Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2015     Volumen 40     Supplement 1
     
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
             
   

XXXIV Timočki medicinski dani
Zaječar, 16-17. maj 2015.

Radovi - Zbornik sažetaka

Poster prezentacije

Javno zdravlje. Kazuistika

 

     
 
 
     
 

Spisak radova

       
 
 
     
      Stepen životnog zadovoljstva studenata u Nišu i Kosovskoj Mitrovici

Nakić M. (1), Mihajlović N. (2), Dinev V. (1), Nakić A. (1), Filipović S.(3)
(1) DOM ZDRAVLJA VRANJE, (2) ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR,
(3) DOM ZDRAVLJA ŽITORAĐA

UVOD: Životno zadovoljstvo i osećaj sreće ključni su pokazatelji subjektivne dobrobiti (Diener & Seligman).
CILJ: Osnovni cilj rada bio je da se utvrde eventualne razlike u stepenu životnog zadovoljstva između studenata u Kosovskoj Mitrovici i Nišu.
MATERIJAL I METODI RADA: Istraživanjem smo obuhvatili 167 studenata oba pola, 90 ispitanika iz Kosovske Mitrovice, dok 77 ispitivanih studira na Univerzitetu u Nišu. Koristili smo standardizovanu Diener-ovu skalu (anketa) koja meri životno zadovoljstvo kao proces kognitivnog prosuđivanja. Anketni listić popunjava se samostalno. Sastoji se od pet tvrdnji u odnosu na koje se ispitanik izjašnjava vrednovanjem pomoću skale sa sedam tačaka, u rasponu od jasnog neslaganja do jasnog slaganja. Za obradu podataka koristili smo IBM SPSS Statistics 21.0. T-testom nezavisnih uzoraka upoređen je stepen životnog zadovoljstva studenata na dva univerziteta, dok je uticaj pola i starosti studenata na stepen životnog zadovoljstva istražen dvofaktorskom analizom varijanse. Studenti su podeljeni u tri starosne grupe (grupa1: do 21 godine; grupa 2: 22-26 godina i grupa 3: 27 i više godina).
REZULTATI: Pokazali smo da postoji statistički značajna razlika u stepenu životnog zadovoljstva između ispitanika koji studiraju u Kosovskoj Mitrovici (M=19,82, SD=4,893) i Nišu (M=24,17, SD=4,689); t(165)=5,833, p=0,00. Utvrđen je veliki uticaj sredine na stepen životnog zadovoljstva studenata (eta kvadrat=0,171). Uticaj interakcije između pola i starosne grupe nije bio statistički značajan, F(2,161)=1,03, p=0,36. Utvrđen je statistički značajan zaseban uticaj starosti studenata F(2,161)=13,22, p=0,00. Ovaj uticaj je veliki (parcijalni eta kvadrat=0,14). Naknadna poređenja pomoću Tukejevog HSD testa pokazuju da se srednja vrednost rezultata u starosnoj grupi do 21 godine (M=23,68, SD=4,69) značajno razlikuje od one u grupi od 22 do 26 godina (M=19,95, SD=5,51) i one od 27 i više godina (M=19,33, SD=5,48). Starosna grupa 22-26 godina ne razlikuje se značajno od grupe 27+ godina. Zaseban uticaj pola, F(1,161)=2,19, p=0,14, nije dosegao statističku značajnost. Posmatrajući izolovano žensku populaciju, zabeležen je statistički značajan pad vrednosti posmatranog obeležja, počev od grupe do 21 godine (M=23,52, SD=4,63), preko grupe 22-26 godina (M=19,96, SD=5,05), do grupe 27+ (M=17,00, SD=2,52). I kod muškaraca zabeležen je najviši stepen životnog zadovoljstva u grupi najmlađih studenata (M=24,04, SD=4,88), dok između grupe 22-26 godina (M=19,94, SD=5,13) i grupe 27+ (M=20,82, SD=6,4) nije utvrđena značajna razlika. ZAKLJUČAK: Možemo tvrditi da su studenti Univerziteta u Nišu značajno zadovoljniji životom od svojih kolega iz Kosovske Mitrovice, kao i da ne postoje velike razlike u posmatranom obeležju između polova. Najzadovoljniji su najmlađi studenti oba pola, dok su najmanje zadovoljne studentkinje sa 27 i više godina. Dobijeni podaci otvaraju niz drugih tema, na prvom mestu neophodnost sagledavanja ukupnih socio-ekonomskih prilika okruženja u kom žive i rade mladi na Kosovu. Posebno zabrinjava porast životnog nezadovoljstva u ženskoj polulaciji tokom studija, kao još jedan od razloga za sumnju u ravnopravnost žena u društvu.
Ključne reči: životno zadovoljstvo, osećaj sreće, studenti
E-mail: indigotin2000@yahoo.co.uk
 

Zašto mladi započinju da puše?

Stanimirov B. (1), Repac V. (2), Lukić I. (3)
(1) DOM ZDRAVLJA NOVI SAD, (2) DOM ZDRAVLJA ŽITIŠTE, (3) PRIVATNA SPORTSKA ORDINACIJA SPORTREHAMEDICA ZRENJANIN

UVOD: Početak pušenja u najvećoj meri vezuje se za socijalno prihvatljiv tip zavisnosti. Kod mladih raširenost pušenja u Srbiji uzrasta od 15 do 19 godina, iznosi oko 16,28%, kod oba pola u proseku. Ipak, treba imati na umu da su u svakoj zemlji, kao i Srbiji, najveći broj odraslih, mladih a naročito dece su nepušači.
CILJ RADA:Ispitati raširenost pušenja među mladima u osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Novog Sada.
MATERIJAL I METOD RADA: Tim Savetovališta za mlade - Službe za zdravstvenu zaštitu dece Doma zdravlja Novi Sad tokom 2012.-2013 godine, sproveo je grupno zdravstveno - vaspitni rad iz oblasti “Prevencije pušenja” kod novosadskih osnovaca i srednjoškolaca, čime je obuhvaćeno 4518 učenika. REZULTATI RADA: Na temu “Prevencija pušenja” održano je 190 radionica,85 predavanja i 54seminara, čiji je cilj bio da se nauče veštine odupiranja ili odvikavanja od socijalnog pritiska da se usvoji po zdravlje štetno ponašanje kao što je pušenje (veštine „kako reći ne“), što je od višestruke koristi kasnije, u savladavanju različitih vrsta vršnjačkih pritisaka da se prihvate i druga rizična ponašanja.
ZAKLJUČAK: Dobar lični primer odraslih (roditelja, vaspitača, učitelja, profesora, lekara, javnih ličnosti, sportista i dr.) i vršnjačkih autoriteta (braće, sestra, rođaka, prijatelja, popularnih vršnjaka) je preduslov svakom informisanju ili pomoći u usvajanju znanja, stavova i savladavanju veština bitnih za odbijanje prvih eksperimenata, istrajavanje u odbijanju ili odvikavanje od pušenja
Ključne reči: mladi, prevencija, pušenje
E-mail: bonsa@beotel.rs 


Prevalenca metaboličkog sindroma kod adolescentkinja u Crnoj Gori

Kavarić N. (1), Klisić A.( 1), Ivelja B. (2), Injac T. (3)
(1) DOM ZDRAVLJA, PODGORICA, (2) DOM ZDRAVLJA, CETINJE,
(3) DOM ZDRAVLJA, NIKŠIĆ

UVOD I CILJ: Metabolički sindrom se smatra značajnim faktorom rizika za nastanak dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti i jednim od glavnih javno-zdravstvenih problema u svetu, čija je prevalenca u stalnom porastu. Međutim, u Crnoj Gori nema podataka o metaboličkom sindromu u adolescentnom periodu . Stoga je cilj studije bio da se utvrdi ova prevalenca.
MATERIJAL I METODE: U studiju preseka je uključeno 80 adolescentkinja (starosti 16-19 godina). Glikemija našte i lipidni status su određivani standardnom procedurom, spektofotometrijski. Antropometrijski parametri (telesna masa, telesna visina, obim struka) i krvni pritisak su mereni, a indeks telesne mase izračunat. Metabolički sindrom je dijagnostikovan prema smernicama Međunarodnog udruženja za dijabetes (kriterijumi za odrasle). Rezultati: Prevalenca metaboličkog sindroma u celoj grupi adolescentkinja je iznosila 12,5%, dok je u grupi pregojaznih/gojaznih iznosila čak 20,0%. Najučestalija komponenta je bila abdominalna gojaznost (52,5 %), potom niske vrednosti HDL-holesterola (35,0%), hipertenzija (sistolna-15,0% i dijastolna-8,7%), hiperglikemija (12,5%) i hipertrigliceridemija-5,0%).
ZAKLJUČAK: Zabeležena je visoka prevalenca metaboličkog sindroma, naročito u grupi predgojaznih/gojaznih adolescentkinja u Crnoj Gori. Centralna gojaznost je bila najučestalija karakteristika, što ukazuje na značaj smanjenja gojaznosti u ovom periodu u cilju prevencije i smanjenja kako metaboličkog sindroma, tako i dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti. Ključne reči: metabolički sindrom, adolescenti, abdominalna gojaznost
E-mail: nenok@t-com.me


Povezanost mokraćne kiseline sa visceralnom gojaznošću u adolescentnoj populaciji

Kavarić N. (1), Klisić A. (1), Injac T. (2), Ivelja B. (3)
(1) DOM ZDRAVLJA, PODGORICA, (2) DOM ZDRAVLJA, NIKŠIĆ,
(3) DOM ZDRAVLJA, CETINJE

UVOD I CILJ: Mokraćna kiselina je nezavisan faktor rizika za kardiovaskularne bolesti u adultnoj populaciji, ali mehanizam nije u potpunosti rasvetljen. Stoga je cilj studije bio da se ispita potencijalna povezanost serumske mokraćne kiseline sa antropometrijskim i kardiometaboličkim faktorima rizika u periodu adolescencije.
MATERIJAL I METODE: U studiju je uključeno 114 adolescenata (prosečne starosti 17,7±1,20 godina), od čega je gojaznih bilo 28,1%. Glikemija našte, lipidni status i mokraćna kiselina su određivani standardnom procedurom, spektofotometrijski. Antropometrijski parametri (telesna masa, telesna visina, obim struka) i krvni pritisak su mereni, a indeks telesne mase (ITM) izračunat.
REZULTATI: Gojazni adolescenti su imali veće vrednosti serumske mokraćne kiseline u poređenju sa kontrolnom grupom normalno uhranjenih ispitanika (311±62,5 odnosno 268±62,6 µmol/L; p<0,001). U celoj grupi adolescenata mokraćna kiselina je korelirala sa ITM (r=0,278, p=0,003), obimom struka (r=0,513, p<0,001), HDL-holesterolom (r= - 0,187, p=0,046), kao i sistolnim krvnim pritiskom (r=0,204, p=0,030). Nakon višestruke linearne regresije, obim struka (Beta = 0,389, p<0,001) se pokazao jedinim nezavisnim prediktorom većih vrednosti serumske mokraćne kiseline (R2=0,323, p<0,001).
ZAKLJUČAK: Centralna gojaznost merena obimom struka je najbolji prediktor većih vrednosti serumske mokraćne kiseline, sugerišući da ovaj biomarker može biti potencijalni indikator visceralne gojaznosti i kardiometaboličkih poremećaja povezanih sa gojaznošću, još u adolescentnom periodu. Ključne reči: mokraćna kiselina, kardiovaskularne bolesti, abdominalna gojaznost
E-mail: nenok@t-com.me


Rezultati sprovođenja nacionalnog skrining programa raka dojke na Rasinskom okrugu

Mirjana Avramović (1), Živković S. (2), Vuksanović D. (1)
(1) ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRUŠEVAC,
(2) INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE BATUT

UVOD: Prosečna stopa incidencije raka dojke na Rasinskom okrugu koja je iznosi 58,9/100000 i na prvom je mestu u ženskoj populaciji i čini 27% svih malignih bolesti. U okviru Nacionalnog skrining programa u 2014, otkriveno je petnaest slučajeva raka dojke na Rasinskom okrugu.
CILJ: Sagledavanje uloge Nacionalnog skrining programa raka dojke u ranom otkrivanju ove bolesti kao i mogućnost smanjenja smrtnosti uključivanjem žena u skrining program.
MATERIJAL I METODI RADA: Deskriptivni epidemiološki metod. Korišćena je baza podataka CR4 za Rasinski okrug kao i protokoli za skrining raka dojke u DZ Kruševac i u DZ Aleksandrovac.
REZULTATI: U toku 2014 godine mamografija je bila urađena kod 1772 žene iz Kruševca. Pokrivenost ciljne populacije bila je 18%. Udeo pozitivnih rezultata mamografije bio je 12,8%. U opštini Aleksandrovac je u 2014 godini u mobilnom mamografu urađen skrining raka dojke na 1904 žena a udeo pozitivnih mamografija bio je 5,6%. Korišćene su i dopunske dijagnostičke metode: ultrazvuk (80%), dopunska mamografija (16,7%) i biopsija (3,4%). Ukupno je u Kruševcu otkriveno 5 malignih tumora dojke tj. 2,2% pozitivnih rezultata, dok je u Aleksandrovcu otkriveno ukupno 10 malignih tumora dojke, tj. 9,4% pozitivnih rezultata mamografije. Zaključak: Očekujemo da će se u toku sprovođenja Nacionalnog skrining programa raka dojke povećati otkrivanje raka dojke u najranijoj fazi. Očekuje se i duže preživljavanje novootkrivenih slucajeva raka dojke. Neophodno je unaprediti kvalitet zdravstvenih usluga u okviru Nacopnalnog skrining programa za rano otkrivanje raka dojke.
Ključne reči: rak dojke, incidencija, mamografija, skrining.
Email: sinnav@hotmail.com


Trend porođaja na Ginekološko-akušerskom odeljenju Zaječar u periodu od 1960. do 2014. godine

Vera Najdanović Mandić (1), Magdalena Todorović Nikolić (2)
(1) ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, DISPANZER ZA ŽENE, (2) REHABILITACIONI CENTAR GAMZIGRADSKA.BANJA

Uz Timčku krajinu ide asocijacija na „belu kugu“ i to traje već decenijama. Cilj rada je da se pokaže trend broja porođaja u zaječarskom porodilištu u poslednje 54 godine..
Metod rada je retrospektivna analiza porođajnog protokola zaječarskog porodilišta od 1960. do 2014.godine. Rezultati rada: Broj porođaja u prvih 5 godina praćenog perioda iznosi 600 do 800 godišnje, sa daljim porastom broja do 1983.godine, kada dostiže maksimum sa ukupno 1176 porođaja. Od tada do danas trend ukazuje na kontinuirani pad broja porođaja u i od 2005. godine iznosi manje od 600 porođaja godišnje, što je bio prosek za prvih godina praćenja. Rezultati dobijeni ispitivanjem u ovom radu potvrđeni su poslednjim popisom stanovnika u opštini Zaječar iz 2011.godine, koji ukazuje na pad ukupnog broja stanovnika, kao i broja žena fertilnog perioda, te se u narednom periodu ne može ni očekivati pozitivna promena uočenog trenda.
Ključne reči: Ginekološko-akušersko odeljenje Zaječar, broj porođaja


Praćenje porasta broja respiratornih infekcija kod dece predškolskog i školskog uzrasta u opštini Ub

Škorić J.
DZ „DR.SIMO MILOŠEVIĆ“ČUKARICA

UVOD: U našoj zemlji beleži se povećana učestalost respiratornih infekcija,koje su naročito veliki problem u predškolskom uzrastu.Razlozi za to su sve veći broj dece koja borave dugo vremena u kolektivu,rani odlazak u kolektiv,ali i uticaj okoline(aerozagađenja,industrijalizacija). CILJ:Objasniti uticaj okoline na morbiditet kod dece predškolskog i školskog uzrasta. METOD:Korišćeni podaci Zavoda za javno zdravlje Valjevo i Geološkog instituta Beograd.
REZULTATI: Na teritoriji opštine Ub,u posmatranom razdoblju 2005-2013.god vršeno je merenje vrednosti sledećih polutanata:čađ,sumpor dioksid i ukupne suspendovane čestice i taložne materije.Koncentracija sumpor dioksida je vremenom opadala sa 61,2ug/m3 (2005god.)na 32,5ug/m3(2013god.)dok je koncentracija čađi rasla do skoro duplih vrednosti sa 185,4ug/m3(2005god.) na 389,0 ug/m3(2013god.)što se dovodi u vezu sa lignitom iz površinskih kopova, termoelektrana,hemijske industrije kao i uticaj ruža vetrova kada najveći deo aerozagađenja iz kolubarskih kopova po sili zemljine teže ostaje na teritoriji opštine Ub,dok mali deo odlazi ka Valjevu.Zbog toga je i veći broj obolele dece na teritoriji opštine Ub 2.714 dece(2005.god)a 2013 god.skoro dupliran broj od 4.152,dok u Valjevu imamo obrnutu situaciju broj obolele dece 2005.god bio je 21.463 a 2013.god 13.076 dece.Kretanje broja obolele dece prema vrstama bolesti sistema za disanje pokazuje da u obe opštine imamo porast laringitisa,tracheitisa,bronhitisa i bronhiolitisa ali mnogo veći porast na teritoriji opštine Ub.
ZAKLJUČAK: Iz priloženog jasno možemo zaključiti da se u posmatranom periodu ukupan broj dece obolelih od bolesti disajnih organa u Valjevu znatno smanjio: sa 43.714 u 2005-oj godini ,na 25.088 u 2013-ojgodini.Razlozi tome su osim poboljšanja preventivnih lekarskih usluga u modernim zdravstvenim ustanovama, i u relativna udaljenost Valjeva od kolubarskih kopova,kao i povoljnoj lokalnoj ruži vetrova koja „osvežava“grad čistim vazduhom sa obližnjh planina. Ukupan broj obolele dece na Ubu je značajno povećan za 47,5%,a razlozi su osim preterane upotrebe kolubarskog uglja za grejanje domaćinstva,i u širenju obližnjih površinskih ugljenokopa i vrlo nepovoljnoj ruži vetrova koja natapa kontinuirano vazduh iznad naseljenog mesta Ub različitim vrstama štetnih materija.Najnepoželjnija posledica svega jeste prelazak akutnih oboljenja u hronične respiratorne infekcije,čime se trajno smanjuje buduća radna sposobnost kao odraslog čoveka.Merenjima je zvanično potvrđeno da Ub najvećim delom godine ima preterano zagađen vazduh sa koncentracijom čađi iznad 250ug/m3,pa bi preporuka bila privremena zabrana loženja uglja u periodima najvećeg zagađenja.
Ključne reči: aerozagađenje,respiratorne infekcije, predškolska deca
E-mail:jasmina.skoric1979@yahoo.com 


Maligni tumori kod pacijenata službe hitne pomoći

Emilio Miletić (1), Dragana Mitrović (1), Marija Lazarević (1), Milica Vasilijić (1),
Marija Miletić (2)

(1) ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC, (2) TEHNIČKA ŠKOLA KNJAŽEVAC

Cilj rada je da pokaže zastupljenost malignih tumora kod pacijenata Službe hitne pomoći, njihovu zastupljenost u odnosu na pol i starosno doba osoba, kao i njihovu zastupljenost u odnosu na primarno mesto javljanja na pojedinim organskim sistemima. Za ispitivanje su korišćeni podatci dobijeni iz protokola ambulantnih pregleda i protokola vanambulantnih intervencija Službe hitne medicinske pomoći Zdravstvenog centra Knjaževac. Ispitivanje je obuhvatilo sve osobe koje je autor ovog rada pregledao u ovoj službi u periodu od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine, sa osvrtom na osobe koje su tražile zdravstvenu pomoć zbog problema sa već dijagnostifikovanim malignim tumorom. U ovom vremenskom intervalu je bilo ukupno 41 intervencija kod 29 osoba zbog problema sa već dijagnostifikovanim malignim tumorom. Starosna struktura osoba sa nekim malignim tumorom je bila sledeća: 37,93% je bilo staro od 51 do 60 godina, 31,03% je bilo starijih od 70 godina, 24,14% je bilo staro od 61 d0 70 godina i 6,90% je bilo staro od 41 do 50 godina. Mlađih od 40 godina nije bilo. Osobe sa nekim malignim tumorom su bile 58,62% muškog pola, a 41,38% ženskog pola. Zastupljenost malignih tumora, u odnosu na primarni patološki proces, kod svih pacijenata je bila sledeća: 34,49% na respiratornim organima, 24,14% na organima digestivnog trakta, 13,80% na organima urogenitalnog trakta, 6,89% na koži, 6,89% na dojkama, 6,89% na endokrinim žlezdama, 3,45% na centralnom nervnom sistemu i 3,45% na organima hematopoeze. Zastupljenost malignih tumora kod muškaraca je bila sledeća: 41,19% na respiratornim organima, 35,29% na organima digestivnog trakta, 11,76% na organima urogenitalnog trakta, 5,88% na koži i 5,88% na organima hematopoeze. Zastupljenost kod žena je bila sledeća: 25,00% na respiratornim organima, 16,67% na organima urogenitalnog trakta, 16,67% na dojkama, 16,67% na endokrinim žlezdama, 8,33% na organima digestivnog trakta, 8,33% na koži i 8,33% na centralnom nervnom sistemu. Najveći broj osoba sa malignim tumorom bio je u starosnom dobu od 51 do 60 godina. Osobe sa malignim tumorom su bile češće muškog pola. Maligni tumori, kod osoba obadva pola, su najviše bili zastupljeni na respiratornom traktu, a zatim na organima digestivnog i urogenitalnog trakta. Kod muškaraca, najviše su bili zastupljeni maligni tumori respiratornog trakta, a zatim digestivnog i urogenitalnog trakta. Kod žena, maligni tumori su najviše bili zastupljeni na respiratornom traktu, a zatim podjednako na urogenitalnom traktu, dojci i endokrinim žlezdama.
E-mail: mileticemj@gmail.com 


Toxoplasma encefalitis u HIV infekciji - prikaz slučaja

Lučić Prokin Aleksandra, Šekarić Jelena, Buhmiler Kornelija, Kokai Zekić Timea,
Živanović Željko, Popović Sanela

(1) URGENTNI CENTAR, KLINIČKI CENTAR VOJVODINE, NOVI SAD

UVOD: Toxoplasma encephalitis (TE) obično se dijagnostikuje u poodmakloj fazi HIV infekcije i predstavlja najčešću oportunističku infekciju mozga, u preko 50% slučajeva. Ukoliko se ne leči ili blagovremeno ne otkrije, TE je glavni uzrok smrtnog ishoda kod HIV bolesnika. Klinički početak i tok TE mogu imitirati druge neurološke bolesti sa fokalnim neurološkim deficitom i glavoboljom. Cilj: Prikazati diferencijalno dijagnostičke dileme kod multiplih fokalnih promena mozga kao posledica kasnije dokazane HIV infekcije. MATERIJAL I METODI RADA: Dijagnoza je postavljena na osnovu kliničke slike, laboratorijskih analiza i neuroimidžing metoda. Rezultati: Bolesnica stara 43 godine primljena je na neurološko odeljenje Urgentnog centra, KC Vojvodine, Novi Sad, zbog višegodišnje glavobolje, naglo nastalog desnostranog piramidnog deficita progresivnog toka, lezije kranijalnih nerava, mioklonizama, febrilnosti, povraćanja, izmenjenog stanja svesti. Nalaz CT mozga, kasnije i MRI/MRA mozga registrovali su multiple nepravilne prstenaste promene obostrano supratentorijalno, koje su diferencijalno dijagnostički mogle odgovarati metastazama ili abscesima. Lumbalna punkcija je utvrdila umerenu limfocitnu pleocitozu i proteinorahiju. Somatsko i neurološko stanje bolesnice progresivno se pogoršavalo: kvadriplegija, decerebracije, pneumonija, kardiopulmonalna dekompenzacija, koma. Kontrolni MRI mozga pokazao je brzu progresiju broja i veličine fokalnih promena supratentorijalne i infratentorijalne lokalizacije. Nakon dobijenog pozitivnog nalaza ELISA testa na HIV i revizije MRI nalaza, opisane promene su odgovarale TE. Na Odeljenju za lečenje HIV-a, primenjena je dvojna antibiotska terapija: Trimethroprim/Sulfamethoxazol + Klindamycin kao alternativni vid lečenja. Smrtni ishod je nastupio 28. dDana hospitalizacije. Naknadno su dobijeni podaci o višegodišnjem promiskuitetnom ponašanju bolesnice.
ZAKLJUČAK: TE se mora uzeti u obzir kao diferencijalna dijagnoza kod bolesnika sa multiplim lezijama mozga. Laboratorijska analiza na postojanje HIV infekcije treba postati rutinska uvek kada postoji sumnja, bez obzira na poricanje najbližih. Kod nekih bolesnika, blagovremeni početak lečenja može imati povoljan uticaj na tok i ishod bolesti.
Ključne reči: Toxoplasma encefalitis, HIV infekcija, multiple fokalne lezije mozga.
E-mail: japanac09@gmail.com


Medicinski med u terapiji ulcera nogu - prikaz slučaja

Marina T, Tasić V.
ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC

UVOD: Ulcus cruris je ulceracija na koži potkolenica, najčešće kao rezultat hronične venske insuficijencije (90%). Ali mogu biti i arterijske, neuropatske (diabetes mellitus, tabes dorzalis...), zbog trauma, neoplazije, infekcije, panikulitisa. Bolest je česta, obično kod starijih osoba. Značajno utiče na radnu sposobnost, komfor života i zahteva velike troškove lečenja. Lečenje je kompleksno i podrazumeva opšte mere, kompresivnu terapiju, lokalnu, sistemsku i hiruršku terapiju. Lokalna terapija je od značaja u lečenju ulkusa - mogućnost korišćenja gelova koji apsorbuju sekrete iz ulcusa i podstiču prirodne procese zaceljenja.
CILJ: Prikaz slučaja sa venskom ulceracijom na koži potkolenica, primena modernih obloga - sterilnim medicinskim medom i prednosti u odnosu na tradicionalne obloge.
MATERIJAL I METOD: Pacijentkinja je praćena od početka lečenja primenom lokalnih obloga na bazi prirodnog kestenovog meda - Vivamel do zaceljenja ulceracije.
REZULTAT: Pacijentkinja starosti 82 godine sa ulceracijom na levoj pokolenici veličine 8x4 mm nakon povrede kože na terenu hronične venske insuficijencije. Lokalni nalaz pokazuje prisustvo ulceracije, okolni otok, crvenilo leve potkolenice, naglašen venski crtež sa varikozitetima. Dve nedelje unazad lečena sistemskom medikamentoznom terapijom i lokalnom tradicionalnom terapijom, rivanolske obloge i obloge sa NaCl. Nakon toga uključena primena kontaktne mrežice sa medom kestena - Vivamel. Previjanje je u početku bilo svakog dana, a potom na drugi dan i dva puta nedeljno, a u skladu sa preporukama za korišćenje ovih obloga. Do potpunog zaceljenja je došlo u periodu od 6 nedelja, uz gubitak otoka i venskog crteža okoline. U toku lečenja eksudat se povukao, nije bilo infekcija, obloga se ne lepi za ranu, nema neprijatnih mirisa, edema i bol je redukovan.
ZAKLJUČAK: Lečenje rana sterilnim medicinskim medom je savremeni pristup lečenju, zasnovan na njegovom visokom antimikrobnom učinku. Primena medicinskog meda u lečenju ulcusa crurisa ubrzava zarastanje, stvara barijeru za mikroorganizam, te nema sekundarne infekcije, pospešuje epitelizaciju i granulaciju rane, smanjuje neprijatne mirise , ne lepi se za ranu i ne izaziva bol i povredu rane, smanjuje otok. Ove pozitivne karakteristike obloga sa medom treba iskoristiti i tako skratiti dužinu lečenja, smanjiti troškove lečenja i poboljšati komfor života bolesnika.
Ključne reči: ulceracije, medicinski med.
E-mail: marina.tasic17@gmail.com


Pankreatitis i hiperparatireoidizam - prikaz slučaja

Marina T, Tasić V.
ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC

UVOD: Etiološki uzroci akutnog pankreatitisa su alkohol, kalkuloza žučne kese, virusne infekcije, hiperlipidemija, trauma. Ređi uzrok pankreatitisa je hiperkalcemija kod hiperparatireoidizma.
CILJ RADA: Prikaz slučaja pankreatitisa usled hiprekalcemije u sklopu primarnog hiperparatireoidizma zbog adenoma paratireoidne žlezde.
MATERIJAL I METODE: Korišćena višegodišnja celokupna medicinska dokumentacija nastala u toku dijagnostike: zdravstveni karton, otpusne liste, laboratorijske analize, UZ - nalazi, scintigrafije, endoskopije.
REZULTAT: Muškarac star 61 godinu, srednje osteomuskularne građe, leči se 10 godina unazad od povišenog krvnog pritiska i dislipidemije, gihta i ima ugrađen pejsmejker. U porodičnoj anamnezi negira bolesti od značaja. Povremeno konzumira alkohol. Sve vreme imao dispeptične tegobe zbog kojih je rađena gastro-duodenoskopija: GERB; duodenitis, UZ - abdomena: b.o; Irigografija: Colon iritabile (2005 god.). I pored uzimanja adekvatne propisane terapije stalno prisutne abdominalne tegobe zbog kojih u više navrata hospitalizovan. Zbog jakih epigastričnih tegoba, povraćanja, hospitalizovan na hirurškom odeljenju sa dijagnozom akutnog pankreatitisa (2008 god.). Biohemijske analize normalne sem amilaza koje su višestruko povećane. U toku godine više puta hospitalizovan zbog napada pankretitisa. 2009-te i 2010-te godine ispitivan i lečen na Klinici za gastroenterologiju – Niš, rađen MSCT abdomena i potvrđena dijagnoza pankretitisa hroničnog. Upućen na VMA - Beograd gde je rađen endoskopski ultrazvuk – nalaz u prilog hroničnog pankreatitisa. U toku 2010 kontrolisan na VMA i više puta hospitalizovan. 2011. godine prilikom hospitalizacije na VMA nađen povećan PTH i kalcijum. Po predlogu urađena scintigrafija paratireoidne žlezde i nađen je adenom donje leve pratireoidne žlezde. Nakon 3 meseca urađena operacija sa skidanjem adenoma ( patohistološki potvrđen ) i donje leve paraštitaste žlezde. Pored supstitucione terapije pankreasnim enzimima, nakon mesec dana zbog izrazite hiperglikemije uveden insulin u terapiji. ZAKLJUČAK: Iako je pankreatitis uzrokovan hiperkalcemijom usled primarnog hiperparatireoidizma redak, treba misliti na to, jer zakasnela dijagnoza dovodi do iscrpljivanja pankreasa, kako egzokrinog tako i endokrinog dela i nastajanja insulin zavisnog dijabetesa.
Ključne reči: pankreatitis, hiperparatireoidizam.
E-mail: marina.tasic17@gmail.com 


Porodična neurofibromatoza tip 1 - prikaz slučaja

Biljana Ivelja (1), Aleksandra Klisić (2), Nenad Vušurović (3)
(1) JZU DOM ZDRAVLJA CETINJE, (2) JZU DOM ZDRAVLJA PODGORICA

Uvod: Neurofibromatosis tip1 (NF1 )je oboljenje koje se karakteriše pojavom benignih tumora na koži, nervnom sistemu , očima i drugim brojnim organima Spada u grupu neurokutanih sindroma kojima pripadaju i NF2, Strudž-Veberova bolest ,Fon Hipel Lindau sindrom, tuberozna skleroza , ataksija telenangiektazija. NF I je autozomno dominantno oboljenje sa poremećajem na genu za NF1 na17 hromosomu čija je struktura poznata kao i njegovog proteinskog proizvoda neurofibromina koji se ponaša kao tumor supresor gen. Poremećaj utiče na sve ćelije porijekla nervne cijevi (melanocite, fibroblaste i Švanove ćelije) . Jedna je od najčešćih nasljednih bolesti u čovjeka, ali se i dalje pogrešno smatra rijetkom bolešću i neki porodični slučajevi se otkriju kada dijete oboli.Učestalost NF-a1 je oko 1 : 5000 živorođene djece, podjednaka u oba pola, bez obzira na rasnu, etničku i geografsku pripadnost. Dijagnoza NF1 postavlja se na postojanju najmanje 2 (od ukupno 7) ili više dijagnostička kriterijuma za NF 1 : 1 ->6 ili više promjena boje bele kafe na koži >0,5 cm u djetinjstvu i >1,5 cm u adolescenciji , 2 – 2 ili više neurofibroma ili 1 plexiformnog, 3 - ≥ 2 Lischova nodula šarenice (iris hamartoma) oka; 4- hiper pigmentacija aksilarne ili ingvinalne regije, 5-prisutnost optičkog glioma , 6-, displazija sfenoidalne kosti, istanjenja dugih kostiju 7- prvi stepan krvnog srodstva s NF-om1 .Klinička slika je raznovrsna ali najčešće su prisutne promjene na koži boje bijele kafe i neurofibromi Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničke slike ,specifične terapije nema Hirurško liječenje tumora je najčešće a pokazuju sklonost ekspanziji i recidivima .Postoji mogućnost prenatalne dijagnostike.Bolest zahtijeva multidisciplinarno praćenje od strane neurologa , neurohirurga , okuliste , pedijatra , radiologa,genetičara Cilj rada: Opis porodičnog slučaja NF tip1(majke i kćerke) Prikaz pacijenata : Djevojčica HD 2 god javlja se na pregled zbog tumorozne promjene na lijevom očnom kapku i posljedične ptoze istog. Iz lične anamneze sem povremenih bronhoopstrukcija ,zdrava. Iz porodične anamneze majci je u djetinjstvu nakon operacije plexiformnog neurofibroma lijevog ušnog kanala postavljena dg NF1.,ostali članovi njene porodice zdravi. U proteklih par godina se ne kontroliše iako je primjetila da se broj potkožnih čvorića uvećava. Konsultaciju u genetskom savjetovalištu pred i u toku trudnoće nije uradila kao ni prenatalnu dijagnostiku . Kod djevojčice je sem prisustva većeg broja hiperpigmentacija >0,5 cm na koži trupa i tumefakcije na lijevom očnog kapka i semiptoze istog. ostali nalaz po sistemima bio uredan Zbog sumnje na NF1 djevojčica je upućena na konsultativne preglede okuliste neurohirurga , neurologa, genetičara kao i na CT i MR dijagnostiku endokranijuma i orbite koji su ukazali na prisustvo ekspanzivne tumorske lezije u poziciji lijeve suzne žlijezde sa intra i ekstra orbitalnom propagacijom. Neurooftalmološki nalaz bio je uredan .Po preporuci konzilijuma okulista i neurohirurga djevojčica je upućena na dalje liječenje na Neurohiruršku Kliniku KCSrbije gdje je operativno odstranjena tumorska masa lijeve suzne žlijezde a patohistološki nalaz potvrdjuje dijagnozu Neurofibroma plexiforme,WHO gradus 1.U periodu od 2011god do sada , zbog recidiva tumora na lijevom očnom kapku i estetske korekcije istog pacijentkinja je imala još 4 reoperacije. Zaključak: Kod djevojćice je na osnovu evaluacije kožnih promjena boje bijele kafe , postojanja tumora na lijevom očnom kapku i prisustva bolesti kod majke postavljena dijagnoza NF1 .Naša analiza ovog slučaja potvrdjuje neophodnost multidisciplinarnog pristupa pacijentima oboljelim od NF1, kao i na ukazivanje da bolest nije rijetka iako nismo u saznanju koliki je broj oboljelih u Crnoj Gori jer registar za ovu i druge nasledne bolesti ne postoji. Kroz ovaj slučaj suočilii smo se sa činjenicom da pacijenti nisu dovoljno informisani o prirodi svoje bolesti kao i o neophodnosti pružanja velike zdravstvene , materijalne i psihološke podrške pacijentima sa NF1 od strane države i društvene zajednice .
E-mail: bikica@t-com.me 


Strano telo u bronhu (Corpus alieni bronchi) - prikaz slučaja

Ljiljana Jovanović
ZC ZAJEČAR, PEDIJATRISKA SLUŽBA

Mala deca, u uzrastu između 6 mesci i 3-4 god.pa i starija često stavljaju u usta sitne predmete koji vrlo lako mogu aspiracijom dospeti u disajne puteve. Simptomi zavise od veličine, oblika i vrste predmeta: veće telo može se zaglaviti u larinksu i neposredno ugoziti život; manje telo se obično smesti u bronhalnom stablu (češće desni glavni bronh). Klinička slika odvija se u tri faze: manifestna (kašalj, gušenje, cijanoza), latentna (ekspiratorni stridor), faza komplikacija (atelektaza, emfizem). Dijagnoza: 1.anamneza; 2.fizikalni pregled; 3.Rtg pluća. Terapija: bronhoskopija u opštoj anesteziji. Prikaz slučaja: Pacijent Dj.M. (6 god. I 7/12 mes) u prepodnevnim satima udahnuo plastični deo pištaljke. Od tada se povremeno čuje šištanje pri dubokom udahu. Ne kašlje, ne žali se na bolove u grudima. Učinjena skopija ezofagogastroduodenuma i skopija pluća: nalaz uredan. Tokom noći opserviran u dečjem odeljenju, bez sipmtoma. U dva navrata registrovan ekspiratorni stridor, auskultatorno na plućima bronhogeni nalaz desno. Zbog sumnje na strano telo u desnom bronhu upućn u Institut za majku i dete Novi Beograd. Uradjena traheobronhoskopija u opštoj anesteziji, intraoperativno konstantovano na ulasku u glavni desni bronh prisustvo beličastog stranog tela valjkastog oblika promera oko 2x1 cm (nastavak plastične pištaljke). Načinjena ekstrakcija stranog tela u celini, lavaža traheobronhalnog stabla. Postoperativni tok uredan, auskultatorni nalaz na plućima uredan. Otpušten kući drugog dana, th: sir.Pancef 1x 6ml. Kontrola ORL i pedijatra u nadležnoj ustanovi. ZAKLJUČAK: Strana tela bronha najčešće se otkriju u latentnoj fazi. Klinička slika i praćenje dece imaju veliki značaj. Bronhoskopija je dijagnostička i terapijska procedura. Ključne reči: strano telo, bronh, deca


Velika folikularna cista kod šesnaestogodišnje pacijentkinje - prikaz slučaj

Davor Mladenović (1), Vera Najdanović (2)
(1) SLUŽBA ZA PATOLOGIJU ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, (2) SLUŽBA GINKOLOGIJE I AKUŠERSTVA ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

CILJ RADA: Folikularnacista je fiziološka cista koja nastaje usled izostanka pucanja folikula i oslobađanja jajne ćelije u vreme ovulacije. Obično je do 6-7cm u prečniku. Cilj rada je da se prikaže jedan redak slučaj folikularne ciste jajnika velikih dimenzija kod pacijentkinje koja je u momentu postavljanja dijagnoze imala 16 godina.
MATERIJAL I METODE: intraoperativna histopatološka analiza,histopatološka analiza operativnog materijala sa parafinskih kalupa bojenjem HE metodom, kao i analizame dicinskedokumentacije sa ginekološko-akušerskog odeljenja.
REZULTATI: Dobijeni operativni preparat jajnika dimenzija 29x25x18cm, koji je u potpunosti bio izmenjen cističnom formacijom glatkih zidova i spunjen prozirnom tečnošću, Odgovor na intraoperativnou zorkovanje (ex-tempore): Benigno. Histopatološka dijagnoza analiziranih parafinskih kalupaje glasila: Cystisfollicularis ovarii
ZAKLJUČAK: Folikularne ciste su česte, iobično ne zahtevaju hiruški tretman. U ovomslučaju je hiruška intervencija bila tretman izbora, obzirom da nije postojalamogućnost da se spontano povuče.


Akutni angularni glaukom – značaj rane dijagnostike

Vukašinović B.
DOM ZDRAVLJA GORNJI MILANOVAC

UVOD: Akutni glaukom spada u najurgentnija oftalmološka stanja. Neophodna je brza i precizna dijagnostika. Osnovu mehanizma povećanja IOP u toku angularnog glaukoma predstavlja pupilarni blok i blok komornog ugla obodom dužice. Predisponirane su osobe starije od 50 godina, hipermetropi. Najčešće je jednostran ali se uvek mora misliti i na mogućnost povećanja IOPi na drugom oku. CILJ: Ukazati na značaj rane dijagnostike glaukoma radi pravovremenog delovanja i lečenja.
MATERIJAL I METODI RADA: Pacijent muškog pola star 60 godina dolazi kod izabranog lekara zbog bola u oku, oticanja I zatezanja facijalnih mišića, pojave spektra duginih boja oko izvora svetlosti, bola u abdomenu, mučnine, povraćanja, trnjenja gornje vilice. Slabljenje vida opisuje kao delimično i periferno. Postavljena je sumnja na migrenozni bol i dat analgetik i antiemetik. Posle nekoliko dana pacijent prijavljuje jači bol i dalje slabljenje vida, te biva upućen oftaomologu gde je izvršena tonometrija i dobijene vrednosti od 66mmhg na desnom oku, primećena hiperemija ciljarnog tela, tvrdo oko I deformisana, ovalna pupila.
REZULTATI: Posle dijagnoze akutnog glaukoma, pahimetrije, oftalmoskopije i gonioskopije postavljena je indikacija za lečenje. Primenjen je dvadesetpostotni manitol za sniženje IOP, zatim miotik – pilokarpin za kontrakciju sfinktera pupile i oslobađanje komornog ugla za ubrzano oticanje očne vodice, dati antiemetici. Posle nekoliko časova, očni pritisak je snižen na 35mmhg pa je planirana hitna hirurška intervencija – selektivna laserska trabekuloplastika izvedena u ustanovi tercijenog nivoa. Na drugom oku se nije pojavio glaukom. Slede dalje kontrole i praćenje IOP.
ZAKLJUČAK: Pravovremena diferencijalna dijagnostika glaukoma znači dobitak na vremenu I mogućnost pravovremenog rešavanja stanja akutnog glaukoma.
Ključne reči: akutni glaukom, IOP, selektivna laserska trabekuloplastika
E-mail: drbiljanagm@gmail.com 


Dijagnostika i lečenje hipotrofije infraspinatusa - prikaz slučaja

Lukić I. (1), Stanimirov B. (2), Repac V. (3), Antić I. (3)
(1) SPEC.ORDINACIJA „SPORTREHAMEDICA“ ZRENJANIN, (2) DOM ZDRAVLJA NOVI SAD, (3) DOM ZDRAVLJA ŽITIŠTE

UVOD: Bolna osetljivost ramenog pojasa sa hipotrofijom m. infraspinatusa se sreću kod odbojkaša i predstavljaju problem kako za dijagnostiku, tako i za lečenje.Vrlo često neprepoznato uzrokuje nepotrebne operacije i dugotrajno , nesvrsishodno lečenje. U etiologiji se može govoriti o poremećaju statike i neadekvatnom treningu, preranom uključivanju mlađih kategorija u seniorski pogon..
CILJ: Pravovremeno prepoznavanje i adekvatno lečenje ovog, relativno retkog problema.
MATERIJAL I METODI RADA: U dijagnostici -Rtg ramena, EMG, laboratorijski nalazi. Korišćenje ultrazvukom vođene infiltracije, kao i standardnih fizikalnih procedura uz periodičnu kontrolu toka lečenja ultrazvučnim aparatom.
REZULTATI: Prikaz slučaja: Odbojkaška reprezenativka uzrasta 19 godina se javlja sa bolovima u desnom ramenu i desnoj lopatici. Oblektivni nalaz: Izrazita hipotrofija desnog m.infraspinatusa sa izraženom bolnom osetljivošću u predelu medijalnog i donjeg ugla desne lopatice.Rtg desnog ramena i laboratorijski nalaz uredni. Na EMG nalazu se konstatuje kompresija n. supraspinatusa u predelu medijalnog ugla desne lopatice. Na ultrazvučnom nalazu se konstatuju veće hiperehogene formacije u predelu medijalnog i distalnog ugla desne lopatice. Lečenje: Pod kontrolom ultrazvuka, Shiba iglom sa obeleženim vrhom izvršena je infiltracija steroida sa lokalnom anestetikom u uočene formacije. Nakon sedam dana krenulo se sa terapijom IFS, Laserom i EF . Nakon dve nedelje kontrolni ultrazvučni nalaz pokazuje normalizaciju stanja u predelu medijalnog i distalnog ugla desne lopatice. Tada se pristupa stimulaciji m. infraspinatusa i jačanju komplementarnih mišića - m. teres minor i m. trapeziusa. Paralelno se intenzivno radilo na vežbama za pozicioniranje karlice i ramenog pojasa. Nakon pet nedelja od početka lečenja, krenulo se sa uvodom u trening i priključenjem reprezentaciji na bazičnim pripremama.
ZAKLJUČAK: Pravovremenim prepoznavanjem problema uz izbor odgovarajućih metoda lečenja se sportisti brzo i uspešno mogu vratiti na teren. Ključne reči: Odbojka, hipotrofija infraspinatusa
E-mail: ilukica@yahoo.com 


Uvođenje DPP.4 inhibitora u terapiju dijabetesa tipa 1

Vukašinović Biljana
DOM ZDRAVLJA GORNJI MILANVAC

UVOD: Terapija dijabetesa tipa 1 ili insulin zavisnog dijabetesa podrazumeva terapiju humanim ili rekombinovanim insulinima i oralnu terapiju sulfonilurejom ili metforminom. Neuspeh terapije koji se meri povećanjem BMI, hiperglikemijama, povećanjem vrednosti HbA1C i PPG dovela je do potrebe da se uvedu nove klase lekova za sniženje glikemije. Inkretini su enzimi koji stimulacijom beta ćelija pankreasa povećavaju nivo insulina u krvi i tako snižavaju glikemiju. Ingestija podstiče sintezu inkretina. Posle obroka u digestivnom sistemu se izlučuje GLP – 1 i GIP koji stimulišu pankreas na lučenje insulina i ubrzavaju iskorišćavanje glukoze. DPP – 4 enzim razgrađuje inkretine. Lekovi na bazi inhibicije DPP – 4 enzima povećavaju nivo inkretina i time proizvodnju insulina iz pankreasa.
CILJ: Uvođenjem DPP – 4 inhibitora normalizovati glikemiju i uočiti uticaj na telesnu težinu pacijenta.
MATERIJAL I METODI RADA: Pacijentkinja stara 50 godina, 15 godina na intenziviranoj terapiji insulinom 5 puta dnevno, insulin glargin 2x24ij i apidra 3x10ij pred glavne obroke kao i oralnom terapijom gluforminom 2g dnevno. Pacijentkinja ima prekomernu telesnu težinu sa BMI 35kg/m2 i HbA1C od 60mmol/mol. U terapiiji je pre 9 meseci uveden seksagliptin, DPP – 4 inhibitor sa ciljem da se terapija poboljša. Rezultati: Praćene su vrednosti glikemije i to FPG I PPG, snižena vrednost HbA1C posle 3 meseca na 55mmol/mol, posle 6 meseci na 50mmol/mol, a posle 9 meseci na 49mmol/mol. Doza seksagliptina od 5mg na dan davana je posle ručka. Posle 9 meseci terapije BMI je iznosio 29kg/m2. Uz korekciju terapije, uvedena je I fizička aktivnost 3 puta nedeljno u vidu šetnje od 45 minuta i restriktivna dijeta od 1800Kcal na dan. Jutarnje glikemije su bile od 6,5 do 8,0mmol/l, a PPG najviše 9mol/l.
ZAKLJUČAK: Kod dijabetičara tipa 1 koji su rezistentni na standardnu terapiju insulinom i metforminom, preporučuje se uvođenje nove klase lekova inhibitora DPP – 4 enzima što može biti korisno u sniženju FPG I PPG.
Ključne reči: DPP – 4 inhibitor, PPG, FPG, inkretini
E-mail: drbiljanagm@gmail.com 

 

     
 
 
     
             
             
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend