Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2015     Volumen 40     Supplement 1
     
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
             
   

XXXIV Timočki medicinski dani
Zaječar, 16-17. maj 2015.

Radovi - Zbornik sažetaka

Sesija

Preventivna medicina. Javno zdravlje  

 

     
 
 
     
 

Spisak radova

 
  • Mediji i javno zdravstvo
     
 
 
     
      Mediji i javno zdravstvo

Dr sci med Petar Paunović
RAJAČKA ŠKOLA ZDRAVLjA

Autor, u početku predavanja, bavi se objašnjavanjem termina u vezi mas medija i javnog zdravstva, nabraja oblike medijskog rada i načina korišćenja medija u domenima javnog zdravstva, posebno na području Timočke krajine. Javno zdravstvo je termin koji zamenjuje zastareli pojam javnog zdravlja, koji se upotrebljava u širokom smislu reči da obuhvati sve ono što što može uticati na zdravlje stanovništva kolektivno stanje zdravlja populacije, zdravu životnu sredinu, zdravstvenu službu i administraciju zdravstvene zaštite. Polazeći od činjenice da se danas biomedicinski model zdravlja zastupa najviše u radu zdravstvene službe i da je socio ekonomski model zdravlja, u mnogim detaljima sadržan u javno-zdravstvenom pristupu stanovništvu zapostavljen, zbog nedovoljno razvije primarne zdravstvene zaštite, predavač vidi mogućnost da se korišćenjem medija poboljša rad zdravstvene službe i uspostavi bolji odnos i saradnja sa zajednicom bez koje nije moguće ostvarivati primarnu zdravstvene zaštite na rešavanju javno-zdravstvenih problema.
Razvoj društva u tranziciji i pogoršavanje mnogih parametara od značaja za zdravlje u okolini, stvara uslove za sve veći broj poboljevanja i veći pritisak na zdravstvenu službu da se bavi javno-zdravstvenim problemima među kojima najveći deo čine hronične masovne nezarazne bolesti, uz sve češću pojavu zaraznih bolesti. U takvoj situaciji, predavač posmatra medija kao sredstvo pomoću kojeg može da skrene pažnja na potrebu da se:
-da se poboljša nadzor nad zdravljem populacije, na lokalnom nivou,
-da se stimuliše politika za održanje i unapređivanje zdravlja,
-da se obezbede raspoloživa sredstva za rad zdravstvene službe i
-da se na rešavanju javno-zdravstvenih problema ostvari tzv. intersektorska saradnja između zdravstvene službe i drugih sistema u zajednici kojima je zdravlje naroda od posebnog značaja (uprava, škole, organizacije koje se bave proizvodnjom i distribucijom hrane, službe koje se bave borbom protiv zoonoza, službe koje se bave zaštitom u vanrednim prilikama i dr. Predavač, radi objašnjenja načina na koje se realizuje javno-zdravstveni pristup stanovništvu, posebno korišćenjem medijima, ilustruje predavanje bogatim iskustvima stečenim u korišćenju medija na području Timočke krajine.
     
 
 
     
             
             
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend