Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2014     Volumen 39     Supplement 1
     
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
             
   

XXXIII Timočki medicinski dani
Zaječar, 17-18. maj 2014.

Radovi - Zbornik sažetaka

Sesija

Hirurgija i srodne grane
Poster prezentacije

     
 
 
     
 

Spisak radova

       
 
 
     
      Akutni pankreatitis – izbor metode lečenja

Ivan Matić, Miroslav Miljković, Z.Habe, D. Ilić, O.Matkić
O.B.ALEKSINAC-HIRURŠKO ODELJENJE

UVOD: Pankreatitis je bolest uzrokovana poremećajem biohemijske ravnoteže gušterače nastalim zbog različitih razloga:opstrukcija ili spazam Vaterove ampule, akutni holecistitis, alkoholizam, spoljašna kompresija na pankreasne izvodne kanale.
Izneseni su rezultati lečenja 22 bolesnika od akutnog pankreatitisa na hirurškom odeljenju opšte bolnice Aleksinac u periodu od januara 2001. do februara 2011. god.
Obe forme pankreatitisa, akutni i hronični nastaju kao posledica intraduktalne aktivacije proteaza pankreasnog soka i time dovode do aktivacije kalikrein - kinin kaskadnog sistema koji ima glavnu ulogu u patofiziologiji šoka kod pankreatitisa. Takođe, u toku proteolize oslobađa se Plazmin koji deluje fibrinolitički i dovodi do poremećaja koagulacijskog sistema.
Za pravilno lečenje nije dovoljno samo konstatovanje oboljenja nego treba insistirati na otkrivanju stadija bolesti i uznapredovalosti hemoragično-nekrotične destrukcije.
MATERIJAL I METODE: U periodu od januara 2001. God. do februara 2011. 22 bolesnika je lečeno od akutnog pankreatitisa na Hirurškom odeljenju bolnice Aleksinac.
U akutnoj fazi konzervativni tretman ima prednost nad operativnim procedurama osim u slučajevima teških komplikacija (akutni abdomen, teška hemoragija). Uočeno je da se mortalitet značajno umanjuje sa odlaganjem operativnog postupka.
Konzervativno je lečeno 14 pacijenata, (nazogastrična sukcija, infuzije, nadoknada tečnosti, antibiotici, analgetici, sekretorna imobilizacija pankreasa, nadoknada proteina i kalcijuma).
Operativno je lečeno 8 bolesnika (drenaža burse omentalis, peritonealna lavaža, necrosectomia, cholecystectomia). 6 bolesnika je operisano u postakutnoj fazi, od 5.do 7.dana a dva pacijenta su operisana u akutnoj fazi, u prvih 48sati pod slikom akutnog abdomena, zbog hemoragično nekrotičnog pankreatitisa. Od ukupnog broja, troje bolesnika su završila sa letalnim ishodom usled progresije šoka i otkazivanja bubrega zbog nefroze i respiratorne insuficijencije zbog ARDS-a.
REZULTATI I DISKUSIJA: Najbolji rezultati se postižu u lečenju edematoznih pankreatitisa, dok su ostale forme akut.pankreatitisa praćene visokim mortalitetom, koji se kreće od 10-20% za hemoragično-nekrotične forme pankreatitisa. Takođe smatra se da operativna trauma u akutnoj fazi pospešuje razvoj respiratorne, kardiovaskularne i renalne insuficijencije, zato ne treba operisati pre 7. dana, jer je neophodna demarkacija nekrotičnih polja pankreasa. Vrlo je važno praćenje evolucije bolesti preko laboratorijskih parametara - glu, biliribin, amilaza, AST, ALT, ALP, Wbc, Hgb, Hct, acidobazni status, parcijalni pritisak kiseonika, kontrola satne diureze i eho pregled abdomena.
Operisati treba bolesnike samo iz vitalnih indikacija (akut. abdomen, hemoragija).
 

Višeplodne trudnoće i IVF (in vitro fertilisation)

Ljubica Milošević (1), J. Jovanović (1), I. Milanović (1), M. Jovanović (1), Lj. Milošević (2)
(1)ZDRAVSTVENI CENTAR BOR, GINEKOLOŠKO AKUŠERSKA SLUŽBA,
(2)KBC ZVEZDARA BEOGRAD, SLUŽBA ZA ANESTEZOLOGIJU I REANIMACIJU

Incidenca blizanačkih trudnoća u prirodnim ciklusima je 12%, ali od toga preživi 14% začetih trudnoća. Blizanačke trudnoće, zavisno od rase javljaju se približno jedna na 80 do 100 porođaja. Ovo su rizične trudnoće koje prati i rizični porođaj, kako po majku tako i po plodove. Većina studija koja se bave blizanačkim trudnoćama iz IVF suočava se sa ograničenjima zbog dužine prikupljanja podataka, različitih protokola o vođenju i završavanju takvih trudnoća, malom veličinom uzorka kao i relativno kratkim periodom masovnije primene IVF i ET u našoj zemlji. Dilema i pitanja ima mnogo, a jedno je da li su višeplodne trudnoće iz procesa IVF pod većim rizikom za nepovoljniji perinatalni završetak od „spontano začetih“ blizanačkih trudnoća.
Cilj rada je da se utvrdi da li su blizanačke trudnoće iz IBF-a pod večim akušerskim i neonatološkim rizikom.
Retrospektivnom analizom porođajnih protokola Ginekološko akušerskog odeljenja ZC Bor u periodu 20092013. praćeni su: ukupan broj porođaja, broj vaginalih porođaja i Carskih rezova, ukupan broj gemelarnih trudnoća, način njihovog završetka, broj gemelarnih trudnoća iz IBF-a, način završetka tih trudnoća, nedelje gestacije, Apgar skorovi novorođenčadi i broj jednoplodnih trudnoća iz IBF-a.
U praćenom periodu bilo je 2109 porođaja, a porođaja sa blizanačkom trudnoćom 24 od toga 4 iz IVF-a. Prosečna gestacija završenih trudnoća je 34 do 37 nedelja, Apgar skorovi su se kretali od 6 i više, a sve četiri trudnoće su se završile operativnim putem. Jednoplodnih trudnića iz UVF-a je bilo 17.
Svetska i naša literatura kažu da fetalni maternalni morbiditet i mortalitet se ne razlikuju po učestalosti u standardnoj blizanačkoj populaciji i IVF blizancima što je i pokazano i u ovom radu. Činjenica je da se te trudnoće i kod nas i u svetu češće završavaju operativno. Za ishod blizanačkih trudnoća uopšte, a posebno za one iz IVF, od značaja je adekvatna antenatalna kontrola, intrapartalna i postpartalna kontrola od akušera i neonatologa. Potrebna je i dobra saradnja ustanova i akušera sekundarnog i tercijalnog nivoa. Uz to povišeni psihološki i socijalni aspekti kod ovakvih trudnoća nesmeju se zanemariti.
e-mail: dumil@ptt.rs
 

     
 
 
     
             
             
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend