Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2016     Volumen 41     Supplement 1
     
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
             
   

XXXV Timočki medicinski dani
Zaječar, 13-15. maj 2016.

Plenarna predavanja - predavači po pozivu

 

     
 
 
     
 

Spisak predavača po pozivu

 
 1. Prof. dr Radoje Čolović, Akademik - redovni profesor SANU. Uža naučna oblast: Hepatobiliopankratična hirurgija.
  Tema: 800 godina medicine kod Srba i 144 godine od osnivanja Srpskog lekarskog društva
 2. Prof. dr Ivan Paunović, Redovni profesor hirurgije. Načelnik Centra za endokrinu hirurgiju, KC Srbije. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Uža naučna oblast: Hirurgija (endokrina hirurgija).
  Tema: Hirurško lečenje karcinoma štitaste žlezde-iskustvo Centra za endokrinu hirurgiju KC Srbije.
 3. Prof. dr sci.med. Ljubomir Panajotović, Prof. dr sci.med. Ljubomir Panajotović, hirurg plastičar, Evropski univerzitet, Beograd, Specijalna bolnica „Adonis“, Beograd .Redovni profesor Uža naučna oblast: Plastična i rekonstruktivna hirurgija.
  Tema: Kompresivne neuropatije podlakta i šake - konzervativno ili hirurško lečenje?
 4. Prof. Dr Krsta Jovanović, anesteziolog. Redovni prof dr sc. med. u penziji-VMAProfesor strukovnih studija. Visoka medicinska škola strukovnih studija Ćuprija. Uža naučna oblast Anesteziologija i reanimatologija:
  Tema I: Akutni zastoj srca (cardiac arrest) u trudnoći.
  Tema II: Šta možemo saznati iz medijskih izjava članova porodice trudnica, bez uvida u medicinsku dokumentaciju, o nesmotrenim odlukama lekara u slučajevima smrtnog ishoda.
 5. Prof. Dr Goran Jovanović, oralni hirurg, Medicinski fakultet Niš Klinika za stomatologiju. Odeljenje za oralnu hirurgiju. Redovni profesor. Uža naučna oblast: Oralna hirurgija.
  Tema: Vilične ciste.
 6. Doc. dr Rade S. Živković, Stomatološki fakultet Beograd. Klinika za stomatološku protetiku. Uža naučna oblast: Stomatološka protetika, gnatologija, Totalna proteza.
  Tema: Otisak-prvi korak u uspešnoj protetskog rehabilitaiji
 7. Prof. dr Ivica Stančić, Stomatološki fakultet, Beograd. Uža naučna oblast: Stomatološka protetika . Tema: Fleksibilne proteze u savremenoj stomatološkoj protetici
 8. Prof. Višeslav Hadži-Tanović, Spec.inter.kard.ord. “Dr Hadži-Tanović”. Uža naučna oblast: Kardiologija.
  Tema: Prevencija kardiovaskularnih oboljenja u Srbiji 2016 - predlog nacionalnog programa.
 9. Prof. Dr Branko Beleslin. Internista kardiolog.
  Tema: Klinička primena matičnih ćelija u lečenju akutne i hronične srčane slabosti.
 10. Prim. dr sc med Dušan Bastać, lekar, primarijus, specijalista internista-kardiolog, magistar i doktor medicinskih nauka . Internistička ordinacija “ Dr Bastać“Ul Kosančićev venac br 16, 19000 Zaječar. Uža naučna oblast: Kardiologija.
  Tema: Stabilna koronarna bolest: Uloga vizuelizacionih ehokardiografskih i radioizotopskih testova opterećenja u dijagnostičkom i prognostičkom algoritmu u tri koraka.
 11. Prof. dr Dragan Delić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Klinika za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. Redovni profesor. Uža naučna oblast: Infektologija-hepatologija.
  Tema: Terapija hroničnog hepatitisa C: da li je moguće izlečenje hronične virusne infekcije?
 12. Prof. dr Maja Jovanović, Klinika za infektivne bolesti, KC Niš. Uža naučna oblast: Infektivne bolesti.
  Tema: Epidemija ebole - juče, danas, sutra
 13. Prof. Dr Miodrag Vrbić, Klinika za infektivne bolesti – KC Niš. Uža naučna oblast: Infektivne bolesti.
  Tema: Mkrobna rezistencija na antibiotike - osnovna pretnja zdravlju
 14. Doc. dr Ksenija Bojović, Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu.Klinika za infektivne I tropske bolesti KCS Beograd. Uža naučna oblast: Infektologija-hepatologija.
  Tema: Hepatocelularni karcinom: dijagnostičke i terapijske mogućnosti u Srbiji, da li može bolje?
 15. Prof. dr Biljana Kocić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za javno zdravlje Niš. Uža naučna oblast: Epidemiologija.Zdravstveno vaspitanje.
  Tema: Značaj dobrovoljnog poverljivog savetovanja i testiranja na HIV za prevenciju transmisije HIV infekcije sa majke na dete.
 16. Dr Nenad Rudić. Psihijatar. Institut za mentalno zdravlje Klinika za decu i omladinu Beograd, Palmotićeva 37.Uža naučna oblast: Dečja psihijatrija.
  Tema: Problemi mentalnog zdravlja u ranom detinjstvu.
 17. Prof. dr Aleksandra Stojadinović, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad, Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu. Uža naučna oblast: pedijatrija.
  Tema: Digitalno siledžijstvo i adolescenti.
 18. Prof. dr Jelisaveta Todorović, Filozofski fakultet Univerziteta Niš.Departman za psihologiju. Uža naučna oblast: Psihologija.
  Tema: Procena i terapija u porodičnoj psihoterapiji.
 19. Prim. dr sc. med. Suzana Stanković, specjalista opste medicine, DZ Pirot. Uža naučna oblast: Opšta /Porodična medicina, Preventivna medicina / Kardiovaskularne bolesti.
  Tema: Nasilje u porodici i partnerskim odnosima - moja profesionalna odgovornost.
 20. Prof. dr Budimka Novaković, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu. Uža naučna oblast: Higijena ishrane, supspecijalista ishrane zdravih i bolesnih ljudi (dijetoterapeut).
  Tema: Medicinska nutritivna terapija vodećih zdravstvenih rizika u Republici Srbiji
 21. Prof. dr Slobodan Nikolić, Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. vanredni profesor. Uža naučna oblast: sudska medicina.
  Tema: Saobraćajni traumatizam – patoforenzički aspekti
   
     
 
 
     
     

800 godina medicine kod Srba i 144 godine od osnivanja Srpskog lekarskog društva

Radoje Čolović
AKADEMIK - REDOVNI PROFESOR SANU

Bolnice u Srbiji osnivane su najpre pri manastirima a tek docnije i u gradovima. Sveti Sava je 1198. godine u Konstantinopolju posetio bolnicu pri manastiru Svete Bogorodice Evergetide, po ugledu na koju je 1199. godine osnovao bolnicu (keliju) u manastiru Hilandar sa 8 postelja. Nju su pomagali skoro svi srpski vladari i mnoge velmože. Godine 1208. ili 1209. Sveti Sava je osnovao i bolnicu u konacima manastira Studenice, namenjenu lečenju manastirskih monaha. Bolnica u Studenici je bila prva bolnica na tlu Srbije. Sastojala se od jedne a po potrebi je proširivana na 2 sobe u konacima. O radu bolnice se veoma malo zna. Njen upravnik, tzv. „rabotnik”, bio je empirik, biran iz redova monaha. Po potrebi, njemu je dodeljivan i drugi „rabotnik”. Manastir pa tako i bolnica u Studenici su, zahvaljujući ktitoru i darodavcima, imali redovne izvore prihoda. Rad bolnice bio je regulisan u gl. 40. Studeničkog tipika O bolnici i o bolničarima. Bolnica je bila značajna za život manastira. U lečenju korišćeni su odmor, bolja hrana nego za ostale monahe, ali i čajevi pripremljeni od lekovitih trava, gajenih u manastirskoj bašti od semena koje je Sveti Sava doneo sa Bliskog Istoka i Svete Gore i biljaka sakupljanih u okolini manastira. Verovatno je korišćeno i puštanje krvi (venesekcija – flebotomija i primena pijavica). Godine 1308. Kralj Stefan Uroš II Milutin, zet Andronika II Paleologa, pomogao je obnovu u požaru oštećenog manastira Svetog Jovana Krstitelja - Preteče u Carigradu i u okviru njega podigao bolnicu. Pri ovoj bolnici osnovana je Medicinska škola, u kojoj se, kao i u drugim vizantijskim medicinskim školama, medicina učila uz rad u bolnici. Početkom XV veka škola je prerasla u Učilište pri bolnici, a bolnica se zvala Kraljevom bolnicom ili Srpskom bolnicom. Bolnica i Učilište radile su do pada Carigrada u ruke Mehmeda II osvajača 1453. Godine. Kralj Milutin je 1315. godine osnovao i bolnicu u manastiru Svetih Arhangela Mihajila i Gavrila u Jerusalimu, koju su srpski monasi 1678. godine zajedno sa manastirom predali grčkom Patrijarhu. Veruje se da je osnivao bolnice i u okviru većine svojih mnogobrojnih zadužbina (46) na tlu Srbije. Bolnicu u svojoj zadužbini, Visokim Dečanima, Stefan Dečanski je 1330. godine osnovao po ugledu na bolnicu pri manastiru Pantokratora Svedržitelja u Carigradu (danas Zejrik džamija carigradsku bolnicu. Bila je to najveća srpska srednjevekovna bolnica, koja je imala 5 odeljenja. Bolnica u Visokim Dečanima radila je do sredine XVIII veka. Za vreme Stefana Dečanskog u Srbiju po prvi put počinju dolaziti lekari sa Zapada, školovani u Salernu (Italija), Monpeljeu (Francuska), a docnije i lekari školovani u Padovi, Bolonji, Veneciji, Fermi i Rimu. Najčešće su dolazili preko Kotora i Dubrovnika, koji su održavali trgovačke veze sa gradovima Italije. Tako je u dva navrata, 1324. i 1329. godine, magistar Edigius dolazio je da leči kralja Stefana Uroša III Dečanskog. Prema R. Katiću od XIV-XVI veka u Srbiju je dolazilo ili u njoj radilo najmanje 49 stranih lekara i 26 apotekara: u XIV veku bilo ih je 15, u XV 30 i u XVI 14. Neki od ovih lekara su u Srbiji ostali do kraja života i sahranjeni su u njoj. Dolaskom stranih lekara u Srbiju, polako počinje da slabi uticaj vizantijske i da raste uticaj zapadne medicine na srpsku medicinu, što je bilo važno, jer je ranije naprednija vizantijska medicina počela zaostajati zbog organizacije njenih medicinskih škola, u kojima se medicina učila uz rad u bolnici kao zanat, tako da su učenici bivali samo bolje ili lošije kopije svojih učitelja. Za razliku od njih, novoosnovane medicinske škole u Salernu, Monpeljeu i drugde na Zapadu bile su prave škole sa medicinskim predmetima, kao što su anatomija, koja se izučavala seciranjem životinja (svinja i majmuna), fiziologija i dr. Veruje se da je zahvaljujući dolasku lekara iz Italije, medicina u srednjevekovnoj Srbiji bila u ili blizu nivoa tadašnje zapadne medicine, sa izuzetkom hirurgije, koja je u Srbiji, ne računajući srpsko primorje, zaostajala jer se svodila se na lečenje rana i puštanje krvi. Car Dušan je 1342. godine osnovao bolnicu u konacima manastira Sveti Arhangeli u Prizrenu. U povelji manastira je stajalo: „Što se tiče bolnice, ona da se uredi po zakonu, koji je propisao Kralj, Naš otac, da ima 12 postelja, i ko god da se razboli, da bude primljen u bolnicu, a hromi i slepi da se ne drže“. Manastir i bolnicu u Prizrenu razorio je Sinan-paša 1613. godine. U dvoru Cara Dušana 1333. godine pominje se italijanski lekar MagisterAntonius (physicussallariatusdominiregis) a 1354. MilicinusdePraeserin (homodominiimperatoris), koji je navodno bio srpskog porekla. Ovi lekari su smatrani uticajnim na Dvoru, te se veruje da su preko njih strane diplomate ponekad uspešno obavljale svoje poslove. Knez Lazar je 1381. godine u manastiru Ravanica podigao „bolnicu za monahe, za strance i raslabljene”. Izgleda je deo bolesnika u Ravanici lečen i u obližnjem manastiru Sisojevcu. Bolnici u Hilandaru knez Lazar je poklonio više sela da se prihodi od njih troše „za negovanje i utehu bolesnika”. U srpskom primorju bilo je više lekara i apotekara. Katić navodi i konkretna imena: apotekar Albergetus iz Venecije je osnovao prvu apoteku u Kotoru (1326. godine), PhilipusdeFermo je bio lekar u tom gradu (1330), MencaAntibaranus je bio lekar u Baru (1330), MagistarPaulus, „BarberiusdeBarleta, SalariatusComunicatisCathari” (1332) i dr PietroAinesi, „medicoetcirurgicodiquestacitta” (1350). Dobrotvorno Društvo Svetog Duha osnovalo je bolnicu Hospital Svetog Duha, koja se održala do 1621. Bratstvo svetog krsta je 1372. godine osnovalo Hospital Svetog Krsta za smeštaj i lečenje siromaha, a 1431. osnovan je Hospital St. Lazaro za leprozne. GiovanniMangrela (excelensartiumetmedicinaeprofessor) 1545. godine bio je gradski lekar u Kotoru. Hospitali su često podizani izvan gradskih i manastirskih zidina.
Despot Stefan Lazarević, u Beogradu „...sazida bolnicu stranprijemnicu za bolne na najslađoj vodi”, oko nje „...zasadi svakojakog izabranog voća i priloži sela i nasledstvo mnogo u kojoj bolne i strane hranjaše i olakšanja njima davaše“. Ova bolnica na Kalemegdanu, nije bila podignuta za potrebe kaluđera već za potrebe stanovnika Beograda. Bolnicom je sve do smrti upravljao magistar medicine Hijeronimus de Sankto Minjato iz Firence. Na dvoru despota Stefana 1407. godine radio je dr Danila de Pasinis. Na dvoru Despota Đurđa Brankovića boravilo je više lekara, ali bolnica u Smederevu nije osnovana. Dolaskom Turaka, najveći broj manastirskih i gradskih bolnica u Srbiji je propao. Bolnice u Visokim Dečanima i u manastiru Mileševa zadržale su se najduže. Lečenje su preuzeli narodni lekari koji su i u 19. veku imali ulogu u lečenju naroda, jer je Srbija u taj vek ušla baz bolnica i bez lekara. Od pojave prvog školovanog lekara 1819. godine broj lekara je lagano rastao tako da ih je u vreme formiranja Srpskog lekarskog društva bilo oko 60 da bi pred Prvi Balkanski rat Srbija imala 370 a pred veliki rat 405 lekara. Tek će osnivanje Medicinskog fakulteta vremenom broj lekara dovesti na koliko toliko optimalnu meru.
 


Hirurško lečenje karcinomaštitaste žlezde - iskustvo Centra za endokrinu hirurgiju KD Srbije

Prof.dr Ivan Paunović
MEDICINSKI FAKULTET, UNIVERZITET U BEOGRADU

Cilj: Adekvatan pristup hirurškom lečenju karcinoma štitste žlezde još uvek nije dovoljno razjašnjen.
Uvod: Karcinomi štitaste žlezde su najčešći karcinomi endokrinih organa ali retki u poredjenju sa karcinomima drugih lokalizacija. Operacija, za razliku od karcinoma drugih lokalizacija, karcinoma štitaste žlezde je inicijalno najbolji način lečenja, što znači da je karcinom štitaste žlezde hirurško oboljenje.Histopatološka i klinička klasifikacija karcinoma štitaste žlezde kao i tip operacije i praćenje zavise od porekla ćelija štitaste žlezde iz kojih nastaje karcinom. Dobro diferentovani (papilarni i folikularni karcinom) (DTC) i slabo diferentovani (anaplastični karcinom) (ATC) su karcinomi štitaste žlezde folikularnog porekla (tireocita). Medularni karcinom štitaste žlezde (MTC) porekla je „C“ (kalcitonin stvarajućih ćelija) ćelija štitaste žlezde koje se još uvek pogrešno nazivaju parafolikularne ćelije i pored toga što se C ćelije mogu naći i intrafolikularno.
Metod: Analizirani su literaturni podaci i poređeni sa ličnim iskustvom autora, a u vezi sa adekvatnim hirurškim lečenjem različitih vrsta karcinoma štitaste žlezde.
Diskusija: Diskusija vezana za adekvatno hirurško lečenje DTC traje već trideset godina, a prema autorovom mišljenju trajaće i narednih trideset godina.Na osnovu svog tridesetgodišnjeg iskustva, autor smatra da svakom pacijentu sa preoperativno potvrđenom dijagnozom DTC ili suspektnim DTC treba pristupi individualno. Tip operacije treba da zavisi od intraoperativnog nalaza, godina starosti, prisustva ili odsustva cervikalne limfonodopatije kao i prisustva ili odsustva udaljenih metastaza. U poredjenu sa DTC, jasno je da je u slučaju MTC totalna tiroidektomija sa centralnom disekcijom operacija izbora kako za sporadični tako i za nasledni MTC. Dijagnoza ATC se na osnovu autorovog iskustva u regionu Zapadnog Balkana najčešće postavlja kasno, kada je bolest uznapredovala i kada je jedino moguće redukcija tumora u cilju deliberacije traheje. S obzirom da se na ovim prostorima ATC najčešće javlja kod pacijenata koji su dugo godina imali polinodoznu strumu, praćenje ovih pacijenata i hitna operacija u slučaju potvrdjenog ATC aspiracionom biopsijom tankom iglom se savetuje.
Zaključak: Endokrini hirurg treba da razume prirodu oboljenja organa koji operiše, a da u slučaju karcinoma štitaste žlezde ima jasnu ideju šta planirana operacija donosi pacijentu koga operiše. Preoperativna i intraoperativna evaluacija hirurga kao i sposobnost hirurga da razume posebnost carcinoma štitaste žlezde u poredjenju sa karcinomima drugih lokalizacija su kamen temeljac uspešne operacije carcinoma štitaste žlezde.
 


Kompresivne neuropatije podlakta i šake - konzervativno ili hirurško lečenje?

Prof. dr sci.med. Ljubomir Panajotović
EVROPSKI UNIVERZITET, BEOGRAD, SPECIJALNA BOLNICA „ADONIS“

Sindrom kompresije nerva ili kompresivna neuropatija (KN), poznat i kao neuropatija uklještenja, je stanje uzrokovano direktnim pritiskom na pojedinačni periferni nerv. Stanje karakteriše bol i / ili gubitak funkcije (motorne i / ili senzorne) nerva. KN mogu biti akutne ili hronične. Karakteristika akutne KN je akutni nastanak simptoma neuropatije posle prolongiranog perioda kompresije na nerv. Karakteristične su ponedeljnička paraliza radijalisa kod alkoholičara, neuropatija pri naročitom položaju ruke kod spavanja, neuropatija nakon aplikacije poveskeitd. Hronične ili neuropatije uklještenja podrazumevaju kompresivne mononeuropatije uzrokovane hroničnim mehaničkim nadražajem nerva u predelu prirodno uzanih anatomskih prolaza. Ovaj pritisak može biti spoljašnji (npr. kompresija na lakat u slučaju neuropatije ulnarisa), ili unutrašnji(npr. pritisak ili istezanja nerva od strane susednih tkiva, kao što su kalus nakon frakture kosti, zadebljanje sinovijalne opne tetiva, fibrozne trake, tumori i normalni ili aberantni mišići u blizini nervnih stabala). Hronična neuropatija može biti uzrokovana i gojaznošću, menstruacijom, trudnoćom, menopauzom i sistemskim poremećajem, kao što su reumatoidni artritis, akromegalija ili hipotireoza. Simptomi i znaci KN zavise od toga koji je nerv zahvaćen, koliko teško, u kojoj zoni i dužini i koliko dugo. Senzorna simptomi su obično najraniji, posebno peckanje i neuropatski bol, čemu sledi smanjenje osetljivosti ili potpuna obamrlost. Slabost mišića se obično primeti kasnije, i povezuje se sa atrofijom mišića. U slučajevima nervnih uklještenja, najmanje jedan deo komprimovanog živca je mobilan. Zbog toga ponavljanje naglih pokreta, ili trljanje / klizanje preko oštrih, uskih ivica, pri pokretu u susednom zglobu rezultira hroničnom povredom. Imobilizacija splintom ili prilagođavanje načina života tada može rešiti simptome. KN u podlaktu i šaci medijanusa su: pronator sy, anterior interosseus sy, carpal tunnel sy, ulnarisa: cubital tunnel sy, guyon canal sy i radijalisa: radial tunnel sy, wartenberg sy. Najčešći su sindromi karpalnog i kubitalnog kanala (80 -90%). Dijagnoza se postavlja na osnovu specifične simptomatologije, dobrog neurološkog pregleda sa testovima kao što su Tinel i Falen, elektromioneurografije (EMNG), nativne radiografije i nuklearne magnetne rezonance. (NMR). Lečenje otpočinje konzervativnim merama u većini slučajeva. KN kod sistemskih oboljenja kao što su oboljenja tiroidee ili autoimune bolesti mogu se efektno sanirati tretiranjem etiološkog faktora. U nekomplikovanim, nesistemskim slučajevima, konzervativni tretman se uglavnom sastoji od edukacije pacijenta da usvoji izbegavanje određenih pokreta ili položaja ruke ili se preporučuje nošenje ortoze radi smirivanja simptoma. Kondicionirane vežbe, fizioterapija u cilju redukcije otoka i mišićnog spazma, krioterapija i elektroterapija (TENS), nesteroidna antinflamatorna analgetska sredstva i periodično ubrizgavanje injekcije kortikosteroida (bupivakain i deksametazon) u okolinu komprimovanog živca može doneti dugoročno olakšanje. Hirurgija se preporučuje kod pacijenata kod kojih neoperativne mere nemaju efekta i / ili onih sa teškim i dugotrajnom simptomima ili mišićnom slabošću. Opšti princip operativne intervencije je dekompresiju nerva u zonama kompresije. U nekim slučajevima, ležište živca treba proširiti, ili nerv transponovati. Karpal tunel sindrom se može operisati otvorenim metodom, metodom malih rezova ili laparaskopski. Kod svih KS hirurg donosi odluku da li će samo osloboditi pritiska živac (spoljna neuroliza) ili i učiniti epineurotomiju (unutrašnja neuroliza) ili čak fascikulolizu. Hirurško lečenje prati period rehabilitacije.


Akutni zastoj srca (cardiac arrest) u trudnoći

Jovanović K.(1), Panajotović Lj.(2), Radojčić Lj.(3), Milošević Lj.(4)
(1) VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ĆUPRIJA, (2) EVROPSKI UNIVERZITET, BEOGRAD, (3) VMA, (4) KBC ZVEZDARA BEOGRAD

Akutni zastoj srca se retko dešava kod trudnicau oko 1 : 20.000 -30.000 porođaja po zapadnim istraživanjima (1). Mada redak, udružen je sa visokim mortalitetom i majke i fetusa.U multicentričnoj studiji na 55 trudnica sa zastojem srca, utvrđeno je preživljavanje od 15% (8/55) a izvedeno je 12 peri-mortem carskih rezova (2). Prema tome, iako su trudnice mlađe starosne dobi nego drugi pacijenti koji doživljavaju zastoj srca, njihovo preživljavanje je u veoma niskom procentu. Najčešći uzroci zastoja srca kod trudnica (prema podacima iz USA i UK) su: akutna tromboembolija pluća 29 %, hemoragija 17 %, moždani udar 5 %, idiopatska kardiomiopatija i druge bolesti srca 8 %, hipertenzivna bolest i eklampsija 2,8 %, anesteziološki problemi 2 % itd (1). Dalje, kod trudnica postoje značajne fiziološke i patofiziološke promene (povećan minutni volumen srca, povećan minutni volumen disanja, edem organizma a posebno vazdušnog puta, pritisak na aortokavalne krvne sudove itd.), koje zahtevaju modifikacije standardnih mera kardiopulmonalne reanimacije (KPR) (kompresije grudnog koša, postupci održavanja vazdušnog puta i ventilacije pluća, levi lateralni položaj na leđima, povećana mogućnost aspiracije itd.) (3). Takođe, za vreme izvođenja kardiopulmonalne reanimacije trudnica, reanimatori imaju dva potencijalna pacijenta majku i fetus a uspešna reanimacija majke je najveća nada za rađanje živog deteta.Za vremenski period od pet minuta, očekuje se da reanimatori dijagnostikuju zastoj srca kod majke, započnu kardiopulmonalnu reanimaciju a akušeri porode fetus carskim rezom, ukoliko adekvatni minutni volumen srca nije odmah uspostavljen (peri – mortem carski rez).Danas, za dijagnozu i praćenje uspešnosti KPR pored standarnih simptoma i znakova i primene EKG- a, postoje i nova pouzdana sredstva kao što su kapnografija, pulsna oksimetrija i ultrazvuk (3). Ukoliko se dijagnostikuje da trudnica ide preme zastoju srca, razmatra se hitna histerotomija ili carski rez a uspešna KPR nekada omogućuje da se trudnoća iznese do kraja (4). Odluka o hitnoj histerotomiji (carski rez) se ne razmatra ukoliko je trudnoća stara < 20 nedelja jer gravidni uterus ne kompromituje značajno minutni volumen srca i ne utiče značajno na uspešnost KPR. Kod trudnoće stare 20-23 nedelje,odluka o hitnoj histerotomiji se donosi radi uspešne reanimacije majke a ne zbog preživljavanja novorođenčeta jer je ona malo verovatna. Kod trudnoće 24-25 nedelja već postoji mogućnost spasavanja i majke i deteta (4). U zaključku, obezbeđivanje efikasnog i brzog medicinskog zbrinjavanja kod trudnica koje su doživele zastoj srca, predstavlja veoma kompleksan proces koji zahteva predhodno znanje i obuku čitavog osoblja, kako akušerskog tako i anesteziološkog tima. KPR ima svoje specifičnosti, kako u postupcima, tako i primeni određenih algoritama, koji se mogu izvesti samo kroz saradnju celog obučenog tima i uz primenu određene savremene opreme (5).

Šta možemo saznati iz medijskih izjava članova porodice trudnica, bez uvida u medicinsku dokumentaciju, o nesmotrenim odlukama lekara u slučajevima smrtnog ishoda

Jovanović K.(1), Panajotović Lj.(2), Radojčić Lj.(3), Milošević Lj.(4)
(1) VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA ĆUPRIJA, (2) EVROPSKI UNIVERZITET, BEOGRAD, (3) VMA, (4) KBC ZVEZDARA, BEOGRAD

Cilj rada odnosi se na prikaz slučaja trudnice sa smrtnim ishodom a na osnovu izjava u novinama članova porodice o nesmotrenim odlukama lekara, bez uvida u medicinsku dokumentaciju. Dalji cilj je razvijanje diskusije od strane prisutnih lekara i donošenje zaključaka šta je medicinski ispravno urađeno a gde su donete nesmotrene odluke.
Prikaz slučaja: Trudnica stara 36. godina, zdrava. Tri normalno iznešene trudnoće. Porođaji izvršeni carskim rezom u ginekološko-akušerskom odeljenju Regionalne bolnice. Prva trudnoća - završena bez komplikacija. Druga trudnoća – završena bez komplikacija. Nakon carskog reza operisana hernija na rezu. Stvoreno veliko poverenje i prijateljstvo između pacijentkinje i akušera. Treća trudnoća - nakon porođaja zdravog deteta carskim rezom, masivna hemoragija sa razvojem hemoragijskog šoka, koja je indikovala hitnu histerektomiju uz nadoknadu volumena velikom količinom tečnosti, pune krvi,komponenata krvi i derivata. Histerektomija je urađena uz velike hirurške probleme uz uspešno zaustavljanje krvavljenja što je kasnije akušer nazvao „herojskim delom“ zbog spašavanja života pacijentkinje. Međutim, posledica tog herojskog dela je bila oštećenje svih okolnih organa : uretera, mokraćne bešike, creva što je zahtevalo uključenje opštih hirurga i urologa u dalje hirurško lečenje postojećih povreda što je trajalo više sati. Pacijentkinja je posle operacije bila relativno hemodinamski stabilna ali se odmah videlo da trbuh nije rešen. Razvoj sepse indikovao je premeštaj pacijenkinje u tercijernu ustanovu gde je pacijentkinja lečena 3,5 meseca. Dva puta je izvedena laparotomija sa pokušajem da se hirurški problem reši ali bez većeg uspeha. Sepsa i MODS su se neumitno razvijali u najtežem obliku. Više puta je dolazilo do zastoja srca,koji su uspešno rešavani ali je smrtni ishod nastao posle 3,5 meseci bezpoštedne borbe.
Zaključak: Koje su nesmotrene odluke donešene :
1. Porodica – odluka o očuvanju i iznošenju treće trudnoće i pored saznanja koje su operacije ranije rađene i koje su posledice mogle da naprave.
2. Akušer :
- ohrabrivanje trudnice da će sve biti u redu i u trećoj trudnoći
- loša procena i neupućivanje trudnice u tercijernu ustanovu sa većim iskustvom u
- ovakvim rizičnim trudnoćama.
- pogrešno shvatanje da je hitnom histerektomijom i zaustavljanjem krvavljenja stvar
- bila medicinski rešena na nivou regionalne bolnice a vruć krompir je kasnije
- prebačen u tercijernu ustanovu.
- Na kraju ostaju gorke reči muža i oca: „A šta ću ja sam sa troje male dece“.
 


Otisak prvi korak u uspešnoj protetskoj rehabilitaciji

Prof. dr Rade S. Živković
STOMATOLOŠKI FAKULTET BEOGRAD. KLINIKA ZA STOMATOLOŠKU PROTETIKU.

Otisak predstavlja kopiju zuba ili drugih tkiva usne duplje u obrnutom obliku, „negativu“ na osnovu koga se određenim postupkom dobija model koji verno reprodukuje reljef tkiva sa kojih je otisak uzet (zubi i okolna meka triva). Samim tim cilj otisnih materijala koji se koriste u stomatološkoj praksi jeste reprodukcija oblika i odnosa zuba i oralnih tkiva.
Zahtevi koje treba da ispune otisni materijali:
- da su neškodljivi za ljudski organizam
- da se lako pripremaju i jednostavno aplikuju
- da im je vreme vezivanja relativno kratko
- da se ne lepe za tkiva koja otiskuju
- da hemijski ne reaguju sa sadržajem usta i materijalom od kojeg se izliva radni model
- da su dimenzionalno stabilni u različitim uslovima
- da su prijatnog mirisa i prihvatljive boje
Postoji više podela otisnih materijala prema različitim kriterijumima
Podela otisnih materijala na osnovu svojstava koja oni pokazuju po vezivanju-očvršćavanju: Neelastični (gips za otiske, termoplastične mase, cink-oksid eugenol paste, otisni voskovi) i Elastični ( Hidrokoloidi: a.reverzibilni b.ireverzibilni i Elastomeri : a.polisulfidi b.kondenzacioni i adicioni silikoni c.polietri).
Podela otisnih materijala na osnovu mogućeg mehanizma vezivanja: materijali čije se vezivanje odvija putem hemijske reakcije (ireverzibilni), materijali čije se vezivanje odvija zahvaljujući temperaturnim promenama (reverzibilni ).
Tehnike otiskivanja: DVOFAZNI OTISAK: prvi otisak se uzima gušćim a drugi sa ređim -tečnim materialom u standardnoj kašici u dve faze. SENDVIČ JEDNOFAZNI OTISAKistovremeno se unosetestasti materijal za standardnu kašiku i drugi tečni materijal špricem oko preparisanih zuba otisak sa dva materijala u jednoj fazi. JEDNOFAZNI OTISAK:jedan materijal za individualnu kašiku i za preparisne zube, koji se unose u isto vreme (“špric metoda”) u jednoj fazi.
 


Fleksibilne proteze u savremenoj stomatološkoj protetici

Prof. dr Ivica Stančić
STOMATOLOŠKI FAKULTET, BEOGRAD

Poslednjih decenija u svetskoj literaturi i kliničkoj praksi pažnja se sve više posvećuje novim gradivnim termoplastičnim materijalima u terapiji krezubosti. Valplast® je najpoznatiji predstavnik komercijalnih termoplastičnih materijala. Sistem Valplast®-a obeležava jednu novu epohu u razvoju mobilnih proteza. Kliničke reference ukazuju da proteze načinjene od ovog materijala funkcionalno i estetski u potpunosti zadovoljavaju, nemaju metalne kukice koje narušavaju izgled pacijenta, transparentne su, odlično se uklapaju u boju desnii veoma su fleksibilne. Za njihovu primenu nije potrebna priprema zuba, mekog tkiva niti koštane podloge. Retencija ovih proteza oslanja se isključivo na podminirane detalje nosećih tkiva, naročito u bukalnoj i labijalnoj regiji, kao i podminirane delove retencionih zuba u koje zalaze fleksibilni produžeci Valplasta®, tzv. dento-alveolarne kukice (wrap-around clasps). Iz tih razloga se smatra da su manje traumatične za retencione zube, a posebno one koji su parodontalno insuficijentni. Zahvaljujući svojim fizičkim i biološkim osobinama Valplast® pokriva široko indikativno područje u terapiji krezubosti kod svih pacijenata kojima kompleksni, visoko estetski radovi nisu dostupni iz zdravstvenih ili finansijskih razloga.
 


Prevencija kardiovaskularnih oboljenja u Srbiji 2016 - predlog nacionalnog programa

Prof. dr sci. med Višeslav Hadži-Tanović
KLINIKA ZA SRCE „DR HADŽI-TANOVIĆ“, BEOGRAD

Kardiovaskularne bolesti (KVB) su na prvom mestu u svetu po broju obolelih i umrlih u poredjenju sa ostalim bolestima,na primer u EU smrtnost od KVB je 48% svih bolesti. Prevencija je na žalost u Srbiji zapostavljena,tako da je Srbija na žalost u svetskom vrhu po broju umrlih od KVB i taj procenat iznosi 62% od svih umrlih.To stanje se svake godine pogoršava,tako da već sada u Srbiji dnevno umre od KVB oko 150 ljudi,odnosno godišnje umre preko 55.000 ljudi,skoro čitav grad.Na žalos Srbija je u svtskom vrhu ne samo po morbiditetu i mortalitetu od KVB,već i od malignih i mentalnih oboljenja.
Faktori rizika za nastanak KVB su dobro poznati i zato njihova amortizacija i eliminacija predstavlja suštinu dobre i uspešne preventive. Na genetiku do sada nismo mogli da utičemo,ali poslednja istraživanja pokazuju da ćemo ubuduće i tu moći preventivno da utičemo na razna oboljenja,pa i na kardiovaskularna.Medjutim u svemu tome najveću ulogu igra ateroskleroza i stanje krvnih sudova,od čijih prohodnosti zavisi ishrana srca i mozga.Naime zapušenje jednog od krvnih sudova srca ili mozga dovodi do srčanog infarkta ili moždanog udara sa raznim stepenima posledica.Zato kada govorimo o preventivi najviše mislimo kako da sprečimo ili usporimo napredovanje ateroskleroze.U okviru dobre preventive preporučuje se eliminisanje faktora rizika koji izazivaju srčani infarkt i moždani udar,a to znaći amortizovati stres,normalizovati povećani krvni pritisak,normalizovati povećani holesterol i treigliceride,normalizovati šećer u krvi i stabilizovati hronična oboljenja bubrega,endokrinih žlezda i drugih oboljenja,smanjiti telesnu težinu,promeniti režim ishrane, prestati sa pušenjem,povećati kretanje i obavezno bar jedanput godišnje podvrći se kardiološkom pregledu.
Sagledavajući potencijale srpskog zdravstva,kako u državnom,tako i u privatnom zdravstvu, zaključili smo da postoje veliki neiskorišćeni potencijali u prevenciji za smanjenje KVB.Za to je potrebna Nacionalna konferencija na kojoj bi se postigao Nacionalni konsenzus na svim nivoima društva,kako na stručnom,tako i na političkom i medijskom planu,naravno uključujući i nevladine organizacije.
NACIONALNI PROGRAM PREVENCIJE KARDIOVSKULARNIG BOLESTI U SRBIJI-PREDLOG
1. Edukacija gradjana Srbije,putem intenzivne,višegodišnje kampanje o faktorima rizika za KVB, putem svih vrsta medija,posebno TV i elektronskih i primena neposredne edukacije pacijenata u lekarskoj ordinaciji primarne i sekundarne zdravstvene zaštite
2. Preventivne sistematske preglede organizovati bar jedanput godišnje,za rano otkrivanje faktora rizika
3. Otklanjanjati faktora rizika u potpunosti ili ih amortizovati nefarmakološkom ili medikamentoznom terapijom
4. Primeniti pravovremenu i adekvatnu terapiju KVB,kako u početnoj, tako i u hroničnoj fazi bolesti
5. Sprovesti permanentan tretman hroničnih bolesti kao što su šećerna bolest,hronično oboljenje bubrega i endokrinih žlezda i drugia hronična oboljenja
6. Uspostaviti dobru komunikacija izmedju različitih nivoa zdravstvene službe i uključenje i privatnog zdravstvenog sektora kao ravnopravnog partnera
Nacionalni program prevencije kardiovaskularnih obolenja morao bi da objedini sve nacionalne resurse.To podrazumeva ministarstvo zdravlja,sva strukovna udruženja lekare iz državnog i privatnog sektora,zatim naučne institucije, SANU,medicinske fakultete,političke partije,NGO,posebno za zaštitu prava pacijenata i druge.Programski svako bi bio nosilac dela posla,a uspeh bi se analizirao,merio i korigovao periodično na godišnjem nivou.Uspeh bi bio ako bi za 10 godina smanjili broj obolelih i umrlih od kardiovaskularnih bolesti u Srbiji za 30%,što je prosek u drugim zemljama sa dobrom prevencijom.
Ključne reči: kardiovaskularne bolesti, faktori rizika, prevencija, nacionalni program.
 


Stabilna koronarna bolest: uloga vizuelizacionih ehokardiografskih i radioizotopskih testova opterećenja u dijagnostičkom i prognostičkom algoritmu u tri koraka

Prim Dr Sc Dušan Bastać
INTERNISTIČKA ORDINACIJA DR BASTAĆ

UVOD: Stabilna koronarna arterijska bolest(SCAD) se definiše putem različitih evolucionih faza koronarne bolesti (CAD), isključujući situacije gde dominira koronarna tromboza(akutni koronarni sindromi).Važeći vodič Evropskog udruženja Kardiologa iz 2013 godine je dao savremeniji koncept selekcije optimalnog testa za dijagnozu: test fizičkim opterećenjem (EKG TFO), ehokardiografski stres test putem fizičkog ili farmakološkog opterećenja (SEHO) i radioizotopski prefuzioni stres testovi(PSM-stres test) putem fizičkog ili farmakološkog opterećenja radi povrdjivanja kliničke dijagnoze na bazi pre test verovatnoće i stratifikaciju rizika stabilne koronarne arterijske bolesti (SCAD). Septembra 2014 je objavljen Novi evropski vodič za Revaskularizaciju miokarda, gde su dodatno precizirani stavovi o ulozi vizuelizacionih EHOKARDIOGRAFSKIH i radioizotopskih testova opterećenja kod stratifikacije rizika za mortalitet i revaskularizacije kod stabilne angine. Visok rizik se definiše kao kardiovaskularni godišnji mortalitet veći od 3%( Tredmil Djukov skor manje od -11, Area ishemije >10% za SPEKT ili ≥3segmenta leve komore LV na stres ehou). Srednji rizik je motalitet godišnje izmedju 1 i 3%( Area ishemije 1-10% ili 1 do 2 segmenta sa ishemijom na stress EHO). Nizak rizik je KV mortalitet ispod 1%(TM >5, nema ishemije na perfuziji i stres ehou)
METODOLOGIJA: Povećan je i obnovljen značaj PRE-TEST VEROVATNOĆE bolesti (PTV)-ALGORITAM U TRI-3 KORAKA: PRVI- određivanja pre-test verovatnoće bazirane na tipu simtoma, starosti i polu (srednja PTV je 15% do 85%). DRUGI KORAK- Selekcija optimalnog testa bazirana na profilu pacijenta, lokalnoj dostupnosti metoda i ekspertizi te postavljanje dijagnoze SCAD ili stabilne angine pectoris i uvodjenje optimalne konzervativne terapije(OMT-nefarmakološke metode-redukcija rizika i farmakoterapija). TREĆI KORAK: Uz nastavak OMT obavezna STRATIFIKACIJA RIZIKA od neželjenih događaja putem vizuelizacionih testova opterećenja na kojoj se bazira odluka o daljem lečenju-SAMO OMT ili I REVASKULARIZACIJA. Ako je angina vrlo teška (PTV >85%), sprovodi se invazivna koronarografija bez predhodnih neinvazivnih testova, ali uz procenu frakcione rezerve protoka (FFR) ili kao alternativa neinvazivno odredjivanje Doppler koronarne rezerve protoka(CFR)- što nije zvanična preporuka iz vodiča. Novost je izvodjenje dvostrukog Dual testa kada se radi stres eho i odredjivanje koronarne rezerve protoka dipiridamolskim stres eho testom u istom aktu, kada se povećava senzitivnost i specifilčnost testa.Težina angine po Kanadskoj klasifikaciji III i IV i refrakternost angine na lečenje su jedini klinički faktori koji modifikuju odluku na bazi pre-test verovatnoće-daju visok rizik . Rizik takodje modifikuju EKG anomalije u miru i vrednost Ejekcione frakcije leve komore ispod 50%(LVEF<50%).
EVROPSKE PREPORUKE ESC: EKG Test fizičkim opterećenjem (TFO) je preporučen kao inicijalni test za postavljanje Dg stabilne koronarne bolesti u pacijenata sa simptomima angine pectoris I nižim rangom SREDNJE pre-test verovatnoće(15-65%) za opstruktivnu koronarnu bolest, bez Th antiishemičnim lekovima, osim ako ne toleriše napor ili ima EKG promene koje stvaraju nemogućnost procene(Preporuka klase I). Stres imidžing vizuelizacioni testovi su preporučeni kao inicijalna test opcija ako postoje lokalne mogućnosti(Preporuka klase I).EKG pri naporu (EKG FTO) treba da se razmotri u pacijenata na terapiji da bi se evaluirala kontrola simptoma i ishemije. EKG TFO u pacijenata sa depresijom ST segmenta ≥0,1mV na EKG u miru ili koji uzimaju digitalis nije preporučen za dijagnostičke svrhe.Stres vizuelizacioni TFO se preporučuje pre nego farmakološkim opterećenjem, uvek kada je to moguće.Stres vizuelizacioni test treba da se razmotri u simptomatskih pacijenata sa predhodnom revaskularizacijom (PCI ili CABG). Na osnovu COURAGE Studije(Boden NEJM 2007) na 2287 randomizovanih bolesnika sadokazanom ishemijom miokarda na OMT–inicijalna angioplastika sa stentom(PCI) ne smanjuje rizik od smrtnog ishoda, akutnog infarkta miokarda i hospitalizacije i nema prednost u stabilnoj AP u odnosu na OMT. Nakon 4,6 godina praćenja nije bilo statistički značajne razlike medju grupama za kumulativnu smrtnost i nefatalni infarkt miokarda-18,5 % VS 19% kao i za moždani udar i hospitalizaciju zbog nove nestabilne AP. Efikasnost OMT kod stabilne angine, gde je optimalna doza betablokatora centralna komponenta je slična efektu Perkutane konoronarne intervencije(PCI) sa stentom(Boden, Courage, 2007). Sada je revaskularizacija rezervisana samo za pacijente gde postoje jaki dokazi da bi se njom poboljšala prognoza na bazi dokaza regionalne ishemije perfuzionim imidžingom-radioizotopskom MIBI rest stres perfuzionom scintigrafijom miokarda ili procene frakcione rezerve protoka (FFR). Tipična konstelacija je kod pacijenta sa velikom areom ishemije koja odgovara stenozi glavnog stabla leve koronarne arterije (left main stenosis) i višesudovnoj bolesti koja uvek uključuje proksimalni deo leve-prednje- silazne arterije (LAD).
ZAKLJUČAK: Stres imidžing za stratifikaciju rizika se preporučuje u pacijenata sa in-konkluzivnim EKG testom fizičkog opterećenja . TFOStres vizuelizacioni test se preporučuje kao inicijalni test za Dg SCAD ako je pre-test verovatnoća izmedju 66-85% ili ako je ejekciona frakcija (LVEF)<50% u pts bez tipične angine. Stres vizuelizacioni test je takodje preporučen u pacijenata sa EKG promenama u miru, koje sprečavaju sigurnu interpretaciju EKG promena za vreme stress testa.Stres vizuelizacioni test treba da se razmotri za procenu funkcionalne težine intermedijarnih stenoza koronarnih arterija, posle koronarografije .Stratifikacija rizika se preporučuje na bazi kliničke procene i rezultata testa opterećenja (stress testa) inicijalno upotrebljenog za postavljanje DgSCAD. Stres imidžing za stratifikaciju rizika se preporučuje u pacijenata SA POZNATOM stabilnom koronarnom bolešću(SCAD) i pogoršanjem simptoma, ako bi mesto i veličina ishemije uticali na odluku o revaskularizaciji (daljem lečenju). Ciljevi lečenja stabilne koronarne bolesti jesu :1.Poboljšanje prognoze putem smanjenjem rizika za progresiju ateroskleroze i sprečavanje akutnih koronarnih dogadjaja I naprasne smrti I 2. minimizovanje simptoma sa poboljšanjem kvaliteta života. Svim bolesnicima sa stabilnom koronarnom bolesti potrebna je redukcija rizik faktora I farmakološka terapija: aspirin, statin I antianginalni lekovi (prve linije:sublingvalni nitroglycerin, betablokatori, antagonisti kalcijuma I ponekad lekovi druge linije: ranolazin, trimetazidin I ivabradin I dr) ali svi bolesnici sa stenozama koronarnih arterija nemaju benefit od revaskularizacije, koji zavisi od veličine ishemije I načina anatomskog zahvatanja koronarnih arterija. Optimalna medikalna terapija je definitivna terapija za pacijente sa stabilnom koronarnom bolesti i niskim i nižim rangom srednjeg rizika od kardiovaskularnih dogadjaja a rizik najbolje procenjujemo vizuelizacionim (imidžing) testovima fizičkim ili farmakološkim opterećenjem.
E-mail: dbastac@open.telekom.rs
 


Terapija hroničnog hepatitisa C: da li je moguće izlečenje hronične virusne infekcije?

Prof. dr Dragan Delić
MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU, KLINIKA ZA INFEKTIVNE I TROPSKE BOLESTI KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

Rano otkrivanje hronične hepatitis C virusne( HCV) infekcije, postavljanje egzaktne dijagnoze,uz pravovremeno i adekvatno lečenje, daju realnu šansu za izlečenje.Ciljevi moderne terapije (imunomodulatorne/antivirusne) su mnogostruki i višeznačni: eradikacija HCV, prevencija ciroze jetre i hepatocelularnog karcinoma, redukcija ekstrahepatičkih manifestacija, poboljšanje kvaliteta života i prevencija prenosa infekcije na druge osobe. Terapija se prilagođava svakom bolesniku (upojedinjavanje terapije) u zavisnosti od odmaklosti (ozbiljnosti) bolesti,genotipa virusa, nivoa viremije, opšteg stanja bolesnika, uzrasta, prisustva preegzistentnih hroničnih bolesti, motivisanosti bolesnika itd. Doktrinarni stav je da se bolesnici sa hroničnom HCV infekcijom leče pegilovanim interferonom i ribavirinom. Stabilan virusološki odgovor-SVO (bolesnik je HCV RNK negativan i šest meseci po okončanju lečenja) se postiže kod 46-52% bolesnika inficiranih genotipom 1ili 4 , odnosno kod 76-84% bolesnika inficiranih genotipom 2 ili 3. Uključivanjem u terapiju i trećeg leka, iz grupe inhibitora proteaze (boceprevir ili telaprevir), SVO se postiže kod 75% lečenih bolesnika inficiranih genotipom 1 ili 4. Bolje razumevanje HCV replikacije nedavno je omogućilo dizajn tzv. malih molekula koje imaju za cilj blokadu specifičnih koraka u životnom ciklusu virusa.Ovi direktni antivirusni agensi (inhibitori proteaze, analozi nukleoz(t)ida, nenukleozidni inhibitori HCV RNK-zavisne RNK polimeraze, NS5A inhibitori, ciklofilin inhibitori itd) su u završnim kliničkim fazama ispitivanja ili su već uključeni u protokole lečenja( simeprevir, sofosbuvir,ledipasvir itd). Prvi rezultati ukazuju da kombinovana antivirusna terapija, bez interferona, rezultira stabilnim virusološkim odgovorom kod preko 95% lečenih bolesnika inficiranih genotipom.
 


Epidemija ebole - juče, danas, sutra

Maja Jovanović, Steva Stanišić, Miodrag Vrbić, Lidija Popović Dragonić, Marina Đorđević Spasić, Aleksandar Ranković
KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI, KC NIŠ

Ebola je hemoragijska groznica - bolest koja se karakteriše teškim krvarenjem, multiorganskim otkazom i u mnogim slučajevima se završava smrtni ishodom. Virus Ebole je poreklom iz Afrike, gde su se događaju sporadične epidemije decenijama. Ebola je zoonoza i ljudi mogu da obole u kontaktu sa zaraženim životinjama. Nakon početnog prenošenja, virus može da se proširi sa osobe na osobu putem kontakta sa telesnim tečnostima ili kontaminiranim medicinskim materijalnom. Patogeneza bolesti je vrlo složena.
Ne postoji specifična terapija bolesti, već je ona simptomatska i suportivna. Naučnici su blizu razvoju vakcine protiv ove smrtonosne bolesti.
 


Hepatocelularni karcinom: dijagnostičke i terapijske mogućnosti u srbiji, da li može bolje?

Doc. dr Ksenija Bojović,
MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITET U BEOGRADU .KLINIKA ZA INFEKTIVNE I TROPSKE BOLESTI KCS BEOGRAD
Hepatocelularni karcinom(HCC) je najčešća primarna neoplazija u jetri i šesti je malignitet u svetu po incidenci . U najvećem procentu slučajeva ( preko 90 %) nastaje kao posledica hronične infekcije virusima hepatitisa C i B. Rizik za nastanak HCC zavisi i od stepena fibroze nastale na terenu hronične virusne infekcije. Ovo je posebno važno kod pacijenata koji su lečeni antivirusnom terapijom, a koji su pre početka terapije imali već odmaklu fibrozu i/ili cirozu jetre. Nedetektabilna viremija kod ovih pacijenata ne umanjuje rizik od nastanka HCC.Prema važećim preporukama Evropskog udruženja za bolesti jetre (EASL) svi pacijenti sa cirozom jetre bez obzira na stadijum i etiologiju ciroze, zatim svi pacijenti sa hroničnom C i hroničnom B virusnom infekcijom i teškom fibrozom moraju biti u obaveznom skriningu za prevenciju hepatocelularnog karcinoma. Ovaj skrining podrazumeva periodično određivanje tumorskog markera alfa feto proteina ( AFP) i ultrasonografski pregled jetre. I pored navedenih preporuka u našoj zemlji broj pacijenata kojima je maligna fokalna promena otkrivena u ranom stadijumu, kada je promena manja od 2 cm je izuzetno mali. To je i razlog dosta loše prognoze i ishoda lečenja ovih pacijenata. Naime, kasno otkrivanje fokalnih lezija , tj njihovo otkrivanje kada su promene veće od 3-5 cm i kada je broj promena veći umanjuje dalje dijagnostičke i terapijske mogućnosti, te je stopa smrtnosti vrlo visoka.
Najbolja prevencija nastanka HHC kod pacijenata sa hroničnom virusnom infekcijom je pravovremena i adekvatna antivirusna terapija.U našoj populaciji kasno otkrivanje fokalnih lezija su glavni razlog ograničenih terapeutskih mogućnosti- Unapređenjem skriniga u vidu redovnih US pregleda jetre obavljenih od strane utreniranog i iskusnog osoblja, je najsigurniji put ka pravovrem,enom otkrivanju manjih fokalnih lezija. Kod pacijenata sa već nastalom odmaklom fibrozom ili cirozom jetre ni virusološki uspeh terapije ne umanjuje rizik od maligne alteracije te detaljan i pravovremeni skrining na pojavu tumorskih promena u jetri mora biti imperativ.
 


Značaj dobrovoljnog poverljivog savetovanja i testiranja na HIV za prevenciju transmisije HIV infekcije sa majke na dete

Prof. dr Biljana Kocić
UNIVERZITET U NIŠU, MEDICINSKI FAKULTET, INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLjE NIŠ

U odsustvu specifične profilakse (vakcine), kao i terapije koja bi dovela do ozdravljenja, prevencija HIV infekcije predstavlja glavni adut u borbi protiv HIV epidemije. Kako bi se različiti oblici prevencije mogli uspešno sprovoditi, zdravstveni radnici treba da poznaju, sprovode i učestvuju u stvaranju preduslova za sprovođenje savremene prevencije HIV infekcije. Izuzetno je značajna promocija dobrovoljnog poverljivog savetovanja i testiranja na HIV (DPST) i ostale polnoprenosive infekcije i stvaranje tolerantnog i nediskriminišućeg okruženja, posebno u zdravstvenim ustanovama. Prevencija prenošenja HIV infekcije sa majke na dete, olakšana je dobrovoljnim poverljivim savetovanjem i testiranjem trudnica, sprovedenim do trećeg meseca trudnoće. Ukoliko kod trudnice postoji HIV infekcija, upotrebom visokoaktivne antiretrovirusne terapije u cilju lečenja i prevencije, uz adekvatan odabir načina završavanja trudnoće, stopa transmisije virusa sa HIV pozitivne majke na dete iznosi 1-2%. Uprkos velikoj koristi od testiranja i dostupnoj terapiji, obuhvat testiranjem je nezadovoljavajući. U cilju postizanja većeg obuhvata trudnica testiranjem na HIV i prevencije transmisije infekcije na dete, važno je intenzivirati saradnju sa zdravstvenim radnicima, naročito ginekolozima. Oni treba da poznaju principe i savladaju veštine savetovališnog rada sa pacijentima, naročito u odnosu na procenu potrebe za testiranjem trudnice na HIV, te da ih, uz informisanu saglasnost, upute u odgovarajuću ustanovu na testiranje i savetovanje.
Ključne reči: HIV infekcija, prevencija, dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje, trudnice
 


Digitalno siledžijstvo i adolescenti

prof. dr Aleksandra Stojadinović
INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE, NOVI SAD, MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD, UNIVERZITET U NOVOM SADU

Adolescenti svakodnevno koriste elektronske, odnosno digitalne uređaje poput računara, mobilnih telefona, tablet računara. Digitalni mediji mladima pružaju mogućnost socijalizacije, učenja i sticanja različitih znanja i tehničkih veština, ali nose i značajan rizik od digitalnog nasilja. Adolescenti mogu da budu svedoci, žrtve i počinioci digitalnog nasilja. Kada su počinilac i žrtva sličnog uzrasta govorimo o digitalnom siledžijstvu. Digitalno nasilje kod žrtve može da uzrokuje različite probleme, od neprijatnih emocija kao što su uznemirenost, strah, osećanje frustracije ili ljutnja, do ozbiljnih psihosocijalnih problema. Pomoć je potrebna i žrtvama i počinicima digitalnog siledžijstva, a svedoke digitalnog nasilja treba ohrabiriti da ga ne ignorišu. Neophodno je da roditelji i lekari, prosvetni radinici rade na prevenciji i ublažavanju posledica digitalnog siledžijstva.
 


Procena i terapija u porodičnoj psihoterapiji

Prof. dr Jelisaveta Todorović
FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA NIŠ, DEPARTMAN ZA PSIHOLOGIJU

Porodična procena je interpersonalna procena čiji je cilj da identifikuje i opiše relacione procese koji mogu biti funkcionalni i disfunkcionalni za razvoj pojedinca ili sistema odnosa. porodična procena liči na psihološku procenu pošto koristi psihološke instrumente, skale i upitnike, što je sa stanovišta kliničara važno na samom početku terapije radi identifikovanja i merenja porodične disfunkcionalnosti. Porodična procena obezbeđuje procenu stanja i procenu promene. procena stanja je od koristi na početku i na kraju terapije.Procena promene opisuje proces promene na individualnom planu ili porodičnom sistemu za vreme terapije. Kako u terapijskom procesu dolazi do razvoja odnosa između terapeuta i klijenta teško je povući jansu granicu između procene i tretmana, pošto početak procene se obično podudara i sa početkom tretmana. Granica koja se postavi je svakako veštačka. klinička procena porodice se odvija pre nego što počne tretman. Ona daje priliku i porodici i teraputu da odluče da li žele ili ne žele zajednički rad, porodica može da se odluči kod kog terapeuta želi da ide, da li pojedini članovi porodice žele da svoje probleme rešavaju pred drugim članovima porodice ili ne. Procena porodične strukture, organizacije i dinamike može obezbediti sagledavanje procesa koji se odvija u terapeut porodica sistemu. Suština procene u klinićkom radu se zasniva na ovom stavu i prethodnom da je dobro postavljen problem, upola rešen problem. Kliničari treba da urade obuhvatnu procenu pre nego što pristupe terapiji.
Prva faza, odnosi se na razjašnjavanje prvobitno prezentovanog problema.
Druga faza procene zahteva znanje vezano za sadržaj problema. Ovo podrazumeva znanje o specifičnoj vrsti poremećaja koji je prezentovan, ali i pažljivu selekciju testova koji će se upotrebljavati da bi se skupile informacije o problemu. Važno je poznavati i pouzdanost i validnost testova, biti osetljiv i na to da li test odgovara ili ne, razlikama klijenata u pogledu etničkog porekla, nivoa edukacije, starosti i td.
Treća faza, sakupljanje podataka, odnosi se na dobijanje informacija iz četiri opšta područja: rezultata testova, lične prošlosti (istorije), opservacije ponašanja i podataka dobijenih intervjuom.
Četvrta i konačna faza kliničke procene je interpretacija podataka. Ovo obuhvata opis klijetovog trenutnog nivoa funkcionisanja, i informacije povezane sa etiologijom, preporukama tretmana i prognozom. Etiološka razmatranja treba da uvaže kompleksnost uzročnih faktora i da spreče pojednostavljena objašnjenja.
Izveštaj o proceni je vrhunac procesa procene. Dobar izveštaj je precizna i jasna prezentacija sakupljenih informacijazajedno sa klijentovim interpretacijama, zaključcima, i preporukama za tretman.
 


Nasilje u porodici i partnerskim odnosima - moja profesionalna odgovornost

Prim dr sc. med. Suzana Stanković
DZ PIROT

Nasilje u porodici predstavlja obrazac različitih ponašanja koja kreću od ponižavajućih komentara, grubih šala, preko ekonomske eksploatacije, udaranja i šutiranja, izolacije, do seksualnog zlostavljanja, davljenja, sakaćenja i ubistva. Točak nasilja nad ženama upoznaje nas sa obrascem nasilja u porodici i konkretizuje kako se odvija život u kući u kojoj postoji nasilje nad ženom. Nasuprot uvreženom shvatanju da su Policija, skloništa i pravni sistem osnov zaštite žena koje trpe nasilje, praksa pokazuje da je zdravstveni sistem u većini slučajeva prva instanca kojima se žene–žrtve obraćaju. Ujedno, zdravstvena služba je mesto gde se nasilje može identifikovati pre nego što postane ozbiljno i životno ugrožavajuće.
Zlostavljana žena nije nikad odgovorna za nasilje kojem je izložena, odgovoran je isključivo izvršilac nasilja. Nasilje izvršioca je njegov izabrani način ponašanja i planski smišljena akcija. Ne postoji definisan profil žrtve, profil izvršioca ili profil porodice. Svako se može naći u jednoj od ovih pozicija, srećom - ne zatiče se svako. Većina stručne i opšte javnosti odbija da usvoji ovo polazište dokazano kroz problem neravnopravnosti polova i koncept (zloupotrebe) moći u kontekstu rodnih uloga. S druge strane prema ženi koja je preživela nasilje izostaje pristup iz perspektive traume i oporavka, već se to čini iz sfere psihopatalogije i praktikuje prevashodno medicinski pristup. Kod stručne i opšte javnosti manjka profesionalna i lična odgovornost obaveznog prijavljivanja pri sumnji ili saznanju da je učinjeno ovo krivično delo. Sve ovo dovodi do toga da žena gubi poverenje u sistem i s pravom ne veruje da će dobiti pomoć i iz straha ostaje u nasilnoj sredini. Uz to, neznanje o osnovnim pravilima komunikacije sa žrtvom može postati dodatan faktor traumatizacije i uzrok odustajanja žrtve od traženja pomoći. Nasuprot tome zdravstveni radnici, u većini slučajeva, ne smatraju rodno naselje kao deo svoje kompetencije, ne postoji dovoljna edukovanost na datu temu, kao ni specifična ni dobro isplanirana strategija za postupanje u slučajevima nasilja, jer tokom školovanja nisu dobili dovoljano informacija i znanja o specifičnim karakteristikama nasilja u porodici, pa zastareli stavovi i predrasude sprečavaju efikasnu, profesionalnu akciju i problem nasilja je prepušten samo pojedincima. Bez obzira da li žena potvrđuje da je imala iskustvo sa naseljem ili ne, zdravstveni radnici svojim stavom treba nedvosmisleno da ukažu da je nasilje nedozvoljeno, da se ničim ne može opravdati i da pokažu razumevanje za situaciju u kojoj se žena nalazi, a u situacijama otkrivanja nasilja budu osposobljeni za dokumentovanje, prijavljivanje i praćenje uz osnaživanje žrtve i procenu njene bezbednosti. Iz tih razloga je neophodno profesionalcima koji dolaze u kontakt sa žrtvom nasilja obezbediti odgovarajuću edukaciju iz ove oblasti, kako bi se što veći broj zaposlenih u zdravstvenim institucijama aktivno i na pravi način uključio u borbu protiv rodno uslovljenog nasilja.
 


Medicinska nutritivna terapija vodećih zdravstvenih rizika u Republici Srbiji

Prof. dr Budimka Novaković
MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U NOVOM SADU

Uvod. Zdravstveni rizik se definiše kao mogućnost nepovoljnog zdravstvenog ishoda ili je činilac koji povećava takvu mogućnost. Utvrđivanje najznačajnih zdravstvenih rizika na nacionalnom nivou daje velike stručne mogućnosti za smanjenje učestalosti rizika i prevenciju posledičnih bolesti.
Metodologija. Kao izvor podataka o utvrđenim vodećim zdravstvenim rizicima koristiće se rezulatati Analize globalnog opterećenja bolestima u periodu 1990 – 2013. godina. Za predlog rukovođenja rizicima koristiće se preporuke vodećih međunarodnih organizacija u oblasti ishrane i masovnih nezaraznih bolesti (MNB).
Rezultati. Vodeći zdravstveni rizici u Republici Srbiji u odnosu na broj godina izgubljenog zdravog života i godina života sa onesposobljenošću (Disability-adjustedlifeyear; DALY) su: visok krvni pritisak, visoke vrednosti indeksa telesne mase, pušenje, hiperglikemija našte, visok unos natrijuma, zloupotreba alkohola, niska glomerularna filtracija, nedovoljan unos voća i nedovoljan unos namirnica od celog zrna.
Posledično bolesti koje najviše opterećuju društvo su kardiovaskularne bolesti, dijabetes, maligne bolesti te ostale MNB. Najčešći uzrok smrti u Republici Srbiji su kardiovaskularne bolesti, maligne bolesti, ostale MNB i dijabetes.
Medicinska nutritivna terapija i promena načina života vodeći su stručni principi u rukovođenju rizicima koje najviše opterećuju stanovništvo Republike Srbije.
Zaključak. Vodeći zdravstveni rizici u Repblici Srbiji uzrokovani su ishranom visoke energetske gustine te medicinska nutritivna terapija jeste opravdan način rukovođenja navedenim rizicima i značajno može umanjiti opterećenje stanovništva posledičnim MNB.
 


Saobraćajni traumatizam – patoforenzički aspekti

Prof. dr Slobodan Nikolić
INSTITUT ZA SUDSKU MEDICINU MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

Osnovne karakteristike smrtnog povređivanja u saobraćaju, bez obzira na to koji je učesnik u pitanju, jesu politraumatizam i polifazičnost. Ne postoje tzv. specifične, već samo eventualno karakteristične povrede kod određenih učesnika: Mezererove frakture tibija i dekolmani mekih tkiva potkolenice kod pešaka npr. ili prelomi sternuma ili kostiju kuka kuka i stopala kod vozača i suvozača. I pored toga, ponekad smo u situaciji da istražni organi – policija i tužioci – eksplicitno zahtevaju od forenzičkih patologa da odrede ko je gde od nekoliko smrtno povređenih i preživelih sedeo u vozilu koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći. Ponekad je to moguće samo sa određenom verovatnoćom, koja opet ponekad nije dovoljna istrazi. Naravno, što povređeni duže nadživljava povedu, ta je verovatnoća sve manja. Zato je potrebna bliska saradnja između obducenta i lekara lečioca povređenih i lica koja vrše uviđaj. Vrlo često na sudu, veštačenje bude povereno lekarima drugih specijalnosti – npr. ortopedima ili specijalistima opšte hirurgije – koji ne znaju i ne razumeju dovoljno obdukcioni zapisnik, ili nedovoljno poznaju mehanizam povređivanja različitih učeniska u saobraćaju, pa svojim nalazima dodatno zbunjuju i nesvesno zamagljuju istragu.
Naravno, u sklopu svih medicinskih specijalizacija postoje novine u znanjima i veštinama, pa i u sklopu forenzičke patologije i sudske medicine. Danas se novim specijalnim obdukcionim zahvataima mogu ustanoviti povrede koje ukazuju na mehanizam povređivanja i dinamiku događaja. Time i policijske i tužilačke istrage mogu biti kvalitetnije, a opšta pravna sigurnost građana više zagarantovana.

 

     
 
 
     
             
             
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend