Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2009     Volumen 34     Broj 2
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] >>> ]      
      UDK 616.12-008.331.1-084:614.253.83(497.11)

 ISSN 0350-2899, 34(2009) br 2 p.79-83

     
   
Originalni rad

Dostupnost izabranog lekara pacijentima lečenim od hipertenzije u Kragujevcu
The availability of the chosen doctor to patients who are treated for hypertension in Kragujevac
Slavica Lončar (1), Dragan Lončar (2)
(1) Dom zdravlja Kragujevac, (2) Klinički centar Kragujevac
 
     
 
 
     
 

 

         
      Sažetak:
UVOD: Hipertenzija je masovna, nezarazna bolest savremenog čovečanstva. Podrazumeva povećanje sistolnog krvnog pritiska iznad 140mmHg, a dijastolnog iznad 90mmHg. Izabrani lekar je naj-racionalniji oblik funkcionisanja opšte medicine, na primarnom nivou. CILJ RADA: Utvrditi dostupnost izabranog lekara pacijentima obolelim od hipertenzije. METOD: Istraživanje je obavljeno individualnom meto-dom rada i radom u maloj grupi, pri čemu je za instrument korišćen upitnik sastavljen od strane lekara opšte medicine u Kragujevcu. Studija je sprovedena u periodu februar-mart 2008 godine. Anketirano je 90 pacijenata Doma zdravlja Kragujevac – ogranak Erdoglija, prosečne starosti 58 godina, i to 65 (72,2%) žena i 25(27,8%) muškaraca. REZULTATI: Svi ispitani pacijenti imaju izabranog lekara, a 7,8% je povremeno išlo i kod drugih lekara. Svi pacijenti se leče od hipertenzije, a prosečna dužina trajanja bolesti je 11 godina. Svoj zdravstveni problem shvata kao srednje ozbiljan 58,9% pacijenata. Tokom ispitivanja 55,6% pacijenata je posetilo svog lekara 2-3 puta, a 77,8 % je imalo zakazan pregled. Zbog redovne kontrole je došlo 66,7%, a zbog pogoršanja bolesti 16,7% pacijenata. Istog dana po pozivu pregled je zakazalo 61,1% pacijenata, a u slučaju hitnosti njih 97,8% smatra da im je lekar dostupan istog dana. Sa zakazanim pregledom 88.9% nije čekalo ispred ordinacije na poziv. Mišljenja da im doktor posvećuje sasvim dovoljno vremena je 83,3% pacijenata, a njih 77,8 % je mišljenja da dužina zadržavanja u ordinaciji treba da bude 15 minuta. Problem hipertenzije je rešen u ordinaciji kod 86,7 % pacijenata, a 13,3 % je upućeno na konsultativni pregled. Krvni pritisak je stabilizovan kod 68,9% pacijenata. Srednja ocena stepena zadovoljstva pacijenata izabranim lekarom je 9,2. ZAKLJUČAK: Izabrani lekar je dostupan svojim pacijentima obolelim od hipertenzije, posvećuje im više vremena i pažnje što donosi novi kvalitet u pružanju primarne zdravstvene zaštite.
Ključne reči: Izabrani lekar, hipertenzija

Napomena: sažetak na engleskom jeziku
Note: summary in English

     
             
     
     
     

UVOD

Hipertenzija je masovna nezarazna bolest savremenog čovečanstva. Arterijska hipertenzija postoji ukoliko je vrednost sistolnog krvnog pritiska (SKP) veća ili jednaka 140 mm Hg, merenog u miru, a dijastolnog krvnog pritiska (DKP) veća od 90 mm Hg. Ovo je definicija koja je ozvaničena najnovijim smernicama o prevenciji, otkrivanju, evaluaciji i lečenju visokog krvnog pritiska.[1]. Nivo arterijskog krvnog pritiska predstavlja determinantu rizika nekoliko čestih kardiovaskularnih oboljenja, kao što su koronarna bolest, cerebrovaskularna bolest i srčana slabost. Povećane vrednosti si-stolnog krvnog pritiska od 10 mm Hg, kao i dijastolnog od 5 mm Hg, povezane su sa povećanim rizikom umiranja od koronarne bolesti za 28 procenata. Prevencija arterijske hipertenzije dovodi do smanjenja morbiditeta i mortaliteta od moždanog udara i koronarne bolesti kao posledica hipertenzije. Osnovna mera u prevenciji je suzbi-janje faktora rizika, odnosno razvijanje pozitivnog odnosa prema zdravlju. Uloga lekara opšte medicine je da na primarnom nivou kontinuirano prati zdravstveno stanje pacijenata.[2]. Izabrani lekar je osnovni, najdostupniji i najefikasniji segment zdravstvene zaštite. Nakon pilot projekta izabranog lekara koji je zaživeo u Kraljevu, takav model počeo je da se primenjuje i u Domu zdravlja u Kragujevcu. Reforma primarne zdravstvene zaštite i uvođenje modela izabranog lekara omogućuju pacijentu da dobije bolju i efikasniju uslugu od tima koji čine lekar i medicinska sestra, čekanje se svodi na minimum jer se pregledi zakazuju i telefonom, komunikacija između pacijenta i lekara je na mnogo višem nivou, a radi se i o mnogo jeftinijem sistemu koji će biti finansiran kapitacijom, odnosno, lekar će unapred dobijati novac za lečenje određenog broja pacijenata.
Izabrani lekar mora da bude "čuvar kapije" za ulaz u zdravstveni sistem i trebalo bi da rešava oko 80 odsto problema pacijenata, a ne ono što je poslednjih decenija postao lekar opšte prakse u domovima zdravlja - skretničar ka specijalistima i višim nivoima zdravstvene zaštite[3]. Posao izabranog lekara je da vodi računa ne samo o zdravstvenim problemima pacijenata, nego da unapređenjem komunikacije sa pacijentima utvrdi da li im je potrebna i neka druga vrsta pomoći, da uvidi i njihove socijalne potrebe i uputi ih, primera radi, u Centar za socijalni rad ili neku drugu ustanovu.
Osnovni principi izabranog lekara su da bude opredeljen prema porodičnom okruženju, orijentisan ka zajednici, da se plaća prema listi pacijenata koji su ga izabrali, da obezbedi sveobuhvatnost i kontinuitet zdravstvene zaštite.[4].

Izabrani lekar:

 1. Organizuje i sprovodi mere na očuvanju i unapređenju zdravlja osiguranih lica, otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti, obavlja preventivne preglede, mere i postupke, uključujući i zdravstveno vaspitanje, koji su utvrđeni kao pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;
 2. Obavlja preglede i dijagnostiku;
 3. Određuje način i vrstu lečenja, prati tok lečenja i usklađuje mišljenje i predloge za nastavak lečenja osiguranog lica;
 4. Ukazuje hitnu medicinsku pomoć;
 5. Upućuje osigurano lice na ambulantno–specijalističke preglede ili u drugu odgovarajuću zdravstvenu ustanovu, odnosno kod drugog davaoca zdravstvenih usluga sa kojim je zaključen ugovor o pružanju zdravstvene zaštite, prema medicinskim indikacijama, prati tok lečenja i usklađuje mišljenja i predloge za nastavak lečenja osiguranog lica i upućuje osigurano lice na sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite;
 6. Određuje vrstu i dužinu kućnog lečenja i prati sprovođenje kućnog lečenja;
 7. Propisuje lekove i medicinska sredstva, kao i određene vrste medicinsko-tehničkih pomagala;
 8. Sprovodi zdravstvenu zaštitu iz oblasti mentalnog zdravlja;
 9. Vodi propisanu medicinsku dokumentaciju o lečenju i zdravstvenom stanju osiguranog lica, u skladu sa zakonom;
 10. Daje ocenu o zdravstvenom stanju osiguranog lica i upućuje osigurano lice na ocenu radne sposobnosti, odnosno invalidnosti, u skladu sa ovim zakonom;
 11. Utvrđuje dužinu privremene sprečenosti za rad zbog bolesti i povrede osiguranika do 30 dana sprečenosti za rad i predlaže prvostepenoj lekarskoj komisiji produženje privremene sprečenosti za rad, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno;
 12. Predlaže prvostepenoj lekarskoj komisiji da utvrdi potrebu za rad osiguranika sa skraćenim radnim vremenom u toku lečenja, u skladu sa ovim zakonom;
 13. Utvrđuje potrebu da osigurano lice ima pratioca za vreme putovanja;
 14. Utvrđuje potrebu odsustvovanja osiguranika sa posla radi nege člana uže porodice;
 15. Daje mišljenje o tome da li je osiguranik namerno prouzrokovao nesposobnost za rad, odnosno da li je ozdravljenje namerno sprečio;
 16. Daje nalaz i mišljenje o zdravstvenom stanju osiguranog lica na osnovu čega se izdaje potvrda o zdravstvenom stanju osiguranog lica radi korišćenja zdravstvene zaštite u inostranstvu;
 17. Određuje upotrebu i vrstu prevoznog sredstva za prevoz bolesnika, s obzirom na njegovo zdravstveno stanje;
 18. Vrši druge poslove u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja, u skladu sa ugovorom između Republičkog zavoda, odnosno filijale i davaoca zdravstvenih usluga. [5].


CILJ RADA

Utvrditi dostupnost izabranog lekara pacijentima obolelim od hipertenzije, u Domu zdravlja Kragujevac - ogranak Erdoglija.


METOD

Istraživanje je obavljeno individualnom metodom rada i radom u maloj grupi, pri čemu je za instrument istraživanja korišćen upitnik sastavljen od strane lekara opšte medicine u Kragujevcu. Studija je sprovedena u periodu februar-mart 2008. Anketirano je 90 pacijenata Doma zdravlja - ogranak Erdoglija, prosečne starosti 58 godina, i to 65(72,2%) žena i 25(27,8%) muškaraca.


REZULTATI

     
     

Obrazovanje

Broj pacijenata

%

Bez završene srednje škole

25

27,8

Srednja stručna sprema

35

38.9

Viša škola

10

11,1

Fakultet - nezavršen fakultet

20

22,2

Ukupno

90

100

Tabela br. 1.  Obrazovanje pacijenata
 

 
     
     

Shvatanje zdravstvenog problema

Broj pacijenata

%

Ne tako ozbiljan problem

23

25,6

Srednje ozbiljan problem

53

58,9

Ozbiljan problem

12

13,3

Ne znam

2

2,2

Ukupno

90

100

Tabela br. 2. Shvatanje svog zdravstvenog problema
 

Broj poseta izabranom lekaru

Broj pacijenata

%

Nijednom

0

0

Jednom

30

33,3

Dva do tri puta

50

55,6

Više puta

10

11,1

Ukupno

90

100

Tabela br. 3. Broj poseta izabranom lekaru
 

Zakazan pregled

Broj pacijenata

%

Da

70

77,8

Ne

20

22,2

Ukupno

90

100

Tabela br. 4. Zakazan pregled kod izabranog lekara
 

Ukupan broj ispitanika

Razlog posete

Broj pacijenata

%

90

Redovna kontrola

60

66,7

90

Propisivanje terapije

57

63,3

90

Pogoršanje bolesti

15

16,7

90

Donosi izveštaj specijaliste

6

6,7

90

Za uput

5

5,6

90

Administrativni razlozi

2

2,2

Tabela br. 5. Razlog posete izabranom lekaru
 

Dostupnost

Broj pacijenata

%

Istog dana

55

61,1

Sutradan

30

33.3

Posle više dana

5

5,6

Ukupno

90

100

Tabela br. 6. Dostupnost izabranog lekara pacijentima
 

Dostupnost

Broj pacijenata

%

Istog dana

88

97,8

Sutradan

2

2,2

Posle više dana

0

0

Ukupno

90

100

Tabela br. 7. Dostupnost izabranog lekara pacijentima u slučaju hitnosti
 

Čekanje na poziv - minuti

Broj pacijenata

%

0 minuta

80

88,9

5-15 minuta

7

7,8

15 i više minuta

3

3,3

Ukupno

90

100

Tabela br. 8. Vreme čekanja na poziv ispred ordinacije izabranog lekara
 

Vreme posvećeno pacijentu

Broj pacijenata

%

Sasvim dovoljno

75

83,3

Nedovoljno

10

11,1

Zavisno od situacije

5

5,6

Ukupno

90

100

Tabela br. 9. Vreme posvećeno pacijentu u ordinaciji
 

Dužina trajanja posete u minutima

Broj pacijenata

%

5 minuta

3

3,3

10 minuta

10

11,1

15 minuta

70

77,8

20 minuta

5

5,6

Nema mišljenje

2

2,2

Ukupno

90

100

Tabela br. 10. Mišljenje pacijenata o dužini trajanja posete izabranom lekaru
 

 

Broj pacijenata

%

Problem rešen u ordinaciji

78

86,7

Upućen na konsultativni pregled

12

13.3

Ukupno

90

100

Tabela br. 11. Rešavanje hipertenzije
 

Krvni pritisak

Broj pacijenata

%

Stabilizovan

52

57,8

Normalizovan

25

27,8

Povišen

13

14,4

Ukupno

90

100

Tabela br. 12.  Krvni pritisak

     
             
      Svi ispitanici su imali izabranog lekara, a njih 7,8% je povremeno išlo i kod drugog lekara. Najviše pacijenata (66,7%) je sa srednjom stručnom spremom, ili bez završene srednje škole, 22,2% je fakultetski obrazovano.(tab. br.1). Svi ispitanici se leče od hipertenzije koja u proseku traje 11 godina. Svoj zdravstveni problem kao ozbiljan shvata samo 13,3% pacijenata, srednje ozbiljan 58,9%, a kao ne tako ozbiljan 25,6% pacijenata.(tab. br.2). U toku dvomecečnog ispitivanja 55,6% pacijenata je po-setilo izabranog lekara 2 do 3 puta, 33,3% jednom, i više puta 11,1% ispitanika.(tab. br.3). Najveći broj pacijenata je zakazalo pregled kod lekara(77,8%), a 22,2% nije imalo zakazan pregled.(tab. br.4). Naj-češći razlog posete lekaru je redovna kontrola (66,7%) zatim propisivanje terapije (63,3%), i pogoršanje bolesti (16,7%) (tab. br.5). Prilikom zakazivanja pregleda telefonom najveći broj pacijenata je zakazalo pregled istog dana (61,3%), sutradan 33,3%, a kroz nekoliko dana 5,6%. Zaključujemo da je izabrani lekar najvećem broju pacijenata do-stupan istog dana (tab. br.6). U slučaju hitnosti 97,8% pacijenata smatra da im je lekar dostupan istog dana, a 2,2%-sutradan.(tab. br.7). Na zakazani pregled 88,9% pacijenata nije čekalo na poziv ispred ordinacije, već su odmah ulazili, 7,8% je čekalo 5 do 15 minuta, a 3,3% pacijenata je čekalo više od 15 minuta. Možemo zaključiti da se zakazani termini kod lekara poštuju (tab. br.8). Najveći broj pacijenata (83,3%) smatra da im izabrani lekar posvećuje sasvim dovoljno vremena, 11,1% -nedovoljno, a 5,6% pacijenta smatra da to zavisi od situacije(tab. br.9). Najviše pacijenata smatra da dužina posete lekaru treba da bude 15 minuta (77,8%), kao što sada jeste, jer se na toliko minuta zakazuju pregledi (tab. br.10). Kod 86,7% pacijenata problem hipertenzije je rešen u ordinaciji, a 13,3% pacijenta je upućeno na konsultativne preglede, što je jako dobar trend (tab. br.11). Krvni pritisak je stabilizovan kod 57,8% pacijenata, normalizovan kod 27,8% a povišen kod 14,4% pacijenata. To je rezultat pozitivnog efekta terapije (tab. br.12). Prosečna vrednost pritiska je 145/85 mm Hg. Na skali od 0-10 srednja vrednost zadovoljstva pacijenata izabranim lekarom je 9,2 , što je mera visokog stepena zadovoljstva svojim lekarom.


ZAKLJUČAK

Izabrani lekar je doneo novi kvalitet u pružanju primarne zdravstvene zaštite u Kragujevcu. Dostupan je svojim pacijentima. Pacijenti koji su ga izabrali dolaze kod njega sa mnogo više poverenja, a lekar dobro poznaje njihove zdravstvene prilike i njihov socijalni status, i posvećuje im više vremena i pažnje nego ranije. Sve to, uz rano otkrivanje, dijagnostiku, lečenje hipertenzije, sprečavanje komplikacija u skladu sa najnovijim stavovima vodiča kliničke prakse, i uz obavezu daljeg stručnog usavršavanja lekara, doprinosi umnogome unapređenju zdravstvene zaštite stanovništva na primarnom nivou.


LITERATURA

 1. Hipertenzija, vodiči kliničke prakse.
 2. Konstatinivić D. i sar. SPOM studija-Kako izabrani lekar opšte medicine obavlja svoju ulogu u zdravstvenom sistemu. Opšta medicina 2007.
 3. Žigić D. i sar. Opšta medicina-porodična medicina, II izmenjeno i dopunjeno izdanje, Sekcija opšte medicine SLD, Beograd, 2006.
 4. Antić R, Hadži-Tanovic V. Bolesti srca. Beograd , 2002.
 5. Službeni Glasnik , broj 107, Beograd, 2005; (76-77).
     
     
     
      Adresa autora:
Slavica Lončar,
DZ Kragujevac - ogranak Erdoglija
34000 Kragujevac, Čiče od Romanije 1
Tel: 034/323-468, e-mail: dloncar@ptt.yu
Rad primljen: 20.06.2008.
Rad prihvaćen: 20.03.2009.
Elektronska verzija objavljena: 06.08.2009.
 
     
             
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] >>> ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace