Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2016     Volumen 41     Supplement 1
     
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
             
   

XXXV Timočki medicinski dani
Zaječar, 13-15. maj 2016.

Konzervativna medicina i dijagnostika


 

     
 
 
     
 

Spisak radova

  Usmene prezentacije
 1. Petogodišnje praćenje stepena regresije hipertrofije leve komore putem ehokardiografije za vreme antihipertenzivne terapije
 2. Uticaj starosti na ehosonografske karakteristike kardiovaskularnog statusa kod bolesnika u predijaliznom periodu hronične bubrežne bolesti
 3. Broj ispitanih osoba upućenih na testiranje u našu polikliniku i vrsta urađenih testova
 4. Retinol - vezujući protein 4 i cistatin c kao pokazatelji metaboličkog sindroma - koji biomarker je bolji?
 5. Mogućnost dijagnostikovanja izmenjene vaginalne flore putem detekcije “clue” ćelija u direktnim preparatima vaginalnog sekreta

Poster prezentacije

 1. Analiza primene PRP i aktivirane PRP terapije tokom 2014. i 2015. godine
 2. Prehipertenzija i kardiovaskularni faktori rizika kod osoba mlađeg životnog doba
 3. Hemioterapija u lečenju malignih tumora u ZC Zaječar - naše iskustvo tokom prvih trideset godina (lečenje bolesnika tokom dva perioda: 1997. i 2015. godine)
 4. Lečenje od karcinom dojke u Zaječarskom okrugu u trogodišnjem periodu
  (2013-2015. godina)
 5. Rehabilitacija nakon operativnog lečenja nestabilnosti ramenog zgloba usled ponavljanih luksacija kod sportista – prikaz slučaja
 6. Povezanost aktivnosti gama-glutamil transferaze sa insulinskom rezistencijom kod gojaznih žena u postmenopauzi
 7. 24-časovni monitoring krvnog pritiska kao metoda izbora za dijagnostiku i regulisanje hipertenzije kod starih
 8. Uticaj banjskog liječenja na bolesnike sa algodistrofičnim sindromom
 9. Optički neuritis kao prva manifestacija multiple skleroze – i dalje kamen spoticanja u dijagnostici
 10. Audiološka dijagnostika akutne upale srednjeg uha
 11. Mitralna valvula i Ehlers-Eanlos syndrome
     
 
 
     
  Usmene prezentacije   Petogodišnje praćenje stepena regresije hipertrofije leve komore putem ehokardiografije za vreme antihipertenzivne terapije

Dušan Bastać
INTERNISTIČKA ORDINACIJA DR BASTAĆ, ZAJEČAR

Uvod: Hipertrofija leve komore(LVH), marker srčanog subkliničkog oštećenja, česta je komplikacija arterijske hipertenzije i ona favorizuje kasniji nastanak kardiovaskularnog kontinuuma- srčane insuficijencije, koronarne bolesti i aritmija i kardiovaskularne smrti. Regresija hipetrofije leve komore može se postići permanentnim sniženjem arterijskog krvnog pritiska. Ipak nije dovoljno jasno zašto se kod svih hipetroničara ne javlja regresija hipertrofije u istom stepenu i da li nekim subpopulacijama hipertoničara treba snižavati pritisak ispod preporučenih vrednosti ( važeće Evropske preporuke iz 2013 godine su ≤140/90 mmHg).
Cilj ove studije je procena stepena regresije hipertrofije miokarda(LVH) za vreme nefarmakološkog i farmakološkog lečenja hipertenzije u odnosu na postignuto sniženje krvnog pritiska tokom petogodišnjeg praćenja.
Materijal i metodi rada: Ispitivano je 116 predhodno nelečenih ili neadekvatno lečenih bolesnika(63 ženskog i 53 muškog pola) sa arterijskom hipertenzijom prvog i drugog stepena. Svima je radjena kompletna ehokardiografska studija pri prvom pregledu. Normalna masa miokarda je za muški pol do 224 g a za ženski do 162g, prosečno za oba pola manje od 193g. Normalan indeks mase miokarda je za ženski pol manje od 95 g/m² , za muški manje od 115 g/m², prosečno manje od 105 g/m².Kada je izmerena masa miokarda i indeksirana na telesnu površinu, onda je redovnim pregledima(jednom godišnje do jednom u dve godine) praćena redukcija mase miokarda pod antihipertenzivnim tretmanom sledećih 5 godina. Bolesnici su lečeni nefarmakološki- promenama životnog stila i antihipertenzivnim lekovima.
Rezultati: Masa miokarda je bazalno bila prosečno 220 ±53g i posle tri godine lečenja dolazi do statistički visoko signifikantne regresije na srednju vrednost 200±46g (p<0.001) koja se održava do kraja petogodišnjeg praćenja-196±42g (p<0.001). Medjutim od 3 do pete godine nema dodatne redukcije mase miokarda(p=0,09-NS). Indeks mase miokardaleve komore(LVMI) je bazalno bio 118±22g/m² a visoko je statistički značajno redukovan posle 3 godine na 106±18g/m² (p<0.001) a posle 5 godina na 103±16g/m² ( p<0.001). Za razliku od mase miokarda, postoji dalja laka statistički značajna regresija LVMI izmedju treće i pete godine(p=0.016). Srednja vrednost sistolnog krvnog pritiska(STA) je pre lečenja bila 143 ±16mmHg a posle 3 odnosno 5 godina je visoko statistički signifikantno snižena na 137±14 mmHg(p<0,002) odnosno 136 ±16(p=0,0002). Kao i kod mase miokard nema statistički značajne razlike izmedju STA treće i pete godine. Dijastolni pritisak(DTA) se snižava manje uspešno nego sistolni-bazalno 84±11mmHg versus 3 godine 81±8,7mmHg (p=0,014), dok nema razlike izmedju treće i pete godine praćenja (82±8,6mmHg, p=0.969,NS). Što se tiče frekvence pulsa ona je bazalno 69±12/min, posle tri godine(69±13/min) i pet godina( 69±12/min) je neizmenjena antihipertenzivnim tretmanom.
Zaključak: Antihipertenzivnim tretmanom se kod bolesnika koji se redovno leče u ranim fazama hipertenzije prvog i drugog stepena sa dobrom prijemčivošću za tretman postiže statistički visoko značajan stepen regresije mase miokarda leve komore prosečno za 20g kao i indeksa mase miokarda za 12g/m² posle oko tri godine. Ovaj stepen regesije se odražava i posle pet godina lečenja, ali bez statistički značajne dalje redukcije mase miokarda. U individualnoj distribuciji postoje pacijenti kod kojih perzistira hipertrofija miokarda i oni imaju lošu prognozu.
Ključne reči: hipertrofija leve komore, indeks mase miokarda leve komore, arterijska hipertenzija, regresija hipertrofije miokarda, antihipertenzivi
E-mail: dusanbastac@gmail.com
 

Uticaj starosti na ehosonografske karakteristike kardiovaskularnog statusa kod bolesnika u predijaliznom periodu hronične bubrežne bolesti

Tirmenštajn Janković B. (1), Bastać D. (2), Žikić S. (1), Živanović M. (1)
(1) ODSEK NEFROLOGIJE I HEMODIJALIZE, INTERNISTIČKA SLUŽBA, ZC “ZAJEČAR”, ZAJEČAR. (2) PRIVATNA INTERNISTIČKA ORDINACIJA “DR BASTAĆ”, ZAJEČAR

Uvod: Starost je važan faktor rizika za kardiovaskularne bolesti u opštoj populaciji, kao i u populaciji bolesnika u terminalnom stadijumu hronične bubrežne bolesti (HBB).
Cilj: Ciljevi istraživanja: a) uporedjivanje ehosonografskih parametara kardiovaskularnog statusa izmedju 2 grupe bolesnika u predijaliznom stadijumu HBB koji se razlikuju u odnosu na godine starosti i b) ispitivanje modela i jačine povezanosti ovih parametara sa starenjem bolesnika.
Materijal i metode: Istraživanjem su obuhvaćeni bolesnici sa IV i V stadijumom HBB koji još nisu započeli lečenje dijalizama (N=61, 34 M, prosečne starosti 62.6±13,6 god, Ccr 15.8±5.7 ml/min). Svaki ispitanik je podvrgnut kliničkoj proceni, laboratorijskom ispitivanju, ehokardiografskom pregledu metodom konvencionalne ehokardiografije i tkivnog Doppler-a, kao i ultrazvučnom pregledu karotidnih arterija. Za procenu dijastolne funkcije leve komore korišćeni su parametri transmitralnog protoka (E, A i odnos E/A) i parametri tkivnog Doppler-a mereni na lateralnom uglu mitralnog anulusa (E’, A’ i odnos E’/A’). Kao indeks pritiska punjenja LK, izračunat je odnos E/E'.
Rezultati: Prema godinama starosti, bolesnici su podeljeni u 2 grupe: grupa A, >65 godina (n=30) i grupa B, ≤65 godina (n=31). Ehokardiografskim pregledom u grupi A su utvrdjeni značajno veći strukturni parametri [dimenzije leve pretkomore (LA, p=0.001) i indeks mase leve komore (LVMI, p <0.001)] i lošija dijastolna funkcija leve komore [niži odnos E/A (p<0.05), brzina E’ (p<0.001) i odnos E’/A’ (p<0.001), a veći odnos E/E’ (p<0.05)] u odnosu na grupu B. Kalcifikacije u predelu aortne i mitralne valvule su registrovane značajno češće kod starijih nego kod mladjih bolesnika ( 56.7% : 25.8%, p=0.014 vs 78.9% : 12.9%, p=0.002). Pregledom karotidnih arterija, u grupi A je izmerena veća debljina intime-medije (IMT, p<0.001) i zabeleženo je češće prisustvo plakova (p<0.05) i kalcifikacija (p<0.001) u poredjenju sa grupom B. Multivarijantna regresiona analiza je pokazala da su od svih ehosonografskih parametara kardiovaskularnog statusa jedino IMT, LVMI i odnos E/A na nezavisan način povezani sa starošću (model R2=0.605).
Zaključak: Rezultati naše studije pokazuju da se stariji bolesnici u predijaliznom stadijumu HBB karakterišu značajnijim strukturnim abnormalnostima miokarda, češćim valvularnim kalcifikacijama, težim poremećajem dijastolne funkcije leve komore, kao i izraženijim vaskularnim promenama u odnosu na mladje bolesnike. Promene IMT, LVMI i odnosa E/A su značajno i nezavisno povezane sa starenjem bubrežnih bolesnika.
Ključne reči: Hronična bubrežna bolest, starenje, kardiovaskularni status, ehokardiografija, karotidna ultrasonografija.
E-mail: biserkatirmenstajn@gmail.com
 


Broj ispitanih osoba upućenih na testiranje u našu polikliniku i vrsta urađenih testova

Nebojša Paunković, Džejn Paunković i Milijana Jakovljević
POLIKLINIKA PAUNKOVIĆ, ZAJEČAR

Uvod: Danas je (kod nas) uobičajeno da se u toku dijagnoznog postupka za dokazivanje tireoidnih disfunkcija nalaže odredjivanje TSH, T4 i T3, a često i FT4 i FT3, a ponekad i tireoidnih autoantitela, obično TPOAb. Ovaj postupak se primenjuje i ako se ne sumnja na poremećenu funkciju tireoideje, već su samo viđeni mikronodusi na ultrazvučnom pregledu štitaste žlezde. Cilj: U ovom saopštenju prikazaće se redosled u testiranju, odnosno koje hormonske analize i kada ih treba primeniti. Materijal i metodi rada: Izvršena je analiza pacijenata upućenih na testiranje i pokazana je učestalost pozitivnih nalaza hormona, u našoj poliklinici, za 10 godina koliko ona postoji. Rezultati: Za testirani period imali smo pacijente upućene na testiranje od sledećih stanja: hipertireoza 219, hipotireoza 433 (spontana tireoidna atrofija 205, subklinička 79, Hashimoto tireoiditis 84, “post proceduralna” (tireoidektomija 30, radiojod 35) i eutireoidne strume 637 (nodozne 462, polinodozne 131, difuzne 44). Za taj period uradili smo sledeće hormonske analize: TSH ultra 11.252, slobodni tiroksin 8.968, slobodni trijodotironin 287, ukupni tiroksin 1215 i ukupni trijodotironin 1129. U istom periodu uradili smo tireoidna autoantitela: TRAb 755, TPOAb 652. Zaključak: Mada su tireoidne disfunkcije nisko incidentna stanja (u poredjenju sa kardiovaskularnim bolestima, opstruktivnom bolesti pluća) broj bolesnika upućenih na testiranje tireoidne funkcije je vrlo visok. I pored toga što smo mi privatna institucija uvek smo poštovali redosled prilikom tireoidnog testiranja: najviše je odredjivan ultrasenzitini TSH i FT4. Praktično nikada nismo uradili kod istog bolesnika slobodne i ukupne hormone. Ukupni T3 smo odredjivali relativno retko, a FT3 izuzetno. Tireoidna autoantitela smo radili po indikacijama, TRAb u nelečenoj hipertireozi, TPOAb u hipotireozi.
Ključne reči: Hyperthyreosis, Hypothyreosis, TSH, FT4, T3.
E-mail: poliklinika.paunkovic@gmail.com
 


Retinol - vezujući protein 4 i cistatin c kao pokazatelji metaboličkog sindroma - koji biomarker je bolji?

Aleksandra Klisić (1), Nebojša Kavarić (1), Ivan Soldatović (2), Jelena Kotur-Stevuljević (3)
(1) DOM ZDRAVLJA, PODGORICA, CRNA GORA, (2) MEDICINSKI FAKULTET, BEOGRAD, SRBIJA, (3) FARMACEUTSKI FAKULTET, BEOGRAD, SRBIJA

Uvod i cilj: Retinol-vezujući protein (RBP4) i cistatin C su novi kardiometabolički faktori rizika čija uloga u postmenopauzi nije dovoljno ispitana. Zato je cilj studije bio da se ispita koji je od ovih biomarkera bolji pokazatelj metaboličkog sindroma (MetS) kod žena u postmenopauzi.
Materijal i metode: Ukupno 129 žena u postmenopauzi (starosti 57,1±4,6 godina) od kojih je njih 62 ispunilo kriterijume za MetS (dijagnostikovan prema smernicama Međunarodne dijabetesne federacije) je uključeno u studiju. Ispitanice sa šećernom bolešću, kardiovaskularnim, bubrežnim i oboljenjima jetre su isključene iz studije. Svim ispitanicama je izmeren krvni pritisak, antropometrijski i biohemijski parametri: cistatin C, RBP4, glikemija, lipidni status, kreatinin i visokosenzitivni C-reaktivni protein (hsCRP).
Rezultati: Žene sa MetS-om su imale veće serumske vrednosti cistatina C i RBP4 u poređenju sa ženama koje nisu imale MetS (P=0,011, odnosno P<0,001, redom). Postoji statistički značajna razlika u proporciji pacijenata sa i bez MetS po kvartilima cistatina C i RBP4 (χ2=5,1; P=0,025, i χ2=11,1; P=0,001, redom). Primenom ROC krive u cilju ispitivanja diskriminacione moći MetS u odnosu na cistatin C i RBP4 (AUC=0,628, 95% CI (0,531-0,725), P=0,012 i AUC=0,686, 95% CI (0,593-0,778), P=0,001, redom) uočavamo da je veća diskriminaciona moć RBP4. Primenom logističke regresione analize sa zavisnom varijablom MetS, a nezavisnim varijablama (cistatin C i RBP4) podeljenim u kvartile, uočavamo da bez prilagođavanja postoji povezanost između cistatina C i MetS, ali je p vrednost blizu konvencionalnog nivoa značajnosti (P=0,066), koja nestaje nakon prilagođavanja za starost (P=0,097) ili starost, hsCRP i trajanje menopauze (P=0,221). S druge strane, postoji povezanost između RBP4 i MetS bez prilagođavanja (P=0,009), sa prilagođavanjem za starost (P=0,010) ili starost, hsCRP i trajanje menopauze (P=0,006).
Zaključak: RBP4 je bolji pokazatelj MetS u odnosu na cistatin C kod žena u postmenopauzi.
Ključne reči: cistatin C, metabolički sindrom, retinol-vezujući protein 4, postmenopauza
E-mail: aleksandranklisic@gmail.com
 


Mogućnost dijagnostikovanja izmenjene vaginalne flore putem detekcije “clue” ćelija u direktnim preparatima vaginalnog sekreta

Konstantinović N, Đukić S.
INSTITUT ZA MIKROBIOLOGIJU I IMUNOLOGIJU MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD

Uvod: Izmenjena vaginalna flora u vidu bakterijske vaginoze (BV) i intermedijerne vaginalne flore (IF) je poremećaj u sastavu vaginalne flore, u kojem mikroorganizmi koji su kod žena u reproduktivnom periodu zastupljeni u malom broju u vagini, postaju predominantni u odnosu na laktobacile. Mikroskopskim pregledom vaginalnog sekreta kod žena sa BV moguće je uočiti veliki broj bakterija, od kojih je većina vezana za vaginalne epitelne ćelije. Takve vaginalne epitelne ćelije nazivaju se “clue” ćelije.
Cilj: Utvrditi da li postoji statistički značajna razlika u detekciji “clue” ćelija u vaginalnom sekretu žena sa izmenjenom vaginalnom florom (BV i IF) u poređenju sa ženama sa normalnom vaginalnom florom.
Materijal i metodi rada: Ispitivanje je obuhvatilo 84 žene u reproduktivnom periodu kojima su od uzoraka vaginalnog sekreta pravljeni direktni preparati i bojeni po Gramu. Mikroskopskim pregledom, na osnovu skoring-sistema po Njudžentu, vaginalna flora je kategorisana kao normalna, intermedijerna i kao bakterijska vaginoza. Intermedijerna flora i BV označene su kao izmenjena vaginalna flora. Svakoj ispitanici je dodatno utvrđivano prisustvo “clue” ćelija na direktnim preparatima.
Rezultati: Od 84 mikroskopski pregledana vaginalna sekreta, 53 (63,1%) su kategorisana kao normalna flora (od toga 1 sa prisutnim “clue” ćelijama, a 52 bez), 8 (9,52%) kao intermedijerna flora (6 sa “clue” ćelijama, a 2 bez), a 23 (27,38%) kao bakterijska vaginoza (22 sa “clue” ćelijama i 1 bez). Kod žena sa izmenjenom vaginalnom florom (BV + IF) su statistički visoko značajno češće (p<0,01) detektovane “clue” ćelije u preparatima vaginalnog sekreta u poređenju sa ženama sa normalnom vaginalnom florom, dok nije uočena statistički značajna razlika u detekciji “clue” ćelija kod žena sa intermedijarnom florom u odnosu na žene sa bakterijskom vaginozom (p>0,05).
Zaključak: “Clue” ćelije se visoko značajno češće dijagnostikuju kod žena sa izmenjenom vaginalnom florom u poređenju sa ženama sa normalnom vaginalnom florom zbog čega je detekciju prisustva “clue” ćelija u vaginalnom sekretu moguće koristiti u otkrivanju žena sa izmenjenom vaginalnom florom.
Ključne reči: izmenjena vaginalna flora, bakterijska vaginoza, “clue” ćelije
E-mail: neda.konstantinovic@gmail.com

 

     
 
 
     
  Poster prezentacije   Analiza primene PRP i aktivirane PRP terapije tokom 2014. i 2015. godine

Lukić I. (1), Repac V. (2), Stanimirov B. (3)
(1)SPEC.ORD.”SPORTREHAMEDICA” ZRENJANIN, (3) DOM ZDRAVLJA ŽITIŠTE, (3) DOM ZDRAVLJA NOVI SAD

Uvod: Razvojem regenerativne medicine, PRP (platelet rich plasma) i autolognim trombinom aktivirana PRP daje sve bolje rezultate u sportskoj traumatologiji. Primenom ove terapije, značajno skraćujemo period oporavka sportiste.U radu su obrađene obe metode u periodu poslednje dve godine primene.
Cilj: Analizom rezultata lečenja obe metode definisati indikaciona područja za PRP i aktiviranu PRP terapiju.
Materijal i metodi rada: Dijagnostika pretežno bazirana na ultrazvučnoj dijagnostici aparatom GE Logiq F sa linearnom i sektorskom sondom, uz Rtg i MR po indikacijama, dok je za pripremu PRP korišten aparat Angel Artrex. Aplikacija PRP vršena ultrazvučnim navođenjem.
Rezultati: Tokom 2014.godine lečeno 82 pacijenta (79 PRP i 3 pacijenta trombinom aktiviranom PRP), dok je u toku 2015. godine lečeno 116 pacijenata (76 PRP i 40 trombinom aktiviranom PRP). Analiza je vršena i prema polu,uzrastu i indikacionim područjima.
Zaključak: Izborom adekvatne metode prema indikaciji, postiže se optimalni učinak u sanaciji povreda i oboljenja lokomotornog aparata kod sportista.
Ključne reči: PRP, trombinom aktivirana PRP
E-mail: ilukica@yahoo.com
 

Prehipertenzija i kardiovaskularni faktori rizika kod osoba mlađeg životnog doba

Nikolić M.
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA “ŽELEZNICE SRBIJE” BEOGRAD, OGRANAK NIŠ

Uvod: JNC 7 vodič iz 2003.g. je predstavio drugojačiju klasifikaciju nivoa krvnog pritiska kojim je uveo jednu novu kategoriju pod nazivom prehipertenzija. Bitna novina je da osobe sa prehipertenzijom imaju povećani rizk za razvoj arterijske hipertenzije i kardiovaskularnog morbiditeta.
Cilj: Cilj sprovedenog istraživanja je bio da utvrdi zastupljenost prehipertenzije i kardiovaskularnih faktora rizika udruženih sa ovim stanjem kod osoba mlađeg životnog doba.
Materijal i metodi rada: Istraživanje je sprovedeno na 350 osoba (140 muškaraca i 210 žena) uzrasta od 21-50 god. svrstanih prema JNC 7 vodiču u tri kategorije krvnog pritiska: normalni krvni pritisak, prehipertenzija i hipertenzija. Prehipertenzija je stanje sa vrednostima sistolnog krvnog pririska od 120-139 mm Hg i/ili dijastolnog krvnog pritiska od 80-89 mm Hg. Urađeni su kompletan fizikalni pregled i standardne biohemijske analize u krvi kod svih ispitanika.
Rezultati: Ukupno, 42% ispitanika je imalo normalan krvni pritisak, 21,71% prehipertenziju i 36,29% hipertenziju. Ispitanici sa prehipertenzijom su imali veći indeks telesne mase, obim struka, krvni pritisak, više prosečne vrednosti ukupnog holesterola, LDL holesterola, triglicerida i mokraćne kiseline, kao i niže HDL holesterola od normotenzivnih ispitanika (p<0,01 za sve). U odnosu na godine života, najviše prehipertenzivih ispitanika je bilo u uzrasnoj dobi od 41-50 god., a u odnosu na indeks telesne mase, u kategoriji sa prekomernom telesnom masom. Među ispitanicima sa prehipertenzijom 51,32% je imalo barem 1 priduženi kardiovaskularni faktor rizika, 39,47% je imalo 2 ili 3, dok je 9,21% imalo 4 i više faktora rizika. Zastupljenost svih kardiovaskularnih faktora rizika je bila značajno viša kod ispitanika sa prehipertenzijom nego li kod normotenzivih ispitanika (p<0,01 za sve), izuzev nasleđa za hipertenziju i pušenja (nije utvrđena statistički značajna razlika). Metabolički sindrom je registrovan kod 2,72% normotenzivnih i 18,42% prehipertenzivnih ispitanika (p<0,001).
Zaključak: Rezultati istraživanja pokazuju da postoje značajne razlike u odnosu na prosečne vrednosti i zastupljenost faktora rizika između ispitanika iz kategorija sa prehipertenzijom i normalnim krvnim pritiskom. Osobe sa prehipertenzijom zahtevaju povećanu pažnju i tretman u cilju prevencije razvoja budućih kardiovaskularnih bolesti i njihovih komplikacija.
Ključne reči: prehipertenzija, krvni pritisak, kardiovaskularni faktori rizika, mlađe osobe
E-mail: milangale@sbb.rs


Hemioterapija u lečenju malignih tumora u ZC Zaječar - naše iskustvo tokom prvih trideset godina (lečenje bolesnika tokom dva perioda: 1997. i 2015. godine)

Vesna Đorđević-Lalošević i Miodrag Đorđević
ZC ZAJEČAR, INTERNO ODELJENJE

Uvod: Ljudi oduvek sanjaju o pronalasku čarobnog, svemoćnog leka koji će izlečiti rak. Maligni tumori, karcinomi se gotovo dva veka leče operativnim putem a jedan vek radioterapijom dok je hemioterapija u široj upotrebi tek 60 godina Još uvek postoji otpor prema ovom obliku lečenja.kako medju doktorima tako i medju bolesnicima i članovima njihovih porodica. Često se poriče veliki napredak koji je u ovoj oblasti postignut tokom poslednjih tridesetak godina
S jedne strane takav stav odvraća bolesnike od proverenog oblika lečenja koje je zasnovano na naučnim dokazima i na velika vrata uvode razne preparate koji nemaju dokazanu efiksnost i vračeve u onkologiju. Hirurgija i zračna terapija su prihvaćene pošto su logične i razumljive: ono što se vidi to se ukloni ili ozrači
Hemiotrapija je pak obavijena velom misterije a i prati je loš glas: da više šteti nego koristi. Svi smo skloni da oprezno i s velikim otporom prihvatamo nove stvari dok je neka standardna procedura uvek zaštićena od kritike makar bila i manje efikasna.
Materijali i metode: Retrospektivnom analizom protokola Onkološkog dispanzera ZC Zaječar i protokola Internom odeljenja sa onkologijom dobijeni su podaci o aplikaciiji citostatske terapije u dva perioda.
Prvi period obuhvata bolesnike lečene od 1.1.1997-1.12.1997 a drugi period se odnosi na lečenje od 1.1.2015-31.12.2015.godine
Rezultati: Prikazana je struktura (pol, starost, dijagnoze), način lečenja i hemioterapijski protokoli koji su priomenjivani. U prvom periodu je lečeno 110 a u drugom 260 bolesnika. Tokom prvog perioda je primenjeno desetak različitih protokola a u drugom 25. Analizirano je davanje terapija zavisno od vrtste tumota, složenost, protokola, vrsta lekova kao i broj primenjenih terapija. Tokom 2015. godine je među bolesnicima koji su primali hemioterapiju bilo najviše onih sa karcinoma debelog creva( 52) zatim dojke (44), pluća (36). Hormonsku terapiju smo aplikovali kod 57 bolesnika. Obično se misli da se leče stariji bolesnici . naši bolesnici su bili prosečne starosti oko 55 godina, najmladji 25 a najstariji 82 godine- sa tendencijom da se starost bolesnika smanjuje iz godine u godinu. Prikazani su i uslovi u kojima se terapija aplikovala i tu je uočena najmanja razlika u pogledu stručnog kadra i prostora.
Zaključak: Svuda u svetu se više para troši na osobe koje su kvalifikovane da aplikuju ovu terapiju pošto se lekovi lakše prave nego što se obuči osoblje koje će ih kvalitetno primeniti. Kod nas se osobe , doktori i medicinske sestre koje se bave ovim poslom posmatraju kao krvici, kao neko ko troši pare i budno se motri na svaku potrošenu ampulu tako da radni vek provodima izmedju čekića i nakovnja, prolazimo između Scile i Haribde, s jedne strane su pravila struke koje treba poštovati, s druge strane pravila koja Fond nameće, s treće su naši bolesnici koji zaslužuju najbolje što se u tom momentu može pružiti.


Lečenje od karcinom dojke u Zaječarskom okrugu u trogodišnjem periodu (2013-2015. Godina)

Vesna Đorđević-Lalošević i Miodrag Đorđević
ZC ZAJEČAR INTERNO ODELJENJE

Uvod: Karcinom dojke je najčešći maligni tumor, obuhvata četvrtinu svih novodijagnostikovanih tumora u žena.
Materijali i metode. Prikazano je lečenje obolelih od karcinoma dojke kojima je dijagnoza postavljena od 1.1.2013 do 31.12.2015. godine. Izvori podataka su otpusne liste , zdravstveni kartoni, ph nalazi bolesnika iz zdravstvenih ustanova sekundarnog i tercijernog nivoa gde su bolesnici lečeni. Retrospektivnom analizom je obuhvaćeno 160 bolesnika koji su se javili u onkološku ambulantu ZC Zaječar ili su registrovani na osnovu patohistološkog nalaza ili podataka o hospitalnom lečenju u ZC Zaječar. Prikazani su epidemiološki podaci (mesto stanovanja, pol, starost), način lečenja, stadijum bolesti prilikom postavljanja dijagnoze, ph nalaz, receptorski status, način lečenja , pridružene bolesti kao i ishod lečenja.
Rezultati: Preliminarni podaci pokazuju da su najčešće lečene bolesnice iz Zaječara 95 /100 000 žena, potom iz Knjaževca 80 /100000 žena i Boljevca .75/100 000 žena. Većina je bila starija od 60 godina ( 70%), tumor je češće bio lokalizovan u levoj dojci , nije bilo bolesnica u in situ fazi kao i ni u Ia stadijumu, najčešće je dijagnoza postavljana u IB stadijumu. Operativno lečenje –mastectomia je sprovedeno kod 2/3 bolesnica dok su poštedne operacije bile znatno ređe. Receptorski status (obavezan pre početka lečenja) određen kod 75% bolesnica i dobijeni nalazi su ukazivali da je 65 % bolesnica bilo u povoljnoj prognostičkoj grupi (ER+PR+HER2 0).Prikazana je hemioterapija, hormonska i biološka terapija koju su bolesnice primale. Većina bolesnica je imala pridružene bolesti, najčešće hipertenziju i diabetes mellitus .
Zaključak: Većina bolesnica je bila u lokalno uznapredovalom stadijumu bolesti, tri bolesnice su otkrivene tokom skrining programa koji se u ZC Zaječar sprovodi od januara 2015. godine. Receptorski status je određen kod 75% ispitivanih bolesnica i to zbog brojnih tehnkičkih problema (imunohistohemijsko ispitivanje se ne radi u ZC Zaječar a u KC Niš povremeno nedostaju reagensi).U većine bolesnica je rađena mastektomija , i bila ima dostupna adjuvantna hemioterapija, zračna terapija kao i hormonska terapija. Planirana biološka terapija je sprovedena kod polovine obolelih sa HER 2 pozitivnim statusom. Lečenje karcinoma dojke spada u najbolje definisano područje u onkologiji (postoje nacionalni vodiči dobre kliničke prakse, nacionalni skrining program za rano otkrivanje, registrovani su i biološki lekovi za pojedine indikacije). Lečenje naših bolesnica, iz Zaječarskog okruga nije uvek u skladu sa savremenim smernicama.


Rehabilitacija nakon operativnog lečenja nestabilnosti ramenog zgloba usled ponavljanih luksacija kod sportista – prikaz slučaja

Vučić D., Mustur D., Delić M., Paunović T.
INSTITUT DR SIMO MILOŠEVIĆ , IGALO

Uvod: Iščašenje glenohumeralnog zgloba nastaje kada dođe do ekstremne rotacije i abdukcije ramena. Bankartova lezija podrazumeva leziju kod koje se glenohumeralni ligamenti i labrum glenoida usled traumatskog prednjeg iščašenja odvajaju sa artikularne površine prednjeg dela vrata glenoida. Hill Sachs-ova lezija je defekt glave humerusa sa zadnje-spoljašnje strane, ona se javlja kod prednjih iščašenja ramena gde se posterolateralni aspekt glave humerusa abradira na prednju ivicu glenoidnog prstena. SLAP lezija predstavlja abnormalnost na pripoju tetive duge glave bicepsa i udruženim pripojima gornjeg labruma na glenoid. Cilj: Cilj rada je prikazivanje efekata kompleksnog fizikalnog tretmana nakon operativnog lečenja nestabilnosti desnog ramena kod sportiste. Materijal i metodi rada: Svi podaci prikupijeni su anamnestički, kao i kliničkim pregledom i iz dostupne medicinske dokumentacije. Rezultati: Pacijent L.K. , star 17 godina, profesionalno se bavi rukometom, tokom 2015.god. zadobio ponavljana iščašenja desnog ramena. U januaru 2016.god. na MR desnog ramena verifikovana posttraumatska deformaciona ruptura gornjeg labruma(SLAP lezija), kao i hronični posttraumatski entesitis tetive MSSp. , subkorakoidni burzitis, Hill-Sachs lezija glave humerusa, impigement gr. I/II. Dana 28.01.2016. urađena artroskopska rekonstrukcija i fiksacija po Bankartu. Na prijemu prisutna bolna kontraktura u desnom ramenu. Sprovedno fizikalno lečenje: kineziterapija, hidrokineziterapija, plivanje, peloidne aplikacije, biserna kupka, podvodna tuš masaža. Nakon sprovedenog tronedeljnog kompleksnog banjskog fizikalnog lečenja pacijent je bez subjektivnih tegoba, uz pun obim pokreta u desnom ramenu, poboljšanu trofiku muskulature desne ruke u celini kao i ramenog pojasa desno , a mišićna snaga navedene muskulature poboljšana za jednu ocenu po manuelnom mišićnom testu (MMT), sa ocene 4 na ocenu 5. Zaključak: Kompleksan fizikalni tretman u trajanju od 3 nedelje kod stanja nakon operativnog lečenja nestabilnosti ramena kod sportiste doveo je do potpunog eliminisanja subjektivnih tegoba, kao i poboljšanja mišićne snage i trofike muskulature. Time je omogućeno postizanje punog obima pokreta u operisanom zglobu i vraćanje sportiste u trenažni proces.
Ključne reči: rehabilitacija, nestabilnost ramena, luksacija, sportista.
E-mail: gaga_vucic@yahoo.com


Povezanost aktivnosti gama-glutamil transferaze sa insulinskom rezistencijom kod gojaznih žena u postmenopauzi

Verica Škerović (1), Aleksandra Klisić (2), Milovan Jovanović (3), Nebojša Kavarić (4) ,
Biljana Ivelja (3), Nenad Vušurović (3)

(1) KLINIČKI CENTAR CRNE GORE, (2) DOM ZDRAVLJA, PODGORICA, CRNA GORA, (3) DOM ZDRAVLJA, CETINJE, CRNA GORA

Uvod i cilj: Priroda odnosa između aktivnosti gama-glutamil transferaze (GGT) i gojaznošću indukovanih poremećaja, koji često prate menopauzu, ostaje i dalje otvoreno pitanje.Stoga je cilj ovog istraživanja bio da se ispita povezanost aktivnosti GGT sa kardiometaboličkim faktorima rizika kod gojaznih žena u postmenopauzi.
Materijal i metode: U studiji preseka učestvovalo je 100 gojaznih žena u postmenopauzi (prosečne starosti 56,7± 4,8 godina) i 50 normalno uhranjenih žena, uparenih po godinama starosti. Iz studije su isključene ispitanice sa šećernom bolešću, kardiovaskularnim, bubrežnim i oboljenjima jetre, kao i one koje su na bilo kakvoj medikamentoznoj terapji. Svim ispitanicama su izvršena antropometrijska merenja koja su obuhvatila merenje telesne visine, telesne mase i obima struka. Indeks telesne mase (ITM) je izračunat. Određivanisusledećibiohemijski parametri: glukoza, insulin, insulinska rezistencija (HOMA-IR), aktivnost GGT, lipidni status (ukupni holesterol, trigliceridi, koncentracija holesterola u lipoproteinima male gustine (LDL-holesterol), koncentracija holesterola u lipoproteinima velike gustine (HDL-holesterol), aterogeni indeks-izračunat kao odnos trigliceridi/HDL-holesterol, non-HDL-holesterol-izračunat kao razlika ukupnog holesterola i HDL-holesterola), kao i visokosenzitivni C-reaktivni protein (hsCRP).
Rezultati: Nijeuočena statistički značajna razlika u aktivnosti GGT u grupi gojaznih ispitanica u poređenju sa kontrolnom grupom normalno uhranjenih žena u postmenopauzi [medijana (interkvartilni raspon)] (12,00 (9,00-16,00) prema 10,50 (1,00-14,00); P=0,103). Kod gojaznih ispitanica utvrđena je značajna pozitivna povezanost GGT sa ITM-om (ρ=0,254, P=0,011), obimom struka (ρ=0,290, P=0,004), insulinom (ρ=0,316, P=0,002), HOMA-IR (ρ=0,323, P=0,001), aterogenim indeksom (ρ=0,213, P=0,034), kao i hsCRP (ρ=0,263, P=0,009), odnosno negativna povezanost sa HDL-holesterolom (ρ=-0,236, P=0,019). Primenom višestruke linearne regresije kao značajan nezavisni prediktor aktivnosti GGT izdvojio se HOMA-IR indeks (Beta=0,225, p=0,026), (R2=0,155; p<0,001).
Zaključak: Insulinska rezistencija je povezana sa većom aktivnošću GGT, što ukazuje da bi ovaj enzim mogao biti koristan marker u proceni rizika za šećernu bolest tip 2.
Ključne reči: gama-glutamil transferaza, gojaznost, insulinska rezistencija
Email-adresa: aleksandranklisic@gmail.com


24-časovni monitoring krvnog pritiska kao metoda izbora za dijagnostiku i regulisanje hipertenzije kod starih

J. Ožegović (1), M. Pešić Prokić (1), Z. Pašić (1), D.Paspalj (1), R. Pešić Beštić (2)
(1) GRADSKI ZAVOD ZA GERONTOLOGIJU I PALIJATIVNO ZBRINJAVANJE, BEOGRAD, (2) KLINIČKI CENTAR SRBIJE, BEOGRAD

Uvod: Hipertenzija je danas medicinski problem svetskih razmera. Procena je da će do 2025. godine ovom bolešću biti zahvaćeno oko 1,56 milijardu ljudi ili 29% svetskog stanovništva. U Evropi je prevalenca 30-45%. Procena je da 50% ljudi starijih od 60 godina ima hipertenziju.
Cilj:U okviru rada namera nam je bila da kod pacijenata sa dijagnozom hipertenzije što preciznije odredimo vrednosti krvnog pritiska, korišćenjem aparata za 24-časovno ambulatorno merenje krvnog pritiska. Vrednosti krvnog pritiska >135/85 registrovane su kao hipertenzija.
Materijal i metodi rada:Ispitivanje je obavljeno u Gradskom zavodu za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje Beograd, u periodu od 1.1.2012. godine do 31.12.2013. godine i obuhvatilo je 179 pacijenata starosne dobi 65 i više godina kojima smo postavljali aparat za 24 casovno merenje TA. Od 179 monitoringovanih pacijenata njih 72 % su bile žene a 28 % muškarci.Pri tome u 2/3 slučajeva su cif / bili stariji od 75 godina. Njih 70 % je uzimalo dva ili više lekova za hipertenziju, 24% nije uzimalo nikakav lek za hipertenziju a 6 % je uzimalo samo jedan lek za hipertenziju
Rezultati: Uvidom u rezultate merenja kod 82% utvrđena je i dalje hipertenzija. Kod 15% vrednosti su bile u zadovoljavajućim vrednostima, a kod 3% je došlo do pojave niskih vrednosti kr.p ( <100/60 mmHg).
Zaključak: Iz dobijenih rezultata možemo zaključiti da hipertenzija još uvek predstavlja nedovoljno rešen problem u nas. Da bi se na vreme otkrila i što adekvatnije lečila neophodno je pravilno odrediti individualnu terapiju za svakog pacijenta ponaosob na osnovu ambulatornog 24 casovnog monitoringa krvnog pritiska.
Ključne reči: hipertenzija, 24 časovni monitoring krvnog pritiska, stare osobe, antihipertenzivna terapija.
E-mail: jagoda.vitasana@gmail.com


Uticaj banjskog liječenja na bolesnike sa algodistrofičnim sindromom

Mustur D, Vučić D, Delić M, Marić M, Paunović T.
INSTITUT «DR SIMO MILOŠEVIĆ»

Uvod: Algodistrofični sindrom je sindrom koji obuhvata bol u zahvaćenom ekstremitetu, uz difuzni otok i lokalni neurološki-autonomni poremećaj, a što sve dovodi do lokalnih promjena na kostima, zglobovima, periartikularnim mekotkivnim strukturama, mišićima, koži i potkožnom tkivu. Etiološki se radi o refleksnoj stimulaciji autonomnog sistema (npr. zbog povrede, ishemije ili bolnih nadražaja) koja posredstvom simpatikusa dovodi do vazomotornih i trofičkih poremećaja.
Cilj rada: Ispitivali smo uticaj primjene kompleksnog banjskog fizikalnog liječenja na smanjenje bola i poboljšanje funkcionalnog stanja kod bolesnika sa algodistrofičnim sindromom.
Materijal i metode: Ispitivana je grupa od 18 bolesnika sa algodistrofičnim sindromom koji su bili tokom 3 sedmice na banjskom fizikalnom liječenju u Institutu Igalo, što je ukupno predstavljalo 15 terapijskih dana. Sprovedeno je tzv. „Test-retest“ ispitivanje. Osnovni terapijski test su činile primjene kinezi i hidrokineziterapijskih procedura, kao i pojedinih oblika elektroterapije. Ispitivani su bol na Vizuelnoj analognoj skali, kao i obim pokreta u zglobu zahvaćenog ekstremiteta mjerenog goniometrom na početku i na kraju banjskog liječenja.
Rezultati rada: Na početku istraživanja zabilježeni su značajna redukcija pokretljivosti u zglobu zahvaćenog ekstremiteta, kao i visok subjektivni osjećaj bola kod ispitanika sa algodistrofičnim sindromom. Nakon tri sedmice banjskog liječenja došlo je do statistički značajnog poboljšanja pokretljivosti u zglobu zahvaćenog ekstremiteta, kao i do značajnog smanjenja bolnosti na VAS skali (p<0.01).
Zaključak: Banjsko fizikalno liječenje u Institutu Igalo u trajanju od tri sedmice dovodi do značajnog smanjenja bola i do poboljšanja pokretljivosti zahvaćenog segmenta bolesnika sa algodistrofičnim sindromom.
Ključne riječi: banjsko liječenje, bol, obim pokreta, algodistrofični sindrom
E-mail: mustur@doctor.com


Optički neuritis kao prva manifestacija multiple skleroze – i dalje kamen spoticanja u dijagnostici

Kristina Marković (1), Marija Krstić (2)
(1) DOM ZDRAVLJA “DR SIMO MILOŠEVIĆ”, BEOGRAD, (2) DOM ZDRAVLJA “DR MILUTIN IVKOVIĆ”, BEOGRAD

Uvod: Multipla skleroza (MS) je hronično inflamatorno oboljenje CNS-a koje se karakteriše brojnim, izolovanim područjima u kojima se ispoljavaju zapaljenske promene udružene sa demijelinizacijom i gliozom (žarišta demijelinizacije, plakovi). U oko 70% slučajeva MS počinje između 20. i 40. godine života, početak bolesti pre 15. i posle 50. je redak i neuobičajen. Činjenica da se žarišta demijlinizacije mogu ispoljiti u bilo kom delu CNS-a uz posledičnu pojavu najrazličitijih neuroloških simptoma i znakova, čini MS jednim od najvećih “falsifikatora” u neurologiji, sposobnog da imitira čitav niz drugih kliničkih stanja. Optički neuritis, koji se manifestuje naglim slabljenjem oštrine vida i bolom u oku pri pokretima očne jabučice, jedan je od češćih prvih manifestacija MS.
Cilj: Cilj našeg rada je podsećanje na činjenicu da svaki novonastali neurološki deficit kod mlađih odraslih osoba, a naročito naglo nastali problem sa vidom, treba da pobudi sumnju na MS kao tešku, progresivnu neurološku bolest. Materijal i metode: Podaci su generisani iz pacijentovog zdravstvenog kartona, uz informisani pristanak. Rezultat: Pacijentkinja, stara 29 godina, javila se izabranom lekaru zbog naglo nastalih smetnji sa vidom u vidu smanjene oštrine vida, bola pri pokretu očnih jabučica, duplih slika i vrtoglavice. Fizikalni nalaz je bio uredan. Pri grubom neurološkom pregledu pacijentkinja je prijavila pojavu duplih slika pri pogledu upolje, u svim pravcima. Upućena je oftalmologu, ORL specijalisti i neurologu. Oftalmološki nalaz i nalaz ORL specijaliste su bili uredni. Neurolog je postavio sumnju na MS, odmah je urađena magnetna rezonanca (MR) endokranijuma i dat likvor na analizu. Na MR-u su nađene multiple, ovalne lezije u optičkim živcima i periventrikularnoj beloj masi, što je dogovaralo demijelinizacionim plakovima. Analizom likvora nađene su oligoklonalni IgG u visokom titru, dok je citohemijski nalaz likvora bio uredan. S obzirom da kod pacijentkinje postoji diseminacija objektivnih znakova za MS samo u prostoru, ali ne i u vremenu, nije postavljena definitivna dijagnoza MS-a. Pacijentkinja je tertirana pulsnom terapijom kortikosteroidima nakon čega je došlo do regresije simptoma.
Zaključak: MS je vrlo često na samom početku bolesti pogrešno dijagnostikovana. Kako je za dobru prognozu od velikog značaja pravovremeno otkrivanje i blagovremeno otpočinjanje terapije, svaku mlađu odraslu osobu sa naglo nastalim neurološkim deficitom treba uputiti na detaljnu neurološku obradu
Ključne reči: multipla skleroza, optički neuritis, dijagnostika
E-mail: markovic.kristinaa@gmail.com


Audiološka dijagnostika akutne upale srednjeg uha

Senadin Pupović (1), Enisa Pupović (2)
(1) VOJNO-MEDICINSKI CENTAR PODGORICA, (2) DZ PODGORICA

Uvod:Otitis media acuta je kratkotrajno zapaljenje sluzokože srednjeg uha(tube auditive, cavuma tympani i pneumatskih ćelija mastoidnog nastavka). Bolest je česta i javlja se prevashodno u dječjem uzrastu. Akutno zapaljenje srednjeg uha je jedna od najčešćih dijagnoza koju postave ljekari koji rade sa djecom. To je akutni zapaljenjski proces sa zahvatanjem mukoperiosta srednjeg uha.Značaj zapaljenja srednjeg uha je u njegovoj visokoj incidenci u opštoj populaciji i potencijalno opasnim komplikacijama, naročito endokranijumskim. Razlikujemo 4 vrste akutne upale srednjeg uha:
1.Otitis media acuta catarrhalis
2.otitis media auta suppurativa.
3.Otitis media acuta haemorrhagica i
4.Otitis media mucosa
Cilj rada: Kako na osnovu impedancmetrije i audiometrije ustanoviti sigurnu dijagnozu akutne upale srednjeg uha, što je od značaja za pravovremeno i adekvatno liječenje. Materijal i metode: Vršeno je ispitivanje kod 40 bolesnika sa akutnom upalom srednjeg uha u Vojno-medicinskom centru Podgorica. Kod svih je audiometrijski primijećen konduktivni pad sluha u intervalu od 20 do 40 dB. Na osnovu timpanometrijskog ispitivanja ustanovljeno da je pozitivan pritisak zabilježen kod 14 bolesnika, a timpanogram C, odnosno negativan pritisak kod 26 bolesnika. Akustički refleks je izostao kod 38 bolesnika, a kod 2 je bio prisutan, ali sa podignutim pragom akustičkog refleksa na 110 dB, prema 90 dB na zdravom uhu.
Zaključak: Nalaz tonske audiometrije i ispitivanje akustičke impedancmetrije je od velikog značaja kod dijagnostike akutne upale srednjeg uha, kao i kod praćenja toka ove bolesti kada na osnovu ovih ispitivanja možemo smatrati da je izvršeno potpuno izlječenje.
E-mail:_senp@t-com.me


Mitralna valvula i Ehlers-Eanlos syndrome

Goran Vukadinović, Bosiljka Ugrinić-Sklopić
DZ „ZVEZDARA“, BEOGRAD

UVOD: Ehlers–Danlos syndome je nasledni poremecaj sinteze kolagen. Dakle, multisistemsko oboljenje, sa mogućim učešćem poremecaja i u kardio-vaskularnom sistemu dece i odraslih. U osnovi, poremecaj je u fibroblastima, koji sintetisu abnormalna kolagena vlakna i ekstracelularni matriks u koži i drugim organima.
CILJ: Prikaz slučaja, novootkriveni Ehlers-Danlos syn, udružen sa hemodinamski značajnim prolapsom mitralne valvule (PVM), prouzrokovanim promenama u strukturi same valvule, kao potvrdom multisistemskog oboljenja.
MATERIJAL I METODE RADA: Ambulanti pregled devojčice uzrasta 8 3/12 godina, zbog respiratorne infekcije, dakle slučajni nalaz. Hospitalizacija i kardiološka obrada.
REZULTATI: Slučajni pregled u toku respiratorne infekcije i uzgredni nalaz astenične konstitucija, sa disfuncijm posture u kifotičnom smislu, ravnim stopalima i auskultatornim nalazom (uz pozitivnu dinamsku auskultaciju) sistolnog šuma intenziteta 3/6 sa p. max. u predelu apeksa je ukazivao na mogućnost sindromske udruženosti, potrebu za kardiološkom obradom i diferencijalnom dijagnostikom, uz konsultaciju ortopeda i genetičara. Kardiološka ubrada (EKG) je ukazala na produžen QTc interval, EHO- uvećanu levu polovinu srca uz identifikaciju PVM i semikvantifikaciju mitralne regurgitacije, MR +3. Homocistein je ostao u radu.
ZAKLJUČAK: Dijagnostika, naročito rana i pravovremena dijagnostika Ehlers-Danlos syn uz pridružene promene na mitralnom valvularnom aparatu, i uopšte, promene na kardiovaskularnom sistemu, kao i u osteomuskularnoj građi sprečava rizik i komplikacije od trauma bilo koje etiologije, uz doziranje aktivnosti, zavisno od tipa i stanja. Utvrđivanje produženog QTc intervala prevenira kolapsna stanja i sprečava pojavu iznenadne srčane smrti tj. neželjenog događaja (ISS), a semikvantifikacija MR+3 ukazuje na obaveznu prevenciju bakterijskog endokardita i time prevenira moguće hemodinamske komplikacije pri planiranim ili neplaniranim intervencijama različite etiologije.
Ostaje pitanje da li je zahvaćenost kardio-vaskularnog sistema odlučujući prognostički činilac ili prateća pojava.
KLJUČNE REČI: Ehlers–Danlos syndome, Prolaps mitralne valvule, prognoza
E-mail: drgoran92@yahoo.com
 

     
             
 
 
     
             
             
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend