Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2014     Volumen 39     Supplement 1
     
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
             
   

XXXIII Timočki medicinski dani
Zaječar, 17-18. maj 2014.

Radovi - Zbornik sažetaka

Sesija

Istorija medicine
Usmene prezentacije

     
 
 
     
 

Spisak radova

       
 
 
     
     

Trideset godina mamografske dijagnostike u Leskovcu

Tomislav D. Jovanović (1), Marija Jovanović(2), Milan Z. Stojanović(1)
(1) MEDICINSKI FAKULTET PRIŠTINA – KOSOVSKA MITROVICA, (2) OPŠTA BOLNICA
LESKOVAC, SLUŽBA ZA RADIOLOGIJU

Zgrada Doma zdravlja u Leskovcu završena je 1981 godine kada je i objekat opremljen potrebnom medicinskom i nemedicinskom opremom, a potom predat na korišćenje. Prostorije rendgen kabineta zbog građevinskih nedostataka naknadno su privedene nameni, oprema montirana u jesen 1982. godine kada je i početo sa radom. Aparat za mamografsku dijagnostiku nabavljen je 1984. godine kada su obavljeni prvi mamografski pregledi. Nabavljen je mamograf TUR D 240 proizveden u Nemačkoj Demokratskoj Republici (DDR, Istočna Nemačka). Aparat je radio sa filmovima u papirnim kovertama i bez folija i rastera. Te godine Leskovac je bio jedan od malobrojnih gradova u Srbiji, izuzimajući KB Centre, koji je imao mamografski aparat.
Dr Božidar Stojiljković (1931-1991), je upućen na dvonedeljnu edukaciju na Institut za Radiologiju u Nišu i prvi u Leskovcu počeo da analizira mamografije, a potom učeći od Dr Stojiljkovića, Dr Tomislav D. Jovanović. U sledećim godinama edukovano je više radiologa, tako da sada Bolnica u Leskovcu i Dom zdravlja imaju dovoljno lekara osposobljenih da kvalifikovano tumače mamografije.
Za dobijanje kvalitenih mamografija osposobljeni su sledeći tehničari: Radojka Vučković, završila dvonedeljnu edukaciju na Institutu za Radiologiju u Nišu. Penzionisana 1977. godine; Miloje Pavlović penzionisan 1. 07 1986; Zorica Petrušić – Stanković (1956-2006); Ivan Milošević
Deset godina kasnije, 1993. urađena je tehnička modifikacija koja je omogućila korišćenje kaseta kada su i kupljene četiri kasete MIN-R sa folijama proizvođača Kodak.
Aparat TUR D 240 je bio u upotrebi do 2000. godine kada je zbog kvara i nemogućnosti poravke prestao sa radom. Novi mamografski aparat GE 800T Dom Zdravlja dobija 2007. godine kao humanitarna pomoć. Bolnica u Leskovcu dobija iz humanitarne pomoći decembra 2011. godine mamograf marke HOLOGIK LORAD M-IV. Trideset godina od početka rada mamografa TUR DG 240 u Leskovcu rade dva mamografa, u Bolnici i Domu Zdravlja za potreba stanovnika Jablaničkog okruga. Radi se o savremenim veoma kvalitetnim analognim mamografima. Obe institucije imaju dovoljno osposobljenih lekara i tehničara za ovu vrstu pregleda. Prema provernim podacima u periodu od 2008. do 2012. kod 3835 pacijentkinja urađene su mamografije, odnosno od 1983 do sredine 2013, prema procenama, oko 17000 pacijentkinja je podvrgnuto mamografskom pregledu
e-mail: jovato@open.telekom.rs 
 


Uloga manastira Sveti Dimitrije u lečenju stanovništva Bele Palanke i okoline

Miljana Mladenović- Petrović (1,2), Dragana Mitrović (3), Miloš Bogoslović (4)
(1)MEDICINSKI FAKULTET NIŠ, (2)DOM ZDRAVLJA BELA PALANKA, (3) ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC, SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE DECE SA MEDICINOM SPORTA I SAVETOVALIŠTEM ZA MLADE, (4) DOM ZDRAVLJA DOLJEVAC

UVOD: Divljanski manastir se nalazi pet kilometara jugozapadno od Bele Palanke, u podnožju Suve Planine. On je podignut pre Kosovske bitke, posvećen je Svetom Dimitriju i misli se da je zadužbina Mrnjavčevića. Ime je dobio po selu Divljani koje je u neposrednoj blizini. U većini pisanih izvora o manastiru se govori o njegovom duhovnom, prosvetnom i kulturnom uticaju na okolinu. On je u celom gornjem Ponišavlju smatran za nacionalnu svetinju, ali je ostala nedovoljno poznata njegova uloga u zdravstvenoj kulturi belopalanačkog kraja
CILJ: Zato je cilj našeg rada bolje upoznavanje uloge manastira Sv. Dimitrije u lečenju stanovništva belopalanačkog kraja.
MATERIJAL I METODE RADA: U istraživanju je korišćena literatura iz oblasti istorije izdata na teritoriji Bele Palanke i Niša, Belopalanački zbornici, usmena predanja o manastiru, kao i razgovori sa pojedinim Belopalančanima i Mokrancima koji se sećaju nekih izlečenja u manastiru.
REZULTATI: U istoriji divljanskog manastira se ističe uloga monahinje Diodore, koja, došavši iz Rusije, postepeno proširuje delatnost sestrinstva. Tako manastir postaje čuven kao prirodni sanatorijum. Došao je u posed svetih mošti i relikvija (Sv. Kirika i Julite, Sv. Georgija Sinajita i deo životvornog Krsta Gospodnjeg). U periodu do 1945. godine radile su manastirska ambulanta, apoteka i bolnica. Među stanovništvom postoje živa sećanja na izlečenja u manastiru. Danas je na delu manastirske zemlje savremeni rekreativni centar i poznata škola u prirodi za osnovce iz Niša i Bele Palanke.
ZAKLJUČAK: Manastir Sv. Dimitrije, od osnivanja do danas, pretrpeo je velike promene. Izgrađen je na novom mestu, obnovljeni su konaci, a kasnije izgrađen još jedan. Bilo je mesta za ambulantu, apoteku, stacionar za ležeće pacijente. Manastir i danas čuva poklone porodica čiji su članovi izlečeni. Takođe, tu je osnovan i dom za siročad koja su vaspitavana u pravoslavnom duhu. Kada su odrasla, neka su se zamonašila, a neka su odabrala svetovni život. Nikada nisu zaboravili svoje prvo obitavalište. Jedan od njih, koji je radio u Americi, veliki deo imovine je zaveštao manastiru.
Ključne reči: manastir, lečenje, deca
e-mail: milliana_m@yahoo.com 
 


Down sindrom pre Down sindroma

Bojana Cokić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, DEČIJE ODELJENJE

UVOD: Down sindrom ili Trisomia 21 je najčešći genetski poremećaj. Engleski lekar John Langdon Down 1866. godine objavljuje prvi klinički opis Down sindroma. Jérôme Jean Louis Marie Lejeune 1959. godine objavio da je Down sindrom posledica hromozomskih abnormalnosti. Ćelije osoba sa Down syndromom imaju 47 hromozoma.
CILJ: Oskar Vajld je ( irski pesnik,1854-1900.) umeo reći da život imitira umetnost. Međutim, mnogo češće, umetnost je ta koja imitira život. Na osnovu Vajldovog citata može se posmatrati Down saindrom kroz istoriju i vekove i kroz umetnička dela različitih civilizacija.
MATERIJAL I METODI RADA: Brojna umetnička dela kroz vekove prikazuju Down sindrom. Analizom pojedniačno, svakog dela zapaža se karakteristična dismorfologija koja odgovara fenotipu Down sindroma. REZULTATI: Analizom umetnički dela kroz vekove došlo se do zapažanja da je sigurno uvek bilo osoba sa Down syndromom. Najstarija svedočanstva su glinene i kamene figure iz Olmečke kulture pre 3000 godina (teritorija Meksika).
ZAKLJUČAK: Down sindrom postoji sigurno koliko i čovečanstvo. Kliničku i citogenstku potvrda daju
naučnici. Ali, umetnička dela najstarijih civilizacija govore da je uvek bilo osoba sa Down sindromom Ključne reči: Down sindrom, istorijska identifikacija, figure, slike
e-mail: laboca@open.telekom.rs
 


Povodom 45 godina Zaječarske nuklearne medicine

Nebojša Paunković(1), Džejn Paunković(1), Kosta Nikolić(2)
(1)POLIKLINIKA "PAUNKOVIĆ" ZAJEČAR, (2)SLUŽBA NUKLEARNE MEDICINE ZAJEČAR

UVOD: Služba nuklearne medicine počela je sa radom polovinom 1969 godine pod nazivom Radioizotopna laboratorija Internističke službe Medicinskog centra u Zaječaru. U ovom radu podsetićemo se na neke aspekte rada službe.
CILJ: Podsećanje na tadašnju primenu radioaktivnih izotopa u nuklearnoj medicini "in vitro" i u naučno istraživačkom radu.
MATERIJAL I METODI RADA: Prikazali smo metod za odredjivanje insulina u serumu i metod za odredjivanje antitela na tireotropne receptore na svinjskim tireocitima. Insulin je određivan radioimunološkom metodom (Amersham, Hoechst) a antitela na TSH receptore sopstvenom modifikacijom postojećih metoda. REZULTATI: definitivni rezultati su objavljivani više puta, u ovom prikazu će biti istaknuto samo ono što nije tada moglo da bude saopšteno (što bi u to vreme odudaralo od opšte klime).
ZAKLJUČAK: prikazai smo "duh" tadašnje nuklearne medicine sa ciljem podsećanja da je i tako nešto bilo mogućno.
Ključne reči: nuklearna medicina "in vitro", naučnoistraživaki rad, služba nuklearne medicine
e-mail: poliklinika.paunkovic@gmail.com 
 


Kratak istorijski prikaz merenja krvnog pritiska i lečenja hipertenzije

Zoran Joksimović
INTERNISTIČKA ORDINACIJA"JOKSIMOVIĆ",BOR

U radu su navedeni postupci za merenja pulsa i krvnog pritiska od početka ljudske civilizacije do savremenog doba. Arterijska hipertenzija je kao posebna nozološka jedinica definisana početkom XX veka. Način merenja krvnog pritiska kako je koncipiran na početku XX veka u suštini ostaje nepromenjen skoro do danas. U čitavom XX veku sfigmomanometrija je u kliničkoj praksi pri izučavanju i lečenju kardiovaskularne patologije doprinela više nego bilo koja druga tehnika merenja. Temeljni događaji u istoriji merenja krvnog pritiska su: detaljan opis krvotoka koji je 1628 godine daoViljem Harvi, prvo direktno merenje krvnog pritiska koje je obavio Stiven Hejls 1711. godine, nekrvavo merenje krvnog pritiska pomoću živinog sfigmomanometra 1896 godine - Riva Roči i otkriće tonova koji odgovaraju sistolnom i dijastolnom krvnom pritisku od strane Nikolaja Korotkova 1905 godine. Savremena i efikasna terapija hipertenzije počinje tek u drugoj polovini tog stoleća. Prikazan je pristup kliničkom značaju i principi lečenja arterijske hipertenzije od početka do kraja XX veka. Ključne reči: arterijska hipertenzija, merenje krvnog pritiska, terapija
e-mail: joksaz@ptt.rs
 

     
 
 
     
             
             
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend