Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2015     Volumen 40     Supplement 1
     
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
             
   

XXXIV Timočki medicinski dani
Zaječar, 16-17. maj 2015.

Radovi - Zbornik sažetaka

Sesija - usmene prezentacije

Konzervativna medicina i dijagnostika  

 

     
 
 
     
 

Spisak radova

       
 
 
     
      Povezanost debljine intimomedijalnog kompleksa, karotidnih plakova i stenoza sa stepenom hipertrofije miokarda leve komore u bolesnika sa hipertenzijom

Dušan Bastać
INTERNISTIČKA ORDINACIJA ,,DR BASTAĆ``ZAJEČAR

UVOD: Rizik od moždanog udara raste sa starenjem I duplira se sa svakom dekadom posle 55 godine. Stenoze unutrašnje karotidne arterije su odgovorne za 15% do 25% moždanih udara a atrijalna fibrilacija za oko 15%. Pošto 70% moždanih udara nastaju kao prvi dogadjaj, što naglašava značaj primarne prevencije I tretman rizik faktora: hipertenzije, dijabetes, pušenja, hiperlipidemija, karotidne ateroskleroze etc.
METODOLOGIJA: Ispitivano je ukupno 359 konsekutivnih pacijenata sa hipertenzijom unazad 5 godina. Uz kliničko–rutinske metode ispitivanja, svim bolesnicima je uradjena Kolor Doppler ehosonografija karotidnih arterija I ehokardiografija. Prema ehosonografskom nalazu karotidnih arterija pacijenti su podeljeni na -grupa A od 299 pacijenata I grupu bez karotidne ateroskleroze-grupa B od 60 pacijenata. Stepen stenoze interne karotidne arterije je procenjivan merenjem dijametra lumena stenoze prema distalnom lumenu inerne karotidne arterije -NASCET metodom te u kombinaciji sa maksimalnom brzinom protoka.
REZULTATI RADA :Analazom prema stepenu ateroskleroze Grupa A je podeljena na podgrupe: A1zadebljanje IMT i/ili prisustvo atero-plakova bez stenoze-77(26%), A2- plakovi sa stenozom do 30%95(32%), A3-stenoza od 30 do 50%-91 bolesnik(30%) I A4-stenoze preko 50% dijametra lumena- 36(12%). Samo 12 bolesnika je imalo stenozu veću od 70% , od kojih 4(1,3%) ima unilateralnu totalnu okluziju interne karotidne arterije. U kontrolnoj grupi B je bilo nešto više muškaraca(55%) , dok u celoj grupi A ima 152 muškaraca (51%). Starost bolesnika se ponaša očekivano prema težini ateroskleroze u grupi sa najtežom aterosklerozom >50% stenoze –A4 prosečna starost je 71,6 godina, dok je u kontrolnoj grupi bez ateroskleroze karotidnih arterija starost 49,1 godina(p<0,01). Povezanost karotidnih plakova sa hipertrofijom miokarda je evidentna, ali varijabilna. U individualnoj distribuciji u kontrolnoj grupi hipertrofiju miokarda ima samo 8(13%) bolesnika sa sa srednjim indeksom mase miokarda leve komore (LVMI) 144±36 g/m2 . U celoj ispitivanoj grupi A hipertrofiju leve komore ima 194 pacijenta (65%) sa statistički visoko značajnijim stepenom hipertrofije LVMI 160 ± 52 g/m2 (p<0,01). Analizom podgrupa se dobija da sa težinom karotidne stenoze raste I broj bolesnika sa hipertrofijom miokarda . Tako u grupi A1 čak 57% ima hipertrofiju miokarda sa srednjom vrednošću od 130± 52 g/m2 (p<0,01). Karotidna stenoza do 30% je udružena sa hipertrofijom miokarda u 63% sa LVMI 188± 84 g/m2 s. Kod stenoza od 30 do 50% hipertrofiju miokarda ima 67% sa srednjim LVMI 141± 22 g/m2. U prisustvu stenoza većih od 50%, naglo se povećava prevalence hipertrofije miokarda sa 81% I teškim stepenom hipertrofije 182 ± 58 g/m2 .Korelacionom analizom izmedju karotidne stenoze I stepena hipertrofije nadjena je slaba ali statistički značajna povezanost r= 0, 24 ZAKLJUČAK: Prisustvo zadebljanja intimomedijalnog sloja karotidnih arterija, aterosklerotski plakova I stenoza je u statistički značajnom procentu udruženo sa razvojem hipertrofije miokarda u hipertenziji- od 57% do 81%. Kod normalnog nalaza na karotidnim arterijama mala je verovatnoća razvoja hipertrofije leve komore , u samo 13% .Prediktorna vrednost intermedijarne I teške stenoze daje verovatnoću razvoja hipertrofije miokarda u oko 80% slučajeva, što je važno za dalju stratifikaciju totalnog kardiovaskularnog rizika.
Ključne reči: debljina intimomedijalnog kompleksa, stenoze karotidne arterije, hipertrofija miokarda, arterijska hipertenzija, ateroskleroza
E-mail: dbastac@open.telekom.rs 
 

Imunohistohemijska ekspresija markera apoptoze u karcinomu želuca

Stojnev S. (1,2), Stojanović I. (2), Krstić M. (1,2), Mladenović D. (3)
(1) MEDICINSKI FAKULTET U NIŠU, (2) CENTAR ZA PATOLOGIJU, KLINIČKI CENTAR NIŠ, (3) ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

UVOD: Karcinom želuca jedan je od najrazornijih maligniteta i nalazi se na drugom mestu vodećih uzroka smrti od malignih bolesti. Poremećaji regulacije apoptoze predstavljaju jedan od najznačajnijih mehanizama u osnovi kancerogeneze I tumorske progresije. U karcinomu želuca alteracija apoptoze igra važnu ulogu u etiopatogenezi, rastu, progresiji I otpornosti tumora na hemioterapiju.
CILJ: Cilj ovog rada je ispitivanje profila ekspresije proapoptotskih (p53 i Fas) i antiapoptotskih markera (Survivin i Bcl-2) u karcinomu želuca, kao i utvrđivanje korelacije ekspresije ovih proteina i kliničkopatoloških karakteristika tumora.
MATERIJAL I METODI RADA: Analizirani su tkivni uzorci karcinoma želuca dobijenih parcijalnom ili totalnom gastrektomijom kod 43 pacijenta (32 muškog I 11 ženskog pola). Za mikromorfološku analizu korišćena je klasična metoda obrade tkiva i bojenje hematoksilinom i eozinom (HE). Reprezentativni isečci su imunohistohemijski analizirani na ekspresiju markera apoptoze: p53, Fas, Survivin I Bcl-2. Statistička analiza urađena je u programu SPSS 15.0.
REZULTATI: Prosečna starost pacijenata u vreme postavljanja dijagnoze bila je 66.5 ± 8.8 godina. Među analiziranima, bilo je 29 karcinoma intestinalnog tipa (67,4%) i 14 difuznog tipa (32,6%). Imunohistohemijska ekspresija p53 zabeležena je u 24 slučaja (55,8%), Fas proteina u 21 (48,8%), Survivina u 18 (41,9%) i Bcl-2 u 7 (16,3%) ispitivanih slučajeva. Nuklearna ekspresija p53 i Survivina bila je učestalija kod difuznog tipa karcinoma, dok su Bcl-2 i Fas pokazivali frekventniju pozitivnost u karcinomima intestinalne histologije, ali bez statističke značajne razlike u odnosu na difuzni karcinom. Ekspresija Fas-a pozitivno korelira sa gradusom tumora, dok je Survivin statistički značajno inverzno asociran sa histološkim gradusom i patološkim stadijumom tumora.
ZAKLJUČAK: Profil ekspresije markera apoptoze razlikuje se u karcinomima želuca intestinalne i difuzne mikromorfologije i zavisi od stepena diferencijacije I stadijuma bolesti. Određivanje markera apoptoze može biti od značaja u dijagnostičkom procesu, preciznijoj prognostičkoj stratifikaciji pacijenata I izboru adekvatne terapije.
Ključne reči: karcinom želuca, apoptoza, imunohistohemija, Survivin, Fas
E-mail: slavicastojnev@gmail.com


Procena nutritivnog statusa pacijenata na hroničnom programu dijalize u Opštoj bolnici Kikinda

Veselinov V., Davidović V.
OPŠTA BOLNICA KIKINDA

UVOD: Adekvatna nutricija je veoma bitna za pacijente na hemodijalizi (HD). Bolji nutritivni status povezan je sa boljom prognozom. Malnutricija je često zastupljena među pacijentima na HD i asocirana je sa povećanim morbiditetom i mortalitetom. Mnogi faktori doprinose malnutriciji kod ovih pacijenata, uključujući nedostatak apetita (smanjen kalorijski ili proteinski unos), metaboličku acidozu (stimuliše razgradnju aminokiselina i proteina) kao i infekciju i inflamaciju (stimuliše razgradnju proteina). Procena nutritivnog statusa je bazirana na kombinaciji kliničkih parametara (indeks telesne mase, antropometrija) i biohemijskih parametara (albumin, prealbumin, transferin). Tokom poslednjih godina subjektivna globalna procena (SGA) se sve više koristi za procenu nutritivnog statusa. SGA dobro korelira sa ostalim kliničkim i biohemijskim nutritivnim parametrima, i ima visoku prediktivnu vrednost mortaliteta kod ovih pacijenata. Postoji više modifikacija SGA, a modifikovani SGA (mSGA), poznat i kao dijalizni skor malnutricije (DMS) pruža mogućnost kvantifikacije rezultata. Cilj ovog rada je da prikaže nutritivni status pacijenata na HD u Opštoj bolnici Kikinda.
MATERIJAL I METODE: Studija preseka sprovedena je u Opštoj bolnici Kikinda u periodu od 23. do 28. marta 2015. godine. U studiju je uključeno 76 pacijenata sa terminalnom bubrežnom slabošću. U uzorak su ušli svi pacijenti na programu hronične HD koji se dijaliziraju više od 6 meseci. Podeljeni su po polu na grupe M (muški) i Ž (ženski), i prema godinama života na grupe A (do 39 g.), B (40 do 59. g), C (60 do 79 g.) i D (preko 80 godina). mSGA je korišćen za procenu nutritivnog statusa, prema kom je pacijentima na osnovu utvrđenih parametara dodeljen skor od 7 do 35. Parametri su bili: 1) promena „suve“ telesne težine u zadnjih 6 meseci, 2) unos hrane, 3) gastrointestinalni simptomi, 4) funkcionalna onesposobljenost, 5) komorbiditet i dužina ukupnog trajanja HD, 6) procena depoa subkutanog masnog tkiva kao i 7) procena atrofije mišića. Svakom parametru dodeljuje se ocena od 1 do 5, gde jedinica označava najbolji a petica najgori mogući status. mGSA predstavlja zbir ovih 7 ocena. Od statističkih metoda korišćene su srednja vrednost, standardna devijacija, procentualna zastupljenost i jednostrani T test.
REZULTATI: Srednja starost pacijenta u studiji bila je 62,46 ± 11,15 godina. Srednji mSGA skor je bio 13,51 ± 5,12. Prema mSGA kategoriji dobro uhranjenih pripadalo je 31,58% (24/76) pacijenata, kategoriji blage do osrednje malnutricije pripadalo je 59,21% (45/76) pacijenata. Teška malnutricija je registrovana kod 9,21% (7/76). Nije registrovana statistički značajna razlika mSGA među polovima. Postojala je statistički značajna razlika mSGA između grupa A i D (p=0,03), B i C (p=4,95 x 10 -6), B i D (p=0,005) i C i D (p=0,01). Nisu registrovane značajne razlike između grupa A i B i grupa A i C.
ZAKLJUČAK: Malnutricija je česta među pacijentima na našem Odeljenju hemodijalize. Najčešća je blaga do osrednja malnutricija. Najteži oblici malnutricije najzastupljeniji su među najstarijim pacijentima. Ključne reči: hemodijaliza, malnutricija, procena nutricije, uticaj starosti
E-mail: veselinov.vladimir@gmail.com 


Amiodaronom indukovan subkilinički hipotiroidizam

Željka Aleksić (1), Aleksandar Aleksić (2)
(1) SLUŽBA ZANUKLEARNUMEDICINU, ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, (2) INTERNISTIČKA SLUŽBA ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

Amiodaron (AMD) je jodom bogat antiaritmik koji, pri hroničnoj primeni, može indukovati kliničke i subkliničke tiroidne disfunkcije (SKTD). Cilj rada je bio da se utvrdi učestalost pojave subkliničkog hipotiroidizma (SK HIPO) kod pacijenata na terapiji amiodaronom, kliničke karakteristike, te ishod tiroidne disfunkcije tokom praćenja. Materijal i metod: Prospektivno je praćen klinički i biohemijski tiroidni status 284 pacijenata, 144 muškaraca i 104 žene, na hroničnoj AMD terapiji. Prosečna starost pacijenata bila je 63.5 godina. Klinički pregled obuhvatao je merenje telesne težine, inspekciju tiroidne lože i očiju, merenje pulsa i određivanje njegovog kvaliteta, utvrđivanje kvaliteta kože i prisustva tremora šaka. U serumu su određivani TSH i FT4 korišćenjem komercijalnih kitova ACCESS hemilumino-
imunoeseja. Klinički i biohemisjki tiroidni status praćen je periodično na 6 meseci, a po potrebi i češće. Svi pacijenti su bili iz područja sa dovoljnim unosom joda. Kriterijum za postavljanje dijagnoze SK HIPO je bio nivo TSH između 4-15 m IU/L, uz nivo FT4 u granicama normalnog referentnog opsega. Prosečno trajanje praćenja bilo je 16 meseci. Rezultati: Medijana trajanja AMD terapije kod ispitanika je bila 24 meseca. Od ukupnpg broja ispitanika, tokom praćenja 63% je ostalo eutiroidno, 16% je razvilo kliničke tiroidne disfunkcije, a 21% SKTD, od čega je 6% razvilo subkliničku tirotoksikozu, a 15% SK HIPO. Prosečno trajanje AMD terapije kod ipitanika se nije statistički značajno razlikovalo, bez obzira na funkcijki tiroidni status, a SKTD su se statistički značajno češće javljale kod žena i kod ispitanika koji su imali strumu. Svi pacijenti sa SK HIPO bili su asimptomatski i otrkivani su na rutinskim kontolama tiroidnog statusa. Od ukupnog broja ispitanika sa SK HIPO, tokom praćenja kod njih 45% je došlo do uspotavljanja eutiroidnog statusa tokom praćenja, uz, ili bez prekida AMD terapije (18% i 27% redom). Oko 49% ispitanika sa SK HIPO je tokom praćenja ostalo bez promena tiroidnog statusa, i dalje sa SK HIPO, uz, ili bez prekida AMD terapije (15% and 34% redom). Jedan ispitanik je tokom praćenja, a oko godinu dana po prekidu AMD terapije razvio klinički hipotiroidizam. Preostali jedan pacijent je razvio amiodaronom indukovanu tirotoksikozu (AIT) tokom daljeg praćenja, bez prekida AMD terapije do zvoja kliničke tiroidne disfunkcije. Zaključak: Kod većine pacijenata sa SK HIPO indukovanim amiodaronom, SK HIPO ne progedira ka kliničkom hipotiroidizmu, a kod velikog broja dolazi do spontane normalizacije tiroidnog statusa, čak i uz nastavak AMD terapije. Smatramo da kod SK HIPO nije neophodno ukidati AMD terapiju, uz redovno praćenje tiroidnog statusa. Moguć je, ali retko, razvoj AIT kod pacijenta koji je bio subklinički hipotiroidan na AMD terapiji.
Ključne reči: amiodaron, subklinička tiroidna disfunkcija, subklinički hipotiroidizam
E-mail: lukaal@open.telekom.rs


Učestalost komplikacija arterijske hipertenzije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Škorić J.
DOM ZDRAVLJA „DR.SIMO MILOŠEVIĆ“ ČUKARICA

UVOD: Hipertenzija je poprimila razmere epidemije u svetu. Savremeni način života doprinosi razvoju hipertenzije i njenih komplikacija: cerebrovaskularnih i kardiovaskularni događaja, periferne vaskularne bolesti i bubrežnih oboljenja koji smanjuju kvalitet života bolesnika. Cilj rada je da se prikaže trend učestalosti komplikacija hipertenzije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
METOD: Retrospektivnom analizom obuhvaćeno164 pacijenta sa hipertenzijom u 2013 godini i 208 pacijenata sa hipertenzijom u 2014 godini. Praćeni su: pojava cerebrovaskularnog insulta, kardiovaskularnog događaja (akutni koronarni sindrom - AKS), periferna vaskulrna bolest i bubrežna bolest. Za statističku obradu je korišćen Hi kvadrat test.
REZULTATI: Ispitano je 164 hipertoničara, srednje starosne dobi 63,4 5,6, polne distribucije M:Ž –
43,7%: 56,3% u 2013. i 208 hipertoničara srednje starosne dobi 61,5 4,7. polne distribucije M:Ž- 48.9%:51,1%. Cerebrovaskularni insult (CVI) je imalo 12,2% ispitanika u 2013. i 15,4% ispitanika u 2014 (χ2= 3,946, p< 0.05). Češće je CVI nastao kod žena u 2013., M:Ž – 45.0%:55,0% (n= 20; χ2= 1,054, p> 0.05), dok je u 2014. io češći kod muških ispitanika, M:Ž- 54,9%:45.1% (n=32; χ2= 0,897, p> 0.05). AKS je zabeležen kod 9.8% hipertoničara u 2013., dok je u 2014. učestalost AKS bila 11,5% (χ2= 2,332, p>0.05). Učestalija pojava AKS je bila kod muškaraca u obe godine: 2013. – 78,6%:21,4%(n=16;χ2= 9,134, p< 0.01); 2014. – 79,3%: 20,7% (n=24; χ2= 9,764, p< 0.01). perifernu vaskularnu bolest je imalo 14,6% hipertoničara u 2013. i 18,0% u 2014.(χ2= 4,063, p< 0.05). Polna distribucija za ovu komplikaciju je bila: 2013. – M:Ž-54.2%:45.8% (n=24;χ2= 0,066, p> 0.05).; 2014. – M:Ž – 51.4%:48.6 (n=37; χ2= 0,015, p> 0.05). Bubrežna bolest je dijagnostikovana kod 6.7% hipertoničara u 2013. i 7.2% hipertoničara u 2014. (χ2= 0,556, p> 0.05).Češče su bubrežnu bolest imale žene u obe godine: 2013. – M:Ž – 45,5%: 54,5% (n=11;χ2= 0,984, p> 0.05) i 2014. – M:Ž- 46,7%:53,3% (n=15;χ2= 0,064, p> 0.05).
ZAKLJUČAK: Hipertenzija je udružena sa mnogim ozbiljnim komplikacijama. Postoji trend povećavanja ovih komplikacija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Zato je neophodno ozbiljnije sprovođenje preventivnih mera, posebno protiv faktora rizika hipertenzije.
Ključne reči: hipertenzija, cerebrovaskularni insult, bubrežna bolest
E-mail: jasmina.skoric1979@yahoo.com

     
 
 
     
             
             
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend