Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2015     Volumen 40     Supplement 1
     
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
             
   

XXXIV Timočki medicinski dani
Zaječar, 16-17. maj 2015.

Radovi - Zbornik sažetaka

Plenarna predavanja

 

     
 
 
     
 

Spisak radova

       
 
 
     
      Sindrom hiperaktivne bešike (OAB)

Prof. dr .sci. med. Velibor Marković
,,URO-MEDICA’’, POLIKLINIKA

Medju raznim oblicima disfunkcije mokrenja sindrom hiperaktivnosti bešike je novientitet. Internacionalno drustvo za kontinenciju predlozilo je (2002 god.) naziv: Overactive bladder (OAB). Za ovaj sindrom karakterističan je simptom o kompleks kojeg čine urgentni nagoni na mokrenje sa ili bez urgentne inkontinencije,obično udruženi sa polakisurijom i nokturijom. Značajno je da ovi simptomi postoje iako bolesnik nemaurinarnu infekciju i organska oboljenja mokraćne bešike. Prevalencija sindroma je velika. Procenjuje se da 8% do 20% adultnih osoba ima OAB. Učestalost je slična kod žena imuškaraca i raste sa starenjem.
Uzroci OAB mogu biti različita oboljenja CNS kojaizazivaju neuropatsku hiperaktivnost detrusora. Subvezikalna opstrukcija je čest uzrok OAB, narocito kod muškaraca .Razlicita oboljenja prostate i opstrukcija uretre su čestuzrok OAB.Kod znatnog broja bolesnika uzrok OAB nije poznat pa se govori o idiopatskoj hiperaktivnosti detrusora.
Dijagnoza OAB je jednostavna jer postoji karakterističan simptomo kompleks.Urodinamičko ispitivanje pokazuje da postoji Detrusor Overactivity, ali je to retko potrebno.
Za lečenje OAB koriste se bihevioralna terapija, antimuskarinski lekovi i rehabilitacija mišića karličnog dna.Bihevioralna terapija sastoji se u edukaciji bolesnika o suštini njegovebolesti uključujući i osnovne podatke o anatomiji i funkciji mišića karličnog dna.
Bolesnik mora biti upoznat sa načinom aktivacije levatora u momentu urgencije, kao i sa načinom života i ishrane. Treba ga upozoriti na stetan uticaj alkohola, pušenja i prekomerne upotrebe kofeina.
Trening bešike izvodi se po uputstvu urologa i fizioterapeuta.Rehabilitacija mišića karličnog dna je u domenu fizioterapeuta.
Britanski autori smatraju da od samog početka lečenja treba ukljuciti i antimuskarinske lekove. Od lečenja se ne moze očekivati izlečenje, već samo znatno ublažavanje simptoma bolesti sa podnošljivim kvalitetom zivota.
 

Uloga kardijalnih biomarkera u proceni ranih kardiovaskularnih
Abnormalnosti kod asimptomatskih predijaliznih bolesnika sa IV i V stadijumom hronične bubrežne bolesti

Prim. Dr sci. Med. Dr Biserka Tirmenštajn Janković
ZC ZAJEČAR

UVOD: Kardiovaskularne bolesti su najčešći uzrok smrti bolesnika sa terminalnom fazom hronične bubrežne bolesti (HBB) i smatraju se odgovornim za više od 50% svih smrtnih ishoda. Cilj: Istraživanje je bilousmerenona a) odredjivanjevrednostikardijalnihbiomarkera (TnT, TnI, BNP, NT-proBNP i hsCRP) i procenu ehokardiografskih parametara leve komore (LV) u grupi asimptomatskih predijaliznih bolesnika sa IV i V stadijumom HBB; b) ispitivanje povezanosti pojedinih biomarkera sa kliničkim podacima, biohemijskim parametrima i poremećajima strukture i funkcije LV, verifikovanim konvencionalnom ehokardiografijom i tehnikomtkivnog Doppler-a (TDI).
METODE: U grupi asimptomatskih, predijaliznih bolesnikasa IV i V stadijumom HBB (N=61, 34M, prosečne starosti 62.6±13,6 god, GFR 15.8±5.7 ml/min) i kontrolnoj grupi zdravih osoba srodnih po starosti i polu (N=22) izvršene su rutinske laboratorijske analize, uz odredjivanje cirkulišućeg nivoa kardijalnih biomarkera. Ehosonografskim pregledom karotidnih arterija ispitana je debljina intime-medije zadnjeg zida zajedničke karotidne arterije (DIM), prisustvo plakova i kalcifikacija. Svi ispitanici su podvrgnuti pregledu metodom konvencionalne M-mode i dvodimenzionalne ehokardiografije, a takodje je izvršena i Doppler analiza transmitralnog protoka tokom dijastole. Dijastolna funkcija je definisana maksimalnom brzinom rane (E) i kasne faze komorskog punjenja (A), kao i odnosom E/A. Za procenu funkcije LV pomoću TDI, odredjivane su brzine septalnog i lateralnog mitralnog anulusa: rana dijastolna (E'), kasna dijastolna (A'), maksimalna sistolna (S'), kao i odnos E'/A'. Kao indeks pritiska punjenja LK, izračunat je odnos E/E'.
REZULTATI: U bolesničkoj grupi je zabeležen značajno veći indeks mase leve komore (LVMI: 170.0±48.9 vs 129.7±24.1; p=0.000) i veća učestalost hipertrofije LV ((LVH: 91.8% vs 68.2%; p=0.011) nego u kontrolnoj grupi. Sistolna funkcija LV nije bila značajno izmenjena kod bubrežnih bolesnika, ali je dijastolna funkcija bila poremećena, sa nižim vrednostima E’s (p<0.001), E’l (p<0.05) i Vp (p<0.01) i višim vrednostima E/E’ (p<0.001). Prosečne vrednosti svih kardijalnih biomarkera bile su značajno više u bolesničkoj grupi: hsCRP-a (p<0.05), BNP-a (p<0.01), NTproBNP-a (p<0.001), TnT-a (p<0.001) i TnI-a (p<0.01). Multivarijantnom linearnom regresionom analizom, utvrdjeni su faktori sa statistički značajnim uticajem na nivo kardijalnih biomarkera kod bubrežnih bolesnika. Nivo hsCRP-a bio je nezavisno povezan sa DIM karotidnih arterija, SE, brojem leukocita i padom zasićenja transferina (R2=0.508). Nivo BNP je bio značajno povezan sa nižom brzinom A’s i višim odnosom E/E’, a od kliničkih varijabli sa nižim BMI, starijim životnim dobom i proteinurijom (R2=0.632). Nivo NT proBNP je bio pozitivno povezan sa odnosom E/E’s i dimenzijama LA, a negativno sa FS, holesterolom i Hb (model R2=0.531). Na nivo TnI statistički značajan uticaj ostvarili su IVSTd, LVESD, VLDL holesterol i Tei index (R2=0.383), a na nivo TnT alkalna fosfataza, A’l i Hct (R2=0.502).
ZAKLJUČAK: Rezultati našeg istraživanja ukazuju da su brojne kardiovaskularne abnormalnosti u značajnoj meri zastupljene već kod asimptomatskih bolesnika sa HBB u predijaliznom periodu. Nivoi svih kardijalnih biomarkera su značajno viši kod bubrežnih bolesnika u odnosu na kontrolnu grupu i povezani su sa kardiovaskularnim abnormalnostima strukture i funkcije leve komore koje su detektovane ehokardiografskim pregledom (BNP, NT-proBNP, TnI, TnT) ili sa ehosonografskim parametrima karotidne ateroskleroze (hsCRP).


 

     
 
 
     
             
             
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend