Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2016     Volumen 41     Supplement 1
     
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
             
   

XXXV Timočki medicinski dani
Zaječar, 13-15. maj 2016.

Kazuistika


 

     
 
 
     
 

Spisak radova

  Usmene prezentacije
 1. Šta se promenilo u epizootiologiji, a šta u epidemiologiji antraksa
 2. Istorija, sadašnjost i budućnost porodice sa fenilketonurijom
 3. Strano telo u mokraćnoj bešici - prikaz slučaja jednog bolesnika
 4. Simultani endometoidni karcinom ovarijuma i uterusa - prikaz slučaja
 5. Uznapredovali karcinom pluća kod pacijenta hospitalizovanog na Odeljenju neurologije - obdukcioni nalaz

Poster prezentacije

 1. Duple slike - prikaz slučaja
 2. Stresni događaji i iracionalna uverenja kao faktor rizika za nastanak psihosomatskih bolesti
 3. Srčana insuficijencija – prikaz slučaja
 4. Adenom paratireoidne žlezde kao uzrok rekurentne nefrolitijaze - prikaz slučaja
 5. Dilatativna kardiomiopatija sa atipičnom simptomatologijom - prikaz slučaja
 6. Ishemiski cerebelarni infakt u trudnoći i duboka venska tromboza postpartalno – prikaz slučaja
     
 
 
     
  Usmene prezentacije   Šta se promenilo u epizootiologiji, a šta u epidemiologiji antraksa

Marušić Predrag (1), Mitić D. (1), Đorđević S. (1), Ristić N. (2), Nešković M. (3)
(1)ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE “TIMOK” ZAJEČAR, (2) Z.C. ZAJEČAR- - ODELJENJE ZA INFEKTIVNE BOLESTI, (3) VETERINARSKI SPECIJALISTIČKI INSITUT ZAJEČAR

Uvod: Infekcija Bacillus-om anthracis ima tri kliničke manifestacije, a zavisi od puta kojim je ovaj sporogeni bacil ušao u ljudski organizam: kožni, crevni i plućni oblik. Svaki od njih može dovesti do sekundarne bakterijemije i antraksnog meningitisa. U svetu, a i kod nas, najčešće se javljao kožni oblik antraksa, u vidu pojedinačnih oboljenja ili manjih epidemija. Poslednjih dvadesetak godina epidemiološki parametri infekcije antraksnim bacilom u svetu su se promenili. Cilj: Prikazati šta se promenilo u epizootiologiji i epidemiologiji antraksa u SAD i Evropi, a šta u Timočkoj Krajini.
Materijal i metodi rada: Analiza epidemioloških podataka dobijenih epidemiološkom anketom u toku epidemiološkog istraživanja lica sa kožnim oblikom antraksa, ali i svih eksponiranih, otkrili smo epidemiju u selu V.I., avgusta 1996.g. i pojedinačni slučaj, septembra 2013.g. u selu Z. kod Zaječara. Naše epizootiološke i epidemiološke podatke uporedili smo sa podacima iz SAD i Evrope, uključujući i bivši SSSR, od 1979.g. do septembra 2014.g. U radu je korišten deskriptivni metod. Podaci su prikazani tabelarno i grafički.
Rezultati: Pedantnim, sveobuhvatnim epidemiološkim istraživanjem saobrazno poznavanju epizootiologije i epidemiologije antraksa, uspeo sam, isključujući druge moguće puteve i izvore, da utvrdim, a u drugom slučaju sa velikom verovatnoćom pretpostavim, šta su bili putevi, a šta izvori zaraze u dva opisana slučaja kožnih oblika antraksa u Timočkoj Krajini. U prvom slučaju kožni oblik antraksa kod 5 lica se razvio nakon kontakta ledirane kože ruku sa mesom i kožom krave uginule od antraksa. U drugom slučaju kožni oblik antraksa kod 1 lica se razvio nakon kontakta ledirane kože ruku sa sporama antraksa prilikom kopanja duboke rupe u zemlji na obodu seoskog atara. Kod nas se i dalje, iako u velikim vremenskim intervalima, javlja kožni oblik antraksa vezan za kontakt ledirane kože sa sporama antraksa bilo od životinje uginule od antraksa bilo kopanjem zemlje na tzv.”ukletim poljim”.
U svetu su se javljali i javljaju pre svega inhalacioni oblici antraksa, a odskora i inokulaciona antraksna sepsa izazvana unošenjem spora antraksa zajedno sa narkoticima I.V. putem.
Zaključak: U epizootiologiji antraksa se promenilo to što u razvijenom svetu poodavno životinje ne obolevaju od ove zozonoze. Kod nas još uvek ima slučajeva uginuća domaćih životinja od prostrela.
U razvijenom svetu je izuzetno retka, za razliku od naše sredine, pojava kožnih oblika antaksa nastali kontaktom ledirane kože sa mesom ugunlih životinja ili zemljom.
U razvijenom svetu epidemiologija antraksa se kreće od zlonamerne upotrebe antraksa u svrhu bioterorizma, do inokulacione sepse nastale I.V. zloupotrebom narkotika.
Ključne reči: Anthrax, pustula maligna, inhalcioni oblik antraksa, inokulaciona antraksan sepsa.
E-mail: predragmarusic@gmail.com
 

Istorija, sadašnjost i budućnost porodice sa fenilketonurijom

Bojana Cokić i saradnici
DEČIJE ODELJENJE, ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

Uvod: Fenilketonurija je autosomno-recesivna bolest metabolizma amino-kiselina.Nastaje zbog nedostatka enzima Phenylalanin hydroxylase (PAH) koji u jetri zdravih osoba pretvara suvišan fenilalanin u tirozin. Prevelika količina fenilalanina i krvotoku dovodi do oštećenja mozga u dece. Gen za fenilketonuriju je lokalizovan na dugom kraku hromozoma 12. Dijagnoza se postavlja neonatalnim skriningom pre ispoljavanja kliničkih znakova bolesti.
Cilj rada: Cilj rada je prikazati istoriju, sadašnjost i budućnost porodice sa Fenilketonurijom.
Prikaz porodice sa Fenilketonurijom: Jedno obolelo, nelečeno dete (rođeno pre uvođena neonatalnog screeninga), sa teškom mentalnom retardacija i letalnim ishodom u 10.godini. Jedno obolelo, žensko dete, u kojeg je urađen neonatalni skrining, dokazana fenilketonurija i započeto lečenje pre kliničkih ispoljavanja.Obolelo dete uspešno izlečeno. Želja za planiranjem porodice postaje isti problem koji je porodica imala sa postavlljanjem dijagnoze fenilketonurije u drugog deteta. Dijeta i kontrola fenilalanila u serumu tokom trudnoće izle;enog deteta je neophodna kako ne bi došlo do fenilketonurične embriopatije.
Zaključak:Kako se radi o ženskom detetu problem je dvostruk: 1.Lečenje specijalnom i skupom dijetom 2. Sprečavanje fenilketonurične embriopatije u generativno doba.
Ključne reči:Fenilektonurija, neonatalni skrining, fenilketonurična embriopatija
E-mail: laboca@mts.rs


Strano telo u mokraćnoj bešici - prikaz slučaja jednog bolesnika

Radoš Žikić, Zoran Jelenković, Zvonimir Adamović, Vlada Radojević
POLIKLINIKA PAUNKOVIĆ, ZAJEČAR

Uvod: “Zarazne bolesti” u ovom kraju ponekad leče i nadrilekari-vračare. Prikazujem slučaj lečenja “tripera” -gonoreje, po receptu jedne vračare. Sprovodi se oblogama sveže kravlje balege oko penisa. Da se zaštiti ulaz balege u kanal (uretru) preporučeno je stavljanje male sveće (milikerc) u kanal (uretru). Obzirom da je terapija obuhvatala tri seanse, kod sledeće pacijent je primetio da nema sveće te je stavio novu, i tako ukupno tri. Nekoliko meseci kasnije javlja se urologu zbog jakih cističnih tegoba. Ispitivanjem se postavlja dijagnoza Calculus vesicae urinariae. Pokušana elektrolitotripsija, neuspešno, te se uradi operacija-cistolitotomija. Nakon operacije i analize “kamena” uz jak otpor pacijenta da kaže istinu, ipak se predomislio i ispričao ceo tok lečenja.
E-mail: poliklinika.paunkovic@gmail.com


Simultani endometoidni karcinom ovarijuma i uterusa - prikaz slučaja

Stojanović I. (1), Mladenović D. (2)
(1) CENTAR ZA PATOLOGIJU, NIŠ, (2) ZDRAVSTVENI CENTAR, ZAJEČAR

Uvod: Simultani karcinomi uterusa i ovarijuma se javljaju u 10-25% ovarijalnih i u oko 5% uterusnih tumora.Najčešće se radi o endometroidnom tipu karcinoma,koji se javlja kod žena prosečne starosti oko 50 godina.U 20-30% pored endometroidnog karcinoma jajnika ,identičan tip karcinoma je prisutan i u materici.Pri tome je nekada nemoguće zaključiti da li se radi o simultanom karcinomu,ili se radi o metastazi karcinoma iz jajnika u matericu ili obrnuto.Endometroidni karcinomi jajnika su obično veličine 10-20 cm u prečniku,u 30% zahvataju oba jajnika.Nemoguće je reći da li se radi o simultanom multifokalnom malignom procesu koji se odvija u oba jajnika,ili je tumor započeo na jednoj strani pa metasazirao u drugu.Karcinom se obično širi po karlici,implantira na peritonealnu serozu,kasnije se širi limfogeno i hematogeno.Carcinois peritonei i ascit su vrlo česti nalazi.Endometroidni karcinom uterusa može da se javi primarno,ili se javlja putem direktog širenja tumora ili kao metastatska promena.
Cilj:Cilj rada je prikaz istovremene pojave endometroidnog tipa karcinoma uterusa i ovarijuma što se često javlja u kliničkoj praksi.Uputna klinička dijagnoza je obično samo postojanje ovarijalnog tumora.
Materijal i metodi rada: Radi se o pacijentkinji starosti 45 godina,sa dijagnozom jednostranog tumora jajnika.Operativni materijal je bio uterus sa oba jajnika i omentum.Jedan jajnik je bio nesto uvećanih dimenzija,na preseku ispunjen beličastim tkivom.Drugi jajnik tumorki izmenjen,10 cm u prečniku,na preseku delom solodne,delom nekrotične gradje.Uterus je bio uvećan,sa nekrotičnom masom koja se širila iz endometrijalnog kanala i koja je zahvatala više od polovine miometrijuma.Omentum je imao tumorke depozite veličine 1 i 5 cm.
Rezultati: Na histološkim preparatima je utvrdjeno prisustvo endometrijalnog karcinoma uterusa sa širenjem u cerviks i sa Figo stadijumom II,a na jajnicima pojava bilateralnog endometroidnog karcinoma,Figo stadijuma IIC.Na omentumu su bili prisutni tumorski implanti.
Zaključak: U literaturi se smatra da ovakve kliničke nalaze treba tretirati kao dva nezavina karcinoma koja nastaju u ovarijumu i uterusu.Terapija je hemioterapija i zračenje,ali se smatra da je prognoza ovih karcinoma loša.
Ključne reči:sinhroni karcinomi gemutalnog itema,endometroidni karcinmi jajnika,endometroini karcinom uterusa.
E-mail: ivana.stankovic1509@gmail.com


Uznapredovali karcinom pluća kod pacijenta hospitalizovanog na Odeljenju neurologije - obdukcioni nalaz

Mladenović D. (1), Jović M. (2), Živković N. (3), Stojanović I. (3)
(1) ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, SLUŽBA PATOLOGIJE, (2) ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI, (3)KLINIČKI CENTAR NIŠ, CENTAR ZA PATOLOGIJU

Uvod: Pacijent star 64 god dovezen na odeljenje neurologije od strane hitne pomoći sa kliničkom slikom cerebrovaskularnog insulta (stanjem svesti na nivou kome, prisutnom plegijom leve polovine tela, deviranim pogledom u desnu stranu), nemerljivom tenzijom. Na koži čela, nosa, leve jagodične kosti, genitalija, kolena i dorzuma stopala prisutne su ekskorijacije i dekubitus. Nakon kratkog vremenskog perioda po prijemu pacijent egzitira. Obzirom da je prošlo manje od 24h od prijema do smrtnog ishoda, ordinirajući lekar zahteva kliničku obdukciju, koja je i urađena.
Cilj: Prikazati slučaj primarne maligne bolesti pluća sa sekundarnim depozitima na mozgu koji su formirali kliničku sliku infarkta mozga i maskirali osnovnu bolest.
Materijal i metode: Obdukcija, patoanatomska i patohistološka analiza promena preminulog pacijenta
Rezultati: Obdukcijski nalaz je bio pomalo neočekivan-kod pacijenta je nađen karcinom pluća, kao i sekudarni depoziti u regionalnim limfnim nodusima, srcu i mozgu
Zaključak: Zbog kratkoće vremenskog intervala između pregleda pacijenta od strane lekara hitne pomoći i neurologa, i smrtnog ishoda kod pacijenta, te nemogućnosti dodatne dijagnostike, kod preminule osobe je otkrivena osnovna bolest prekasno-tek na obdukcionom stolu.
Ključne reči: Obdukcija, cerebrovaskularni insult, karcinom pluća
E-mail: davorshmp@gmail.com
 

     
 
 
     
  Poster prezentacije   Duple slike - prikaz slučaja

Repac Vinka (1), Srtanimirov Branislava (2), Lukić Ivan (3), Snežana Elek (4)
(1) DOM ZDRAVLJA ŽITIŠTE, (2) DOM ZDRAVLJA “NOVI SAD”NOVI SAD, (3) PRIV. ORD. ”SPORTREHAMEDICA” ZRENJANIN, (4) ZDRAVSTVENI CENTAR KOSOVSKA MITROVICA

UVOD: Diplopija (udvojeno viđenje)često je prvi simptom nekog sistemskog obolenja. Da bi slika bila trodimenzionalna,neophodna je savršena saradnja oba oka. Paralitički strabizam nastaje usled nemogućnosti pokretljivosti jednog ili oba oka zbog pareze ili paralize nekog od mišića očne jabučice.Oko pokreće šest mišića:četiri prava i dva kosa.Paralitički strabizam se češće javlja kod odraslih usled povreda,tumorskih procesa glave,vaskularnih smetnji.Nastaje naglo.Pošto je vidni sistem već razvijen često je praćen duplim slikama, glavoboljom ili kompenzatornim neprirodnim položajem glave.
CILJ RADA: Cilj rada je da se prikažu promene na izgled bezazlene , sa svim posledicama i ukaže na neophodnost poštovanja vodiča dobre kliničke prakse na nivou primarne zdravstvene zaštite.
PRIKAZ SLUČAJA: Pacijentkinja stara 43 godine,javlja se izabranom lekaru zbog kratkotrajnog,povremenog duplog viđenja u trajanju od 2 godine.Dupla slika se javljala 15-20 puta u toku dana u trajanju od 1 minuta 7 dana pre javljanja lekaru. Glavobolja je od tada konstantna. .Negira ranije opšte i očne bolesti. Vrednosti arterijskog krvnog pritiska :160/90mmHg.Na oftalmološkom pregledu urađenom istog dana,nalaz je sledeći:vidna oštrina oba oka na optotipu po Snellenu je jedinica.Intraokularni pritisak : 18mmHg. Caver test ukazuje na konvergentni strabizam. U toku pregleda pacijent zauzima korekcioni položaj glave više ka levoj strani.Pri ispitivanju motiliteta svakog oka posebno u osnovnim pravcima,levo oko ne može da pređe medijalnu liniju.Urađen je Hess Lancaster test:dijagram levog oka pokazuje smanjenje u smislu abdukcije,a povećanje na levom oku u smislu addukcije zbog hiperfunkcije kontralateralnog sinergiste.Na fundusu,u srednjoj periferiji se uočavaju sitne tačkaste ,sveže eksudacije. Retinopathia diabetic non prolipherativa. Laboratorijski nalazi krvi: glukoza: 8.41mmol/l, hemoglobin 109g/l, hematokrit: 26,7pg, urea: 9.18mmol/l, trigliceridi: 5.41,HDL holesterol:7,1mmol/,HDL-holeste-rol:1.95,LDL-holesterol:4.41Konsultovan je endokrinolog i neurolog. Upućena je na CT endokranijuma.U toku transporta ,pacijentkinja se žali na mučninu i gubi svest. Hospitalizovana je u vremenskom period od 20 min.Urađen je CT endokranijuma: nalaz intrakranijalniog krvarenja,u predelu girus precentralisa frontalnog režna kore velikog mozga.Nađene su i promene u vidu multiplih lezija supra i infratentorijalno .U toku drugog dana ,pacijentkinja je zbog masivnosti hemoragije /intracerebralne/,transportovan u tercijalnu zdravstvenu ustanovu.Ovo lečenje je trajalo dve nedelje,rehabilitacija 4,a povratak u stvarni svet još uvek nije ostvaren.
ZAKLJUČAK: Duple slike zahtevaju ozbiljan multidisciplinarni pristup pacijentu,brzu i sveobuhvatnu obradu.Moždani udar je hitno stanje koje zahteva visoko specijalizovano lečenje,posebno nakon udara.Promena životnih navika i eliminisanje faktora rizika,značajni su u prevenciji cerebrovaskularnih bolesti.Primarnu i sekundarnu prevenciju treba dosledno sprovoditi.Pacijenta treba gledati u oči tokom pregleda,jer tu možemo naći zapis o njegovom zdravstvenom stanju.
Ključne reči: duple slike, diabetes mellitus, hipertenzija, akutni moždani udar.
 

Stresni događaji i iracionalna uverenja kao faktor rizika za nastanak psihosomatskih bolesti

Ana O. (1), Janković M.(1), Janković D.(2), Okiljević Z. (1)
(1) ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RANIKA ŽELEZNICE SRBIJE „BEOGRAD“, U NOVOM SADU, (2) SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI, BEOGRAD

Uvod: Mišljenje da snažne emocije, kako pozitivne tako i negativne, mogu izazvati telesna oboljenja vladalo je još kod antičkih mislilaca. Epiktet, stoički filozof je govorio da ljude ne uznemiravaju događaji, nego njihovi pogledi na događaje. Psihosomatska medicina je deo širokog polja bihejvioralne medicine, ona podvlači celinu uma i tela i interakciju između njih. Ubeđenje da su psihološki faktori važni u razvoju svih bolesti (bilo da je to uloga u inicijaciji, progresiji, pogoršanju ili reakciji na bolest) , ostaje otvoreno za diskusiju. Najrasprostranjenije psihosomatske bolesti srpskog stanovništva su: kаrdiovаskulаrne bolesti (premа podаcimа iz Zdrаvstvenog godišnjаkа Srbije, od ovih bolesti godišnje umire oko 50-60 % ljudi), аstmа, diаbetes mellitus, mаligne bolesti (zаstupljene u ukupnom mortаlitetu sа 20 %). Izlaganje stresoru samo po sebi nikada nije dovoljno objašnjenje za početak bolesti, zato moramo uzeti u obzir i druge faktore koji imaju uticaj. Oni mogu biti podeljeni u tri široke kategorije: karakteristike stresnog događaja, individualne biološke i psihološke karakteristike I karakteristike socijalnog sistema podrške koji je dostupan osobi. Iracionalna uverenja nisu logična I nisu u skladu sa empirijskim iskustvom. Blokiraju osobu da funkcioniše u skladu sa realnošću.
Cilj: Utvrditi da li postoji razlika u količini doživljenog stresa kod radnika koji su imali vanredni događaj i onih koji nisu imali. Da li postoji izraženost iracionalnih uverenja kod radnika koji su imali vanredni događaj? Da li na razvoj psihosomatskih tegoba utiče vrsta stresa?
Materijal i metodi rada: Istraživanje koje je sprovedeno spada u prospektivne studije. Obuhvatilo je 105 radnika “Železnice Srbije”, prosečne životne dobi 47 godina. Primenjen je nacrt sa jednom grupom ispitanika i tri različita instrumenta. Prvi merni instrument je upitnik načinjen za potrebe ovog istraživanja. Drugi merni instrument je skala merenja prisustva životnih stresora - Holms I Rejhova skala stresa. Treći merni instrument je Skala opštih stavova i uverenja (GABS- 55).
Rezultati: Ne postoji statistički značaja razlika u nivou stresa kod onih koju su doživeli VD I onihkojinisu. Postoji statistički značaja razlika u doživljavanju negativnog stresa kod grupe koja jedoživelaVD u odnosu na grupu koja nije. Ne posatoji statistički značajna razlika u nivou IU kod ispitanika koji su doživeli VD I onih koji nisu. življenog stres
Zaključak:izraženost IU ne dovodi do povećanja vanrednih događaja na radnom mestu zaposlenih u Železnici Srbije. Količina doživljenog stresa pravi razliku između ispitanika koji imaju I koji nemaju visok krvni pritisak. Grupa koja je doživela vanredni događaj na poslu, takođe doživljava stresne događaje I van posla.
Ključne reči: stres, psihosomatska bolest,iracionalna uverenja, vanredni događaj na Železnici
E-mail: okianna@gmail.com


Srčana insuficijencija – prikaz slučaja

Biljana V., Vukašinović B.
DOM ZDRAVLJA GORNJI MILANOVAC

Uvod: Srčana insuficijencija je klinički sindrom čija je karakteristika poremećaj srčane funkcije i neadekvatno snabdevanje tkiva kiseonikom. Bolesnici pokazuju subjektivne tegobe a postoje i objektivni znaci srčane disfunkcije u mirovanju, uz pozitivan odgovor na lečenje.
Cilj:Obzirom da je SI bolest čija je prevalencija 2% odraslih, potrebno je na vreme dijagnostikovati akutni ili hronični oblik SI da bi se na pravi način bolest lečila.
Materijal i metodi rada: Pacijent star 65 godina sa dugogodišnjom hipertenzijom koju leče poslednjih 5 godina i sa dijagnozama SOAS i stabilnom anginom pectoris. U periodu januar-februar tekuće godine u više navrata se javlja izabranom lekaru zbog gušenja, kašlja, iskašljavanja, otežanog disanja I povremene febrilnosti. Takođe postoje i gastrične smetnje, bol u epigastrijumu, mučnina i otoci skočnih zglobova. Više od 30 dana je lečen antibioticima I bronhodilatatorima uz povremena poboljšanja. Posle 2 meseca se javlja sa znacima dispneje, otoka vratnih vena, vrtoglavicom, padom tenzije I lividnom bojom na završecima ekstremiteta. EKG je pokazao prisustvo Q zupca na prednjem zidu, blok leve grane srca, hipertrofiju leve komore i fibrilaciju atrija. RTG grudnog koša pokazuje uvećanje leve komore I naglašen aortni luk kao I prisustvo zastoja na bazama pluća. U krvi su povišene vrednost CRP, kreatinin, dok je klirens kreatinina snižen. Eho srca potvrđuje hipertrofiju leve komore, stenozu aortnog ušća i EF od 45%.
Rezultati: Prethodna ispitivanja su dokazala akutnu insuficijenciju srca, pa se počelo sa terapijom: diuretik Henleove petlje, ACEI, beta blokator, nitro preparat i inhibitor mineralokortikoida.
Zaključak: Pravilna dijagnostika SI pomaže blagovremenom lečenju bolesti I smanjenju mortaliteta koji je, inače, veoma visok.
Ključne reči: SI, ejekciona frakcija, fibrilacija atrijuma
E-mail: drbiljanagm@gmail.com


Adenom paratireoidne žlezde kao uzrok rekurentne nefrolitijaze - prikaz slučaja

Mitić K., Radmilović J., Bojčić A., Veselinović A., Gojić S.
DOM ZDRAVLJA „DR SIMO MILOŠEVIĆ“, ČUKARICA, BEOGRAD

Uvod: Adenomi paratireoideje su najčešći tumori ove žlezde. Manifestuju se nekontrolisanim lučenjem PTH (paratireoidnog hormona). Tok bolesti je ralativno asimptomatski i nespecifičan, te bolest dugo ostaje neprepoznata. Simptomi i znaci bolesti rezultat su hiperkaciemije, a izraženiji su u omakloj fazi (nefrolitijaza, osteitis fibrosa cystica, kalcifikacija mekih tkiva).
Cilj: Ukazati na značaj multidisciplinarnog sagledavanja problema prilikom utvrđivanja etiologije rekurentne nefrolitijaze
Materijal i metod rada: Analiziran je zdravstveni karton pacijenta
Prikaz slučaja: Pacijent starosti 66 godina javio se izabranom lekaru zbog iznenadnog i intenzivnog bola u levoj lumbalnoj loži sa širenjem u preponu. Iz lične anamneze se saznaje da pacijent zna za kamen u bubregu i da je više puta u protekle tri godine imao slične tegobe. Lečen je na urologiji odstranjivanjem kalkulusa ESWL (exstracorporeal shock wave lithotripsy) metodom. Navodi i da je jednom izmokrio kamen. Od ostalih tegoba, pacijent navodi gubitak apetita, pospanost, slabost mišića i povremenu opstipaciju. Osnovne laboratorijske analize su bile uredne ( urea 4,7 mmol/L; kreatinin 82 umol/L; mokraćna kiselina 348 umol/L; alkalna fosfataza 79 U/L ), a u urinu je zapažena hiperkalciurija. Prošireno ispitivanje pokazalo je hiperkalciemiju ( 2,81 mmol/L ); fosfati su bili niski 0,70 mmol/L, a PTH je bio višestruko povišen ( 20,6 pmol/L). Ultrazvuk vrata je pokazao izdvojenu bisagastu paratireoidnu žlezdu posteriorno u odnosu na donji pol levog režnja štitne žlezde. Odmah je upućen endokrinologu. Urađena scintigrafija paratireoidnih žlezda upućuje na hiperaktivnu paratireoidnu žlezdu u prijekciji kaudalnog pola levog režnja štitne žlazde. Učinjena je paratireoidektomija levo inferiorno.PH nalaz je pokazao da se radi o adenomu paratireidne žlezde. Postoperativni PTH je 1,5 pmol/L; kalcijum iznosi 2,51 mmol/L, a fosfor 0,98 mmol/L. Pacijent se redovno javlja izabranom lelaru na kontrolne preglede i do sada se nefrolitijaza nije ponovila.
Zaključak: Zbog spore evolucije bolesti i nespecifične kliničke slike adenom paratireoidne žlazde se često otkriva tek u uznapredovalij fazi bolesti. Zbog toga je vrlo važno misliti na ovaj entitet prilikom pronalaženja etiologije rekurentne nefrolotijaze u cilju pravovremenog uvođenja adekvatne terapije.
Ključne reči: adenom paretireoidne žlezde, nefrolitijaza
E-mail: katarinamiticdr@gmail.com


Dilatativna kardiomiopatija sa atipičnom simptomatologijom - prikaz slučaja

Mitić K., Radmilović J., Bojčić A., Veselinović A., Gojić S.
DOM ZDRAVLJA „DR SIMO MILOŠEVIĆ“, ČUKARICA, BEOGRAD

Uvod: Dilatativna kardiomiopatija karakteriše se proširenjem srčanih šupljina i oslabljenom sistolnom funkcijom leve komore u odsustvu kongenitalnih, koronarnih, valvularnih i perikardnih srčanih lezija. Tipični simptomi bolesti su: dispnoja, ortopnoja, paroksizmalna noćna dispnoja, smanjena tolerancija napora, brzo zamaranje i otoci zglobova. Neretko se bolest može manifestovati manje tipičnim simptomima kao što su: noćni kašalj, sviranje u grudima, porast ili gubitak telesne težine, palpitacije.Postavljanje dijagnoze je zbog nespecifičnih simptoma, posebno u ranim stadijumima bolesti, veoma teško. U diferencijalnoj dijagnozi najčešće se uzimaju u obzir plućna oboljenja.
Cilj: Ukazati na mogućnost pojave atipičnih kao jedinih simptoma kod dilatativne kardiomiopatije
Materijal i metod rada: Analiziran je zdravstveni karton pacijenta
Prikaz slučaja: Pacijent staosti 50 godina javio se lekaru zbok upornog kašlja sa povremenim iskašljavanjem sukrvičastog sadržaja i lupanja srca. Zbog sumnje na emboliju pluća poslat je pulmologu gde je urađeni MSCT plućne arterije pokazao uredan nalaz. Nastavljeno je pulmološko ispitivanje i zbog sumnje na bronhopneumoniju urađena je bronhoskopija koja je takođe bila uredna. Tegobe su i dalje perzistirale i tri meseca posle nastupa i jako gušenje i zamaranje. Kardiospecifični enzimi su bili uredni, u EKG-u je zapažen slab porast R zupca od V1 do V3 i bifazan T u od V4 do V6. Ehokardoigrafski pregled je pokazao znake dilatativne kardiomiopatije sa značajno redukovanom funkcijom leve komore sa EF ( ejekcionom frakcijom ) 23 %. Svrstan je u NYHA klasu I. Koronarni angiogram je bio uredan. NT pro BNP je iznosio 372 pg/mL. Odmah je uvedena intenzivna medikamentozna terapija i to: bisoprolol, digoksin, ramipril, furosemid, spironolakton i acetilsalicilna kiselina. Po uvođenju terapije pacijent je sve vreme bez subjektivnih tegoba, hemodinamski stabilan. Redovno se javlja kardiologu radi procene stepena srčane insuficijencije i obrade za eventualnu transplantaciju srca i/ili ugradnju mehaničke potpore levom srcu.
Zaključak: Dijagnoza dilatativne kardiopatije može biti otežana zbog nespecifičnosti simtoma i često prisutnih manje tipičnih simptoma. Zbog toga je jako važno iskoristiti sve dostupne dijagnostičke metode u cilju diferencijalne dijagnoze dilatativne kardiomiopatije i plućnih oboljenja.
Ključne reči: dilatativna kardiomiopatija, kašalj, plućna oboljenja
E-mail: katarinamiticdr@gmail.com


Ishemiski cerebelarni infakt u trudnoći i duboka venska tromboza postpartalno – prikaz slučaja

Manić S. (1), Aleksić Ž. (2), Aleksić A. (3), Krkić M. (4), Milošević J. (5)
(1) SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI, ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, (2) SLUŽBA ZA NUKLEARNU MEDICINU, ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, (3) INTERNISTIČKO ODELJENJE, ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, (4) INTERNISTIČKO ODELJENJE, OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC, (5) PSIHIJATRISKO ODELJENJE, ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

Uvod: Moždani udar je redak tokom trudnoće i u postpartalnom period, a najšešći uzroci su hemodinamske i hormonske promene, kao i poremećaji koagulacije. Ishemični moždani udar zauzima 50% od svih podtipova moždanog udara, a povezan je sa smrću kod 7% trudnica u Sjedinjenim Državama i 14% u Velikoj Britaniji. Tromboze dubokih vena u toku trudnoći zabeležene su kod 8,5% žena, a u postpartalnom periodu kod 7,5% njih.
Prikaz slučaja: Pacijentkinja stara 23 godine u V mesecu trudnoće, nepušač, prethodno zdrava. Tegobe počele dva dana pre prijema na Ginekološkoj Klinici ,,kočenjem,, leve noge. Nakon dva dana razvija se potiljačna glavobolja praćena mučninom i povraćanjem pri promeni položaja glave uz nestabilnost pri hodu i stajanju. U daljem toku postaje somnolentna, pri pregledu se uočava horizontalni nistagmus sa brzom komponentom ulevo, diplopije, semiptoza levog kapka, dizartija, disfagija, niže postavljen levi nepčani luk, pri fonaciji devira u desno, hipodijadohokineza sa bradikinezom pri probi prst-nos i peta-koleno levo, Rombergova proba pozitivna sa sinistropulzijom, negativni meningealni znaci. Pregled nuklearnom magnetnom rezonancom endokranijuma prikazuje se akutna ishemiska leziju cerebeluma u slivu PICA-AICA (a. cerebellaris posterior inferior, a. cerebellaris anterior inferior) sa leve strane, sa konsekutivnim kompresivnih hidrocefalusom sa inkarceracijom moždanih struktura u foramen magnum. Nakon tri nedelje lečenja na Giniekološkoj, te na Neurološkoj Klinici stanje se stabilizuje, pacijentkinja se oporavlja i otpušta radi dalje fizikalne terapije. Nakon četiri meseca rađa zdravu dete u terminu, carskim rezom. Mesec dana nakon porođaja razvija se duboka venska tromboza leve noge, kada se kolor dopler sonografskim pregledom utvrđuje da su v.femoris comunis, v.femoris superficijalis, v. femoris profunda i v. safena magna proširene i ispunjene trombotični masama. Pacijentkinja biva tretirana oralnom antikoagulantnom terapijom nakon čega se sonografski nalaz vena leve noge poboljšava osim u v. safena magna, koja je dalje bez spontanih protoka. Pacijentkinja se i dalje tretira oralnom antikoagulantnom terapijom ambulantno i upućuje na dalja hematološka, imunološka i genetska ispitivanja radi utvrđivanja uzroka sklonosti ka tromboziranju. Merenje nivoa homocisteina u krvi pokazao je normalan nivo, anti-kardiolipinska antitela klase IgM bila su na gornjoj granici normalnog, anti-nuklearni antitela su bila negativna, antitrombin III normalan, lupus antikoagulans granično povišenih vrednosti, proC global test je bio normalan. Genetska ispitivanja, tj. PCR za F II 202110 je bio normalan. Nakon kompletnog oporavka, kod pacijentkinje zaostaje minimalni neurološki deficit gde dominira hipodijadohokineza leve ruke uz življe reflekse ruke i noge iste strane. Povremeno se javlja neurologu sa slikom anksiozno depresivnog stanja sa somatizacijom, u smislu malaksalosti i glavobolje kada se slabost leve strane tela, naročito ruke, lako produbljuje uz pozitivnu Rombergovu probu.
Zaključak: Sprovedena ispitivanja kod mlade žene sa arterijskom i venskom trombozom ukazuju na granično povišene vrednosti antifosfolipidnih antitela (granični skok anti-kardiolipinskih antitela klase IgM i lupus antikoagulans). Pojava tromboze sa ovako niskim titrom anti-fosfolipnidnih antitela se može objasniti istovremeno postojanjem trudnoće, odnosno puerperiuma. Ovakav sled događaja sugeriše postojanju trombofilnog stanja u krvi čija priroda za sada ostaje nejasna,
Ključne reči: cerebelarni infarkt, duboka venska tromboza, trudnoća
E-mail: dr.saskamanic@yahoo.com

     
             
 
 
     
             
             
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend