju opterećenja kroz zubne strukture, zadovoljavaju estetske zahteve, relativno se lako plasiraju u kanal korena i lako se cementiraju, omogućuju dobru retenciju kruničnog dela nadogradnje, poseduju mogućnost lake revizije, laki su za upotrebu, bezbedni i pouzdani, i ekonomski su prihvatljivi. Nemetalni fiber-glass kočići se nedvosmisleno nameću kao savremen sistem nadogradnje endodontski lečenih zuba, i predstavljaju veliki doprinos u poboljšanju kvaliteta sveukupnog protetskog tretmana.
U svakodnevnoj stomatološkoj praksi, lekar se često pri palniranju fiksnih nadoknada susreće sa endodontski lečenim zubima. Pristup endodontski lečenim zubima se promenio poslednjih godina. U cilju izrade kvalitetnog stomatološkog rada u biološkom, mehaničkom i estetskom pogledu, potrebno je dobro poznavanje različitih bioloških i mehaničkih principa. Sposobnost planiranja i primene adekvatnog plana terapije, predstavljaju siguran put lekara do uspeha.
Endodontski tretman kanala korena najčešće nastaje usled karijesa, infekcije zubne pulpe, traumatskog oštećenja zuba, abrazije, oboljenja parodoncijuma, ali i jatrogenih faktora (oštećenje zubne pulpe tokom preparacije zuba). Očuvanje endodontski lečenih zuba ima značajnu ulogu u očuvanju alveolarne kosti i međuzubnih odnosa dentalnih lukova. Zubi i njihov parodoncijum imaju značajnu u očuvanju i receptorske funkcije samog parodoncijuma.
Kao jedan od najznačajniji faktora u prognozi protetskih restauracija endodontski tretiranih zuba je deo zuba iznad nivoa alveolarne kosti, odnosno količina preostalog tvrdog zubnog tkiva.
Decenijama je, izrada livene nadogradnje bio standardan način protetskog zbrinjavanja endodontski lečenih zuba. Livena nadogradnja predstavlja fiksnu nadoknadu koja ojačava depulpiran zub i nadograđuje krunični deo zuba, dajući mu oblik brušenog zuba kao osnovu za buduću zubnu krunu.
Ranije se smatralo da svaki depulpirani zub mora biti ojačan. U toku endodontskog lečenja dolazi do značajne redukcije zubnog tkiva, čime se umanjuje mehanička otpornost samog zuba i povećava sklonost ka lomu, a posebno ukoliko se tako oslabljen zub optereti.
U dostupnoj literaturi i dalje su prisutna neslaganja u mišljenju da li endodontski tretiran zub i njegov parodncijum imaju manju vrednost od intaktnog zuba. U depulpiranom zubu nema odontogeneze, razmena materija je ograničena, pa su zubna tkiva trošna, krta i sklona promeni boje. Kod depulpiranih zuba dolazi do gubitka vlažnosti, a istraživanja koja su se bavila ovom problematikom ukazuju na to da se modul elastičnosti i tvrdoća zuba povećava sa gubitkom vlažnosti, odnosno, zubi postaju manje elastični. Sa druge strane, neki autori navode da se procenat vlage i biomehaničke osobine depulpiranih i vitalnih zuba ne razlikuju značajno, tako da ne podržavaju ideju da se devitalizovani zubi u tolikoj meri razlikuju od vitalnih.
Rekonstrukcija endodontski lečenih zuba ima za cilj, da takve zube pipremi za prihvatanje metalokeramičkih ili keramičkih kruna. Livena nadogradnja ili fabrički izrađeni kočići imaju za cilj da poboljšaju vezu ostatka zuba i buduće nadoknade.
Istraživanja pokazuju da je upotreba kočića neophodna u svim slučajevima kada preostalo zubno tkivo u cervikalnoj regiji nije u stanju da pruži adekvatnu podršku i retenciju budućj kruni.
Važnje činjenice koje odlučuju kako tretirati endodotski lečene zube su: da endodontski tretman slabi zub, preparacija kanala korena zuba za budući kočić takođe dovodi do slabljenja već oslabljenog zuba zub, uloga kočića je da obezbedi sigurnu vezu između preostalog zuba i zubne krunice, ukoliko je ostalo dovoljno zubnog tkiva upotreba kočića nije neophodna.
Budućnost depulpiranog zuba zavisi i od karakteristika primenjenih materijala za njegovu restauraciju. Savremena stomatologija preporučuje materijale koji imaju da imaju slične fizičke osobine zubnim tkivima, a pre svega dentinu. Materijali za restauaciju moraju biti biokompatibilni u oralnoj sredini. Takođe treba da imaju ulogu u absorbciji opterećenja u toku funkcije, prenoseći samo ograničeno opterećenje na preostale zubne strukture.
Tržište danas nudi različite materijale koji se koristeza kočiće i krunični deo nadogradnje, kao i fiksirajuće komponente, imaju različite fizičke osobine od dentina i pokazuju fundamentalnu razliku zamora materijala. Na žalost, materijali koji se koriste za kočiće i krunični deo nadogradnje, kao i fiksirajuće komponente, imaju različite fizičke osobine od dentina i pokazuju fundamentalnu zubnih tkiva.
U savremenoj stomatološkoj praksi se zna da su za vrednost retencione sile industrijskih radikularnih kočića odgovorni oblik kanala korena, dužina, prečnik i površinska tekstura kočića, kao i vrsta veziva za fiksiranje kočića.
Izbor industrijskih kočića vrši se na osnovu : karakteristika kočića (dužina, pčernik, tekstuar, dizajn), morfoloških karakteristika kanala korena (oblik korenskog kanala, dužina kanala korena, zakrivljenost), količine preostalog zubnog tkiva i opterećenja kojem će nadoknada biti izložen. Dok vrednosti retencione sile korenskog dela industrijskih kočića zavisi od:karakteristika kočića (dužina, pčernik, tekstuar, dizajn), karakteristika vezivnog materijala i morfoloških karakteristika kanala korena. Na vrednosti retencione sile industrijskih radikularnih koćića značajan uticaj ima prisustvo zdravog zubnog tkiva iznad gingivalnog sulkusa koji je poznat kao Ferrule efekat i postojanje prstena oko zdravog zubnog tkiva u visini 1-2 mm. Ferrule efekat predstavlja vertikalni obruč, odnosno traku preostale zubne strukture u gingivalnoj trećini nakon preparacije zuba. Preostala zubna supstanca povećava retenciju, i njena glavna uloga da obezbedi formu retencione sile i dugotrajnost buduće nadoknade.
Idealan sistem nadogradnje sa radikularnim industrijskim kočićem trebalo bi da poseduje sledeće osobine: fizičke karakteristike slične dentinu, maksimalnu retenciju sa minimalnim uklanjanjem dentina, ravnomernu distribuciju napona duž zidova kanala korena, estetsku kompatibilnost sa definitivnom nadoknadom i okolnim tkivom, indukovanje minimalnog napona u toku cementiranja i opterećenja, otpornost na dislokaciju rotacijom, dobri uslovi za retenciju materijala za krunični deo, jednostavna upotreba.
Dentalana industrija nameće izbor veoma različitih kočića kako u pogledu materijala tako i u pogledu dizajna. FRC (fiber-glass reinforced composite) kočići sa ojačanim kompozitnim vlaknima predstavljaju alternativu mnogim konvencionalnim materijalima. Upotreba ovih nemetalnih kočića je relativno laka, brza, bezbedna i pouzdana. Istraživanja autora ukazuju na dobre rezultate novih nemetalnih sistema nadogradnje zuba. Imaju fizičke osobine slične dentinu, postižu maksimalnu retenciju sa malo uklanjanja dentina iz kanala korena, ne remete distribuciju opterećenja kroz zubne strukture, zadovoljavaju estetske zahteve, relativno se lako plasiraju u kanal korena i lako se cementiraju, omogućuju dobru retenciju kruničnog dela nadogradnje, poseduju mogućnost lake revizije, laki su za upotrebu, bezbedni i pouzdani, i ekonomski su prihvatljivi. Nemetalni fiber-glass kočići se nedvosmisleno nameću kao savremen sistem nadogradnje endodontski lečenih zuba, i predstavljaju veliki doprinos u poboljšanju kvaliteta sveukupnog protetskog tretmana.
Najčešći problemi koji se javljaju prilikom restauracije endodontski lečenih zuba livenim nadogradnjama ili industrijskim radkiularnim kočićima su gubitak retencione sile, fraktura korena zuba i prelom kočića. Kod preloma livene nadogradnje mogućnosti za reparaturu su male, dok kod kompzinih kočića su mogućnosti veće.
 


Tradicionalna medicina i odnos prema medicini zasnovanoj na dokazima
Prof. Milan Stanulović
ČLAN MEDICINSKE AKADEMIJE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA, SEMMELWEIS DOCTORAL STUDY PROGRAM, BUDAPEST, MAĐARSKA

Prikazaćemo približavanje dva, do skora nepomirljivo suptrostvljena sistema: tradicionalna medicina i medicina zasnovana na dokazima. Prvi korak približavanja odigrao se 1978. na značajnom skupu Svetske zdravstvene oragnizacije (International Conference on Primary Health Care, Alma-Ata, USSR). Ova konferencija je zapamćena po tome što je istaknuto da je primarna zdravstvena zaštita najvažnija karika u zdravstvenoj zaštiti svake zemlje i da tradicionalna medicina treba da su uključi u primarnu zdravstvenu zaštitu. Od 1978. godine tradicionalna medicina i medicina zasnovana na dokazima se sve više približavaju u zakonskim normama na međunarodnom planu. I naš Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima definiše tradicionalni lek. Za dozvolu za stavljanje u promet leka iz kategorije tradicionalne medicine od podnosioca ne zahteva da dostavi rezultate pretkliničkih ili kliničkih ispitivanja, ako može da pokaže da su aktivne supstance leka u dobro ustanovljenoj upotrebi duže vreme, u okviru Evropske zajednice najmanje 10 godina, sa dokazanom bezbednošću, prihvatljivom upotrebom. Pri tome se ne traži dokaz delotvornosti. U medicini zasnovanoj na dokazima, za prihvatanje jednog leka traži se naučnim metodom prikupljeni dokazi kako o delotvornosti i tako i o bezbednosti, kao i farmakokinetika lekovite supstance. Za gerijatrijsku populaciju (stari /elderly > 65 god. i veoma stari /very old > 75 god) danas postoje međunarodno usvojene smernice ICH-E7 : (Studies in Support of Special Population: Geriatrics
http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/ich/037995en.pdf, kao i Evropska agencija za lekove EMA: Adequacy of Guidance on the Elderly Regarding Medicinal Products for Human Use
http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/opiniongen/49892006en.pdf)
Pored farmakokinetike, delotvornosi i bezbednosti traže i ispitanost interacija za najčešće korišćene lekove za svaki par lekova koji se možda koriste istovremeno zbog politerapije i multiple patologije. Iako su interakcije među lekovima iz područj tradicionalne medicine ne samo moguće, već u određenim slučajevima i dobro poznate, to se za ove ne traži dokumantacija kod traženja dozvole za stavljanje u promet.


Izučavanje istorije medicine u Srbiji
Prof. dr Mile Ignjatović
VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA BEOGRAD, KLINIKA ZA OPŠTU HIRURGIJU, BEOGRAD

Proučavanju istorije medicine ne pridaje se ni približno potrebna pažnja na svim nivoima medicinske edukacije. Tako je svuda u svetu, iako je to slika dostignutog medicinskog novoa: naučnog, stručnog i kulturnog. Cilj rada je da kritički analizira izučavanje istorije medicine Srbiji.
Književni rad na ovim prostorima nikada nije bio cenjen, a ništa nije bolje ni sa medicinskom publicistikom. Istorija medicine u Srbiji nikada nije dovoljno institucionalno proučavana. Izvanredni napori pojedinaca često su izgledali kao donkihotovski pokušaji u potpuno nezaineresovanoj okolini (državnoj, društvenoj i stručnoj). Razlozi za su mnogobrojni: samoživost posle uspeha, prikrivanje grešaka, loša selekcija ljudi na odgovornim mestima, podređivanje opštih interesa ličnim, neshvatanje značaja, prikrivanje nesposobnosti, poremećen sistem vrednosti (društvo ne ceni i ne valorizuje ovaj rad, težnja za sticanjem drugih dobara), grabež polusposobnih i nezainteresovanost sposobnih, nepismenost, ljubomora, netrpeljivost, lenjost, nedostatak kulture i neodgovornost prema svom narodu, istoriji i medicini. Posebno je analiziran rad i naznačen doprinos i sudbina pojedinih istoričara medicine kao što su Vladan Đorđević, Vladimir Stanojević, Jovan Mijušković i dr. Izučavanje istorije medicine je neophodno, jer sprečava ponavljanje istih grešaka, korišćenje pogrešnih postupaka, poluistina ili zabluda. Pored svega, pojava određenih bolesti bila je od takvog značaja da je bukvalno menjan tok istorije. Punu pažnju istoriji medicine bi trebalo posvetiti na medicinskim studijama zbog izuzetnih didaktičkih i humanističkih aspekata, ali i na na poslediplomskim studijama svih oblika, jer upravo ove studije stvaraju doktora – naučnika i lekara – mislioca. Institucionalno, organizovano i kontrolisano izučavanje istorije medicine neophodno je iz istorijskih, medicinskih, kulturnih i nacionalnih razloga.
Ključne reči: istorija medicine, hirurgija; zdravstvene službe; literatura
 

     
 
 
     
             
             
      [ XXII TMD ] [ Radovi ] [ Indeks autora ] >>> ]  
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend