Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2015     Volumen 40     Supplement 1
     
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
             
   

XXXIV Timočki medicinski dani
Zaječar, 16-17. maj 2015.

Radovi - Zbornik sažetaka

Poster prezentacije 1

Konzervativna medicina i dijagnostika,
hirurgija i srodne grane
 

 

     
 
 
     
 

Spisak radova

       
 
 
     
      Kliničke manifestacije enterovirusne infekcije

Biljana Ivelja (1), Lidija Banjac (1), Draško Nikčević (2), Nenad Vušurović (3)
(1) JZU DOM ZDRAVLJA, CETINJE, INSTITUT ZA BOLESTI DJECE, KLINIČKI CENTAR CRNE GORE, PODGORICA,
(2) INSTITUT ZA BOLESTI DJECE, KLINIČKI CENTAR CRNE GORE, PODGORICA,
(3) JZU DOM ZDRAVLJA, CETINJE

UVOD: Enterovirusne infekcije kod djece većinom su klinički neprimjetne ili prolaze kao blaga febrilna stanja. Klinički vidljive enterovirusne infekcije mogu se manifestovati simptomima i znacima infekcije mnogih tkiva i organa. Enterovirusne infekcija se mogu ispoljiti i kao teško, po život opasno stanje, posebno u novorođenačkom periodu (meningoencefalitis, sepsa, tahikardija, kardiovaskularni kolaps ili hepatitis). Enterovirusi su mali RNK virusi, koji pripadaju familiji pikornavirida. Serotipovi su: poliovirus, coxsackivirus (grupa A i grupa B), echovirus, ostali,enterovirusi. Glavno mjesto razmnožavanja enterovirusa je digestivni trakt čoveka, a put prenošenja infekcije fekalno-oralni. Učestalost enterovirusnih infekcija zavisi od godišnjeg doba, uzrasta i socioekonomskog statusa populacije. U umerenom klimatskom pojasu enterovirusne infekcije se uglavnom javljaju u jesenjim mjesecima.
CILJ RADA: Opis kliničkog ispoljavanja enterovirusne infekcije, kod djece različite starosne dobi. PRIKAZ PACIJENATA: U jesen 2012. god. na području opštine Cetinja registrovan je povećan broj djece obolele od enterovirusnih infekcija. Kod 12 djece (6 djece uzrasta od 2-4 god. dječaka - 4 djevojčica - 2, 6 djece – učenici cetinjske Bogoslovije, uzrasta od 14-16 god), dijagnoza enterovirusne infekcije postavljena je na osnovu karakteristične kliničke slike “bolesti šaka, stopala i usta“. Djeca su bila subfebrilna, imala su bolove u mišićima, karakterističnu ospu na dorzumima šaka i stopala, kao i vezikule u usnoj duplji. Simptomi bolesti su trajali do 7 dana. Laboratorijske analize nisu rutinski rađene, dijagnoza je postavljena na osnovu tipične kliničke slike i epidemioloških podataka o prisutnosti bolesti u vrtiću, školi i unutar porodice. Kod jednog novorođenčeta (muško, uzrasta 11 dana) u istom periodu enterovirusna infekcija se ispoljila po tipu teškog, po život opasnog stanja. Novorođenče na pregledu u Dječjem dispanzeru životno ugroženo (cijanotično, mlitavo, pothlađeno, tahikardično - 200/min, tahipnoično). Majka daje podatak da je od prethodne večeri pospano, da slabije uzima obroke i da stariji brat ima febrilnu bolest. Novorođenče je terminsko, iz uredne trudnoće i porođaja (PTM 3400g., PTD 50cm), na rođenju urednih vitalnih funkcija (AS 10/10). Nakon kratkotrajne stabilizacije vitalnih funkcija, novorođenče upućeno na Odeljenje intezivne neonatalne njege (OINN). Na prijemu u OINN, novorođenče je cijanotično, dispnoično, tahikardično sa znacima početnog kardiogenog šoka (hipotenzivno, produženo kapilarno punjenje, niska pulsna saturacija-85%). Laboratorijski nalazi su pokazali povišene transaminaze, negativne parametre upale i negativne bakterijske kulture. Enterovirusna RNA je otkrivena u uzorku krvi. Ostali nalazi krvi bili su bez značajnih odstupanja. Elektrokardiogram je pokazao tahikardiju s uskim kompleksima QRS (atrijska tahikardija) i srčanom frekvencijom do 270/min. Nakon uvodjenja u terapiju adenozina i amiodarona prevedeno je u sinusni ritam. Prvog dana bolesnik je imao jednu febrilnu epizodu i dvije kratkotrajne epizode SVPT. U daljem toku hospitalizacije dobrog opšteg stanja afebrilan, eukardičan i eupnoičan.
ZAKLJUČAK: Naši podaci pokazali su da se enterovirusne infekcije kod djece najčešće ispoljavaju blagom i tipičnom kliničkom slikom (bolest “šaka, stopala i usta“) i češćim pojavljivanje u kolektivima zatvorenog tipa (škola Bogoslovije), u porodici, uz povećanu incidencu u jesenjim mesecima, što potvrđuje sezonsku učestalost enterovirusnih infekcija u umerenom klimatskom pojasu. Naši podaci su potvrdilli da težina kliničke slike zavisi od uzrasta djeteta, odnosno da se kod novorođenčadi češće ispoljava teža klinička slika. Na osnovu iznetih podataka preporuke ove studije je da kod novorođenčadi sa teškom kliničkom slikom (meningoencefalitis, sepsa, tahikardija i kardiogeni šok) i podacima o febrilnosti kod drugih članova porodice, treba posumnjati na enterovirusnu infekciju. Dalje preporuke su u cilju sprečavanja pojave i širenja bolesti su opšte higijenske mjere, često pranje ruku, čišćenje i dezinfekcija predmeta i radnih površina, kao i izbjegavanje kontakta sa oboljelim.
E-mail: bikica@t-com.me 
 

Povezanost anemije, ehokardiografskih nalaza i nivoa B tipa natriuretskog peptida kod asimptomatskih bolesnika sa hroničnom bubrežnom bolešću

B. Tirmenštajn Janković (1), D. Bastać (2), S. Milošević (3), S. Žikić (1), M. Živanović (1)
(1) ODSEK NEFROLOGIJE I HEMODIJALIZE, INTERNISTIČKASLUŽBA, ZC “ZAJEČAR”, ZAJEČAR,
(2) PRIVATNA INTERNISTIČKAORDINACIJA “DRBASTAĆ”, ZAJEČAR,
(3) SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU, “ZC ZAJEČAR”, ZAJEČAR

UVOD: Anemija je povezana sa povećanim nivoom natriuretskih peptida kod bolesnika sa srčanom insuficijencijom, ali je ova povezanost slabije istraživana kod asimptomatskih predijaliznih bolesnika sa hroničnom bubrežnom bolešću (HBB).
CILJ: Cilj ove studije je ispitivanje povezanosti nivoa hemoglobina (Hb) sa ehokardiografskim parametrima leve komore (LK) i plazmatskom koncentracijom B tipa natriuretskog peptida (BNP-a) u grupi asimptomatskih predijaliznih bolesnika sa IV i V fazom HBB.
MATERIJAL I METODI RADA: U grupi bolesnika [N=61, 34 M, prosečne starosti 62.6±13,6 god, klirens kreatinina (CCr) 15.8±5.7 ml/min] i kontrolnoj grupi zdravih osoba srodnih po starosti i polu (N=22) izvršeni su klinički, laboratorijski i ehokardiografski pregledi, metodom konvencionalne ehokardiografije i tkivnog Doppler-a.
REZULTATI: Bolesnici sa HBB imali su značajno niži nivo Hb (102.9±16.6 vs 139.2±12, p<0.001), a viši nivo BNP-a (225.7±299.5 vs 86.3±59.5, p=0.001) nego zdrave osobe. Na osnovu prosečnog nivoa Hb u bolesničkoj grupi, izvršena je podela na grupu 1 sa Hb<103g/l (n=31) i grupu 2 sa Hb≥103g/l (n=30). Grupa 1 je bila značajno starija (70.1±9.3 vs 55.0±13.1; p<0.001), indeks mase LK je (LVMI) je bio značajno veći (196.5±49.4 vs 142.5±29.8; p<0.001), dijastolna funkcija LK je bila lošija (odnos E'/A': 0.66±0.15 vs 0.81±0.25; p<0.01), a nivo BNP-a je bio viši (319.5±394.6 vs 135.2 vs 135.2±109.2; p<0.05) u odnosu na grupu 2. Zbog odstupanja od normalne raspodele, izvršena je logaritamska transformacija vrednosti BNP-a (lnBNP). Nivo Hb je negativno korelirao sa vrednostima lnBNP-a (p<0.01), a pozitivno sa CCr (p<0.001), dok je izmedju lnBNP-a i CCr-a takodje zabeležena negativna korelacija (p<0.05). Multivarijantna regresiona analiza, backward model, pokazala je da su vrednosti lnBNP-a nezavisno povezane sa godinama starosti, nižim body mass index-om, proteinurijom i lošijim parametrima dijastolne funkcije (A’, E/E'), čijim variranjem se može objasniti čak 63% varijabiliteta lnBNP-a (R2=0.632).
ZAKLJUČAK: U uznapredovaloj fazi HBB, anemija je značajan faktor koji već kod asimptomatskih bolesnika doprinosi strukturnim i funkcionalnim abnormalnostima miokarda i povišenom nivou natriuretskih peptida. Povećane vrednosti BNP-a u našoj studiji su bile povezane sa izmenjenim ehokardiografskim parametrima, ali i sa nekardiološkim faktorima kao što su godine starosti, BMI, bubrežna funkcija i anemija. Iako anemija nije nezavisan faktor rizika, u sadejstvu sa drugim confounding faktorima ona može otežati interpretaciju povišenog nivoa BNP-a kod asimptomatskih bubrežnih bolesnika. Ključne reči: anemija, ehokardiografija, B-tip natriuretskog peptida, hronična bubrežna bolest.
E-mail: biserkatirmenstajn@gmail.com


Korelacija mucinskog fenotipa i ekspresije KLF4 u karcinomu želuca

Krstić M. (1,2), Stojnev S. (1,2), Vidović N. (2), Anđelković Matić M. (2), Stojanović I. (2), Mladenović D. (3)
(1) MEDICINSKI FAKULTET U NIŠU, (2) CENTAR ZA PATOLOGIJU, KLINIČKI CENTAR NIŠ, (3) ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

UVOD: Karcinom želuca ostaje i dalje na drugom mestu vodećih uzroka smrtnosti od malignih neoplazmi uprkos postojanom opadanju incidence i stabilnom trendu smanjenja stope mortaliteta. Unapređenje molekularnih i imunohistohemijskih metoda omogućilo je precizniju klasifikaciju karcinoma želuca na osnovu mucinskog fenotipa na gastrične, intestinalne, mešovite I neklasiffikovane. Trabnkripcioni faktor Klf4 igra jednu od ključnih uloga u tumorigenezi, proliferaciji I diferencijaciji karcinoma želuca I suprimira epitelno-mezenhimnu tranziciju odgovornu za agresivnost karcinoma.
CILJ: Cilj ovog rada je ispitivanje korelacije mucinskih fenotipa i kliničko-patoloških karakteristika karcinoma želuca i ekspresije Klf4.
MATERIJAL I METODI RADA: Analizirani su tkivni uzorci karcinoma želuca dobijenih parcijalnom ili totalnom gastrektomijom kod 78 pacijenta (51 muškog i 27 ženskog pola). Za mikromorfološku analizu korišćena je klasična metoda obrade tkiva i bojenje hematoksilinom i eozinom (HE). Reprezentativni isečci su imunohistohemijski analizirani na ekspresiju: MUC5AC, MUC2, CD10 i Klf4. Statistička analiza urađena je u programu SPSS 15.0.
REZULTATI: Prosečna starost pacijenata u vreme postavljanja dijagnoze bila je 61.4 ± 9.68 godina. Među analiziranima bilo je 50 karcinoma intestinalnog tipa (61.4%) i 28 difuznog tipa (35.9%). Imunohistohemijska ekspresija MUC5AC detektovana je u 69.2%, MUC2 kod 30.8% i CD10 u 15.4% ispitivanih tumora. Regularna ekspresija Klf4 evidentirana je kod 12 ispitanika (15.4%) dok je u 66 slučajeva (84.6%) nađena aberantna ekspresija. Analiza frekvencija mucinskih fenotipova u odnosu na Klf4 ekspresiju pokazala je da je gastrični fenotip statistički značajno asociran sa aberantnom ekspresijom Klf4 (p<0.05).
ZAKLJUČAK: Rezultati ove studije ukazuju na značajnu ulogu Klf4 u diferencijaciji epitelnih ćelija gastrične mukoze. Ispitivanje imunohistohemijske ekspresije Klf4 može biti značajno za precizniju dijagnostiku i prognostičku stratifikaciju karcinoma želuca.
Ključne reči: karcinom želuca, mucinski fenotip, imunohistohemija, MUC5AC, MUC2, CD10, Klf4
E-mail: krstic.miljan@gmail.com 


Kardiometabolički profil adolescentkinja sa metaboličkim sindromom

Klisić A.
DOM ZDRAVLJA, PODGORICA

UVOD I CILJ: Porast kardiovaskularnih oboljenja u adultnom periodu može biti povezan sa mnogim karakteristikama metaboličkog sindroma (MS), još u periodu adolescencije. Stoga je cilj studije bio da se utvrdi kardiometabolički profil i ispita potencijalna povezanost komponenti MS-a sa serumskim visokosenzitivnim C-reaktivnim proteinom (hsCRP), poznatim kardiovaskularnim faktorom rizika.
MATERIJAL I METODE: U studiju je uključeno 90 adolescentkinja (starosti 16-19 godina). Glikemija našte, insulinemija, lipidni status, transaminaze i hsCRP su određivani standardnom procedurom. Insulinska rezistencija (HOMA-IR, engl. Homeostasis model assessment of insulin resistance) je izračunata. MS je dijagnostikovan prema smernicama Međunarodnog udruženja za dijabetes (kriterijumi za odrasle). REZULTATI: Adolescentkinje sa MS su imale veće vrednosti glikemije našte (p<0,001), insulinemije (p<0,001), HOMA-IR (p<0,001), nepovoljniji lipidni profil (veće vrednosti triglicerida (p=0,018), a niže HDL-holesterola, (p<0,001)), kao i veće vrednosti sistolnog i dijastolnog krvnog pritiska (p<0,001). Takođe, aktivnosti aspartat-aminotransferaze (AST) i alanin-aminotransferaze (ALT), kao i srednje vrednosti hsCRP-a bile su značajno veće kod adolescentkinja sa MS-om (p=0,006; p<0,001, p<0,001, redom) u poređenju sa kontrolnom grupom. HsCRP je korelirao sa obimom struka (ρ=0,626, p<0,001), HOMA-IR (ρ=0,510, p<0,001), nivoom triglicerida (ρ=0,268, p=0,012) i HDL-holesterolom (ρ= - 0,264, p=0,013), kao i sistolnim (ρ=0,372, p<0,001) i dijastolnim krvnim pritiskom (ρ=0,357, p<0,001). Nakon višestruke linearne regresije, obim struka (Beta = 0,421, p<0,001) se pokazao najboljim prediktorom većih vrednosti serumskog hsCRP-a (R2=0,397, p<0,001).
ZAKLJUČAK: Adolescentkinje sa metaboličkim sindromom su ispoljile nepovoljniji kardiometabolički profil. Centralna gojaznost je najbolji prediktor većih vrednosti hsCRP-a, što ukazuje na značaj smanjenja gojaznosti i inflamacije u ovom periodu u cilju prevencije i smanjenja kardiometaboličkih poremećaja. Ključne reči: metabolički sindrom, C-reaktivni protein, inflamacija, abdominalna gojaznost


Prokalcitonin (PCT) koristan marker za rano dijagnostikovanje sirsa, sepse, teške sepse i septičnog šoka kod starije populacije

Milošević Lj. (1), Miljuš-Ušaj Z. (2), Jovanović K. (2)
(1) KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZVEZDARA BEOGRAD,
(2) VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA ĆUPRIJA

UVOD: Sepsa je jedan od vodećih uzroka mortaliteta kod kritično obolelih pacijenata i svakodnevni izazov u jedinicama intenzivne nege uprkos terapiji širokog spektra antibiotika. Mikrobiološke kulture zahtevaju vreme i nisu pozitivne tj.ostaju sterilne u 50% septičnih pacijenata. Različiti tradicionalni markeri su dostupni za dijagnozu bakterijske infekcije ali njihovi rezultati često nisu pouzdani. Prokalcitonin (PCT) je u poslednje vreme predložen kao marker bakterijske infekcije. Njegov nivo raste u slučajevima sepse, teške sepse, septičkog šoka i teške inflamatorne reakcije (SIRS). U zdravih osoba, PCT se sintetizuje od strane C celija tireoidne žlezde. Kod bakterijskih infekcija to je alternativni put sinteze indukovan inflamatornim citokinima kao sto su IL-1β, TNF-alfa, a takođe i preko lipoplisaharida. Intaktan PCT je pronađen u krvi i u slučaju teške sepse dostiže vrednosti i do 1000 ng/mL. CILJ: Cilj rada je evaluacija nivoa PCT u ranoj sepsi i njihova uzajamna veza sa težinom sepse kod starije populacije pacijenata.
MATERIJAL I METODE: Izvršili smo prospektivnu analizu u periodu od avgusta 2014.god. do marta 2015.god. koja uključuje 105 odraslih pacijenata koji su imali potvrđenu infekciju i PCT vrednosti povišene na prijemu, zatim nakon 24 sata i 78 sati. 60 pacijenata je bilo sa 65 ili više godina, a 45 pacijenata je starosne dobi ispod 65 godina. Oni su dalje podeljeni u vezi sa prisustvom ili odsustvom bakterijemije i prema APACHE II skoru.
REZULTATI: Kod starije populacije: 22/60 imali su bakterijemiju; 9/22 imali su septički šok; 3/22 imalo je tešku sepsu; 9/22 imali su sepsu a 2/22 imalo je kriterijume za SIRS. Infekcija kože i mekih tkiva su bile dominantan izvor infekcije. U mlađoj populaciji od 65 godina, 21/ 45 imali su bakterijemiju; 5/21 imali su septički šok; 3/21 tešku sepsu, 11/21 sepsu a 2/21 imalo je kriterijume za SIRS. Pneumonia je bila dominantan izvor. Prosečna vrednost PCT u mlađoj populaciji je 48.67 ng / ml u odnosu na 41,45 ng / ml kod starijih, uz minimum 0.41 i 0.31 odnosno. Nivo vrednosti PCT znac ajno se povec avao sa APACHE II skor-om u obe starosne grupe (p = 0,0001). Kod pacijenata sa fokalnom infekcijom, nivo PCT je bio 10,49 ng / ml za mlađe grupe u odnosu na 9.32 ng / ml kod starijih. Nivo PCT nije se bitnije menjao sa APACHE II sorom (p = 0.10).
ZAKLJUČAK:Naša studija je zaključila da je PCT stvaranje u korelaciji sa APACHE II skor-om u postavljanju dijagnoze bakterijemije u svim starosnim grupama. Stariji pacijenti od 65 godina proizvode PCT u ambijentu bakterijemije na sličan način kao kod mlađih pacijenata.
Ključne reči: Prokalcitonin (PCT),stari pacijenti, bakterijemija, sepsa,teška sepsa,septični šok,SIRS,
APACHE II skor
E-mail: milosevicliliana@yahoo.com


Glaukom u masovnim nezaraznim bolestima

Vinka Repac (1), Stanimirov Branislava (2), Lukić Ivan (3), Repac Marina (4)
(1) DOM ZDRAVLJA ŽITIŠTE, (2) DOM ZDRAVLJA ”NOVI SAD”, NOVI SAD,
(3) PRIVATNA ORDINACIJA ”SPORTREHAMEDICA”, ZRENJANIN,
(4) MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD-STUDENT

UVOD: Glaukom, dijabetička retinopatija ,retinalne venske i arterijske okluzije su značajan uzrok gubitka vida kod nas i u svetu.Mnoga istraživanja su utvrdila etiološke faktore koji do njih dovode. Hipertenzija,hiperlipidemija i šećerna bolest imaju vodeću ulogu.Ako se dijabetesna retinopatija smatra vodećim uzrokom slepila kod osoba starosti 45-65 godina života,to se glaukom češće javlja kod osoba
starijih od 65 godina. Glaukom je masovna nezarazna bolest od koje boluje
1-2% svih osoba starijih od 40 godina života U većini slučajeva otkriva se kasno kada je bolest uznapredovala.
CILJ RADA: Cilj rada je da se ukaže na učestalost glaukoma kod masovnih nezaraznih bolesti na našem terenu..
METOD RADA: Urađeno je prospektivno ispitivanje u 2012 i 2013 godini u Domu zdravlja Žitište.Obuhvaćeno je 200 ispitanika,upućenih na konsultativni pregled očnog dna.Muškaraca je bilo 48,5% ,a žena 51,5%. Osnovni kriterijumi za ispitivanje pacijenata su bili: - potvrđena dijagnoza neke od masovnih nezaraznih bolesti; laboratorijski nalaz: glikemija,HbA1C,lipidni status(vrednosti HbA1C do 8%). Oftalmološki pregled je obuhvatao: određivanje korigovane vidne oštrine,merenje intraokularnog pritiska,pregled prednjeg segmenta,nalaz na očnom dnu, gonioskopiju i nalaz kompjuterizovanog vidnog polja kod pacijenata sa povišenim vrednostima intraokularnog pritiska.
REZULTATI: Od 200 ispitanika,103(51,5%) su bile žene,od toga 34(17%) bez tegoba,a 97(48,5%) muškarci.,32 (16%)bez tegoba. Žene preko 50godine su imale izraženije subjektivne smetnje vida.U radu nije analizirana genetska opterećenost pacijenata. Dvanaest pacijenata sa diabetes mellitusom,6.0% je imalo vrednosti IOP/intraokularni pritisak/ preko 21mmHg,a kod lečenih od arterijske hipertenzije 5(2,5%).Samo jedan pacijent sa povišenim vrednostima lipidnog statusa je imao IOP preko 21mmHg.Povišene vrednosti IOP je imalo 13,4% ispitanika,što je visok procenat za taj uzorak.Najčešće su se žalili na zamor pri radu i neophodnost čestih izmena presbiopnih naočara. Analizirali smo učestalost pojave glaukoma otvorenog ugla kod pacijenata koji se leče od diabetes mellitus-a i obolelih od arterijske hipertenzije.U našem uzorku postoji značajna razlika između ove dve grupe za razvoj glaucoma. Vidna oštrina i kod muškaraca i kod žena je bila po Snellenu 0.4-0.5. Tubarno vidno polje zabeleženo je kod jednog pascijenta.
ZAKLJUČAK: Oftalmolog kao konsultant kod obolelih od kardiovaskularnih bolesti aktivno učestvuje u utvrđivanju faktora rizika. Poznato je da primarne prevencije nema kod primarnog glaukoma ali pravovremena dijagnoza i adekvatna terapija značajno smanjuju procenat slepila,pa i invaliditeta.Najvažniji cilj u lečenju glaukoma je uspostavljanje kontrole nad intraokularnim pritiskom i očuvanje vidne oštrine.Glaukom je javnozdravstveni problem. Neophodno je edukovati stanovništvo o potrebi merenja IOP pri određivanju presbiopne korekcije kako se ova podmukla bolest ne bi tiho podkrala i u potpunosti uništila vid.Danas je fizički trening prihvaćen kao važan način prevencije i rehabilitacije kardiovaskularnih bolesnika. Osobe sa dobrom fizičkom kondicijom imaju manji rizik od pojave kardiovaskularnih bolesti, čak i u prisustvu glavnih faktora fizika.
E-mail: oko@dzzitiste.rs

     
 
 
     
             
             
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend