Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2010     Volumen 35     Broj 3-4
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
       

br.3-4 p. 89

     
   
Prikazi knjiga i radova iz drugih časopisa

Priredili: Tanja Janković i Milan Kostić


 
     
 
 
     
 

 

         
      CHRONIC PAIN SYNDROME
Sindrom hroničnog bola

Singh K.M, Patel J, Gallagher R.M.

Objavljeno na: www.emedicine.medscape.com, 17. maj 2010

Sindrom hroničnog bola (CPS) je čest problem koji predstavlja veliki problem za pružaoce zdravstvenih usluga zbog svoje kompleksne prirode, nejasne etiologije i lošeg odgovora na terapiju. Termin CPS je loše definisan. Mnogi autori smatraju da je to bol koji traje duže od šest meseci, a drugi su koristili tri meseca kao minimalni kriterijum. Kod hroničnog bola trajanje bola je parametar koji se proizvoljno koristi. Neki autori sugerišu da bol koji traje duže od razumno očekivanog vremena za lečenje određenog tkiva treba razmatrati kao hronični bol.
CPS je skup simptoma koji obično ne reaguju na medicinski model brige. To je stanje koje zahteva multidisciplinarni pristup i dobru integraciju znanja.

Patofiziologija
Patofiziologija hroničnog bolnog sindroma (CPS) je multifaktorijalna, kompleksna i još uvek nedovljno razumljiva. Neki autori smatraju da je CPS naučeno ponašanje koje počinje štetnim stimulusom koji izaziva bol. Ovo ponašanje može biti izazvano spoljnim ili untrašnjim činiocima. Unutrašnji faktori mogu biti u vezi sa emocijama (npr. strah od posla, odgovornosti, krivica). Spoljni faktori mogu biti povezani sa potrebom za pažnjom porodice, socijalizacije sa lekarom ili poštede sa posla.
Pacijenti sa psihološkim sindromima (npr. depresija, somatizacija, konverzivni poremeċaj) su skloniji razvoju CPS.

Frekvenca
Bol je čest razlog koji dovodi pacijenta da potraži medicinsku pomoċ. Hroničan bol nije neuobičajen, 35% Amerikanaca ima neki element hroničnog bola, a oko 50 miliona Amerikanaca je onemogu- ćeno da radi zbog hroničnog bola.

Mortaliet i morbiditet
Hronični bol može da utiče na pacijente na različite načine. Glavni efekti u životu pacijenata su depresivno ponašanje, umor, oslabljen libido i uopšte smanjena aktivnost pojedinca. U literaturi nije opisano da se CPS češċe javlja u određenim rasnim grupama, ali je poznato da se češċe javlja kod žena.

Klinička obrada pacijenta
Zbog kompleksne etiologije bolesti i česte udruženosti sa drugim poremeċajima potreban je otvoren pristup pacijentu. Detaljna anamneza i istorija bolesti bitne su zbog evaluacije, daljih konsultacija kao i da bi se izbeglo ponavljanje skupih i invazivnih procedura. Potreban je detaljan pregled muskuloskeletnog, reproduktivnog, gastrointestinalnog i urogenitalnog sistema, kao i neuropsihološka procena pacijenta. Treba postaviti određena pitanja pacijentu, npr. fokusirati se na karakter bola, jer nas to može uputiti na dalje dijagnostičke i terapijske procedure. Lokalizacija bola je bitna. Zamolite pacijenta da kaže da li po-stoje faktori koji bol provociraju ili ga smanjuju (npr. odmor može da smanji bol muskuloskeltnog porekla). Zamolite pacijenta da opiše kvalitet bola. Pri tome se mogu koristiti mnogi termini (razdiranje, stezanje, pritisak, peckanje, žarenje, štipanje, dosadna slabost). Pitajte pacijenta da li se bol širi ili zrači (ovi simptomi su karakteristika neuropatskog bola). Bitna je i procena ozbiljnosti i inteziteta bola. Najbolje je koristiti različite vrste skala (numeričke ili vizuelno analogne).
Psihološka procena pacijenta je potrebna kad su isključeni organski poremećaiji ili kada sa njima koegzistiraju pshijatriski problemi. Potrebno je dobiti dovoljno podataka kako bi procenili da li postoji depresija, somatizacija, fizičko ili seksualno zlostavljanje, zlouptreba droge, bračni ili seksualni problemi. Somatizacija je čest psihološki problem koji se javlja kod žena udružen sa hroničnim bolom. Somatizacione skale mogu biti koriscene za evaluaciju.
Npr Sternbach's 6 D
- Dramatization of complaints (dramatizacija tegoba)
- Drug misuse (zloupoteba – pogrešna upotreba lekova)
- Dysfunction/disuse (disfunkcija)
- Dependency (zavisnost –potreba za pomoći drugog lica)
- Depression (depresija)
- Disability (nesposobnost)

Dobar odnos, tolerancija i otvoren pristup su važni prilikom procene pacijenta sa hroničnim bolom. Dobro, temeljno i sistemsko ispitivanje obično dovodi do odgovarajuċe dijagnoze i terapije. Različiti faktori mogu biti uzrok ili da doprinesu hroničnom bolu.
Muskuloskeletni: artroze, spodiloze, reumatoidni artritis, Lajmska bolest, Rajterov sindrom, uganuċa, diskus hernije, frakture pršljena, loše držanje, spazam mišiċa, tendinitisi, burzitisi, abdominalne kile.
Neurološki: povrede pl. brachialisa, nepolazme kičmene moždine, cervikalna radikulopatija, postherpetične lezije, poliradikuloneuropatija, migrena, tenziona glavobolja, trigeminallna neuralgija, sinuzitis.
Urolološki: neoplazme mokr.bešike, hronične upale urinarnog sistema, cistitis, prostatitis, urolitijaza, torzija testisa, divertikuli uretre.
Gastrointestinalni: gastroezofagealni refluks, hronična opstipacija, sindrom iratibilnog kolona, zapaljenske bolesti creva, pankreatitis, peptički ulkus.
Ginekološki: endometrioza, adhezije, ciste jajnika, adneksit, endometritis, stenoza grliċa materice, polip grliċa materice, ovulatorni bol, intauterini kontraceptivi.
Psihološki: depresija, bipolarni poremeċaj, porfirija, poremeċaji spavanja.
Ostalo: kardiovaskularne bolesti (angina), bolesti periferne cirkulacije, posledica zračenja, hirurške komplikacije.

Dijagnostika

Laboratorijska ispitivanja
Odluka o bilo kakvom laboratorijskom ispitivanju ili snimanju zasnovana je na potrebi da se potvrdi dijagnoza ili da se isključe potencijalno, po život opasne bolesti. Ponekad su neka ispitivanja potrebna da bi se bezbedno sproveo odgovarajuċi medicinski ili hirurški tretman. Preporučeni tretman treba da se zasniva na kliničkim nalazima ili promenama u tim nalazima. Potrebno je pažljivo pregledati prethodne testove i eliminisati njihovo ponavljanje. Preporučeni su pregled krvi i urina, ciljani testovi pri sumnji na određenu bolest, kao i toskikološka analiza.

Snimanja
Radiografske studije, magnetna rezonanca(MR), kompjuterizovana tomografija(CT), su važne u proceni stanja bolesnika sa hroničnim bolnim sin-dromom.

Lečenje

Rehabilitacioni program

Fizikalna terapija

Fizikalna terapija sa okupacionom terapijom ima važnu ulogu u funkcionalnoj obnovi pacijenta sa hroničnim bolnim sindromom. Cilj fizikalne terapije je da se poveċaju snaga i fleksibilnost i počinje se postepeno sa vežbama. Treba imati na umu da pacijenti na početku oklevaju da učestvuju zbog jakog bola. Veoma je važno da program fizikalne terapije bude posebno isplaniran i usmeren ka svakom pacijentu i cilju koji želimo da postigenemo.
Fizikalna terapija uključuje termo terapiju, vežbe istezanja, ultrazvučnu terapiju, masažu, transkutanu električnu nervnu stimulaciju(TENS). Toplota, masaža i istezanje mogu da se koriste za ublažavnje spazma mišica i bola. Ostale intervencije treba da budu ponuđene da bi se poveċala sigurnost i komfornost za pacijenta kako bi se oporavio u što kraċem roku.
Primena termoterapije: korišċenje ovih modaliteta lečenja je vrlo ohrabrujuċe kod hroničnog bolnog sindroma, dok je upotreba krioterapije kod neuro-ptaskog bola kontraverzna. TENS: Ovaj metod lečenja dovodi do značajnog poboljšanja u reuma-toidnom artritisu i osteoartritisu, što ukazuju i istraživanja (dvostruko slepe studije). TENS treba izbegavati blizu karotidnog sinusa, u trudnoċi, kod pacijenata sa ugrađenim pejsmejkerom. Najčesċi neželjeni efekat TENS-a je hipersenzibilizacija na koži.

Rekreacija
Rekreacija pomaže pacijentu sa hroničnim bolom jer smanjuje bol, opušta, dolazi do socijalizacije, a sve je to bitno ako se uzme u obzir da su ti pacijenti skloni depresiji zbog intenzivnog bola.

Hirurške intervencije
Nervni blokovi se koriste kao dijagnostičke, terapijske i prognostičke procedure. Simpatički blokovi su efikasni u terapiji hroničnog bola. Simpatički blok uključuje zvezdasti ganglion i slabinski živac. Stimulacija kičmene moždine se koristi za pacijente koji ne reaguju na ostale vidove terapije kao i za one sa radikularnim bolom. Preporučuje se pažljiva evaluacija pre nego što se pacijentu preporuči ova terapija. Mogu se koristiti i intratekalne pumpe morfijuma, ali treba biti vrlo kritičan što se njihove primene tiče kad je u pitanju bol koji nije malignog porekla.

Psihološka terapija
Ova terapija se sastoji od savetovanja, relaksacionih tehnika, programa za upravljanje stresom i biofeedback tehnike. Ovaj modalitet tretmana može smanjiti učestalost i ozbiljnost hroničnog bola. Biofeedback može biti od koristi u kombinaciji sa lekovima. Relaksacione tehnike, autogeni trening kao i progresivna mišiċna relaksacija se često koriste i daju podjednako dobre rezultate kao i biofeedback. Po potrebi, uključuje se i porodica. Sve ove tehnike zajedno poveċavaju efikasnost lečenja.

Medikamenti
Farmakoterapija se sastoji od simptomatske terapije (sa ciljem da smanji i redukuje egzercebacije bola) i dugoročne terapije hroničog bola. U početku bol može da reaguje na uobičajene analgetike kao što su paracetamol, ibuprofen, aspirin, naproksen. Ako se ovo pokaže kao neodgovarajuċa terapija, preporučuje se propisivanje dodatne terapije, pri čemu treba izbegavati barbiturate i opidne agoniste.
Amitriptilin i nortriptilin su tricilkilični antidepresivi koji se često koriste u terapiji hroničnog bola. Selektivne inhibitore preuzimanja serotonina – fluoksetin (Prozac) i sertralin (Zoloft) takođe propi-suju mnogi lekari.
Jedna Francuska studija je pokazala da botulinum toksin tip A ima direktno analgetsko dejstvo kod hroničnog neuropatskog bola.
Dr Kroenke je kombinovao farmakološku i psihološku terpiju sa ciljem da smanji depresiju i bol. 250 pacijenata sa bolom u leđima, kuku ili kolenu koji su bolovali i od depresije podeljeni su u dve grupe, od koijh je jedna dobijala kombinovanu terapiju, a druga uobičajenu terapiju protiv bola. Kombinovana terapija se sastojala od optimalne antidepresivne terapije, analgetika i psihološke terapije koja je bila podeljena u dve faze. Depresija se poboljšala u 37,4% u grupi sa kominovanom terapijom, dok je drugoj grupi poboljšanje bilo zabeleženo u 16,5%. Bol je smanjen u 41,5% u grupi sa kombinovanom terapijom u poređenju sa drugom grupom - 17,3%.

Zaključak

Lečenje bolesnika sa hroničnim bolom je kom-pleksno, problemi su često višestruki, potrebna je fizikalna terapija kao i psihološka podrška. Zbog toga je vrlo bitno da bude uspostavljen dobar odnos između lekara i pacijenta. Lečenje hroničnog bolnog sindroma mora biti prilagođeno svakom pacijentu posebno. Lečenje treba da bude usmereno na prekid jačanja bola i na modulaciju odgovara na bol. Ciljevi moraju biti realni i usmereni ka obnavljanju normalne funkcije (minimalni invaliditet), boljem kvalitetu života, manjoj upotrebi lekova i sprečavanju recidiva hroničnih simptoma.

Priredila: Tanja Janković


MANAGEMENT OF VARICES AND VARICEAL HEMORRHAGE IN CIRRHOSIS
Tretman variksa i variksnog krvarenja kod ciroze

Garcia-Tsao G, Bosch J.
Objavljeno na: www.nejm.org, mart 4, 2010


Variksno krvarenje je smrtonosna komplikacija ciroze, posebno kod pacijenata kod kojih je razvijena klinička dekompenzacija (tj. ascites, encefalopatija, prethodne epizode krvarenja ili žutica). Postoje tri glavna cilja tretmana: primarna profilaksa da se spreči prva epizoda variksnog krvarenja, lečenje akutne epizode krvarenja i sekundarna profilaksa - sprečavanje rekurentnog variksnog krvarenja.

EPIDEMIOLOGIJA

Gastroezofagealni varikoziteti su prisutni u skoro polovine bolesnika sa cirozom u vreme postavljanja dijagnoze, sa najvećom stopom kod pacijenata sa Child-Turcotte-Pugh (U daljem tekstu: Child) klasom B ili C bolesti Procenat razvoja i rasta gastroezofagealnih varikoziteta je 7% na godišnjem nivou. Jednogodišnja stopa prvog variksnog krvarenja je oko 12% (5% za male varikozitete i 15% za velike varikozitete) .Pored veličine varikoziteta, crveni Wale znak na varikozitetima i uznapredovala bolest jetre (Child klasa B ili C) su indikatori da kod pacijenata postoji visok rizik od variksnog krvarenja.
Jednogodišnja stopa rekurentnog variksnog krvarenja je oko 60%. Šestonedeljna stopa smrtnosti kod svake epizode variksnog krvarenja je oko 15 do 20%, u rasponu od 0% kod pacijenata sa Child klasom bolesti A i oko 30% kod pacijenata sa Child klasom C bolesti.


PATOFIZIOLOGIJA I PATOFIZIOLOŠKE OSNOVE TERAPIJE

Gastroezofagealni varikoziteti su direktna posledica portne hipertenzije koja, u cirozi, nastaje zbog povećane otpornosti u portnom krvotoku i povećanom prilivu venske krvi u sistemu vene porte . Povećana otpornost je i strukturna (distorzija jetrine vaskularne arhitekture zbog fibroze i regenerativnih nodula) i dinamička (povećan jetrin vaskularni tonus, zbog disfunkcije endotela i smanjene bioraspoloživosti azot oksida).
Povećani portalni protok održava i povećava portnu hipertenziju. Gastroezofagealni varikoziteti su najvažnija kolaterala, jer kako se povećava pritisak i protok kroz njih, oni rastu i na kraju ruptuiraju Postojeće terapije varikoziteta i variksnog krvarenja mogu da se klasifikuju prema tome da li deluju na fiziološke mehanizme portne hipertenzije.

TERAPIJE KOJE SMANJUJU PORTNI PRITISAK
Crevni vazokonstriktori kao što su vazopresin i somatostatin (i njihovi analozi, oktreotid i vapreotid) se daju parenteralno i zato su ograničeni na korišćenje u akutnom zbrinjavanju. Neselektivni beta adrenergički blokatori utiču na portni pritisak preko ß1-blokade (smanjenje srčanog minutnog volumena) i ß2-blokade (crevna vazokonstrikcija). Dakle neselektivni beta-blokatori, kao što su propranolol ili nadolol su bolji od selektivnih beta-blokatora, jer imaju šire mehanizme delovanja. Oni se daju oralno i koriste se u dugoročnom lečenju portne hipertenzije.
Lekovi koji povećavaju isporuku azot oksida u intrahepatičnoj cirkulaciji, kao što su nitrati i simvastatin, i lekovi koji blokiraju adrenergičku aktivnost (npr. prazosin i klonidin) ili blokatori angiotenzina (npr. kaptopril, losartan i irbesartan) deluju podsticanjem intrahepatične vazodilatacije.
Nažalost, venski dilatatori mogu izazvati sistemsku vazodilataciju, zadržavanje natrijuma i vazokon-strikciju bubrega, Izuzetak može biti simvastatin, koji deluje na nefunkcionalni intrahepatični endotel bez uticaja na sistemsku cirkulaciju. Kombinacija vazodilatatora i crevnih vazokonstriktora, kao što su kombinacija neselektivnih beta blokatora, plus nitrata ili karvedilol (neselektivni beta-blokator sa dodatkom vazodilatatornog efekata preko anti-alfa1 adrenergičke aktivnosti), ima efekta na smanjenje portnog pritiska, ali takođe može da smanji arterijski pritisak. Naime, nijedan od navedenih lekova nije odobren u Sjedinjenim Američkim Državama za lečenje portne hipertenzije. Njihova upotreba kod bolesnika sa portnom hipertenzijom se stoga smatra beznačajnom.
Povezivanje šantom hipertenzivnog portnog sistema i sistema vena sa niskim pritiskom može obrnuti portnu hipertenziju: ovo se postiže perkutanim plasiranjem transjugularnog inrahepatičnog porto- sistemskog šanta ili hiruškim putem.

LOKALNA TERAPIJA BEZ SMANJENJA PORTNE HIPERTENZIJE
Endoskopska procedura može da se koristi za postavljanje elastičnih ligatura na variksne vratove ili ubrizgavanje sklerozirajućih agenasa ili tkivnih lepkova u gastroezofagealni variks. Ove tehnike mogu da postignu vairksno uništenje. Međutim, gastroezofagealni varikoziteti će se na kraju ponovo javiti, tako da su endoskopski nadzor i ponovni tretman neophodni. Ostale kratkoročne lokalne mere uključuju balon tamponadu i plasman ezofagealnih stentova.

STRATIFIKACIJA RIZIKA PACIJENATA SA PORTNOM HIPERTENZIJOM
Jedan od glavnih razloga kontradiktornih skrining i terapeutskih studija kod pacijenata sa cirozom jetre je nedostatak odgovarajuće stratifikacije rizika. Minimum pacijenti trebaju biti podeljeni prema tome da li imaju kompenzovanu ili dekompezovanu cirozu jetre.
Kod bolesnika sa kompenzovanom cirozom (tj. oni koji nemaju ascites, variksna krvarenja, encefalopatiju, ili žuticu), stratifikacija rizika započinje prisustvom gastroezofagealnih varikoziteta. Pacijenti sa gastroezofagealnim varikozitetima imaju veću stopu smrtnosti i veći rizik od dekompenzacije od onih bez gastroezofagealnih varikoziteta.
Preporučena metoda za određivanje prisustva i veličine gastroezofagealnih varikoziteta je gastroezofagoduodenoskopija
Manje invazivne metoda kao što su kapsula endo-skopija se i dalje istražuju i možda su preferirane od strane pacijenata, međutim, njihova preciznost u proceni prisustva varikoziteta, crvenog Wale znaka, i veličine varikoziteta je još uvek nedovoljna. Slično tome, odnos broja trombocita (po kubnom milimetru) do veličine slezine (maksimalna bipolarni prečnik u milimetrima meren ultrazvukom) iznad 909 ima visoku negativnu prediktivnu vrednost (tj, postoji velika verovatnoća da pacijent ima varikozitete). Međutim, ovaj odnos zahteva dalje ispitivanje.
Kod bolesnika bez varikoziteta i kod onih sa va-riksnim krvarenjem, merenje portnog pritiska uz korišćenje gradijenta jetrinog venskog pritiska (HVPG) je najbolja metoda da se proračuna rizik. Portna hipertenzija je prisutna kada HVPG veći od 5 mm Hg, ali se smatra klinički značajnom kada je HVPG veći od 10 mm Hg, jer kod pacijenata bez varikoziteta, taj pritisak je najjači prediktor razvoja varikoziteta, kliničke dekompenzacije, i hepatocelularnog karcinoma. U pacijenata sa variksnom hemoragijom, HVPG više od 20 mm Hg, (mereno u roku od 24 sata nakon prijema) je najbolji prediktor lošeg ishoda. Nasuprot tome, smanjenje HVPG manje od 12 mm Hg ili smanjenje više od 20% od osnovne vrednosti je povezana sa smanjenjem rizika od krvarenja varikoziteta i boljem preživljavanju.
HVPG se dobija putem kateterizacije vena jetre balon kateterom kroz jugularnu ili femoralne vene. Iako je postupak za dobijanje HVPG jednostavan i bezbedan to je invazivna metoda i njegova upotreba nije rasprostranjena u Sjedinjenim Američkim Državama. Standardizacija tehnike kroz stvaranje smernica, sertifikata i kontrolu kvaliteta je neophodna kako bi HVPG uveo u šire kliničke upotrebe.
Merenje jetrine krutosti, tehnika koja nije još uvek široko dostupna u Sjedinjenim Američkim Državama, je neinvazivna metoda koji korelira relativno dobro sa HVPG, posebno sa HVPG vred-nostima ispod 10 mm Hg. Stoga, čini se da je koris-na u identifikaciji prisustva klinički značajne portne hipertenzije. Naime, prisustvo varikoziteta (ili kolaterala na imaging studijama) pokazuje da je klinički značajna portna hipertenzija prisutna.
Child klasifikacija ili njene laboratorijske kompo-nente (Nivo bilirubina i albumina i međunarodni normalizovani odnos) korelišu tesno sa klinički značajnom portnom hipertenzijom i može se koris-titi za procenu rizika i kod kompenzovane i kod dekompenzovane ciroze. Kod pacijenata sa varksnim krvarenjem, Child klase C koje je u udruženo sa HVPG više od 20 mm Hg ima loš ishod.

PREVENCIJA VARIKOZITETA I PRVOG KRVARENJA IZ VARIKSA JEDNJAKA
Pacijenti bez gastroezofagealnih varikoziteta ili sa gastroezofagealnim varikozitetima koji nikada nisu krvarili imaju relativno nizak rizik za krvarenja i smrt, i stoga, terapija ovih bolesnika treba da bude najmanje invazivna. Kod pacijenata bez varikoziteta, lečenje neselektivnim beta blokatorima se ne preporučuje jer ne sprečavaju razvoj varikoziteta i imaju neželjene efekte.
Kod pacijenata niskog rizika, mali varikoziteti (bez crvenog Wale znaka i odsustva ozbiljne bolesti jetre), primena neselektivnih beta-blokatora može da odloži rast varikoziteta i na taj način spreči variksno krvarenje. Ovi lekovi se razmatraju opciono, s obzirom na ogranično postojanje dokaza o efikasnosti i alternative u vidu periodičnih skrining testova za variksni rast.
Kod pacijenata sa malim varikozitetima koji su povezani sa visokim rizikom od krvarenja (varikoziteti sa crvenim Wale znakom ili varikoziteti u pacijenta sa Child klasom B ili C bolesti), neselektivni beta-blokatori se preporučuju.
Kod pacijenata sa srednjim ili velikim varikoziteti-ma, mogu se koristiti bilo neselektivni beta blokato-ri bilo endoskopske variksne ligature, s obzirom da su meta-analize visokog kvaliteta, u randomizira-nim, kontrolisanim ispitivanjama pokazale ekviva-lentnu efikasnost i da nema razlike u preživljavanju. Prednosti neselektivnih beta blokatora su da je njihov trošak nizak, stručnost nije potrebna za njihovo korišćenje, a oni mogu sprečiti druge komplikacije, kao što su krvarenja iz portne hipertenzivne gastropatije, ascites, i spontani bakterijski peritonitis jer smanjuju portni pritisak. Nedostaci ovih lekova su relativno česte kontraindikacije i neželjeni efekti (zamor i nedostatak daha) koji isključuju tretman ili zahtevaju prekid u 15 do 20% bolesnika. Prednosti endoskopske variksne ligature su da se može vršiti u vreme endoskopskog pregleda i da su neželjeni efekti ređi. Međutim, specifična stručnost je neophodna, a postoji rizik od smrtonosnog krvarenja iz ulkusa posle procedure. Neki centri primenjuju endoskopske variksne ligature kod većine pacijenata, dok ostali centri preferiraju da u početku koriste neselektivne beta-blokatore, dok se endoskopske variksne ligature koriste kod bolesnika kod kojih postoji netrpeljivost ili kontra-indikacije na neselektivne beta blokatore.
Karvedilol u malim dozama (6,25 do 12,5 mg na dan) je u upoređen sa endoskopski variksnom liga-turom u kontrolisanoj slučajnoj, studiji. Karvedilol je bio povezan sa nižim stopama prvog variksnog krvarenje (10% nasuprot 23%) i imao prihvatljiv broj nuspojava, za razliku od endoskopske variksne ligature, kod koje je stopa prvog krvarenja u gornjoj granici opsega stopa u prethodnim studijama. Da li je karvedilol efikasnije sredstvo ili se bolje toleriše od ostalih neselektivnih beta blokatora, ostaje da se vidi.

LEČENJE AKUTNE VARIKSNE HEMORAGIJE
Stopa smrtnosti od akutnog krvarenja iz varikoziteta je u padu tokom protekle dve decenije, verovatno kao rezultat poboljšane opšte prevencije (sa profilaktičkom primenom antibiotika) i efikasnijom terapijom (endoskopske variksne ligature i primena vazoaktivnih lekova) . Iako terapija nije trenutno usmerena na određene rizične grupe, najnoviji podaci sugerišu da kod pacijenata sa visokim rizikom (Child klasa C ili HVPG > 20 mmHg), pristup treba da bude agresivniji.
Pacijenti koji imaju Child klasu A ili B bolesti a koji imaju HVPG manje od 20 mm Hg su u niskom ili srednjem riziku i treba da dobiju standardnu terapiju - konkretno, kombinacija sigurnog vazokonstriktora (terlipressin, somatostatin, ili analozi, kao što su oktreotid ili vapreotid, primenjuje se od momenta prijema i održava 2 do 5 dana) i endoskopska terapija (po mogućstvu endoskopske variksne ligature, primenjena kao dijagnostička endoskopija u roku od 12 sati nakon prijema), zajedno sa kratkoročnom profilaktičkom terapijom antibioticima (bilo norflokacin ili ceftriakson). Samo oktreotid je od vazokonstriktora trenutno dostupan u Sjedinjenim Američkim Država. U drugim zemljama izbor vazokonstriktora zavisi od dostupnosti i cene. Antibiotska profilaksa ceftriaksonom se preporučuje kod pacijenata sa teškim oboljenjem jetre, naročito ako primaju hinolone, dok drugi mogu da dobiju per oss norflokacin ili intravenski ciprofloksacin.
Plasman transjugularnog intrahepatičnog porto-sistemskog šanta se trenutno smatra kao jedina terapija za 10 do 20% bolesnika kod kojih standardne medicinske metode ne uspevaju. Međutim, dva slučajno, kontrolisana ispitivanja pokazala su da je rani plasman šanta (u roku od 24 do 48 sati nakon prijema) pokazao značajno poboljšanje u preživljavanju bolesnika sa visokim rizikom (tj, pacijenti sa HVPG> 20 mm, Hg ili Child klasom C bolesti sa rezultatom od 10 i 13 poena). Tako da, rano postavljanje transjugularnog intrahepatičnog portosistemskog šanta se može razmatrati u ovih bolesnika, iako ovo zahteva dalje istraživanje, Odluka da se koristi ovaj pristup kao spas terapija kod populacije sa visokim rizikom treba da bude doneta što pre. Kod ovih pacijenata, upotreba rekombinantnog faktora VII je od malog značaja.
Želudačni varikoziteti su prisutni u 20% bolesnika sa cirozom, bilo sami ili kao kombinacija sa variko-zitetima jednjaka. Krvarenje iz fundusnih varikoziteta je teže i praćeno većom stopom smrtnosti od krvarenja iz gastroezofagealnih varikoziteta.
Endoskopski variksni tretman krvarenja upotrebom tkivnog lepila kao što je N-butil-2-cijanoakrilat je efikasnije nego endoskopske variksne ligature u kontroli početnog krvarenja i sprečavanje ponovnog iz želudačnih varikoziteta. Transjugularni intrahepatični portosistemski šant je takođe efikasan u pacijenata sa krvarenjem iz fundusnih varikoziteta. U nedavnoj slučajnoj, kontrolisanoj studiji u kojoj je endoskopska primena tkivnog lepila korišćena za kontrolu akutnog krvarenja kod svih bolesnika (sa 93% stopom uspeha), transjugularni intrahepatični portosistemski šant je bio efikasniji od endoskopske primene tkivnog lepila u sprečavanju rekurentnog krvarenja. Iako su fundusni varikoziteti izvor krvarenje u manje od polovine pacijenata uključenih u ovim studijama, a vazo-aktivni lekovi nisu istraženi, podaci ukazuju na to da endoskopska primena tkivnog lepila je najbolja endoskopska tehnika za kontrolu akutnog krvarenja, a transjugularni intrahepatični portosistemski šant efikasniji u sprečavanju ponavljanih krvarenja. Kao tkivno lepilo, N-butil-2-cijanoakrilat nije dostupan u Sjedinjenim Američkim Državama, i iako korišćenje drugog tkivnog lepila, 2-oktil cijanoakrilata, je prisutno, endoskopska primena lepila zahteva pažljivu tehniku rada i nije bez ozbiljnih komplikacija.
Trenutno, tretman se preporucuje svim pacijenti sa variksnim krvarenjima. Pacijenti sa Child klasom A bolesti imaju dobar odgovor na trenutnu terapiju, sa minimalnim rizikom za nastanak smrti (0 do 5%). Da li bi farmakološko lečenje samostalno bilo dovoljno kod ovih bolesnika zaslužuje dalje ispiti-vanje. Ispituju se strategije koje mogu poboljšati preživljavanje kod pacijenata sa Child klasom C bolesti, ali i nove strategije treba ispitati i za one koji imaju srednji rizik (Child klasa B).

PREVENCIJA PONOVLJENOG KRVARENJA IZ VARIKOZITETA
Imajući u vidu visoke stope ponavljanja, pacijenti koji prežive akutno krvarenje iz variksa treba da dobiju terapiju koja će sprečiti ponavljanje krvarenja pre nego što se otpuste iz bolnice. Kombinacija farmakološke terapije (neselektivni beta-blokatori, plus nitrati), ili kombinacija endoskopske ligature varikoziteta plus terapija lekovima su neophodni zbog visokog rizika od recidiva, iako će neželjeni efekti biti veći od onih sa monoterapijom (preporučeno za primarnu profilaksu).
Ove dve strategije su upoređene slučajnom studijom koja je pokazala značajno nižu stopu ponovljenog krvarenja iz variksa primenom kombinacije endoskopske variksne ligature i terapija lekovima (neselektivni beta-blokatori, plus nitrati) nego terapija kao samostalna. Međutim, stopa krvarenja iz svih izvora nije bitno smanjena, zbog krvarenja iz ezofagealnih ranica koje izazvane endoskopskom ligaturom varikoziteta.
Meta analiza je pokazala da je stopa ponovnog krvarenja (iz svih izvora i iz varikoziteta) niža primenom kombinacije endoskopske terapije, plus terapije lekovima nego bilo koje terapije samostalno, ali bez razlike u preživljavanju. Stoga, trenutne smernice preporučuju kombinovanu primena endoskopske ligature i neselektivne beta blokatore za sprečavanje rekurentnog variksnog krvarenje, čak i kod pacijenata koji su imali ponovljeno krvarenje uprkos lečenju neselektivnim beta blokatorima ili endoskopske ligature kao primarnu profilaksu. Kod pacijenata koji nisu kandidati za endoskopske variksne ligature, strategija bi bila maksimalna redukcija portnog pritiska primenom kombinovane terapije neselektivnih beta-blokatora i nitrata.
Kod pacijenata koji su imali ponovljeno krvarenje uprkos primenjenoj kombinovanoj terapiji endoskopske ligature i lekova, potrebno je perkutano plasirati transjugularni intrahepatični portosistemski šant ili hirurški napraviti šant, ova dva šanta su jednako efikasna.
Stopa rekurentnog variksnog krvarenja je najmanja (oko 10%) kod bolesnika kod kojih HVPG se smanji na manje od 12 mm Hg ili je smanjen za više od 20% od osnovne vrednosti. Možda najracionalniji pristup sprečavanja ponovljenog krvarenja bio bi da se izaberu terapije na osnovu HVPG odgovora, međutim, pitanje će ostati nerešeno dok randomizirana, kontrolisana ispitivanja pokazuju da HVPG-om vođena terapija je superiorna u odnosu na trenutno empirijsko lečenje.
Imajući u vidu da je stadijum bolesti jetre dosledno pokazao da je dobar prediktor ponavljanog krvarenja i smrti, Child klasifikacija takođe može biti dobar način da se klasifikuju pacijenti prema riziku. Iako se kod pacijenata sa Child klasom A bolesti može primeniti samo farmakološka terapija, agresivnija kombinovana terapija bi bila neophodna kod pacijenata sa visokim rizikom (na primer, pacijenti sa Child klasom B ili C bolesti i pacijenti na transplantacionoj listi).


POSEBNE SITUACIJE
ZA KOJE POSTOJI OGRANIČEN PRISTUP ILI NE POSTOJE DOKAZI


PORTNA HIPERTENZIVNA GASTROPATIJA
Portna hipertenzivna gastropatija je lezija gastrointestinalne sluzokože izazvana portnom hipertenzijom koja se karakteriše prisustvom uvećanih krvnih sudova sluzokože želuca najčešće u fundusu i telu želuca.

Prisustvo gastroezofagealnih varikoziteta i Child klasifikacija mogu predvideti portnu hipertenzivnu gastropatiju, a njen razvoj ili napredovanje od blage ka ozbiljnoj korelira sa Child klasifikacijom. Iako je prevalenca portne hipertenzivne gastropatije veća među pacijentima koji su prošli endoskopske terapije (skleroterapije ili endoskopska variksna ligatura), nego među onima koji nisu, klinički tok je isti. Najčešći oblik, koji nastaje uglavnom u bolesnika sa teškom portnom hipertenzivnom gastropatijom je hronično, sporo krvarenje što dovodi do anemije. Inicijalno lečenje se sastoji od nadoknade gvožđa i korišćenja neselektivnih beta-blokatora, ova terapija je efikasna u sprečavanju ponovljenog krvarenja, a to je pokazala randomizovana kontrolisana studija. Ako se krvarenje nastavlja i pacijent zahteva česte transfuzije, šant terapije (bilo transjugularni intrahepatični portosistemski šant ili hirurški napravljen šant) treba razmotriti.

UDRUŽENA PORTNA VENSKA TROMBOZA
Razvoj portne venske tromboze je važan događaj u razvoju naprednih ciroza. Povezana je sa pogoršanjem jetrine funkcije, ascitesom, i variksnim krvarenjima. Incidenca portne venske tromboze je približno 16% godišnje u pacijenata sa uznapredovalim oboljenjem jetre. Tretman portne venske tromboze kod ovih bolesnika (antikoagulansi, tromboliza, ili postavljanje transjugularnog intrahepatičnog portosistemskog šant) se trenutno određuje od slučaja do slučaja.

Priredio: Milan Kostić

     
             
             
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace