Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2015     Volumen 40     Supplement 1
     
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
             
   

XXXIV Timočki medicinski dani
Zaječar, 16-17. maj 2015.

Radovi - Zbornik sažetaka

Sesija - usmene prezentacije

Hirurgija i srodne grane, stomatologija  

 

     
 
 
     
 

Spisak radova

       
 
 
     
      Uloga VAC terapije u tretmanu rana

Davidović V., Veselinov V.
OPŠTA BOLNICA KIKINDA

UVOD: Topikalni negativni pritisak (TNP) predstavlja novu metodu lečenja koja se pokazala delotvorno u ubrzavanju zarastanja rana, a time se skraćuje vreme potrebno za previjanje i poboljšava se kvalitet života pacijenata. Ova metoda razvijena je na Medicinskom fakultetu u Winston–Salemu u Severnoj Karolini (SAD). Počeci primene datiraju od 1993. godine kada su Fleishman i saradnici upotrebili terapiju vakuumom na ranu preko spužve u cilju stvaranja granulacionog tkiva. Veći broj objavljenih studija potvrdio je efikasnost terapije TNP u tretmanu rana različite etiologije primenjene izolovano ili u kombinaciji sa ostalim načinima lečenja.
CILJ: Prikazati rezultate upotrebe TNP u lečenju akutnih i hroničnih rana kod pacijenata lečenih na hirurškom odeljenju.
PACIJENTI I METODE: U periodu od marta 2013.godine do marta 2015.godine, na odeljenju za opštu i vaskularnu hirurgiju opšte bolnice u Kikindi, kod 17 pacijenata (10 muškaraca, 7 žena), prosečne starosti 69,3  9,2 godine, primenjena je terapija TNP u cilju lečenja rana različite etiologije. U tu svrhu korišćen je aparat za negativni pritisak i jednokratni potrošni materijal koji sadrži poliuretanski sunđer, poliuretansku foliju i priključak za vakuum aparat (VAC Therapy, KCI, USA). Vakuum je primenjen tako što je na ranu, koja je prethodno tretirana antisepticima (fiziološki rastvor i octenidin), postavljen poliuretanski sunđer koji u potpunosti prekrivao obim rane. Zatim je preko sunđera postavljena poliuretanska folija koja je zalepljena za okolnu zdravu kožu. Preko folije je doveden vakuum pomoću petokanalnog creva koji je priključen jednim krajem za aparat, a drugim krajem za sunđer preko jednog otvora na foliji. Primenjen je kontinuirani TNP od – 125mmHg kod 14 pacijenata (77,78%), odnosno od – 150 mmHg kod 3 pacijenta (22,22%) zbog obilnije secernacije. Jedan VAC tretman je iznosio 3 dana. Između VAC tretmana rane su tretirane antiseptikom.
REZULTATI: VAC je primen kod 6 pacijenata (35,29%) sa ulkusima donjih ekstremiteta, kod 8 pacijenata (47,06%) sa infekcijom operativne rane i kod 3 pacijenta (17,65%) sa sindromom dijabetesnog stopala. Ukupan broj VAC tretmana iznosio je 57. Prosečan broj VAC tretmana po pacijentu je iznosio 3,35 (2-8), odnosno 10,06 dana (6-24). Najviše VAC tretmana, 8 (14,03%) je primenjeno kod pacijenta sa obilnom limforejom iz preponske rane nakon urađene operacije tipa femoropoplitealni by-pass sa sintetskim graftom i 5 tretmana (8,77%) kod infekcije laparotomne rane nakon operacije rektuma po Hartmanu. Najčešće su kod pacijenata primenjena po 3 tretmana (42,11%). Kod 11 pacijenata (64,71%) je nakon tretmana nastavljeno sa previjanjem, kod 1 (5,88%) je stavljen sekundarni šav, kod 3 (16,67%) je urađena autotransplantacija slobodnim kožnim režnjevima po Tiršu, a kao jedini vid lečenja je VAC terapija sprovedena kod 2 pacijenta (11,76%).
ZAKLJUČAK: Terapija TNP se uspešno može primeniti u tretmanu rana različite etiologije. Brže zarastanje rane, sanacija infekcije, smanjenje broja često bolnih previjanja, veća motivisanost bolesnika i kraći period hospitalizacije vode ka bržem, efikasnijem i jeftinijem izlečenju. TNP bi trebalo koristiti dok se izgled rane ne poboljša na nivo tako da se lečenje može nastaviti drugim metodama: previjanjem, sekundarnim šavom ili kožnim graftom. Nekritična primena ove metode može značajno povećati troškove lečenja.
Ključne reči: Topikalni negativni pritisak; VAC terapija.
E-mail: davidovicvladimir@yahoo.com 
 

Spinalna anestezija za carski rez (sectio caesarea) - naša iskustva

Stanković D., Jerotijević Lj.
ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN

UVOD: Spinalna anestezija je centralni neuroblok, i izvodi se subarahnoidalnom aplikacijom lokalnog anestetika.
CILJ: Pokazati da je spinalna anestezija sigurna, jednostavna, efikasna i brza anesteziološka metoda za izvođenje carskog reza. Materijal i metode: Retrospektivna statistička analiza podataka iz anestezioloških karti akušerskih pacijentkinja porođenih carskim rezom u spinalnoj anesteziji, u dvogodišnjem periodu- 2013. i 2014. godina, u Zdravstvenom centru Negotin.
REZULTATI: U dvogodišnjem periodu izvedeno je 143 (100%) carskih rezova, od toga 119 (83.22%) u opštoj anesteziji, a 24 (16.78%) u spinalnoj anesteziji. Prosečna starost pacijentkinja kod kojih je izvedena spinalna anestezija je 29 godina. Najmlađa ima 21, a najstarija 41 godinu. Spinalna anestezija je u 50% bila izbor porodilja, a u 50% preporuka anesteziologa, zbog komorbiditeta- gojaznosti, procene otežanog obezbeđenja disajnog puta, i skorašnjeg per os unosa. Najčešći komorbiditeti su gojaznost, udružena sa umerenom EPH gestozom- 6 (12.5%), anemija (vrednosti hemoglobina ≤100 g/L) - 6 (25%), procenjena otežana intubacija- 3 (12.5%). Prosečan ASA status porodilja je bio 2, od čega su 4 intervencije (16.66%) izvedene kao hitne. Svim pacijentkinjama su obezbeđene intravenske linije širokog promera, i premedicirane su ranitidinom 50 mg i metoklopramidom 10 mg, radi prevencije perioperativne nausee i vomitusa (PONV), preloadom od 500-1000 mg Sol. Hartmani, izvedena je natkolena bandaža elastičnim zavojima, radi prevencije hipotenzije, posledice simpatičke blokade. Spinalna anestezija je izvedena aplikacijom 4 ml 0.5% lokalnog anestetika levo-bupivakaina u intratekalni prostor u visini L4-L5 pršljena, u sedećem ili levom bočnom položaju, spinalnom iglom debljine 25G. Porodilje se podmetanjem komprese pod desni bok dovode u blagi levi bočni položaj, i donja šuplja vena oslobađa kompresije. Analgezija je zadovoljavajuća i brzo postignuta kod svih pacijentkinja, i akušerski tim je sekcije izvodio odmah nakon pripreme operativnog polja. Tokom intervencije pacijentkinjama se isporučuje kiseonik nazalnim kateterom 3L/min i aplicira infuzija kristaloida. Vitalni parametri se prate standardnim monoitoringom:TA, EKG, SpO2. U toku intervencije značajni pad tenzije (sistolni pritisak niži od 100 mm Hg) je zabeležen kod 3 (12.5%) pacijentkinja, koje dobro reaguju na terapiju fenilefrinom, 30-60 µg/min. Dve pacijentkinje (8.3%) razvijaju PONV, koji dobro reaguje na terapiju- amp. Dexason 4-8 mg i niske doze propofola, anestetika sa antiemetičkim dejstvom. Jedna pacijentkinja razvija blažu anksioznost i žali se na „žarenje“ u predelu reza, te je analgosedirana propofolom i alfentanilom, na spontanom disanju. Nije bilo nijedne potrebe za nadoknadom krvi, niti bolnih senzacija narednih 5 sati nakon intervencije. Prosečni APGAR skor neonatusa ja visok-9. Većina porodilja je potpuno zadovoljno izborom anestezije, 23 (95.83%) ponovilo bi i preporučilo ovo iskustvo. Jedna pacijentkinja je razvila postpunkcionu glavobolju koja joj je pričinila neprijatno iskustvo.
ZAKLJUČAK: U poređenju sa opštom anestezijom za carski rez, spinalna anestezija smanjuje procenat maternalnog mortaliteta, smanjuje potrebu za drugim medikamentima, jeftina je, smanjuje perioperativni gubitak krvi, omogućava neposredno učešće majke u porođaju i daje dobru postoperativnu kontrolu bola. Izvodi se relativno jednostavno, daje brz početak, dobar kvalitet i dugotrajnost bloka, uz malu, sigurnu dozu lokalnog anestetika. Naša zdravstvena ustanova regionalnu anesteziju za sekcije primenjuje poslednjih godina, i potrebno je raditi na njenoj popularizaciji.
Ključne reči: spinalna anestezija, sectio caesarea
E-mail: stankovic.danijela8@gmail.com 


Postupak sa morbidno gojaznim pacijenatom u jedinici intenzivne nege

Miloševič Lj. (1), Jovanović K. (2)
(1) KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZVEZDARA-BEOGRAD,
(2) VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA ĆUPRIJA

UVOD: Gojaznost je rastuća epidemija koja se javlja u razvijenim zemljama. 1997. i 2005. “World Health Organization” (WHO) prepoznaje gojaznost kao globalnu epidemiju gde je procenjeno da najmanje 400 miliona odraslih u svetu su gojazni ili morbidno gojazni.Po definiciji gojaznosti u odnosu na BMI (Body Mass Index), morbidno gojazan pacijent ima BMI od 40 i više. Kod morbidno gojaznih pacijenata postoji velika mogućnost otežane intubacije a to uključuje limitirano pokretan kratak vrat,visok prednji larinks, kratku sterno-mentalnu distancu ,istaknute zube,veliki jezik, tj.Malampati 3 i više.Može doći do obstrukcije disajnog puta i aspiracije gastričnog sadržaja za vreme intubacije te je uobičajeni pristup za intubaciju brza indukcija (rapid sequence induction-RSI).Još jedna otežavajuća okolnost kod morbidno gojaznih pacijenata je postojanje komorbiditeta tj.pratećih ili osnovnih bolesti (najčešće srčane slabosti). Kao glavni problem može da se pojavi i teška respiratorna insuficijencija koja neposredno ugrožava život. CILJ: Cilj rada je da ukaže na to da u postupku sa morbidno gojaznim pacijentima postoji veliki broj izazova za intenziviste.
MATERIJAL I METODE: Paijentkinja starosti 62 godine morbidno gojazna (160 kg),BMI = 56.6 je zbog poremećene mehanike disanja, tahikardije, cijanoze, hipotenzije intubirana (otežana intubacija) na hitnom internistickom prijemu i smeštena u hiruršku intenzivnu negu KBC Zvezdara-Beograd jer je postojala potreba za respiratornom potporom, tj.invazivnom mehaničkom ventilacijom (IV) pluća. Urađene gasne analize arterijske krvi pokazale su povišene vrednosti PaCO2 > 50mmHg tj. hiperkapniju. Pacijentkinja je na mehaničkoj ventilaciji (MV-IV) oblik BIPAP, sa podešenim PEEP=5-12 cmH2O, a ventilatorna podrška je po tipu protektivne plućne ventilacije. Za sve vreme bolesnica je na antikoagulantnoj terapiji nisko molekularnim heparinom, intrvenski analgosedirana a po protokolu od terapije intravenski dobija histamin H2 blokere, Aminofilin, odgovarajuću kardiološku terapiju kao i nutriciju koja se daje preko nazogastrične sonde. Pacijentkinji je nakon 20 dana mehaničke ventilacije od strane ORL urađena traheostomia, postavljen traheostomni tubus i započeto odvikavanje od ventilatora. U toku hospitalizacije i ventilatorne podrške pacijentkinja je na antibiotskoj terapiji po urađenim antibiogramima i u više navrata bronhoskopirana pri čemu je aspiriran sadržaj iz pluća.Rano je prepoznata ulcera na krsnom delu te je uključen hirurški debridman.
REZULTATI I DISKUSIJA: Slabost ventilacije pluća kod morbidno gojaznih, pozanta kao “Obesity hypoventilation syndrome” (OHS) prepoznata je kao “Pickwickian syndrome” i opisana od strane Burwell-a još 1956.god. Zbog redukovanog FRC, povećane grudne komplianse forsiran je ekspiratorni volumen.Primarno i glavno kod morbidno gojaznih pacijenata je poboljšanje ventilacije i oksigenacije što je kod naše bolesnice postignuto.Za vreme mehaničke ventilacije podešavanje ventilatora bazirano je na “ideal body weight”i praćeno gasnim analizama iz arterijske krvi. Pacijentkinja je uspešno odviknuta od respiratorne podrške nakon 43 dana hospitalizacije i započeta je fizikalna terapija.Hipokalorično hranjenje kroz nazogastričnu sondu započeto je unutar 48 sati po protokolu za nutriciju.Uprkos svim preduzetim merama lečenja po protokolu morbidno gojaznih pacijenata pacijentkinja je nakon 60 dana hospitalizacije umrla.
ZAKLJUČAK: Morbidno gojazni pacijenti su veliki izazov za anesteziologa u intenzivnoj jedinici i sa odgovarajućim postupkom mogu da prežive kao i negojazni pacijenti.U literature smrtnost ovakvih pacijenata je preko 60-70%. Zbog toga kako anesteziolozi tako i osoblje intenzivnih jedinica moraju biti osposobljeni kako za praćenje tako i za lečenje morbidno gojaznih pacijenata.
Ključne reči: Morbidno gojazni pacijenti, respiratorna slabost, mehanička ventilacija, održavanje disajnog puta
E-mail: milosevicliliana@yahoo.com


Hiperaktivna bešika (OAB)

Marković V., Žikić R.
POLIKLINIKA “PUNKOVIĆ”, ZAJEČAR

„International Continence Society“ ( ICS ) je 2002.god. preporučilo da se umesto starog termina „DETRUSOR OVERACTIVITY“ (DO) koristi naziv „OVERACTIVE BLADER“ (OAB ). Kardinalni simptom OAB je urgentni,neodoljiv nagon na mokrenje koji se teško suprimira,i kod 1/3 bolesnika završava urgentnom inkontinencijom („Urinary Urgensy Incontinence“ UUI ). Urgencija je praćena polakisurijom-više od 8 mokrenja danju i nokturijom-2 i više mokrenja noću. Učestalost je slična kod muškaraca i kod žena. Hiperaktivnost detrusora može biti idiopatska i neuropatska. Idiopatska je kod većine bolesnika koji nemaju urinarnu infekciju niti druga organska oboljenja.Neuropatskoj hiperaktivnosti su uzrok nekaoboljenja ili povrede nervnog sistema. Urološki uzroci su : urinarna infekcija,specifična i nespecifična zapaljenja mokraćne bešike,cistopatije nakon zračenja i hemioterapije,karcinom mokraćne bešike,kalkuoza bešike,divertikulum sa kalkulozom ili tumorom i bolesti prostate. Danas se smatra da lekar opšte medicine ne mora da šalje pacijenta specijalisti ako postoji karakterističan sindrom : urgencija sa ili bez inkontinencije u kombinaciji sa polakisurijom i nokturijom, pri odsustvu urinarne infekcije i druge organske patologije mokraćne bešike. Ako anamneza,laboratorija i fizički pregled ne pokazuju da postoji urološko,ginekološko,neurološko i internističko oboljenje smatra se da lekar opšte medicine može da leči OAB. Lečenje može da bude: Konzervativno-bihevioralna terapija i rehabilitacija karličnog dna; Medikamentozno –upotrebom antmuskarinskih lekova i Hirurško-izuzetno retko uglavnom kod bolesnika sa teškom urgentnom inkontinencijom,miektomija detrusora,vezikointestinoplastika ili derivacija mokraće van bešike.

     
 
 
     
             
             
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend