Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2010     Volumen 35     Broj 1-2
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
      UDK 61:929 Кандић М.(044) ; 614.2(497.11)"188"(093)

ISSN 0350-2899, 35(2010) br.1-2 p 40-42

     
   
Istorija medicine

Dr Miloš Kandić, okružni fizikus u Knjaževcu, pokreće inicijativu za reviziju Vladanovog zakona i reformu bolnica u Srbiji 80-tih godina XIX veka
(Dr Miloš Kandić, A district physician in Knjaževac, initiates revision of the Vladan law and reform of hospitals in Serbia during th eighties of the XIX century)

Petar Paunović
Rajac
 
     
 
 
     
 

 

         
             
     

I

Na osnovu raspoloživih podataka o životu lekara u XIX veku u Timočkoj krajini bilo je moguće opisati događaje vezane za život i rad dr Miloša Kandića. Dr Miloš Kandić je sigurno lekar sa biografijom koji se nije zadovoljavao samo izvršavanjem svojih svakodenvnih dužnosti i obaveza, već je hteo da postigne više, da promeni život pacijenata na bolje, skrećući tako pažnju na sebe i izazivajući nezadovoljstvo i otpor kod pretpostavljenih u svojoj okolini. 6. januara 1889. godine, kao fizikus okružja knjaževačkog napisao je jedno pismo pretpostavljenima u kojem traži da se drugačije rukovodi okružnom bolnicom u Knjaževcu i da se rad okružnih bolnica reformiše.
Evo šta dr Kandić piše:
"Naše okružne bolnice i rukovanje sa njima trebalo bi drugačije urediti, da one na većoj visini stoje nego li sada; da se njima pridodadu svi oni uslovi bez kojih ne može biti nege i lečenja prema pravilima nauke i bez kojih će naše bolnice valjda u hrđavom glasu stajati kod našeg naroda te će se i dalje radije lečiti travama, molitvama, vradžbinama i td., nego li što će bolnicu potrebiti [1]." Zanimljivo je njegovo mišljenje u ovom pismu da bi bolnice trebalo da budu „utočište nevoljnicima iz najimućnijih klasa a ne samo krajnje sirotinje kao do sada [2]“.
Dalje, u pismu, dr Miloš Kandić navodi da bi trebalo dobro urediti i opremiti okružne bolnice, jer nema sreskih, i da bi trebalo pokloniti pažnju lekarskom kadru. "Svima bolnicima u Srbiji koje imaju prosečno dnevno 20 do 30 bolesnika treba postaviti lekara koji bi ukazni činovnici bili sa platom sreskih lekara". Zbog svojih zahteva prema pretpostavljenima, na kojima je insistirao i neizvršavanja naredbi, dr Miloš Kandić je 1889. godine kažnjen ukorom zbog neposlušnosti, pošto se tri puta oglušio o naredbe okružnog načelstva u Knjaževcu [3].
I pored svega, inicijative dr Kandića su nailazile na prihvatanje od strane nadležnih, pa mesec dana kasnije okružno načelstvo u Knjaževcu priprema projekat za izgradnju okružne bolnice. Te godine je dr Miloš Kandić bio upravnik bolnice u Knjaževcu!
Bolnica u Knjaževcu bila je opterećena velikim brojem bolesnika od sifilisa, čije lečenje nije bilo jeftino. Zato je dr Miloš Kandić tražio povećanje cene lečenja. U to vreme cena lečenja sifilističara u Negotinskoj bolnici bilo je 2 dinara a u Zaječarskoj 1,5 dinar dnevno. I u Ćupriji je bilo slično stanje, pa se zbog velike cene bolničkog dana "plaše bolesnici i da dođu u bolnicu, ne znajući koliko će vremena bolovati te će tako narasti cifra bolničkog dana preko sume kojom mogu raspolagati". U to vreme iz podataka ministarstva privrede saznajemo da je siromašnim smatran onaj koji ne plaća više od 10 dinara poreza godišnje. Kada je reč o dr Milošu Kandiću i knjaževačkoj bolnici, reklo bi se, traženje povećanja bolničkog dana nije bilo popularno, ali je broj bolesnika od sifilisa koje je trebalo lečiti bio sve veći. Izlaz iz situacije tražen je i u kreditima.

II

Kakva je situacija bila u Knjaževcu u vezi sa sifilisom i lečenjem bolesnika može se videti iz jedne molbe bolničke uprave Načelstvu okruga knjaževačkog iza koje stoji dr Miloš Kandić:
"U ovom kraju postoji jedna okružna bolnica koja prima sve bolesnike iz celog okruga u kome najviše "sifilisa" već izolovani imade. Ova se bolest iz godine u godinu sve više širi, iz jednog zaraženog sela u drugo obližnje nezaraženo selo svima mogućim neposrednim i posrednim putevima kojima se ona rasprostire. Kako u srezu svrljiškom, a tako i u srezu zaglavskom koji je u većini svojih opština sisfilisom zaražen, nema sreskih bolnica, te se sifilistična lica iz okruga leče isključivo samo u okružnoj bolnici ili kao ambulantni dolaze i lekove kućama nose. Pa i taj srazmerno mali deo od ogromnog broja zaraženih lica, što se u bolnici leče zadaje jednom lekaru i suviše posla sa primanjem i otpuštanjem bolesnika, sa zavođenjem bolesničke administracije da je za taj posao sadanji ekonom dosta nevešt, ali je inače vrlo pošten i veran čovek, - te se time njemu oduzima vreme za racijonalniju negu nad bolesnicima, kao npr. Laringoskopiranje, rinoskopiranje koje za sada svojim instrumentima vršim, kada mi vreme zadovoljava. Zbog toga uprava bolnice učtivo predlaže Načelstvu da poradi kod G. Ministra da se ovoj bolnici odredi još jedan sposobni lekarski pomoćnik koji će upravniku bar poslove oko administracije štedeti i sam ih vršiti [8]".
Iz opširne molbe upravnika bolnice dr Miloša Kandića Načelstvu knjaževačkog okruga vidi se da postoje ozbiljni problemi u njegovom radu i u radu bolnice kako organizacioni tako i tehnički i kadrovski. U svojoj molbi on predlaže mere kojima treba da se proširi rad kako bolnice u Knjaževcu tako i onih u okolini i da se zapošljavanjem novog osoblja poboljša lečenje obolelih od sifilisa:
"Samo u slučaju ako Gospodin Ministar namerava što pre lekara postaviti za srez svrljiški pa još više ako se jedan raniji službeni predlog potpisanog usvoji na nadležnom mestu tj. da se i za srez zaglavski bolnica u Novom Hanu podigne, gde se nalazi jedna prazna i udobna državna zgrada za bolnicu - onda će se smanjiti broj bolesnika u ovoj okružnoj bolnici i u tom slučaju neće ni lekarski pomoćnik trebati."
Dalje se navodi da je te godine u ambulantama izvršeno 1100 pregleda a bolesnicima su i lekovi izdavani, a u bolnici je bolovalo 443 lica [4]. Molbu je potpisao dr Miloša Kandić, upravnik knjaževačke bolnice.
Ministartsvo unutrašnjih dela je 24. jula 1889. godine odgovorilo na ove zahteve Načelstvu okružja knjaževačkog, ali usmeravajući pažnju na srez svrljiški, gde bi postavljanje lekara omogućilo da se leče oboleli od sifilisa u tom kraju. Na kraju akta Ministarstva unutrašnjih dela stoji da u početku rada bolnice u Dervenu "mogle bi se stvari dobiti iz knjaževačke bolnice na posudu ili nabaviti iz sanitetskog fonda [5]". Dr Kandić je to odbio, jer ih i u Knjaževačkoj bolnici ima nedovljno "ili su stare, istrošene i neupotrebljive" i tako pao u nemilost vlasti.

III

U to vreme okružne bolnice u Srbiji delile su se u dva reda: u I red dolaze okružne bolnice u Nišu, Kragujevcu, Zaječaru i Čačku, koje su mogle imati najmanje 100 postelja i sledeća odeljenja: unutrašnje, hirurško, odeljenje za porodilje i ženske bolesti i odeljenje za zarazne bolesti. U II red dolazile su ostale okružne bolnice. O okružnim bolnicama upravo piše dr Miloš Kandić, što je pomenuto na početku, iznoseći svoje mišljenje kako o rukovodjenju bolnicama tako i o uslovima života i lečenja bolesnika i radu lekara u njima.
Znimljivo je mišljenje dr Kandića da bi u bolnicama trebalo lečiti bogatije bolesnike, a ne i sirotinju, što je takođe pomenuto. Pišući o tome kakve okružne bolnice treba da budu dr Miloš Kandić kaže da ih "treba reformisati" a za svoje angažovanje u tom smislu smatra da mu je "čast i dužnost" da radi na reviziji sanitetskih zakona i propisa tog vremena.
U tom smislu dr Miloš Kandić nastavlja da iznosi svoje predloge o reformi bolnica u Srbiji imajući u vidu da se to odnosi i na bolnicu u Knjaževcu čiji je bio upravnik. "Naše okružne bolnice treba reformisati tim pre, što sreske bolnice nema, niti je u izgledu da će se i za 100 godina podići (ovde se misli na bolnicu u Knajževcu i Dervenu, jer je bolnica u Knjaževcu nekoliko puta prekidala da radi a 1876. godine bila je spaljena u ratu sa Turcima) pri našim današnjim siromašnim skromnim socijalnim uslovima. A kako da se reformišu? [6]"- postavlja pitanje dr Kandić i odmah u nastavku pisma daje odgovor pišući o lekarima i njihovom radu.
"Svima bolnicama u Srbiji koje nemaju prosečno dnevno 20 do 30 bolesnika treba postaviti lekara koji će kao ukazni činovnik biti sa platom sreskih lekara. Njima bi dužnost bila da se isključivo bave bolnicom, da u njoj stanuju ako već u bolnici nema mesta i u ime stana dati im dodatak u novcu. Samo tako mogli bi lekari bolnice držati u redu kao što treba, kontrolisati neprekidno rad bolničara, a i svoje bolesnike. Te neprekidne kontrole nema nigde sada ni jedna bolnica u Srbiji, a iz svoga iskustva znadem kada sam se kao fizikus u okrug udaljavao pa opet kroz dan, dva vraćao se, često sam nalazio kod bolesnika prolive, reumatične groznice i egzarcerabaciju njihove bolesti samo zato što bolničari nisu pazili da goli i bosi napolje u nužnik izlaze [7]"
Dr Miloš Kandić je znao da je broj lekara u Srbiji mali, pa kao pravi reformator vidi šansu za prevazilaženje nedostatka lekara u njihovom preraspoređivanju u odnosu na teritoriju i drugačiju raspodelu poslova. On predlaže da svaka okružna bolnica ima svog lekara a da se okružnim fizikusima, koji su bili za rad bolnica zaduženi, po okrugu uskrate. Rešenje vidi u tome da sreski lekari izlaze na teren, pa kako piše "makar i dva sreza došlo na jednog sreskog lekara [8]".
Kako je orkužni lekar izlazio na teren, sreski lekari nisu imali mnogo posla, pa su čak i besposleni sedeli, a orkužnim fizikusima je pao veliki teret na pleća. Dr Miloš Kandić, navodeći primere Užica, Čačka i Kruševca kaže da su u tim mestima okružni lekari ostavljali svoj položaj i odlazili u sreske lekare. Po njegovom mišljenju, fizikusi "treba da su uvek u okružnoj varoši, u svojoj kancelariji, pri načelstvu i u bolnici i nigde drugde" [9].
Dr Miloš Kandić se zalaže i za izmenu bolničkih pravila tako da upravnik bolnice i načelnik okružja mogu smanjiti prosečnu cenu koštanja lečenja ako nađu da je velika "a iz tog razloga da se ne bi narod odbijao od bolnice zbog velike cene [10]".
Imajući u vidu član 17. sanitetskog zakona u kojem se govori o sekcijama, piše da je "svaka policajna vlast dužna da overi svaki račun lekarev" koji obavi sekciju, iz tog razloga što su policajne vlasti pogrešno tumačili taj član, a ono što nije odgovaralo lekarima jeste što su morali da čekaju na overu pa tako i na naplatu računa.
Pod tačkom 5. u svome pismu dr Miloš Kandić piše o profilaktičnim merama i kako se one sprovode u praksi. Kritikuje rad načelnika i načelstva. Polazeći, kako sam kaže, od svoga 5-ogodišnjeg iskustva, "sve profilaktičke mere koje sam naređivao prilikom mojih izlazaka u sela zbog raznih endemija ili epidemija, nije imao ko da izvrši. Ni sreske ni opštinske vlasti skoro ništa činile nisu. Sreski načelnik preda moj nalog seoskom kmetu, a seoski kmet će ga pročitati ili ne pročitati na zboru, i to je sve. A da se ono izvrši što je pročitano, kao dezinfekcija zaražene kuće, izolisanje ukoliko je moguće prema mesnim prilikama i td. to bože – sačuvaj, niko ne izvrši i niko ne kontroliše. Sva moja obaveštenja i napori u tom pogledu bili su uzaludni. Više puta sam i stražu određivao oko zaraženih kuća, ali naskoro saznao sam da su i sami stražari išli u zaražene kuće (sa velikim boginjama) i pili i jeli sa bolesnicima?! [11]." U ovakvom slučaju neizvršavanja sanitetskih naredbi dr Miloš Kandić se zalagao za velike kazne za kmetove i stražare, ali je to bilo teško u praksi sprovesti i skoro neizvedivo.
Na kraju pisma on se protivi ukidanju dnevnice od 6 dinara za lekare koji vrše vakcinisanje dece protiv velikih boginja u srezovima ili u okrugu jer smatra da je pelcovanje "vrlo trudan posao" pošto se u svaku opštinu mora tri puta ići. Ponekad je potrebno da lekari i više nedelja radi vakcinacije provedu na terenu i tamo svu platu potroše, a kada se vrate, nemaju šta da prime.

IV

Imajući u vidu sve ove događaje i pokušaje dr Kandića da svojim predlozima poboljša rad bolnica i lekara pa čak i da se usudio da predloži reviziju Vladanovog zakona o uređenju sanitetske struke iz 1881. godine i reformu upravljanja i rada bolnica, kritikujući postojeće stanje i činovničku nedisciplinu u izvršavanju sanitetskih propisa, dr Miloš Kandić je morao dospeti u neprilike i konflikt sa tadašnjom administracijom kako u okrugu i srezovima tako i šire. Došao je u pitanje i njegov dalji opstanak u Knjaževcu, pa je dr Kandić izlaz tražio u odlasku iz Knjaževca. Molio je da ga postave za lekara u Banji aleksinačkoj.
Na osnovu postojeće oskudne i nepotpune arhivske građe nije bilo moguće preciznije pratiti do kraja sudbinu dr Miloša Kandića, osim da je počeo da poboljeva, a zatim i da je pokušao samoubistvo.

     
             
             
     

IZVORI I LITERATURA

 1. Arhiv Srbije , Ministarstvo unutranjih dela - Sanitet, Sr XI b/ R 445/ 89.
 2. isto,
 3. isto,
 4. isto,
 5. isto,
 6. Arhiv Srbije , Ministarstvo unutranjih dela - Sanitet, D.P. 4756/22.VII 1898. godine
 7. Arhiv Srbije , Ministarstvo unutranjih dela - Sanitet, SF XI, B/445/89.
 8. isto
 9. Arhiv Srbije , Ministarstvo unutranjih dela - Sanitet, S 4749/ 24 juli 1889. godine.
 10. isto,
 11. isto.
     
      Adresa autora:
Petar Paunović,
19 314 Rajac,
e-mail: rajacki@ptt.rs
Rad predat: 11.05.2010.
Rad prihvaćen: 11.06.2010.
Elektronska verzija objavljena: 11.11.2010.
     
             
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace