Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2015     Volumen 40     Broj 3
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
      UDK 050:61 ТИМОЧКИ МЕДИЦИНСКИ ГЛАСНИК"1976/2015"
COBISS.SR-ID 218197004
ISSN 0350-2899. - Vol. 40, br. 3 (2015),
str. 183-186.
     
   
40 godina izlaženja Timočkog medicinskog glasnika

„Timografija” i „Timohronologija” – faktografija i hronologija tokom 40 godina izlaženja timočkog medicinskog glasnika
“Timography“ and ”Timochronology“ – factography and chronology during the 40 years of issuing of Timok Medical Gazette


Željka Aleksić (1), Aleksandar Aleksić (2)
(1) SLUŽBA ZA NUKLEARNU MEDICINU, ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, (2) INTERNISTIČKA SLUŽBA, ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

     
 
 
     
 

 

         
  Preuzmite rad u pdf formatu  

Spisak važnih činjenica i datuma tokom 40 godina izlaženja Timočkom medicinskog glasnika
The list of important facts and dates during the 40 years of issuing of Timok Medical Gazette

 • Timočki medicinski glasnik osnovan je 1976. godine. Štampan u tiražu od 500 primeraka do 2013, a potom u tiražu od 60 primeraka. Od 1983. godine, broj 1 i 2, imaju YU ISSN 0350-5049, a od broja 3. pa nadalje časopis ima YU ISSN 0350-2899.
 • 1976–1979. izašlo je 10 brojeva, 8 pojedinačnih i jedan dvobroj (9–10). Numerisani su sukcesivno rednim brojevima.
 • Od 1980. volumen se numeriše od 1 do 4, već prema broju godišnjih izdanja; do 1992. izlaze pojedinačni brojevi, ili dvobroji.
 • 1993–2002. volumen sačinjava po jedno izdanje, kao četvorobroj (1–4).
 • 2003–2010. izlaze većinom pojedinačni brojevi, ali i poneki dvobroj.
 • Od 2011. izlazi redovno četiri pojedinačna broja po volumenu.
 • Zbornici radova sa Timočkih medicinskih dana, I-XII, tj. 1982–1993. su redovni brojevi Timočkog medicinskog glasnika.
 • Od XIII Timočkih medicinskih dana, tj. od 1994. godine, Zbornici se štampaju u suplementu.
 • Godine 1984. izdat je Zbornik radova srednje medicinskih radnika, kao suplement, koji je priredila dr Jovanka Filimonović.
 • Godine 1989, u 2. redovnom broju, objavljen je Zbornik radova sa III Naučnog sastanka „Istorija medicine i zdravstvene kulture Timočke Krajine”.
 • U četvorobroju iz 1996. (21. volumen), uvodnikom dr Miodraga Đorđevića, tadašnjeg glavnog urednika, pod nazivom „Timočki medicinski glasnik – prvih 20 godina“, obeležen je 20-godišnji jubilej i tabelarno su prikazani urednici prvih 20 volumena, poreklo autora radova prvih 20 volumena, tematska struktura radova, struktura citirane literature i citiranost literature po grupama članaka (originalni, pregledni, prikazi) objavljenih u prvih 20 volumena.
 • Elektronski sajt časopisa formiran je 2002. godine; njega uređuje Zoran Cvetković iz „Ifotrenda”, Beograd. Internet izdanja svezaka Timočkog medicinskog glasnika objavljuju se počev od 2002. godine.
 • U Srpskom je citatnom indeksu (SCIndex) od 2002, od kada postoje bibliometrijski izveštaji.
 • Godine 2005, u okviru 30-godišnjeg jubileja, izlazi 4. broj: Bibliografija Timočkog medicinskog glasnika 1976–2005, sa indeksom autora 1976–2005. godine, koju su priredili dr Miljan Jović, dr Ljiljana Jović i dr Emil Vlajić.
 • Jedan broj Timočkog medicinskog glasnika godišnje, počev od 2010. godine (od II Konkursa), tj. od 35. volumena, posvećen je radovima mladih lekara sa Konkursa za najbolji stručni ili naučno-istraživački rad iz oblasti medicine i stomatologije, za mlade lekare članove SLD u okviru Timočkih medicinskih dana. Idejni pokretač ovog Konkursa je dr Emil Vlajić, neurolog-epileptolog, odgovorni urednik Timočkog medicinskog glasnika.
 • Godine 2011, tokom čišćenja biblioteke Doma zdravlja, Zdravstvenog centra Zaječar, bačena je arhiva Timočkog medicinskog glasnika.
 • Od 2011. godine na naslovnoj strani su „slike” likovnih umetnička dela, a na poslednjoj stranici biografija umetnika i „priče o slici”, čiji je autor Ada Vlajić, istoričar umetnosti i član uređivačkog odbora od 2015. godine.
 • Od poslednjeg, 4. broja, 39. volumena, 2014. godine, prilozi u tekstovima radova se štampaju u boji.
 • Od 2014. elektronsko izdanje dobija eISSN 2406-1042.
 • Od 2014. radovi su dostupni in extenso, u pdf formatu na SCIndex-u.
 • Saglasno članu 27. stav 1. tačka 4 i članu 25. stav 1. tačka 5 Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS", br. 110/05, 50/06-ispr. i 18/10), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prihvatilo je predlog kategorizacije časopisa formiranog na osnovu mišljenja matičnih naučnih odbora, a na osnovu bibliometrijske analize Centra za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON) za 2013. godinu i Pravilnika o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača. Timočkom medicinskom glasniku je dodeljena kategorija M52 – časopis nacionalnog značaja, umesto dotadašnje kategorije M53 – naučni časopis.
 • Od 2015. na naslovnoj strani je naziv časopisa na engleskom jeziku: “Timok Medical Gazette”.
 • Od 2015. časopis je uključen u EBSCO bazu podataka.
 • Godine 2015, u 2. redovnom broju, objavljen je Zbornik radova i sažetaka sa I Simpozijuma „Medicina u umetnosti”, održanog 7. 11. 2014. u Zaječaru, u organizaciji Srpskog lekarskog drustva, podružnice Zaječar.

UREDNICI

1976–1978. GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK Radoš Žikić
1979–1985. ODGOVORNI UREDNIK Radoš Žikić
GLAVNI UREDNIK Nebojša Paunković
1986–1989. GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK Nebojša Paunković
1990–1997. ODGOVORNI UREDNIK Nebojša Paunković
GLAVNI UREDNIK Miodrag Đorđević
1998–2006. ODGOVORNI UREDNIK Nebojša Paunković
GLAVNI UREDNIK Emil Vlajić
2007–2012. GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK Emil Vlajić
2013– ODGOVORNI UREDNIK Emil Vlajić
GLAVNI UREDNIK Željka Aleksić


TEHNIČKI UREDNICI

1. Aleksandar Portnoj 1976–1977.
2. Saša Bunuševac 1977–1990.*
3. Dr Radoš Žikič 1978. (7. broj) – 1979. (8. broj)
4. Dr Miljan Jović 2005–2006.
5. Dr Saška Manić (ex Milisavljević) 2012–
*1991. i dalje stoji ime Saše Bunuševca na mestu tehičkog urednika, posthumno; 1992. i 1993. nema tehničkog urednika; u periodima koji nedostaju, tehničko uređivanje obavlja pomoćnik glavnog urednika.

SEKRETARI UREDNIŠTVA

1. Dr Borka Backović 1976–1977.
2. Dr Nataša Jovanović 1977–1979.**
3. Slobodanka Miković 1984–1985.
4. Dr Borinka Đoković 1986–1989.
5. Dr Zoran Roško 1990–2002.
6. Verica Radenković 2003–2013.
7. Dr Marija Živković 2015-
** Od 1980-1983. nema sekretara uredništva

ČLANOVI UREDNIŠTVA

1. Dr Marija Kržanović 2011.
2. Dr Borislav Miletić 2011–2013.
3. Dr Tanja Janković 2011–2013.
4. Dr Saška Manić (ex Milisavljević) 2011.

LEKTORI ZA SRPSKI JEZIK

1. Nadežda Jovanović 1976–1978. (Bez lektora za srpskohrvatski do 1989.)
2. Jovan Jovanović, profesor srpskog jezika 1990–2002.
3. Prof. Ljubiša Koželjac 2003–2006; 2008–2012.
4. Violeta Simić, profesor srpskog jezika 2007.
5. Doc. dr Dejan Milutinović 2013–

LEKTORI ZA ENGLESKI JEZIK

1. Dr Nenad Ilić 1976–1979.
2. Dr Vesna Punković 1980–1985.
3. Džejn Punković (ex Miladinović), dipl. biolog 1986–2004.
4. Nataša Aranđelović (ex Stojanović), dipl. filolog za engleski jezik i književnost 2005–

LEKTORI ZA NEMAČKI JEZIK

1. Dr Pavle Flajsig 1976. (1. broj)
2. Cita Paunković, profesor nemačkog jezika 1976 (2. broj) – 1995.

LEKTORI ZA FRANCUSKI JEZIK

1. Prim. dr Gruja Milutinović 1976–1978.
2. Dr sc. med. Nebojša Paunković 1979.
3. Mr Gordana Dinić, profesor francuskog jezika, 1980–1989.

ŠTAMPARIJE

1. Grafičko preduzeće „Zaječar”; RO za grafičko-izdavačku delatnost „Zaječar”, OOUR Štamparija – Zaječar, 1976–1977. i 1983.
2. NRO „Dnevnik”; NIŠRO „Dnevnik” – Novi Sad, 1978–1982.
3. RO „Kristal” Zaječar, OOUR za grafičko-izdavačku delatnost – Zaječar, 1983–1987.
4. RO Štamparija „Bakar”; ŠIP ”Bakar” – Bor, 1987–1993..
5. MP „Grafomed” – Bor, 1994–1996. i 1998.
6. OD „Gutemberg” – Zaječar 1999.
7. „Kairos” – Zaječar, 1997–2013.
8. „Spasa” – Knjaževac 2013–

Izvor: Tmočki medicinski glasnik, 1976–2015; Vol. 1–40.

Slika 1. Prvi brojevi Timočkog medicinskog glasnika.
Image 1. The first issues of Timok Medical Gazette.Slike 2 i 3. Noviji primerci Timočkog medicinskog glasnika u vitrini
svečane sale Srpskog lekarskog društva u Beogradu.
Imagees 2 and 3. The latest issues of Timok Medical Gazette in the showcase
in the ceremony hall of Serbian Medical Society, Belgrade.

     
             
     
     
             
      Adresa autora / Corresponding address:
Željka Aleksić,
Služba za nuklearnu medicinu,
Zdravstveni centar Zaječar,
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija.
E-mail: lukaal@open.telekom.rs
Rad primljen: 19.9.2015.
Rad prihvaćen: 20.9.2015.
Elektronska verzija objavljena: 14.10.2015.
     
             
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace