Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Sažeci radova ] Indeks autora ]
       

XXIV TIMOČKI MEDICINSKI DANI
Gamzigradska Banja, 27-28. maj 2005.

PROGRAM
 

Kratki program

27.05.2005.

PLENARNA PREDAVANJA
sala A 10.00 - 11.00
Predsedništvo: Darko Vugdelija, Stanislav Tadić, Željka Aleksić

INTERNA MEDICINA I PNEUMOFTIZIOLOGIJA
sala A 13.30 - 16.30
Predsedništvo: Dušan Bastać, Andrija Milošević, Gordana Aleksić-Icić

PEDIJATRIJA
sala A 17.00 - 20.00
Predsedništvo: Miodrag Jolić, Lidija Pešić, Jordan Trokanović

HIRURGIJA, UROLOGIJA, ORTOPEDIJA
sala B 13.30 - 16.30
Predsedništvo: Ljubomir Panajotović, Srđan Đorđević, Jasna Strajnić

GINEKOLOGIJA
sala B 17.00 - 18.00
Predsedništvo: Miloš Kračunović, Ljubica Milošević, Lidija Petrović

STOMATOLOGIJA
sala B 18.30 - 19.30
Predsedništvo: Branislav Stojanović, Višica Vukadinović, Vesna Petković

28.05.2005.

HITNA POMOĆ I OPŠTA MEDICINA
sala A 09.00 - 11.30
Predsedništvo: Slađana Anđelić, Slađana Đergović, Miljan Jović

TRANSFUZIJA, ORL, DERMATOVENEROLOGIJA, MEDICINA RADA
sala A 12.00 - 13.30
Predsedništvo: Ivanka Milošević, Miljko Čikarić, Ružica Ristić

ISTORIJA MEDICINE
sala B 09.00 - 11.30
Predsedništvo: Srebrica Knežević, Dragoljub Zlatković, Petar Paunović

       
   

PROGRAM

27.05.2005.

 
    REGISTRACIJA GOSTIJU I KOKTEL DOBRODOŠLICE 08.00


UVODNA REČ 09.45

PLENARNA PREDAVANJA
10.00 - 11.00
Predsedništvo: Darko Vugdelija, Stanislav Tadić, Željka Aleksić

1. Prof DrVojkan Stanić: REKONSTRUKCIJA VELIKIH DEFEKATA ZIDA GRUDNOG KOŠA
2. Prof Dr Milutin Dačić: METODOLOGIJA IZRADE NAUČNOSTRUČNOG RADA
3. Ass Dr Ivan Marković: REFLUKSNA BOLEST JEDNJAKA

REZERVISAN TERMIN
(Prezentacije farmaceutskih kuća)

11:00h Pharmaswiss: MONOPRIL(FOSINOPRIL)
11:30h Krka: FROMILID (KLARITROMICIN)
12:00h Novartis: CONTAN I ELOXAM U FOKUSU

RUČAK 12.30-13.30
 
       
    SALA A

INTERNA MEDICINA I PNEUMOFTIZIOLOGIJA
13.30 - 16.30
Predsedništvo: Dušan Bastać, Andrija Milošević, Gordana Aleksić-Icić
 
       
    4. Joksimović Zoran: EOZINOFILNI GASTROENTERITIS-PRIKAZ SLUČAJA, Bor
5. Petrović Svetlana: TYREOIDITIS SUBACUTA DE QUERVAIN S. GRANULOMATOSUS - PRIKAZ SLUČAJA- Beograd
6. Puslojić Zoran: SINKOPA KAO PRVI I PONEKAD JEDINI SIMPTOM RAZNIH KARDIOLOŠKIH BOLESTI, Negotin
7. Bastać Dušan: ZAMKE I DILEME U INTERPRETACIJI STRES VIZUELIZACIO-NIH METODA U DIJAGNOZI I STRATIFIKACIJI PACIJENATA SA ANGINOM PECTORIS - PRIKAZI KARAKTERISTIČNIH SLUČAJEVA, Zaječar
8. Bastać Dušan: POUZDANOST KARDIJALNIH BIOMARKERA U DIJAGNOZI ISHEMIJSKE BOLESTI SRCA I SRČANE INSUFICIJENCIJE, Zaječar
9. Bastać Dušan: KLINIČKE I EHOKARDIOGRAFSKE KARAKTERISTIKE MIKSOMA SRCA SA PRIKAZOM RETKOG SLUČAJA DVOSTRUKE BIATRIJALNE LOKALIZACIJE MIKSOMA, Zaječar
10. Vujasinović-Stupar Nada: UPOREDNO ISPITIVANJE EFIKASNOSTI I PODNOŠLJIVOSTI NIMULID® (NIMESULID) I TENAPROST® (NIMESULID) TABLETA KOD BOLESNIKA SA GONARTROZOM I LUMBALNIM SINDROMOM, Beograd
11. Vugdelija Darko: SIMVASTATIN U PRIMARNOJ I SEKUNDARNOJ PREVENCIJI ISHEMIJSKE BOLESTI SRCA, Zaječar
12. Zastranović Lale: DEJSTVO ATORVASTATINA NA PROCES ATEROSKLEROZE A. SUBCLAVIAE SIN. - PRIKAZ SLUČAJA, Zaječar
13. Zastranović Lale: DISEKATNA ANEURIZMA AORTE - PRIKAZ SLUČAJA, Zaječar
14. Živković Stanislava: DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA TIP 1 DM I TIP 2 DM, Beograd
15. Živković Stanislava: NOVI TERAPIJSKI PRISTUP LEČENJU DIABETES MELLITUS-A, Beograd
16. Zdravković Marija: HIPERTIREOZA KOD BOLESNIKA SA TAHIARITMIJOM ABSOLUTOM, DILATIRANOM LEVOM PRETKOMOROM I SUMNJOM NA KORONARNU BOLEST - PRIKAZ SLUČAJA, Beograd
17. Zdravković Marija: DIJABETES, HIPERLIPOPROTEINEMIJA I GOJAZNOST - ZNAČAJ PRIMARNE I SEKUNDARNE PREVENCIJE U NASTANKU AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA, Beograd
18. Mitov Vladimir: PERUZIONA SCINTIGRAFIJA MIOKARDA U OTKRIVANJU LAŽNO POZITIVNIH NALAZA EKG TESTOVA FIZIČKIM OPTEREĆENJEM KOD ŽENA SA BOLOM U GRUDIMA PRI NAPORU, Zaječar
19. Stuparević Vojislava: ZASTUPLJENOST SUMNJI NA ZARAZNE BOLESTI PO ALERT-U U ZDRAVSTVENOM CENTRU NEGOTIN U 2004. GODINI, Negotin
20. Aleksić-Icić Gordana: PRIDRUŽENOST HRONIČNOG RINITISA KOD OBOLELIH OD BRONHIJALNE ASTME RADNOG STANOVNIŠTVA BORA Bor
21. Anđelković Slavica: PEF -DOBAR I JEDNOSTAVAN PARAMETAR ZA PRAĆENJE EFEKTA TERAPIJE IGK SMEDEREVO, Smederevo
22. Anđelković Slavica: KRETANJE VREDNOSTI FEVl TOKOM LEČENJA ASTHME IZAZAVANE NAPOROM, Smederevo
23. Stanković Goran: FIBEROPTIČKA BRONHOSKOPIJA NA GRUDNOM ODELENJU ZC ZAJEČAR - NAŠA PRVA ISKUSTVA, Zaječar
24. Ledina Miško: NEOPHODNOST OFTALMOLOŠKE KONTROLE ZA PACIJENTE LEČENE ETAMBUTOLOM, Sokobanja
25. Radovanović D.: ASPERGILLOMA PULMONUM INVASIVUM - PRIKAZ SLUČAJA, Beograd
26. Radovanović D.: PRIKAZ SLUČAJA: ATIPIČNI KARCINOID BRONHA, Beograd


PAUZA ZA KAFU
 
       
    PEDIJATRIJA
17.00 - 20.00
Predsedništvo: Miodrag Jolić, Lidija Pešić, Jordan Trokanović


27. Bogicić Srđan: PSIHOFIZIČKA I EMOCIONALNA ZRELOST DECE ZA UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE U OPŠTINI NEGOTIN, Negotin
28. Bogicić Srđan: VARICELE U DECE U OPŠTINI NEGOTIN TOKOM 2004. I 2005. GODINE, Negotin
29. Cokić Bojana: PUŠENJE I TRUDNOĆA, Zaječar
30. Cokić Bojana: HOLT-ORAMOV SINDROM-PRIKAZ SLUČAJA, Zaječar
31. Cokić Bojana: WILLIAMS-BEUREN SINDROM-PRIKAZ SLUČAJA, Zaječar
32. Markišić S.: POVEZANOST BMI I VREDNOSTI HEMOGLOBINA KOD DECE MLADJEG ŠKOLSKOG UZRASTA, Sokobanja
33. Šehić Igor: SPECIFIČNOSTI LEČENJA ADOLESCENATA I MLAĐIH ODRASLIH OSOBA SA UROĐENIM SRČANIM MANAMA, Beograd
34. Miodrag Jolić: CIRKUMCIZIJA - MODIFIKOVANA PLASTY BELL TEHNIKA, Zaječar
35. Trokanović Jordan: PRIKAZ MUŠKOG DETETA SA VIŠKOM X HROMOZOMA, Negotin
36. Veljković Slavica: STRUKTURA MORBIDITETA NOVOROĐENČADI LEČENE NA DEČIJEM ODELJENJU BOLNICE ZC „SVETI LUKA“ U SMEDEREVU, Smederevo
37. Veljković Slavica: POZITIVNA PORODIČNA ANAMNEZA - FAKTOR RIZIKA ZA RAZVOJNI POREMEĆAJ KUKA (RPK) U NOVOROĐENČADI, Smederevo
38. Pešić Lidija: EGZACERBACIJA HEMANGIOMA NAKON RESPIRATORNE INFEKCIJE- PRIKAZ SLUCAJA, Zaječar
39. Vasić Brankica: INFORMISANOST RODITELJA O POVIŠENOJ TELESNOJ TEMPERATURI DECE, Zaječar
40. Vasić Brankica: UČESTALOST AKUTNOG ZAPALJENJA SREDNJEG UVA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, KOD DECE U PRVE DVE GODINE ŽIVOTA, ROĐENE U PERIODU 1999 - 2003. GODINE U OPŠTINI ZAJEČAR, Zaječar
41. Jelenković Bratimirka: NASLEDNA SFEROCITOZA U JEDANAESTOGODIŠNJEG DEČAKA PRIKAZ SLUČAJA, Zaječar
42. Jelenković Bratimirka: UPOREDNI PRIKAZ NAPREDOVANJA U TELESNOJ MASI I DUŽINI U PRVE DVE GODINE ŽIVOTA EUTROFIČNE, HIPOTROFIČNE I HIPERTROFIČNE NOVOROĐENČADI ROĐENE U OPŠTINI ZAJEČAR U PERIODU 2000-2001.GODINE, Zaječar
43. Jelenković Bratimirka: HIPERTROFIČNA NOVOROĐENČAD U OPŠTINI ZAJEČAR U PERIODU 2000-2001.GODINA, Zaječar
44. Ružić Bojana: AKUTNI POLIRADIKULONEURITIS - PRIKAZ SLUČAJA, Zaječar
45. Jovanović Ljiljana: UČESTALOST AKUTNE UPALE SREDNJEG UVA KOD DECE U PRVE DVE GODINE ŽIVOTA HOSPITALIZOVANE U DEČJEM ODELJENJU Z.C. ZAJEČAR U ZAJEČARU U PERIODU 2000-2004 GOD., Zaječar
46. Jovanović Ljiljana: KLINIČKA SLIKA, TOK I PROGNOZA AKUTNE UPALE SREDNJEG UVA KOD DECE U PRVE DVE GODINE ŽIVOTA HOSPITALIZOVANIH U DEČJEM ODELJENJU Z.C. ZAJEČAR U ZAJEČARU U PERIODU 2000-2004 GOD., Zaječar
47. Jovanović Ljiljana: HIPOTROFIČNA NOVOROĐENČAD U OPŠTINI ZAJEČAR U PERIODU 2000-2001.GODINA, Zaječar
48. Milenković S.: SEZONSKE VARIJACIJE POJAVE MENARHE, Beograd
49. Vlajić Emil: DEČJA OKCIPITALNA EPILEPSIJA SA KASNIM POČETKOM (GASTAUT-OV SINDROM) - PRIKAZ SLUČAJA, Zaječar
50. Mitrović Nensi: USVOJENOST PREDLOGA KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA IZ SEOSKE SREDINE, Negotin
51. Stanković Danijela: KVALITET DOSTUPNE ZDRAVSTVENO-VASPITNE EDUKACIJE NEGOTINSKIH SREDNJOŠKOLACA, Negotin
 
       
    SALA B

HIRURGIJA, UROLOGIJA, ORTOPEDIJA
13.30 - 16.30
Predsedništvo: Ljubomir Panajotović, Srđan Đorđević, Jasna Strajnić


52. Bogdanović G.: TUMOR PHYLLODES - PRIKAZI SLUČAJEVA OPERISANIH U BORU, Bor
53. Đorđević S.: MALIGNOMI KOLONA I REKTUMA NA HIRURŠKOM ODELJENJU KNJAŽEVAC RETROSPEKTIVNA STUDIJA (1994-2005), Knjaževac
54. Đorđević S.: TRANSSFINKTERNA RESEKCIJA REKTUMA PO YORK-MASSONU, PRIKAZ SLUČAJA, Knjaževac
55. Kozarski Jefta: REKONSTRUKCIJE DOJKI POSLE MASTEKTOMIJE, Beograd
56. Kozarski Jefta: REKONSTRUKTIVNE METODE U ZBRINJAVANJU MEKOTKIVNIH DEFEKATA POTKOLENICE, Beograd
57. Maljković Igor: HIRURŠKO LEČENJE DEFEKTA KOŽE POGLAVINE POSLE ELEKTROKUCIJE - PRIKAZ SLUČAJA, Bor
58. Mitrinović Branislava: ATEROSKLEROZA KAO UZROK ANEURIZME ABDOMINALNE AORTE, Beograd
59. Narodović Ljubiša: KOMPLIKACIJE I UČESTALOST KONVERZIJA U LAPAROSKOPSKOJ HOLECISTEKTOMIJI ZA PERIOD 1999-2004.G. , Zaječar
60. Narodović Ljubiša: PRIMENA ANTIBIOTSKE PROFILAKSE U OPERACIJAMA HERNIJA ZA PERIOD 1999.-2004.GOD. Zaječar
61. Narodović Ljubiša: PRIKAZ SLUČAJA PLASTIKA TRBUŠNOG ZIDA KOD PACIJENATA SA INCIZIONOM VENTRALNOM HERNIJOM NAKON APENDEKTOMIJE, Zaječar
62. Narodović Ljubiša: ANTIBIOTSKA PROFILAKSA U LAPAROSKOPSKOJ HOLECISTEKTOMIJI ZA PERIOD 1999-2004.G. , Zaječar
63. Todorović Ljubinko: OPERATIVNE KOREKCIJE ČUKLJEVA (HALLUX VALGUS), Bor
64. Didić Živorad: PNEUMATSKA INTRAKORPORALNA LITOTRIPSIJA, Negotin
65. Dimitrijević Ninoslav: INCIDENCA KARCINOMA PROSTATE NA TERITORIJI OPŠTINE NEGOTIN I KLADOVO ZA ZADNJIH DESET GODINA, Negotin
66. Vuletić Desa: SINDROM URINARNOG TRAKTA, Beograd
67. Strajnić J.: SPIRALNI CT U EVALUACIJI BUBREZNE MASE, Zaječar
68. Marinković Miroljub: Ca PENISA-PRIKAZ SLUČAJA
69. Kožokić A: KLINIČKO-EPIDEMIOLOŠKA STUDIJA ADENOKARCINOMA PROSTATE NA UROLOŠKOJ KLINICI KBC KRAJOVA, Rumunija
70. Lučić Novica: VENTRALIZACIJA PATELE U LEČENJU RETROPATELARNOG BOLA, Zaječar
71. Cokić Miroslav: IMLANTATIO ENDOPROTHESIS U SPINAL-EPIDURAL ANESTEZIJI, Zaječar
72. Cokić Miroslav: OTEŽANA ORALNA INTUBACIJA, Zaječar
73. Cokić Miroslav: ANESTEZIOLOŠKI PROBLEM KOD POVREDE LICA, Zaječar

PAUZA ZA KAFU
 
       
    GINEKOLOGIJA
17.00 - 18.00
Predsedništvo: Miloš Kračunović, Ljubica Milošević, Lidija Petrović

74. Korkocić Dejan: OMNIBUS ZA EKTOPIČNU TRUDNOĆU - MOŽEMO LI JE UVEK PREPOZNATI, Kladovo
75. Kračunović Miloš: ENDOUTERINO DOBIJANJE MATERIJALA ZA CITO, HISTO, MIKROBIOLOŠKO I IMUNOLOŠKO ISPITIVANJE
76. Mihajlović Nada: KONZERVATIVNO ZBRINUTA PERFORACIJA MOKRAĆNE BEŠIKE PRILIKOM REVIZIJE MATERIČNE ŠUPLJINE, Negotin
77. Mihajlović Nada: SIFILIS NA AKUŠERSKOM ODELJENJU ZC NEGOTIN U PERIODU OD 1992. GOD DO 2005. GOD, Negotin
78. Milenković Miomir: UPOREDNI PREGLED UČESTALOSTI KONGENITALNIH ANOMALIJA KOD DECE RODJENE U LESKOVAČKOM PORODILIŠTU, Leskovac
79. Petrović Lidija: MENOPAUZALNA TRANZICIJA, PERIOD U ŽIVOTU ŽENE KOJI BRZO DODJE,DUGO TRAJE I KAKO GA KVALITETNO PROŽIVETI., Kladovo
80. Kalinović Dragoslav: UČESTALOST BLIZANAČKIH TRUDNOĆA NA GINEKOLOŠKO - AKUŠERSKOM ODELJENJU U ZAJEČARU U PERIODU 1995. - 2004. Zaječar
81. Puslojić Jevrosima: OBOLJENJA SA SLIKOM AKUTNOG ABDOMENA U GAO NEGOTIN (2000 - 2004. GOD.), Negotin
82. Puslojić Jevrosima: SISTEMATSKI PREGLEDI ŽENA U GAO NEGOTIN 2002. - 2004., Negotin
83. Dimitriev Svetlana: KOŽA KAO NEUOBIČAJENO MESTO DISEMINACIJE PRIMARNOG MALIGNOG TUMORA GRLIĆA MATERICE - PRIKAZ SLUČAJA, Bor
84. Najdanović - Mandić Vera: UČESTALOST CERVIKALNIH NEOPLAZIJA, OPERATIVNO LEČENIH I STAROSNA DISTRIBUCIJA PACIJENTKINJA, Zaječar
PAUZA ZA KAFU
 
       
    STOMATOLOGIJA
18.30 - 19.30
Predsedništvo: Branislav Stojanović, Višica Vukadinović, Vesna Petković

85. Marković Ivan: ORALNA PATOLOGIJA ŠKOLSKE DECE OPŠTINE PRIJEPOLJE, Prijepolje
86. Milić Marija: PREGLED RASPROSTRANJENOSTI KARIJESA KOD UČENIKA I RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA U PERIODU 1974-2004, Zaječar
87. Mišić Dragan: UKLANJANJE EKSTRAORALNE FISTULE BUKALNE REGIJE NASTALE KAO POSLEDICA PRISUTNE HRONIČNE INFEKCIJE OD ZAOSTALIH KORENOVA BOČNIH ZUBA U DONJOJ VILICI, Bor
88. Petković Vesna: SAVREMENI TRENDOVI U STOMATOLOŠKOJ PROTETICI, Zaječar
89. Rašeta-Šnjegota Sonja: KLINIČKA EVALUACIJA ORALNE HIGIJENE U DECE PODVRGNUTE ORTODONTSKOM TRETMANU, Beograd
90. Tomić Snežana: UTICAJ REKLAMA ZA STOMATOLOŠKE PREPARATE NA FORMIRANJE MIŠLJENJA O NJIMA, Knjaževac
91. Stojanović S.: PROTETSKA HIPERPLAZIJA SLUZOKOŽE, Zaječar
92. Mikić Vesna: STANJE ZDRAVLJA PRVOG STALNOG MOLARA KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA , Zaječar

U pauzama između sesija su organizovane i poster prezentacije

21:00 SVEČANA VEČERA
 
       
       
    28.05.2005.

SALA A

HITNA POMOĆ I OPŠTA MEDICINA
09.00 - 11.30
Predsedništvo: Slađana Anđelić, Slađana Đergović, Miljan Jović

93. Anđelić Slađana: SRČANI ZASTOJ ASTMATIČARA NAKON KONZUMIRANJA GUARANE, Beograd
94. Milićević Mirjana: SPREČITE UBICU BR .1 !!!, Zaječar
95. Jović Miljan: POGLED U OGLEDALO - KOLIKO ZAISTA POZNAJEMO PRVU POMOĆ?, Zaječar
96. Jolić Aleksandar: ŠTA JE HITNO U HITNOJ?, Zaječar
97. Milosavljević Igor: EDEM PLUĆA - URGENTNO ZBRINJAVANJE, Knjaževac
98. Vasilijić Negovan: PREHOSPITALNI TRETMAN AKUTNOG TROVANJA OPIJATIMA, Knjaževac
99. Jović Ljiljana: KARDIOPULMONALNA REANIMACIJA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE NA TERENU - IZAZOVI, OPREMLJENOST, NEDOSTACI - PRIKAZ SLUČAJA, Zaječar
100. Protić Miloš: BOL U GRUDIMA NEKARDIJALNOG POREKLA U ISPITIVANOJ GRUPI, Zaječar
101. Stanković Ivana: JEDAN SLUČAJ POLIRADIKULONEURITISA, Bela Palanka
102. Milošević Brankica: HIPERTENZIJA KAO FAKTOR RIZIKA ZA POJAVU APOPLEKSIJE, Knjaževac
103. Milošević Brankica: UČESTALOST MALIGNIH BOLESTI KOD PACIJENATA ZDRAVSTVENE STANICE KALNA, Knjaževac
104. Paunović Miroslava: MALIGNA OBOLJENJA NA TERITORIJI OPŠTINE KNJAŽEVAC U PERIODU OD 2000-2004. GODINE, Knjaževac
105. Perišić Dragan: UPOREĐIVANJE POJAVE UČESTALOSTI METASTAZA KOD UZNAPREDOVALOG KARCINOMA DOJKE LEČENIH RAZLIČITIM HEMIOTERAPIJSKIM PROTOKOLIMA, Gornji Milanovac
106. Perišić Dragan: HEMATOLOŠKA TOKSIČNOST CITOSTATIKA, Gornji Milanovac
107. Sapundžić Dragan: INCIDENCA RAKA DOJKE U JABLANIČKOM OKRUGU ZA PERIOD 1997-2004, Leskovac
108. Caranović Ljubica: STRES KAO FAKTOR RIZIKA, Beograd
109. Cvetković Zoran: ANALIZA POSEĆENOSTI WEB SAJTA TMG, Beograd
110. Vlajić Emil: TIMOČKI MEDICINSKI DANI KROZ BROJEVE (TMD STATISTIKA OD 2000 DO 2004.)


PAUZA ZA KAFU
 
       
       
    TRANSFUZIJA, ORL, DERMA, MEDICINA RADA
12.00 - 13.30
Predsedništvo: Ivanka Milošević, Miljko Čikarić, Ružica Ristić

111. Milošević I.: PRIKAZ POTROŠNJE KRVI I PLAZME U ZDRAVSTVENOM CENTRU ZAJEČAR, Zaječar
112. Paraskijević Biljana: DIREKTNI ANTIGLOBULIN TEST U TRANSFUZIOLOŠKOJ PRAKSI, Negotin
113. Todorović-Kazimirović B.:ULOGA SLUŽBE ZA TRANSFUZIJU U PRENATALNOJ ZAŠTITI ŽENA, Negotin
114. Trailović Nada: MORBUS DARIER-WHITE- PRIKAZ DVA SLUČAJA, Zaječar
115. Paunović Velibor: RAZLIČITI ORL PROBLEMI U DECE, Knjaževac
116. Veljković Marina: ALOPECIJA AREATA I DENTOGENA ŽARIŠTA, Leskovac
116. Gurginov Maja: POVREDE NA RADU NA TERITORIJI OPŠTINE KNJAŽEVAC U PERIODU OD 2002-2004. GODINE, Knjaževac
118. Perić Jelena: NAJČEŠĆA OBOLJENJA KAO UZROK OBRADE ZA IPK U SLUŽBI MEDICINE RADA U 2004.GODINI, Knjaževac
 
       
       
    SALA B

ISTORIJA MEDICINE I ZDRAVSTVENE KULTURE
09.00 - 11.30
Predsedništvo: Srebrica Knežević, Dragoljub Zlatkovič, Petar Paunović

119. Dedić Dragoslav: KUGA U SRBIJI 1837. GODINE, Jagodina
120. Marković Zoran: PRVA OKRUŽNA BOLNICA U JAGODINI, Jagodina
121. Đokić Danica: LEKOVITI IZVORI U BRANIČEVSKOM KRAJU, Požarevac
122. Knežević Srebrica: DECA U NAUČNOM OPUSU Prim dr MILORADA DRAGIĆA, Beograd
123. Stanojlović Ninoslav: SANITETSKI MAJOR DR ALEKSANDAR VERMINSKI (1811-1876) DUGOGODIŠNjI HIRURG VOJNE BOLNICE U ĆUPRIJI, Ćuprija
124. Tanić Dejan: RAD DR JOSIFA PANČIĆA U JAGODINI, Jagodina
125. Tanić Dejan: ULOGA OKRUŽNIH FIZIKUSA NA STVARANJU ZDRAVSTVENE KULTURE U JAGODINSKOM OKRUGU U PRVOJ POLOVINI 19. VEKA. Jagodina
126. Knežević Srebrica: DECA U NASTOJANJU KA OZDRAVLJENJU - VREDNOSNA ORIJENTACIJA MALOLETNIH DEVOJČICA, Beograd
127. Paunović Petar: UČITELJI - ZDRAVSTVENI ZADRUGARI NA PODRUČJU TIMOČKE KRAJINE IZMEĐU I I II SVETSKOG RATA, Rajac
128. Živković Jasmina: KOLO SRPSKIH SESTARA U KORIST OČUVANjA NARODNOG ZDRAVLjA, Požarevac
129. Pavlović Trifun: LEKAR U SRPSKIM PREZIMENIMA, BEOGRAD
130. Zlatković Dragoljub: TEMATSKI REČNIK TRADICIONALNE MEDICINE U PIROTSKOM KRAJU, Pirot
131. Živković Gordana: MAJČINA DUŠICA - NARODNI LEK, Zaječar
132. Rajić Aleksandar: KOSA, Beograd
133. Ljubiša Rajković Koželjac: PRIMERI HOMEOPATSKE MEDICINE U ETNOMEDICINI TIMOČKE KRAJINE, Zaječar
134. Čukić Goran: PRE I POSLE 1870. GODINE, Berane
135. Čukić Goran: KULTURNI ODNOS PREMA BOLESNIKU, Berane
136. Čukić Goran: TERENSKI EPIDEMIOLOŠKI EKSPERIMENT - NAŠI PRIMERI, Berane
137. Petar Paunović: ZDRAVSTVENE MINIJATURE ZA TV, Zaječar

U pauzama između sesija su organizovane poster prezentacije radova.
 
       
       
Sažeci radova ] Indeks autora ]

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design