Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2015     Volumen 40     Supplement 1
     
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
             
   

XXXIV Timočki medicinski dani
Zaječar, 16-17. maj 2015.

Radovi - Zbornik sažetaka

Usmene prezentacije

Radovi mladih autora

 

     
 
 
     
 

Spisak radova

       
 
 
     
      Jednogodišnja analiza hospitalizovanih pacijenata na odeljenju toksikologije KC Niš

Milan Đorđević (1), Slobodanka Milićević Mišić (2), Simonida Šeškar Stojančov (2),
Dragana Mitrović (3), Miloš Bogoslović (4)

(1) SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI, DOM ZDRAVLJA JAGODINA, (2) KLINIKA ZA
ENDOKRINOLOGIJU, DIJABETES I BOLESTI METABOLIZMA, ODELJENJE ZA TOKSIKOLOGIJU, KLINIČKI CENTAR NIŠ, (3) SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE DECE SA MEDICINOM SPORTA I SAVETOVALIŠTEM ZA MLADE, ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC, (4) DOM ZDRAVLJA DOLJEVAC

UVOD: Ovo je godišnji izveštaj i analiza hospitalizovanih pacijenata Klinike za Endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, odeljenja za toksikologiju, Kliničkog centra (KC) Niš. Obrađeni su dostupni podaci iz istorija bolesti pacijenata lečenih na odeljenju toksikologije u toku 2013 godine.
METODOLOGIJA: Podaci o bitnim karakteristikama bolesnika i vrstama trovanja kao i svi drugi relevantni podaci prikazani su u tabelama i grafikonima u Rezultatima.
REZULTATI: U toku 2013. godine na odeljenju toksikologije Klinike za Endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KC Niš evidentirano je 115 pacijenata, 50 (43,48%) muških i 65 (56,62%) ženskih osoba. U visokom broju registrovan je broj samotrovanja, čak 97 (84,34%) dok je broj zadesnih bio 8 (6,96%), sredstva zloupotrebe 3 (2,61%) i ostalih 7 (6,09%). Po zastupljenosti na prvom mestu nalaze se pacijenti koji su koristili lekove 58 (50,43%), a na drugom i trećem mestu su oni sa trovanjem pesticidima 23 (20%) i korozivima 20 (17,39%). U mnogo manjem broju zabeležen je broj trovanja alkoholima i glikolima, gljivama, sredstvima zloupotrebe, gasovima i organskim rastvaračima. U najvećem broju su građani koji pripadaju radno sposobnom stanovništvu od 18 do 65 godina 83 (72,17%), zatim osoba starijih od 65 godina 22 (19,13%), a najmanje onih mlađih od 18 godina 10 (8,7%). U 47 slučajeva (40,87%) otkriveno je da se radi o umereno teškim trovanjima, lak stepen trovanja zabeležen je kod 21 bolesnika (18,26%), težak stepen kod 30 osoba (26,09%) a letalan ishod zabeležen je kod 17 bolesnika (14,78%). Zaključak: Slučajevi trovanja i dalje predstavljaju jedan od značajnih faktora morbiditeta i mortaliteta u Republici Srbiji. Odeljenje toksikologije Klinike za Endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KC Niš ima veliki značaj u strukturi zdravstvene službe Srbije pogotovo što je jedina institucija višeg ranga u Srbiji Nacionalni centar za kontrolu trovanja Vojno medicinske akademije Beograd, a kvalitetnija materijalna i kadrovska podrška bi dalje unapredile kvalitet rada institucije u budućnosti. Obzirom na to da veliki broj populacije gravitira ka Kliničkom centru Niš od velikog značaja bi bilo unapređivanje odeljenja toksikologije u zasebnu kliniku.
 

Zastupljenost faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti kod pacijenata na teritoriji opštine Doljevac

Miloš Bogoslović (1), Marko Tasić (2), Dragana Mitrović (3), Milan Đorđević (4)
(1) SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLOG STANOVNIŠTVA, DOM ZDRAVLJA DOLJEVAC, (2) FARMACEUTSKI FAKULTET BEOGRAD, (3) SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE DECE SA MEDICINOM SPORTA I SAVETOVALIŠTEM ZA MLADE, ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC, (4) SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI, DOM ZDRAVLJA JAGODINA

UVOD: Kardiovaskularne bolesti (KVB) predstavljaju značajan kako zdravstveni tako i socijalnoekonomski problem savremenog društva. Kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok smrti sa preko 50% učešća, najviše pogoršavaju kvalitet života, uzrokuju invalidnost, ekonomski slabe naciju i skraćuju očekivanu dužinu života.
CILJ RADA: Prikazati zastupljenost faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti kod pacijenata lečenih u Domu zdravlja Doljevac.
METODA: Metodom anketiranja, uvidom u zdravstvenu dokumentaciju i pregledom zdravstvenih kartona pacijenata starosne dobi iznad 18 godina koji su se javili svom izabranom lekaru u periodu od septembra do decembra 2014. godine sprovedeno je istraživanje. Podaci prikupljeni anketom su upisivani u specijalno kreiran anketni list, a zatim analizirani i deskriptivnom statistikom predstavljeni.
REZULTATI: Od ukupnog broja učesnika (1000) starosti preko 18 godina bilo je 48,6% koji se nepravilno hrane, 33,7% fizički neaktivnih, 29% koji konzumiraju duvan, 22,9% koji konzumiraju alkohol, 8% sa povećanim krvnim pritiskom.
ZAKLJUČAK: Ispitivanjem se pokazalo da su faktori rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti zastupljeni u velikom broju kod pacijenata nevezano za pol i starosnu dob. Zadatak izabranog lekara je njihova redukcija i usklađivanje životnih navika sa važećim preporukama. Ključne reči: faktori rizika, kardiovaskularne bolesti, zastupljenost.
E-mail: milosbogoslovic@gmail.com


Anemije u trudnoći porođenih žena 2014. u Zaječaru

Tatjana Mitović (1), Vera Najdanović-Mandić (2), Ivanka Milošević (3)
(1) SLUŽBA OPŠTE MEDICINE, ZDRAVSTEVNI CENTAR ZAJEČAR, (2) DISPANZER ZA ŽENE, ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, (3) SLUŽBA ZA TRANSFUZIJU KRVI ZDRAVSTEVNI CENTAR ZAJEČAR

Anemija je patološko stanje koje može biti udruženo i sa trudnoćom, bilo da zdrava žena oboli od ove bolesti u toku same trudnoće, ili da žena koja već pati od anemije ostane trudna. Po definiciji Svetske zdravstvene organizacije (SZO) trudnica je anemična ako postoji smanjenje mase eritrocita (Er) u krvi, koje je praćeno smanjenjem hemoglobina (Hgb) , manjim od 110 g/L u prvom trimestru trudnoće, ili manjim od 105 g/L u drugom trimestru, kao i smanjenjem hematokrita (Hct) ispod normalnih vrednosti < 30% - 32%. Cilj rada je da se odredi učestalost anemija kod trudnica koje su porođene u toku 2014. godine, i utvrdi njihov uticaj na ishod trudnoće. Ispitanice i metod: Analizirani su trudnički kartoni iz Savetovališta za trudnice Doma zdravlja Zdravstvenog centra (ZC) u Zaječaru, porođajni protokol, istorije bolesti porođenih žena u Ginekološko-akušerskom odeljenju u ZC Zaječar u 2014. i protokoli izdate krvi u transfuziološkoj službi ZC u Zaječaru. Načinjena je analiza podataka o starosti trudnica, paritetu, vrednostima Hgb i ishodu trudnoće. Dobijene podatke smo obradili i prikazali tabelarno i dijagramom. Rezultati: U Ginekološko-akušerskom odeljenju ZC u Zaječaru bilo je 2014. godine 468 porođenih žena. Od ukupnog broja porođenih žena, 358 imalo je kompletne podake za analizu i od njih, 154 (43,02%) su bile anemične. Najveći broj anemičnih trudnica bile su prvorotke njih 81 (52,6%), starosti od 25 do 29 godina. Prosečna starost anemičnih trudnica je 29 godina, dok je prosečna starost trudnica bez anemije iznosila 28 godina. Najmlađa trudnica sa anemijom imala je 18 godina, dok je najstarija imala 42 godine. Prosečni nivo Hgb iznosio je 102,23 g/L. Od ukupnog broja anemičnih trudnica 93,5 % je imalo blagu anemiju a 6,5 % umerenu anemiju. Ishod trudnoće kod istih trudnica bio je: 70 (45,45 %) porođeno je carskim rezom, a 84 (54,55 %) su porođene vaginalnim putem. Od ukupnog broja , pre termina porođene su 3 ( 1,9 %) trudnice, jedna od njih imala je mrtvorođeno dete. Posle termina porođeno je 12 (7,8 %), dok su ostale 139 ( 90,3 %) trudnice sa anemijom, porođene u terminu. Transfuziju krvi zbog komplikacija nastalih u toku porođaja carskim rezom, primile su 3 trudnice. Od tog broja, 2 trudnice imale su normalnu krvnu sliku tokom trudnoće, a jedna je bila anemična. Zaključak: Naši rezultati pokazuju da postoji razlika u učestalosti anemija kod trudnica u 2014. godini u odnosu na literaturne podatke o anemijama trudnica iz 2003. i 2008. za isti zdravstveni centar, pri čemu se uočava trend opadanja učestalosti. Ishod trudnoće kod naših ispitanica, pokazuje da je broj anemičnih žena koje su porođene carskim rezom i broj posle terminskih porođaja, nešto veći od broja neanemičnih trudnica koje su porođene na isti način, odnosno posle termina. Ostali rezultati pokazuju da su se trudnoće kod ispitivanih trudnica završavale bez većih komplikacija po majku i plod. Pad Trend opadanja učestalosti anemija u trudnoći bi se mogao objasniti boljim radom savetovališta za trudnice, pravovremenim otkrivanjem anemija još u prvom trimestru trudnoće, adekvatnom suplementacijom preparatima gvožđa i popularizacijom značaja pravilne ishrane u trudnoći.
Ključne reči: anemija, trudnoća, Ginekološko-akušersko odeljenje ZC Zaječar
E-mail: titoija@hotmail.rs


Paget-Schroetter sindrom kao prvi simptom maligne bolesti - prikaz dva pacijenta

Davidović Vladimir, Veselinov Vladimir
OPŠTA BOLNICA KIKINDA

UVOD: Tromboza vena gornjih ekstremiteta i ramena (UEDVT) se retko javlja i predstavlja 1-2% svih venskih tromboza. UEDVT je prvi put opisana od strane Sir Pageta (1875) i von Schroettera (1884), pa je i nazvana Paget-Schroetterov sindrom. U literaturi se kao jedan od najčešćih uzroka UEDVT navodi malignitet.
CILJ: Prikazati pacijente kod kojih je prvi simptom maligne bolesti bila UEDVT.
PRIKAZ PRVOG PACIJENTA : Osoba ženskog pola, starosti 60 godina, sa naglo nastalim otokom i bolom leve ruke i ramena, nastalim dva dana pre prijema na hirurško odeljenje. Doppler-sonografski registrovane hiperehogene trombotične mase u veni subklaviji, aksilarnoj i brahijalnoj veni. U sklopu pretrage potencijalnog maligniteta urađena dopunska dijagnostika. Gastroskopijom uočena veća vegetantna promena korpusa želuca sa koje je uzeta biopsija. Patohistološki verifikovan adenokarcinom želudca.
PRIKAZ DRUGOG PACIJENTA : Osoba muškog pola, starosti 62 godine, sa naglo nastalim otokom i bolom leve ruke, ramena i supraklavikularne jame, nastalim tri dana pre prijema na hirurško odeljenje. Dopplersonografski verifikovana tromboza vene jugularis interne i vene subklavije. U sklopu pretrage potencijalnog maligniteta urađena dopunska dijagnostika. Ultrazvučnim pregledom abdomena uočena uvećana prostata. Vrednost PSA signifikantno uvećana. Transperinealno urađena biopsija prostate. Patohistološki verifikovan invazivni adenokarcinom prostate.
ZAKLJUČAK: Kod pacijenata sa DVT, naročito ako se radi o UEDVT uvek treba razmišljati i o potencijalnom paraneoplastičkom sindromu, te uraditi i dopunske dijagnostičke metode u tom pravcu. Ovo patološko stanje često predstavlja prvi simptom maligne bolesti.
Ključne reči: Flebotromboza; Tromboza vena gornjih ekstremiteta; Paget-Schroetter sindrom; paraneoplastični sindrom; maligna bolest
E-mail: davidovicvladimir@yahoo.com


Diferencijalno dijagnostička problematika abdominalnih tumora - prikaz slučaja

Marko Jović, Ljubiša Narodović, Marija Kero, Milomir Marinković
OPŠTA HIRURGIJA ZC ZAJEČAR

UVOD: Samo fizičke metode pregleda u vidu inspekcije, palpacije , perkusije i auskultacije nisu dovoljne za rano otkrivanje tumora abdomena, već je neophodna i primena savremnih radioloških metoda. Ovaj rad prikazuje pacijenta sa abdominalnim tumorom i objašnjava problem u diferenciranju porekla tumora i pored savremenih dijagnostičkih procedura.
PRIKAZ SLUČAJA: Osoba ženskog pola, starosti 60 godina, upućena je na odeljenje hirurgije zbog nadutosti stomaka, oslabljenog apetita i povremene gorušice. Tokom pregleda u abdomenu se uočava palpabilna tumefakcija veličine oko 15x15 cm, jasno ograničena, čvrste konzistencije, subjektivno lake pokretljivosti u trbuhu. Abdomen iznad ravni grudnog koša, palpatorno tvrd, bolno neosetljiv. Nakon laboratorijskog ispitivanja koje je pokazalo porast leukocita(wbc 14.4) i značajan pad hemoglobina (hgb 67) i eritrocita ( 2.14),uz mirne tumorske markere CA 19-9 8,00, CEA 2,11 ,pacijentkinja je podvrgnuta ultrazvučnom ispitivanju gde je potvrđeno prisustvo heterogene, najvećim delom hipoehogene mase u abdomenu. S obzirom da ovom metodom nije bilo moguće diferenciranje porekla tumora pacijentkinja je upućena na CT abdomena gde se potvrđuje prisustvo heterodenzne mekotkivne formacije u ventralnom delu trbuha od visine bubrega do u mali karlicu i postavlja se sumnja da je tumor genitalnog porekla zbog čega se pacijentkinja upućuje ginekologu. Ni ginekološkim pregledom nije bilo moguće utvrditi poreklo tumora pa se pristupilo izradi tumorskog markera CA-125 ne bi li se dokazalo eventualno poreklo tumora od genitalnih organa , tj ovarijuma. Po nalazu imunohemije nivo CA-125 je 149 što je skoro četiri puta veće od normalnog nalaza. Nakon kosultacije anesteziologa zakazana je hirurška intervencija. Pacijentkinja operisana u opštoj endotrahealnoj anesteziji, gde se eksploracijom trbuha konstatuje da je tumorska promena ovarijalnog porekla. Ex tempore patohistološki nalaz ukazuje na benignu promenu. Ovarijum sa pripadajućim tumorom odstranjen u celosti. Pacijentkinja se uspešno oporavlja na odeljenju hirurgije uz adekvatnu terapiju i negu.
ZAKLJUČAK: Uprkos savremenim dijagnostičkim metodama (rendgenska snimanja, ultrzvučni pregledi i CT) poreklo tumora je otkriveno hirurškom intevencijom. Pored edukacije stanovnistva za što ranije javljanje svom lekaru pri pojavi prvih simptoma i znakova bolesti neophodno je usavršavanje postojećih i otkrivanje novih metoda pregleda uz čiju pomoć ćemo lakše odlučiti da li pacejanta tretirati medikamentnom, radiološkom ili hemioterapijom ili se pak treba odlučiti za operativne postupke.
E-mail: jomrvica@yahoo.com


Sindrom amnionskih brida

Dragana Mitrović (1), Karin Vasić (2), Danijela Ćirić (3), Emilio Miletić (4), Miloš Bogoslović (5), Milan Đorđević (6)
(1) SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE DECE SA MEDICINOM SPORTA I SAVETOVALIŠTEM ZA MLADE, ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC,, (2) KLINIKA ZA DEČIJE INTERNE BOLESTI, KLINIČKI CENTAR NIŠ, (3) OPŠTA BOLNICA ZAJEČAR, (4) SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI, ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC, (5) DOM ZDRAVLJA DOLJEVAC, (6) SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI, DOM ZDRAVLJA JAGODINA

Sindrom amnionskih brida (SAB) je grupa retkih kongenitalnih anomalija nastalih obuhvatanjem delova fetusa od strane fibroznih amnionskih traka tokom intrauterinog života. Cilj rada je da se kroz prikaz slučaja ukaže na značaj blagovremenog dijagnostičkog i terapijskog pristupa kod ovakvog pacijenta. Materijal i metode: Korišćeni su podaci iz medicinske dokumentacija u toku hospitalizacije novorođenčeta na Klinici za dečije interne bolesti Niš, a rad pisan deskriptivnom metodom. Prikaz: Muško novorođenče, rođeno u 33. gestacionoj nedelji sa APGAR skorom na rođenju 7/8, porođajnom masom 1550g, porođajnom dužinom 43cm, u prvom danu života je prevedeno sa Ginekološko-akušerske klinike u Nišu na Kliniku za dečje interne bolesti Niš, zbog sumnje na infekciju i razvijanje respiratornog distresa, uz prisutvo vidljivih kongenitalnih anomalija ekstremiteta u smislu odsustva i nepravilnog oblika određenih falangi prstiju šaka. Porođaj je završen carskim rezom zbog prolapsa pupčanika, beba prodisala nakon kratke reanimacije, a prenatalni ultrazvučni pregled nije ukazivao na postojanje anomalija ploda. Kod novorođenčeta je, na prijemu, sem prisutnih znakova konjuktivitisa u oba oka, nedostatka falangi šaka, slabijeg izazivanja primitivnih refleksa, ostali fizikalni nalaz bio uredan. Radiološki nalaz šaka je ukazivao na odsutvo, ili smanjene dimenzija pojedinih falangi prstiju, te deformitete glave i dijafiza pojedinih falanga obe šake, kao i pristvo mekotkivne senke u regiji distalne falange trećeg prsta leve šake. Dečiji hirurg je potvrdio prisustvo amnionskih brida kod novorođenčeta fizikalnim pregledom, a nakon radiološkog nalaza. Citogenetsko istraživanje je dokazalo normalan muški kariotip. Kardiološkom, neonatološkim i nefrološkim pregledom isključeno je prisustvo anomalija drugih organskih sistema. Zaključak: Kod novorođenčadisa anatomskim anomalijama prilikom postavljanja dijagnoze, treba misliti nasindrom amnionskih brida. Ultrazvučna prenatalna dijagnostika je veoma bitna, ali nije uvek dovoljno senzitivna u otkrivanju manjih anomalija. Od značaja je multidisciplinarni pristup, kako u dijagnostici sindroma tako i u terapiji, u zavisnosti od kliničke slike.
Ključne reči: anomalije novorođenčeta, amnion, amnionske bride

     
 
 
     
             
             
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend