Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2014     Volumen 39     Supplement 1
     
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
             
   

XXXIII Timočki medicinski dani
Zaječar, 17-18. maj 2014.

Radovi - Zbornik sažetaka

Sesija

Konzervativna medicina
Poster prezentacije

     
 
 
     
 

Spisak radova

       
 
 
     
      Trajanje dijabetesne ketoacidoze pri primeni savremenih terapijskih algoritama

Milan Đorđević(1), Milan Jelenković(2), Dragana Mitrović(3)
(1)DOM ZDRAVLJA JAGODINA, SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI, (2)ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC, ODELJENJE ZA PRIJEM I ZBRINJAVANJE URGENTNIH STANJA OJ OPŠTA BOLNICA, (3)ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC, SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE DECE SA MEDICINOM SPORTA I SAVETOVALIŠTEM ZA MLADE

UVOD: Dijabetesna ketoacidoza (DKA) predstavlja najučestaliju i najtežu akutnu komplikaciju dijabetesa, sa visokom stopom morbiditeta praćenu hiperketonemijom, hiperglikemijom i metaboličkom acidozom. DKA je težak metabolički poremećaj koji označava krajnje neregulisani dijabetes praćen nedostatkom insulina (apsolutnim ili relativnim) koji zahteva hitno lečenje.
CILJ RADA: Sagledati pacijente hospitalizovane zbog DKA u periodu od 4 meseca i konstatovati koliko je vremena potrebno za normalizaciju gasnih analiza krvi kod naših pacijenata prema savremenim terapijskim protokolima.
MATERIJAL I METODI RADA: Retrospektivnim ispitivanjem je obuhvaćen 21 pacijent sa dijagnozom DKA koji su lečeni po protokolu za ketoacidozu. Korišćeni su podaci iz protokola jedinice za intenzivnu negu klinike za endokrinologiju KC Niš kao i istorija bolesti pacijenata u periodu 1.11.2013 - 28.2.2014. Ispitivanje je rađeno prema demografskim, antropometrijskim podacima i laboratorijskim parametrima.
REZULTATI: Dobijeni rezultati pokazuju sledeće: broj muških pacijenata 33,3% sa prosečnom starošću 57,43 a ženskih pacijenata 66,7% sa prosekom godina 48,86. Ukupno 51,71 (22-91). Prosečne vrednosti glikemije na prijemu 25,26mmol/l (14,7-43,5); pH 7,15 (6,89-7,3); bikarbonati 11,3(3,7-18); ketonurija sa 2+. Dužina lečenja dijabeta 15,09 (1-30) godina; broj obolelih sa dijabetom tip 2 iznosio je 52,38%, dok je sa tipom 1 bilo 47,62% bolesnika; trajanje hospitalizacije 7,76 (3-13) dana. Potrebno vreme izlaska pacijenata iz ketoacidoze tj porast pH>7,3 i HCO3>15 je 16,01 (3,5-52) sati. Vreme potrebno za uključenje GIK (glukoza,(insulin) i kalijum) rastvora u terapiju je 4,68 (2-14) sati. Vrednost glikemije pri uključenju GIK rastvora 10,71mmol/l. Najučestaliji precipitirajući faktor ulaska u DKA je infekcija 52,38%, zatim izostanak insulina iz terapije 38,09%, dok su ostali uzroci 9,52%. Dužina prethodnog lečenja dijabetesa nije od presudnog značaja za pojavu DKA. Sa starošću raste potrebno vreme za izlazak pacijenata iz acidoze, a kod njih je i hospitalizacija trajala duže. Nisu primećene signifikantne statističke razlike u biohemijskim parametrima pojedinih grupa bolesnika. Bilo je pacijenata koji su sa relativno blago povišenim vrednostima glikemije upadali u acidozu. Na porast mortaliteta najviše utiču starost, klinička prezentacija bolesti i komorbiditeti.
ZAKLJUČAK: U pristupu pacijenata sa ketoacidozom rukovodimo se savremenim terapijskim algoritmima. Najkorisniji parametri u praćenju pacijenata su vrednost glikemije, acidobazni status i bikarbonati uz ostale laboratorijske i kliničke parametre. Za normalizaciju acidobaznog statusa naših pacijenata bilo je u proseku potrebno 16,01 sati. Pokazano je da terapija u našem slučaju koja se sprovodi po savremenim protokolima daje rezultate koje ti protokoli indikuju. U prevenciji treba staviti akcenat na edukaciju javnosti i zdravstvenih radnika i podići svest o dijabetesu i njegovim komplikacijama. Ključne reči: Ketoacidoza, acidobazni status, praćenje, prosek
e-mail: milan_mdj@hotmail.com 
 

Sniženje vrednosti glikoziranog hemoglobina kombinovanjem metformina i repaglinida u terapiji dijabetesa tipa 2

Biljana Vukašinović
DOM ZDRAVLJA GORNJI MILANOVAC

UVOD: Prema preporukama ADA iz 2012.godine, zlatni standard u lečenju dijabetesa tipa 2 jeste metformin i to je prvi lek koji uvodimo u terapiju onda kada higijensko- dijetetske mere ne daju rezultate.Posle tri meseca terapije, ako evaluacija terapijskog uspeha nije povoljna, odlučujemo se za uvođenje drugog leka, a taj drugi lek je odluka lekara praktičara. Najčešće je to sulfonil ureja ili njoj sličan lek.
CILJ: Poređenje terapijskog uspeha i rezultati u lečenju dijabetesa tipa 2 sa metforminom i kombinacijom metformina i repaglinida.
MATERIJAL I METODI RADA: Praćeno je 30 pacijenata koji su dijabetičari tip 2, lečeni preko dve godine metforminom. Svima je u terapiju uveden repaglinid. Obavljene su četiri posete, prilikom kojih su određivane vrednosti glikoziranog hemoglobina A1C. Glikozirani hemoglobin je određivan u laboratoriji Doma Zdravlja. REZULTATI RADA: Posle prvih poseta pacijenata, posle tromesečne terapije metforminom u dozi od 2 do 3 grama dnevno, prosečna vrednost HGA1C bila je 8,7 %.Tada je kod 20 pacijenata uveden repaglinid u dozi od 0,5 grama tri puta dnevno pred glavne obroke. Deset pacijenata je nastavilo sa uzimanjem samo metformina. U drugoj poseti prosečan HGA1C za pacijente na metforminu bio je 8,6%, a na kombinovanoj terapiji 7,4%. Posle devet meseci prosečan HGA1C za pacijente na monoterapiji bio je 8,5%, dok je kod kombinovane terapije bio 6,9%. Posle godine dana HGA1C kod pacijenata na metforminu bio je i dalje 8,5%, a kod kombinovane terapije 6,8%.
ZAKLJUČAK: Rezultati merenja glikoziranog hemoglobina ukazuju na bolju kontrolu glikemije kod dijabetičara lečenih kombinovanom terapijom, sekretagogom i senzitajzerom Ključne reči: glikozirani hemoglobin, metformin, repaglinid.
e-mail: drbijanagm@gmail.com


Postprandijalna glikemija kao prediktor mikrovaskularnih komplikacija

Biljana Vukašinović
DOM ZDRAVLJA GORNJI MILANOVAC

UVOD: RIAD studija je potvrdila da je nivo glikemije bitan uzrok promena na krvnim sudovima. Povišena glikemija povećava trombogenezu, adherenciju ćelija, dislipidemiju, pojavu proinflamatornih citokina i adipocitokina i tako dovodi do oštećenja endotela krvnih sudova i zadebljanja sloja intima - medija. Poseban akcenat stavljen je na PPG kao najvažniji prediktor oštećenja krvnih sudova.
CILJ:Pokazati kako PPG povećava rizik od mikrovaskularnih promena na oku kod dijabetičara tipa 2.
MATERIJAL I METODI RADA:Praćeno je 50 dijabetičara koji se leče oralnim antidijabeticima i merena je PPG posle glavnih obroka (3 puta dnevno). Iz tih rezultata izračunata je aritmetička sredina. Na 3 meseca meren je i glikozirani hemoglobin A1C1. Pacijenti su praćeni 9 meseci, konsultovani su oftalmolozi sekundarnog i tercijernog nivoa zdravstvene zaštite, kao i nefrolog.
REZULTATI: Od 50 dijabetičara, 29 je imalo retinopatiju i to su oni koji su imali nivo PPG preko 10,1 mmol/l. Od njih 20 je imalo LFC u regionalnom zdravstvenom centru i to na oba oka. Pacijenti koji su imali PPG ispod 10 mmol/l nisu imali retinopatiju. Osim toga, 5 pacijenata je imalo operaciju katarakte jednog oka, a jedan pacijent oba oka. Nefropatiju je imao jedan pacijent i to sa PPG 11,9 mmol/l.
ZAKLJUČAK: PPG je prediktor mikrovaskularnih komplikacija. Pacijenti sa povišenom fasting glikemijom nisu toliko u opasnosti od komplikacija na krvnim sudovima. Ključne reči: PPG, retinopatija, nefropatija
e-mail: drbiljanagm@gmail.com


Implementacija kliničkog puta za dijabetes melitus

Slađana Milošević, L. Hristov Mitić, S.Antonijević
DOM ZDRAVLJA NIŠ

UVOD: Nakon učestvovanja na dvodnevnoj radionici o kliničkim putevima 23. i 24.03.2011.godine u Beogradu, tim za izradu i implementaciju Kliničkog puta za prevenciju komplikacija dijabetes melitusa u Domu zdravlja Niš, upoznao je članove tima sa definicijom, ulogom i značajem kliničkog puta u zdravstvenom sistemu. METOD: Registrovani su indikatori za obim i kvalitet obrade bolesnika, kao i analiza podataka, praćena preko zdravstvenih karona i izveštaja odgovarajućih specijalista.
CILJ: Započeti sa pilotiranjem po uzoru na klinički put Doma zdravlja Savski Venac. U pilotiranje je uključeno četiri lekara i 50 pacijenata uzetih slučajnim uzorkom, i praćenih godinu dana od 10.05.2011.Ciljna grupa: oboleli od dijabetesa oba pola, oba tipa dijabeta, uzrasta od 19 do 80 godina.
REZULTATI: Među obolelima bilo 49 obolelih od DM tip 2, i 1 oboleli od DM tipa 1. 3 pacijenta na nemedikamentnoj terapiji dijetom i fizičkom aktivnošću, 29 na terapiji oralnim hipoglikemicima i 18 na terapiji insulinom.
Indikatori: Laboratorijske analize (glikemija,Hb Ac,urea, kreatinin, urin, lipidogram), Antropometrijska merenja (TT,TV,OS,BMI), Opšti pregled, Krvni pritisak, EKG, Pregled stopala
Odstupanja: 66% obolelih uradilo je HbA1c i to najčešće na 7 meseci; antropometrijska merenja prisutna su u oko 50% pacijenata i rađena su u proseku na 10 meseci. Potiču iz otpusnih listi sa Klinike za endokrinologiju; 14% pacijenata nema opisan EKG; Pregled stopala je obavljen kod 18% pacijenata i to mahom po iskazivanju tegoba od strane pacijenta; nedovoljna edukacija u vezi samokontrole (38%), dok samo 24% pacijenata vrši samokontrolu; ostala edukacija se sprovodi u visokom procentu, ali nemamo uvid u njen obim; nedovoljan skrining komplikacija i to naročito za dijabetesno stopalo-28%, retinopatiju - 60%, polineuropatiju - 68%: regulacija glikemije je kod 46% bila dobra, lipida kod 32%, a krvnog pritiska kod 56% dijabetičara.
ZAKLJUČAK: Da se većina ili svi dijabetičari kontrolišu na način predviđen nacionalnim vodičem(u istom obimu i predviđenom dinamikom)Da se postigne bolja regulacija:glikemije,lipidograma i krvnog pritiska.Da terapija bude prilagođena novim algoritmima i na vreme primenjena naročito što se tiče rane insulinizacije.Bolja edukacija bolesnika o ishrani,fizičkoj aktrivnosti i naročito o samokontroli. Blagovremeno otkrivanje komplikacija i optimalno lečenje
e-mail: lmitic@yahoo.com


Arterijska hipertenzija kod pacijenata hitne pomoći

Emilio Miletić, Dragana Mitrović, Saša Mihajlović, Mladen Timilijić
ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC

CILJ RADA je da pokaže učestalost arterijske hipertenzije kod pacijenata Službe hitne medicinske pomoći Zdravstvenog centra Knjaževac, njenu zastupljenost u odnosu na starosno doba i pol pacijenata, zastupljenost stepena težine arterijske hipertenzije kod pacijenata i zastupljenost pojedinih grupa medikamenata u lečenju arterijske hipertenzije.
Za ispitivanje su korišćeni podatci dobijeni iz protokola ambulantnih pregleda Službe hitne medicinske pomoći Zdravstvenog centra Knjaževac. Ispitivanje je obuhvatilo sve osobe koje je autor ovog rada pregledao u ovoj službi u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine, sa osvrtom na osobe kod kojih je dijagnostifikovana arterijska hipertenzija.
Arterijska hipertenzija je bila zastupljena kod 14,30% pacijenata, od ukupno 1168 osoba koje sam pregledao u periodu od jedne godine u Službi hitne pomoći.
Starosna struktura osoba sa arterijskom hipertenzijom je sledeća: 57,48% osoba je bilo starije od 60 godina, 35,93% osoba je bilo staro od 41 do 60 godina, 6,59 % osoba je bilo staro od 21 do 40 godina i nijedna osoba (0%) nije bila stara manje od 21 godine.
Arterijska hipertenzija je bila zastupljena kod 65,87% osoba ženskog pola i kod 34,13 % osoba muškog pola. Arterijska hipertenzija u odnosu na stepen težine, procenjen u odnosu na vrednosti sistolnog odnosno dijastolnog krvnog pritiska, je bila zastupljena: kod 28,74 % osoba sa I stepenom, kod 43,71 % osoba sa II stepenom i kod 27,55% osoba sa III stepenom.
Medikamenti korišćeni u lečenju osoba sa arterijskom hipertenzijom su najčešće primenjivani kombinovano i to kod 78 osoba diuretici, kod 72 osobe ACE-inhibitori, kod 62 osobe Ca-antagonisti, kod 54 osoba beta-blokatori, kod 20 osoba nitrati i kod 52 osobe drugi medikamenti.
Arterijska hipertenzija je često prisutna kod pacijenata hitne pomoći. Osobe sa arterijskom hipertenzijom su najčešće bile starije od 60 godina. Arterijska hipertenzija je češće bila prisutna kod osoba ženskog pola. Pacijenti su najčešće imali II stepen arterijske hipertenzije. Najčešće korišćeni medikamenti za lečenje arterijske hipertenzije su bili diuretici, ACE-inhibitori i Ca-antagonisti. Ključne reči: arterijska hipertenzija, zastupljenost, pacijenti.
e-mail:mileticemj@gmail.com


Bisoprolol i nebivolol u monoterapiji kod pacijenata sa novodijagnostiokovanom hipertenzijom

Milan Nikolić
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA "ŽELEZNICE SRBIJE" BEOGRAD

UVOD: Beta blokatori predstavljaju široko primenjivanu grupu antihipertenzivnih lekova. Poslednjih godina je uloga beta blokatora kao antihipertenziva prve linije postala predmet mnogih analiza.
CILJ: Cilj ovog istraživanja je bio da ispita antihipertenzivnu efikasnost i sigurnost bisoprolola i nebivolola primenjenih u monoterapiji kod pacijenata sa novodijagnostikovanom arterijskom hipertenzijom.
MATERIJAL I METODI RADA: Tridesetjedan nov hipertoničar (20 muškaraca, prosečna starost 52,7±9,1 god.) sa blagom do umereno teškom hipertenzijom je u terapiji dobijao ili 5 mg bisoprolola (n=18) ili 5 mg nebivolola (n=13) jednom dnevno u trajanju od tri meseca. Pacijentima su urađeni fizikalni pregled i biohemijske analize krvi na početku i tokom tromesečnog perioda, kroz tri kontrolna pregleda. Praćena je i pojava eventualnih neželjenih efekata.
REZULTATI: Oba antihipertenziva su proizvela značajnu i približno istu redukciju sistolnog i dijastolnog krvnog pritiska i srčane frekvence. U grupi hipertoničara na bisoprololu, prosečne vrednosti sistolnog i dijastolnog krvnog pritiska su značajno smanjene sa početnih 154/95 mm Hg na 135/81 mm Hg zabeleženih na kraju istraživanja i sa 151/92 mm Hg na 137/83 mm Hg kod pacijenata koji su dobijali nebivolol (p<0,0001 za oba antihipertenziva). Registrovano je značajno smanjenje srčane frekvence kod oba antihipertenziva (p<0,001). Nastale razlike između ova dva iapitivana beta blokatora nisu bile statistički značajne. Uspeh monoterapije bisoprololom i nebivololom je utvrđen kod više od 70% hipertoničara, dok je kod ostalih hipertoničara, zbog nereagovanja na sprovedenu terapiju, morao biti uključen još jedan antihipertenziv. Tokom terapije nije došlo do značajnih promena u vrednostima biohemijskih analiza, niti su prijavljeni bilo koji neželjeni efekti.
ZAKLJUČAK: Dobijeni rezultati sugerišu da su bisoprolol i nebivolol efikasni i sigurni antihipertenzivni lekovi za monoterapiju umerene i srednje teške hipertenzije. Dnevna doza od 5 mg je sasvim prihvatljiva za najveći broj hipertoničara.
Ključne reči: beta blokatori, bisoprolol, nebivolol, hipertenzija, terapija, neželjeni efekti
e-mail: milangale@sbb.rs


Epilepsy after ischaemic stroke

Rushit Jashari
FACULTY OF MEDICINE PRIŠTINA, DEPARTMENT OF NEUROLOGY

RESUME: Epilepsy is a paroxysmal temporary brain disorder that happens suddenly and stops spontaneously with the tendency of repetition. Special and complicated problem are epilepsies caused by AVCs.
THE GOAL: The goal of this study is to analyze cases with epilepsy caused by ischenic AVCs, nature of AVC according to pathology and to determinate the rate between genders and residency of cases with AVC accompanied with epilepsy.
MATERIALS AND METHODS: source of data’s were hospitalized patients in the Clinic of Neurology during the one five year period of time.
RESULTS: From the general number of cases with ischemic AVC in total 1450 cases, 151 of them were accompanied with epilepsy. According to the gender, male gender was more attacked. Taking in consideration the residency factor, bigger number were from rural areas in comparison with urban ones.
CONCLUSION: Epilepsy caused by AVCs presents a special problem for the society. Expect the care that lives a lifelong invalidity to the large number sick of cases, also requires a special treatment from epilepsies caused as a consequence of brain stroke.
The age of beginning the disease is more often seen in older ages. Diagnose is established based in clinical examinations and neuroimagery examinations (EEG, CT, MRI).
Key words: Brain ischemic vascular accidents (ischemic AVC), epilepsy, EEG (Electroencephalography), CT (Computerized tomography), MRI (Electro magnetic resonance).
e-mail:rushit_jashari@hotmail.com


Da li jednostavni klinički parametri mogu biti prediktori ishoda medikamentne tirosupresivne terapije kod pacijenata sa Grejvsovom bolešću

Aleksandar Aleksić (1), Željka Aleksić (2), Saška Manić (3), Vladimir Mitov (1),
Aleksandar Jolić (1), Dušan Vešović (4)

1) ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, ODELJENJE INTERNE MEDICINE, (2) ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, SLUŽBA ZA NUKLEARNU MEDICINU,
(3) ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, ODELJENJE NEUROLOGIJE, (4) DOM ZDRAVLJA BEL MEDIC, BEOGRAD

Grejvsova bolest (GB) je organ specifična autoimuna bolest koju karakteriše hipertiroidizam sa difuznom strumom i prisustvo ekstratiroidnih manifestacija, kao što je tiroidna oftalmopatija. Medikamentna tirosupresivna terapija (MTT) je inicijalna terapija GB. Po prekidu terapije tionamidima, recidivi bolesti se najčešće ispoljavaju prvih meseci po prekidu terapije.
CILJ RADA je bio da se utvrdi značaj jednostavnih kliničkih parametara kao što su pol, starost, pozitivna porodična anamneza tirodinih oboljenja, prisustvo i težina oftalmopatije i težina kliničke slike na početku bolesti, za predviđanje nastanka remisije tokom medikamentne tirosupresivne terapije.
MATERIJAL I METOD. Prospektivna studija je obuhvatila 106 uzastopnih pacijenata sa novootkrivenom GB, 21 muškog pola (19,81%) i 85 ženskog pola (18,19%), kojima je započeta MTT i na početku bolesti registrovani klinički podaci od interesa. Prosečna staros tmuškaraca iznosila je 50,47 godina, a žena 42,74 godine. Nakon perioda praćenja od 12 meseci, pacijenti su podeljeni u dve grupe prema odgovoru na MTT, na pacijente koji su postigli remisiju i pacijente koji nisu postigli remisiju.
REZULTATI. Nije nađena statistički značajna razlika, u odnosuna pol, starost, porodičnu anamnezu, težinu kliničke slike na početku bolesti, nivo FT4 i FT3 na početku bolesti i prisustvo i težinu oftalmopatije na početku bolesti, između grupe pacijenata koji su ušli u remisiju i onih koji nisu
ZAKLJUČAK: Zaključujemo da jednostavni klinički parametri utvrđeni na početku Grejsove bolesti, kao što su pol, starost, pozitivna porodična anamneza, težina kliničke slike i prisustvo i težina oftalmopatije, nemaju značaj kao prediktori ishoda medikamentne tirosupresivne terapije.
Ključne reči: Gejvsova bolest, medikamentna tirosupresivna terapija, remisija, prediktivni faktori
e-mail: lukaal@ptt.rs


Pogrešna procena ili pogrešna informacija

Atila Gondoš(1), Aleksandar Ćirić(2), Milena Jokšić Zelić(1), Ankica Vasić(1), Eva Benarik(1) Laura Kadaš (1)
(1) DZ BEČEJ,SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI,BEČEJ,(2) MEDICINSKI FAKULTET

CILJ: Cilj rada je prikaz zastupljenosti poziva prvog reda hitnosti u službi hitne medicinske pomoći DZ Bečej kao i prikaz zastupljenosti poziva svrstanih u prvi red hitnosti za koje se ispostavilo,nakon intervenisanja ekipe,da to nisu.
MATERIJAL I METODE: Podaci u retrospektivnoj studiji uzeti su iz protokola terenske službe HMP, pregledanih pacijenata za period 01.01.2013-31.12.2013.
REZULTATI: U službi Hitne medicinske pomoći DZ Bečej za 2013. god. ukupno je na terenu pregledano 3050 pacijenata. Od toga 25% je svrstano u pozive prvog reda hitnosti. Od ukupnog broja pregledanih za oko 25% se ispostavilo da nije bilo indikacija za izlazak ekipe na teren. U oko 2/3 tih pregleda radilo se o pacijentima ženskog pola, najčešća je akutna reakcija na stres (F43), 35% su u osnovi bila hronična oboljenja a u 35% slučaja nije ordinirana nikakva terapija.
ZAKLJUČAK: Da bi se smanjilo angažovanje ekipa službe hitne medicinske pomoći a u slučajevima kada to nije indikovano, potrebna je šira edukacija stanovništva vezano za kontakt sa SHMP, praćenje instrukcija kao i davanje traženih i adekvatnih podataka. Bolja edukacija dispečera koji primaju poziv. Sve to bi omogućilo bolji rad službi i znatno smanjila troškove.
Ključne reči: Prvi red hitnosti, dispečer, indikovanost poziva


Ispitivanje vidne oštrine malog deteta - naša iskustva

(1) Vinka Repac,(2) B.Stanimirov (3) Ivan Lukić
(1)DOM ZDRAVLJA ŽITIŠTE;(2)DOM ZDRAVLJA N.SAD (3)PRIVATNA ORDINACIJA
"SPORTREHAMEDICA" ZRENJANIN

UVOD: Ispitivanje vidne oštrine malog deteta je izazov za lekara. Često se postavlja pitanje:u kom uzrastu je najbolje odrediti centralnu vidnu oštrinu. Ako je porodična anamneza pozitivna na razrokost, refrakcione greške, slabovidost, potrebno je uputiti dete na oftalmološki pregled pre 3 godine života. Deci i nepismenim osobama se vidna oštrina ispituje na optotipu sa slovom E orijentisanim u raznim smerovima. Dete sa 3 godine života je dovoljno veliko da pri ispitivanju vidne oštrine da siguran subjektivni odgovor. Ispitivanje se mora uraditi za svako oko posebno kako bi se otkrila eventualna slabovidost.
CILJ RADA: Cilj rada je ukazivanje na mogućnost prevencije slabovidosti,ranim otkrivanjem razrokosti,refrakcione greške ili promenama na prednjem segmentu oka.
METOD RADA:Urađeno je ispitivanje vidne oštrine dece starosti 3 i 4 godine pomoću Snellenovog optotipa na udaljenosti od 6m. Ukupan broj dece je 134 (268 očiju) sa teritorije opštine Žitište. Od roditelja je uzeta anamneza koja se odnosi na očne bolesti u porodici. Urađen je pregled prednjeg segmenta na binokularnom mikroskopu da bi se isključila netransparentnost medija, kao i pregled očnog dna oftalmoskopiranjem. Deca koja se nisu snašla na ovom optotipu, ispitivana su na optotipu sa sličicama. Dečaka je bilo 53 (39,5%), devojčica 81(60,4%).Vidna oštrina sa 3 godine je 0.5,a sa 4 godine 0.8.
U radu su prikazani rezultati: izdvojeno je: 50 dece (37,3%) sa smanjenom vidnom oštrinom. Myopa je bilo 6 (4,5%), hypermetropa 23(17,2%), astigmatizam 15(11,2%). Poremećaj okulomotorne ravnoteže je imalo 4 dece (2.9%). Deca sa refrakcionom manom su korigovana nakon objektivnog određivanja vidne oštrine. Dvoje dece je izdvojeno kao kongenitalna katarakta jednog oka i kongenitalni glaukom. Dete sa kongenitalnim glaukomom je operativno lečeno do druge godine života, a sada je urađena refrakcija.
ZAKLJUČAK: Rano otkrivanje refrakcione mane, strabizma ili neprovidnosti media, kao i promena na očnom dnu, smanjuje mogućnost razvoja slabovidosti još u najranijem uzrastu. Saradnja na nivou primarne zdravstvene zaštite, ozbiljnost u radu sa uzrastom malog deteta, a vrlo ozbiljnog i zahtevnog pacijenta. Ključne reči: vidna oštrina, slabovidost, malo dete.


Vidna oštrina zaposlenih u Domu zdravlja Žitište

Vinka Repac (1), Ivan Lukić (2)
(1)DOM ZDRAVLJA ŽITIŠTE;(2)PRIVATNA ORDINACIJA "SPORTREHAMEDICA" ZRENJANIN

UVOD: Oštrina vida je najvažnija elementarna vidna funkcija i predstavlja sposobnost odvojenog zapažanja vrlo bliskih susednih tačaka. Standardna definicija normalne oštrine vida (20/20 ili 6/6) je sposobnost oka da jasno vidi i razdvoji dve tačke odvojene uglom od jednog minuta.
U toku 2013 godine urađeno je ispitivanje vidne oštrine zaposlenih u DZ Žitište.
CILJ RADA: Cilj rada je da se ispita vidna oštrina zaposlenih ,korigovana i nekorigovana.
METOD RADA: Ispitivanje vidne oštrine obuhvatilo je 95 zaposlenih. Prosečna starost je 47,6 godina. Ciljanom pregledu se odazvalo 84 radnika (88.4%). Oftalmološki pregled je obuhvatao ispitivanje vidne oštrine, optotip po Snelle-nu, merenje intraokularnog pritiska aplanacionim tonometrom, pregled prednjeg segmenta na binokularnom mikroskopu i nalaz na očnom dnu.
REZULTATI RADA: Dobijeni su sledeći rezultati: refrakcione mane: myopia, hypermetropia i astigmatizam su zastupljeni kod 22 zaposlena radnika (23,15%), presbyopia kod 38 (40%). Direktnom oftalmoskopijom urađen je pregled očnog dna ispitanika. Prikaz optičkog diska i krvnih sudova mrežnjače je glavni cilj ovog pregleda. Promene u vidu glaukomatozne ekskavacije papile uočene su kod 4 ispitanika (4,2%) ,praćene povišenim vrednostima intraokularnoog pritiska. Nalaz hipertonog fundusa imalo je 6 radnika, (6.3%). Retinopathia diabetica kao mikroangiopatija uočena je kod dvoje zaposlenih (2.1%). Korigovana vidna oštrina kod njih je bila u rasponu od 0.6-0.9. Na oba oka kad 15 ispitanika je bila 1.0 (15.8%), kod 3(3.1%) na jednom oku 1.0, a na drugom 0.4-0.5. Samo po jedan zaposleni je imao vidnu oštrinu na oba oka 0.3-0.6, odnosno na jednom oku 0.3 a na drugom 0.6. Zaposleni stariji od 45 godina života popunjavali su upitnik sa jednim pitanjem: Kada ste bili kod očnog lekara radi merenja intraokularnog pritiska? Negativan odgovor je dalo 59(62.1%).
Krvni sudovi retine su terminalni, tako da svaki organski ili funkcionalni poremećaj dovodi do određenih promena u retini. Većina pacijenata sa arterijskom hipertenzijom nema očnih promena. U ekstremnim arterijskim hipertenzijama, javlja se edem papile, meki i tvrdi eksudati, plamičasto krvarenje. Hipertenzivna retinopatija nije vezana za starost pacijenta. Sve refrakcione greške su korigovane prema važećim protokolima.
ZAKLJUČAK: Ova analiza ukazuje da je broj presbiopa najveći (40%), što govori o starosnoj strukturi zaposlenih. Analizom vidne oštrine i nalaza na očnom dnu, dobija se uvid u vidnu oštrinu zaposlenih u Domu zdravlja. Dobijeni rezultati nas opominju da ne pridajemo dovoljno pažnje i značaja sopstvenom zdravlju. Kada su u pitanju refrakcione greške dobijeni su zabrinjavajući rezultati: korigovani su radnici sa nižom refrakcionom greškom i boljom vidnom oštrinom, ali nisu korigovani ili nisu nosili korekciju zaposleni sa miopskim astigmatizmom. Pored zdravstvenog prosvećivanja stanovništva, zaposleni u zdravstvenim ustanovama bi trebali biti primer odgovornog ponašanja prema svom zdravlju.
Ključne reči:vidna oštrina, zdravstveni radnici, zdravstveno prosvećivanje
e-mail: sarigondi@gmail.com 

 

     
 
 
     
             
             
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend