Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2015     Volumen 40     Supplement 1
     
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
             
   

XXXIV Timočki medicinski dani
Zaječar, 16-17. maj 2015.

Radovi - Zbornik sažetaka

Sesija

Hirurgija i srodne grane  

 

     
 
 
     
 

Spisak radova

       
 
 
     
      Estetska rekonstrukcija gornjih anteriornih zuba

Doc. dr Rade Živković
UIVERZITET U BEOGRADU, STOMATOLOŠKI FAKULTET, KLINIKA ZA STOMATOLOŠKU PROTETIKU

Danas je očuvanje intaktnih prirodnih zuba potpuno ostvariv cilj. Poslednjih decenija stomatologija razvija estetsku stomatologiju kao tržišni zahtev. Pacijenti osim zdravih zuba, žele i „kristalno bele i lepe“ zube.
Ne zahtevaju svi pacijenti velike rekonstruktivna zahteve u cilju poboljšanja estetike. Mnogo toga se može postići izbeljivanjem zuba, kompozitnim ili keramičkim fasetama.
Kompozitne i keramičke fasete se mogu danas izraditi u mnogim slučajevima gde su nekad bile indikovane isključivo keramičke ili metalokeramičke krune. Odgovor oklolnih tkiva na keramičke ili kompozitne fasete je odličan. Kompozitne fasete se mogu uraditi jednoseansno u ordinaciji ili uz pomoć zubotehničke laboratorije. Nove generacije kompozitnih materijala dozvoljavaju, da bez brušenja preoblikujete vestibularnu površinu zuba i time potpuno promenite oblik i ukupni izgled
Devitalizovani zubi se takođe moraju restaurirati. Livene nadogradnje nisu prošlost ali imaju alternativu u vidu kompozitnih kočića, koji su kako estetski tako i biološki prihvatljiviji u definisanom indikativnom području.
U radu je prikazana dvadesetdvogodišnja pacijentkinja kojoj je indirektnim kompozitnim fasetama („GC Gradia-indirekt“) preoblikovan oblik i promenjen izgled gornjih anteriornih zuba. Indirektne kompozitne fasete su zahtevale pripremu zuba u cilju stvaranja prostora za fasetu. Tokom preparacije osim uklanjanja zubnog tkiva sa labijalne površine, izvršeno je skraćenje zuba icizalno za 2mm i minimalno uklanjanja gleđ sa oralne površine u incizalnoj trećini kako bi se formiralo „sanduče“ za fasetu. Otisak se realizovan pomoću adicionih silikona. Nakon izrade faseta ualaboratoriji, fasete se probane u ustima pacijenta, korigovane i ponovo vraćene na polranje. Cementiranje se izvršeno pomoću glasjonomer cementa.
 

Planiranje parcijalne skeletirane proteze - greške u svakodnevnom radu

Prof. dr Ivica Stančić
STOMATOLOŠKI FAKULTET, BEOGRAD

Planiranje parcijalne skeletirane proteze (PSP) složen je biološko-tehnički zadatak i može se uspešno realizovati tek na osnovu procene kliničkog stanja potpornih tkiva. Planiranje svih parcijalnih proteza obavlja se na dijagnostičkom modelu artikulatoru i paralelometru.
Analiza modela za studije u artikulatoru obuhvata statičku i dinamičku analizu. U artikulatoru se vrši prvo uobičajena gnatološka analiza okluzalnih površina zuba na gipsanim modelima, dok se u okviru druge faze vrši analiza okluzalnih površina svih retencionih zuba sa postavljenim voštanim elementima buduće PSP. Analiza modela za studije u paralelometru vrši se nakon završene analize u artikulatoru i ona omogućuje da se maksimalno eliminišu svi problemi biomehaničke prirode kod buduće PSP.
Prilikom planiranja izrade parcijalne skeletirane proteze kod velikog broja pacijenata, može se uočiti potreba za pripremom retencionih zuba. Priprema retencionih zuba uslovljena je stanjem njihovog zdravlja i potpornih tkiva, kao i dizajnom budućeg skeleta proteze. Priprema se obavlja nakon analize dijagnostičkog modela i određivanja preliminarnog plana terapije. Jedino pravilno pripremljeni retencioni zubi mogu ostvariti funkcionalno jedinstvo sa odgovarajućim elementima buduće skeletirane proteze i omogućiti veliku profilaktičku vrednost. Osnovni zadatak pripreme retencionih zuba za prihvatanje elemenata skeletirane proteze je obezbeđenje sigurnog i atraumatskog „vođenja“ parcijalne skeletirane proteze do nosećih tkiva tokom aplikacije in situ, kao i osiguravanje uslova za retenciju, stabilizaciju proteze i prenos sila žvakanja kroz uzdužnu osu zuba bez traumatskih efekata.
Treba istaći da najveći aktuelni problem u oblasti mobilne protetike predstavlja tradicionalni stav velikog broja stomatologa i tehničara, kojim se tvrdi da se skeletirana proteza može izraditi na nepripremljenim retencionim zubima i njihovim potpornim tkivima. Nasuprot tome, rezultati mnogih sprovedenih longitudinalnih kliničkih studija ukazuju na potrebu pripreme retencionih zuba. Ukoliko bi se parcijalna skeletirana proteza izradila na nepripremljenim retencionim zubima, njeni elementi bi bili koncipirani kao moguća, a ne optimalna, konstrukciona rešenja, sa problematičnim profilaktičkim vrednostima.
Priprema retencionih zuba, se do sada ostvarivala uglavnom izradom namenskih fiksnih nadoknada ili, nešto ređe, redukcijom gleđnog tkiva. Izrada namenskih fiksnih nadoknada podrazumeva obimnu redukciju čvrstih dentalnih tkiva, što predstavlja invazivnu metodu i ireverzibilan terapijski postupak. Stoga je trend u savremenoj stomatološkoj protetici da se koriste takve vrste namenskih zubnih fiksnih nadoknada (namenski ispuni, namenski inleji), koji zahtevaju manje invazivnu metodu, ukoliko stanje retencionih zuba to dozvoljava. S pravom se ističe da obimne redukcije čvrstih dentalnih tkiva, koje prethode izradi namenskih fiksnih nadoknada, možemo svrstati u invazivne tehnike pripreme retencionih zuba, odnosno u invazivne stomatološke metode.
Neinvazivne tehnike imaju prednost u odnosu na sve postojeće invazivne stomatološke tehnike, jer priprema zuba podrazumeva minimalnu redukciju gleđnog tkiva kojim se mogu ostvariti traženi zahtevi preoblikovanja slobodnih površina retencionih zuba. Pre redukcije, neophodno je odrediti količinu gleđnog tkiva, koje se sa tog zuba sme ukloniti, da ne bi došlo do povrede integriteta gleđno-dentinske granice. Ukoliko je u skladu sa rezultatima analize dijagnostičkog modela u paralelometru i artikulatoru, neminovna redukcija gleđnog i jednog dela dentinskog tkiva, takođe je moguće koristiti neinvazivne stomatološke metode.


Oralnohirurške intervencije kod pacijenata koji boluju od hemofilije
i Fon Vilebrandtove bolesti


Prof. dr Goran Jovanović
MEDICINSKI FAKULTET NIŠ KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU, ODELJENJE ZA ORALNU HIRURGIJU

Hemofilija i Fon Vilebrandtova bolest spadaju u koagulopatije i odnose se na nedostatak osmog faktora koagulacije. To izaziva poremećaj kaskadnog mehanizma aktivacije ostalih faktora koagulacije što rezultira nemogućnošću formiranja zdravog krvnog ugruška. U zavisnosti od oblika i težine bolesti javiće se različite vrste krvarenja (spontana, posle manjih ili većih povreda), koja nekada mogu i životno da ugroze bolesnika. U stomatološkoj praksi kod ovih pacijenata postoji problem zbog nemogućnosti spontanog zaustavljanja krvarenja posle ekstrakcije zuba ili drugih oralnohirurških intervencija. Ovome pogoduje i sama sredina, tj. prisustvo pljuvačke i aktivatora patološke fibrinolize u njoj, parodontopatije, karioznih zuba, kao i sam akt mastikacije.
Savremena medicinska doktrina podrazumeva usku saradnju između oralnog hirurga i hematologa u smislu adekvatne hematološke pripreme pacijenta supstitucionom terapijom i podizanja nivoa faktora osam na zadovoljavajuće terapijske vrednosti kako bi se mogućnost postekstrakcionog krvarenja svela na minimum. Na oralnom hirurgu je da svojim postupcima, počev od anestezije, ekstrakcije zuba sa minimalnom traumom i adekvatne obrade rane, do lokalne primene antifibrinolitika i izrade pokrovne proteze, utiče na održanje koaguluma do potpune epitelizacije rane.


Savremeni koncept u lečenju hroničnih rana

Prof. dr sci. med. Ljubomir Panajotović
EVROPSKI UNIVERZITET – FARMACEUTSKI FAKULTET, NOVI SAD

Hronična rana (HR) (ulcus) ne zarasta u očekivanom vremenskom periodu, a zarastanje traje duže od 3 meseca. Razlog je a)izostanak optimalnih uslova rane (strana tela, nekrotična tkiva u rani, infekcija, ponovljene traume, abnormalna vlažnost) i/ili b)nemogućnost korekcije uzroka stvaranja rane: (arterijska, venska insuficijencija , pritisak , neodgovarajuća temperatura i vlaga). U HR svrstavaju se: ishemičke venske i arterijske ulceracije, i najčešće neuroishemične, dijabetesna i dekubitalna ulceracija.
Stabilizacija opšteg stanja bolesnika i otklanjanje uzroka usporavanja zarastanja rane prethode i prate lokalno lečenje. U proceni rane razmatramo vitalnost tkiva, infekciju, vlažnost i ivice rane (TIME akronim). Metodi debridmana su: hirurški/oštri (skalpel), mehanički (kiretaža, mlaz vode), autolitički (hidrokoloidni i okluzivni zavoji), enzimski (kolagenaza) i biološki (larve).
Koncept vlažnog zarastanja postaje standard u lečenju HR. Koriste se a)primarne obloge (u kontaktu sa ranom): alginati, obloge sa ugljem, hidrogelovi, hidrobalansne, polietilenske, obloge za ubrzanje granulacije; i b)sekundarne (prekrivaju primarne): hidrokoloidi, penaste, film obloge. Novi postupci u lečenju HR su terapija negativnim pritiskom, hiperbarična oksigenacija, PRP, itd.
Venske ulceracije (Ulcus cruris). Povišen venski pritisak je glavni uzročnik nastanka venskih ulceracija. U granulacionoj i epitelizacionoj fazi zarastanja vlažna sredina (primena obloga) omogućava autolitički debridman, formiranje granulacija, i pospešuje epitelizaciju. Kompresivna terapija je efikasna kod praktično svih pacijenata sa ulceracijama venskog porekla. Zatvaranje venske ulceracije moguće je i hirurški, autotransplantacijom kože. Arterijske ulceracije. U terminalnom stadijumu arterijske okluzivne bolesti razvija se ishemijska nekroza (suva gangrena ili ulceracija) između prstiju stopala, na vrhovima prstiju ili na mestima pritiska na kožu. Osnova terapije podrazumeva revaskularizaciju. Debridman se sprovedi samo posle revaskularizacije uz previjanje neadherentnim oblogama. Izuzetak je infekcija, koja ugrožava život pacijenta. Korisna je hiperbarična oksigenacija.
Dekubitalne ulceracije. To su defekti usled prolongiranog pritiska tkiva između koštanih prominencija i podloge kod osoba ili u regiji bez senzibiliteta. Antidekubitalne mere značajne su u prevenciji, ali i tokom lečenja. Promovišemo stav: preraspodela pritiska, odn. oslanjanje na veći broj tačaka koje se periodično menjaju okretanjem bolesnika. Debridman je inicijalni terapijski postupak praćen previjanjem nekom od navedenih obloga. Tretiranje rane po principima za HR dekubitusi I i II stepena najčešće mogu zarasti spontano. Dekubitusi III i IV stepena skoro uvek zahtevaju hirurško lečenje: zatvaranje defekta autotransplantatom kože, kožnim ili kožnomišićnim režnjem. Terapija negativnim pritiskom indikovana je prvenstveno kod neoperabilnih bolesnika.
Sindrom dijabetesnog stopala. Podrazumeva promene na mekim tkivima i kostima stopala u vidu ulceracije i gangrene kao posledice dijabetične neuropatije, ishemije, infekcije: neuropatsko stopalo i neuroishemično stopalo. Neurovaskularni činioci daju promene i na kostima i zglobovima stopala (luksacije, osifikati i prelomi, dijabetesna osteoartropatija – Charcot-ovo stopalo). Deformisano stopalo bez senzibiliteta i ponavljani pritisak je osnova za razvoj infekcije i gangrene. Osnova lečenja je usporavanje napretka bolesti (glikoregulacija), sprečavanje deformacija stopala i nastajanje ulceracija (podesna obuća, udlage). Hirurškim lečenjem se koriguju deformiteti i smanjuje koštani pritisak na pojedine delove. Uklanjaju se devitalizovana tkiva, vrše incizije, drenaža apscesa, resekcije kostiju i amputacije. Površne i recidivne ulceracije tretiraju se konzervativno kao i druge HR. Mekotkivni defekti mogu se zatvoriti autotransplantatima kože ili mikrovaskularnim režnjevima. Amputacije, ranije često primenjivane, više nisu prvi izbor lečenja.

 

     
 
 
     
             
             
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend