Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2017     Volumen 42     Supplement 1
     
      [ Program ] [ Indeks autora ] >>> ]  
             
   

XXXVI Timočki medicinski dani
Zaječar, 11-14. maj 2017.

I simpozijum:
Novine u dijagnostici i terapiji bolesti i povreda lokomotornog sistema


 

     
 
 
     
     

Četvrtak, 11 maj, 2017. godine
Spisak predavača:

 1. Doc dr Mirjana Šefik Bukilica – docent, Institut za reumatologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. TEMA: Aktuelnosti u dijagnostici i terapiji hroničnih artritisa
 2. VNS dr Sc Slađana Andrejević - specijalista interne medicine, viši naučni saradnik, klinički asistent. Klinika za alergologiju i imunologiju Klinički centar Srbije.
 3. Doc dr Bojana Stamenković - docent na predmetu Interna medicina. Lekar specijalista interne medicine. Medicinski fakultet, Niš. Institut za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja. Uža naučna oblast: Interna medicina-reumatologija i balneoklimatologija TEMA: Autoimune reumatske bolesti i trudnoća
 4. Prof. dr Slobodan Nikolić - redovni professor, Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Uža naučna oblast: sudska medicina.
 5. Prim dr med spec urg med Miljan Jović - ZC Zaječar, Služba za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja
 6. Prof. dr. Zoran Golubović, Klinika za ortopediju i traumatologiju, KC Niš
 7. Prim Dr Sc med Dušan Bastać - lekar, primarijus, specijalista internista-kardiolog, magistar i doktor medicinskih nauka. Internistička ordinacija “Dr Bastać“ Ul Kosančićev venac br 16.19000 Zaječar. Uža naučna oblast: Kardiologija.
 8. Lukić Ivan (1), Vinka Repac (2), Marina Repac (3), Lukić Ivana (4)
  (1) SPEC. ORDINACIJA MEDICINE SPORTA “SPORTREHAMEDICA”, (2) DOM ZDRAVLJA ŽITIŠTE, (3) FTN NOVI SAD, (4) MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD (STUDENT)
 9. Prof dr Milica Lazović - vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za rehabilitaciju Beograd. Uža naučna oblast: Fizikalna medicina i rehabilitacija
     
 
 
     
     

1. Aktuelnosti u dijagnostici i terapiji hroničnih artritisa

Doc dr Mirjana Šefik Bukilica
INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU, MEDICINSKI FAKULTET U BEOGRADU

Rana dijagnoza hroničnih artritisa prvi je preduslov za dobru kontrolu bolesti i uspešnu primenu sintetskih i bioloških lekova koji menjaju tok bolesti (LMTB). Ova terapija ima povoljan uticaj na tok, prognozu i ishod bolesti samo ukoliko se započne na vreme, pre razvoja nepovratnih zglobnih oštećenja. Rana i pravovremena terapija prilagođena svakom bolesniku pojedinačno, opravdana je i sa ekonomskog aspekta jer smanjuje ukupnu cenu lečenja, donosi značajnu uštedu kako obolelom tako i široj društvenoj zajednici.
Novi klasifikacioni kriterijumi za dijagnozu reumatoidnog artritisa tako kao i za spondiloartritise omogućavaju ranu dijagnozu hroničnih artritisa. Takođe poslednjih godina, razvijeni su različiti indeksi za procenu aktivnosti hroničnih artritisa koji omogućavaju racionalniju primenu terapije.
Biološki lekovi (anti-TNF agensi, anti-IL6 i anti-CD20 monoklonska antitela) uneli su revoluciju u tretmanu hroničnih artritisa posebno kod bolesnika koji ne reaguju na konvencionalne modalitete lečenja. Ovi lekovi su uključeni u aktuelne preporuke za lečenje hroničnih artritisa.

2. Sistemske bolesti vezivnog tkiva

Slađana Andrejević
KLINIKA ZA ALERGOLOGIJU I IMUNOLOGIJU, KLINIČKI CENTAR SRBIJE, BEOGRAD, SRBIJA

Sistemske bolesti vezivnog tkiva (SBVT) predstavljaju heterogenu grupu oboljenja u kojima može biti zahvaćen svaki deo tela. U ovu grupu oboljenja najuže gledano spadaju: sistemski eritemski lupus, sistemska skleroza, mešovita bolest vezivnog tkiva, dermato/polimiozitisi, Sjögren-ov sindrom i reumatoidni artritis.
Početni stimulus za nastanak bolesti još uvek nije utvrđen, pa ova oboljenja predstavljaju izazov za dijagnostiku i lečenje. SBVT se odlikuju poremećajem aktivnosti imunskog sistema i postojanjem zapaljenja koje dovodi do pojave autoimunskog odgovora. Tipična je produkcija autoantitela, pre svega onih uperenih protiv komponenti jedra ćelije- antinukleusnih antitela (ANA) čija nam specifičnost može pomoći u postavljanju dijagnoze određenog oboljenja.
Postavljanje dijagnoze autoimunskih i autoinflamatornih oboljenja je oduvek bio težak zadatak za lekare. Klinička slika i simptomi se u ovim oboljenjima često preklapaju.
Zbog raznovrsnosti kliničke slike ustanovljeni su međunarodno priznati kriterijumi koji su važni za epidemiološka i klinička istraživanja. Dijagnoza se ipak postavlja individualno i najvažnije je da se pravilno proceni koji je organ najviše zahvaćen kako bi se primenila pravovremena i dobro izabrana terapija.

3. Autoimune reumatske bolesti i trudnoća

Doc dr Bojana Stamenković
MEDICINSKI FAKULTET, NIŠ. INSTITUT ZA LEČENJE I REHABILITACIJU NIŠKA BANJA

Ranije prihvaćene paradigme kao što su spontano poboljšanje kod većine trudnica sa reumatoidnim artritisom (RA) i uglavnom nepovoljan ishod trudnoće kod SLE, APS i SSc u poslednje vreme se dovode u pitanje.
Shodno boljem poznavanju faktora rizika, sa utvrđenim značajem interdisciplinarnog pristupa u praćenju trudnoće, većina žena sa autoimunim reumatskim bolestima mogu imati uspešnu trudnoću, kada je trudnoća planirana i javlja se posle dužeg perioda remisije ili niske aktivnosti bolesti.
Loša kontrola bolesti i pogoršanje u trudnoći nosi rizik za rodjenje bebe sa malom porođajnom težinom i prevremeno rođenje deteta, što ima za posledicu nastanak kratkoročnih i dugoročnih negativnih posledica tokom života.
Naročiti problem trudnoće prisutan je kod bolesnica koje ne reaguju na standardno lečenje ili kod onih sa organskim manifestacijama, koje mogu da ugroze život. Danas se intenzivno radi na istraživanju do sada nedovoljno ispitanih oblasti, kao što je plodnost kod muškaraca ili dugoročni efekat bolesti majke na plod.
Problemi fertiliteta nisu retka pojava kod obolelih od autoimunskih bolesti, treba uzeti u obzir oba pola. Neophodna terapija, neposredno pre ili tokom trudnoće, zahteva uzimanje u obzir zdravlja i majke i ploda. Dugoročni efekti lekova na fetus ili novorođenče tokom laktacije, kao i kasniji efekti reumatske bolesti majke na potomke i danas su nedovoljno istražene oblasti na kojima se akivno radi.
Pravilna kontrola i agresivno lečenje komplikacija, saradnja reumatologa i ginekologa su neophodan preduslov za uspešan ishod trudnoće.

4. Posttraumatska masna embolija – patoforenzički aspekti

prof. dr Slobodan Nikolić
INSTITUT ZA SUDSKU MEDICINU MEDICINSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

Embolija je začepljenje lumena krvnih sudova ili srčanih duplji nekom stranom ili patološkom masom donetom putem krvotoka. Masa koja začepi krvni sud je embolus. Ukoliko je embolus masna kap, onda se radi o masnoj ili adipoznoj emboliji.
Prirodna adipozna embolija u forenzičkoj praksi je ona koja je komplikacija ili posledica bolesti, dok je nasilna (posttraumatska, egzogena) ona koja nastaje usled traume i u direktnoj je vezi sa njom (frakture dugih cevastih kostiju, opsežne kontuzije potkožnog masnog tkiva, trovanja praćena nekrozom jetre, itd). Od posebnog su značaja one masne embolije koje se javljaju kao komplikacija nekih dijagnostičkih ili kurativnih procedura u lekarskoj praksi.
Za pojavu masnih embolusa u krvi neophodno postojanje tri uslova: 1. razaranje depoa masnoća u tkivima (npr. frakture kostiju ili nagnječenja potkožnog masnog tkiva), 2. rupture okolnih venskih krvnih sudova, i 3. povećan pritisak u lokalnom tkivu (pritisak mora biti veći od venskog pritiska, da bi se adipozne kapi mogle ubaciti u sistemsku cirkulaciju).
Dejstvo embolusa u plućima ima dve faze. Prva faza se sastoji u mehaničkom začepljenju arterijske sudovne mreže pluća. Ako je embolizacija opsežna, razvija se difuzna embolija pluća i pacijent umire zbog akutnog plućnog srca. Ukoliko je embolizacija manja, u drugoj fazi, dolazi do oslobađanja slobodnih masnih kiselina iz embolusa, koje oštećuju tkivo.
Postmortalna dijagnostika masne embolije pluća zasniva se na makroskopskom i mikroskopskom nalazu. Makroskopski tanatološki nalaz je nekarakterističan. Mikroskopska dijagnostika danas se zasniva na standardnim i specijalnim bojenjima. Što je vreme nadživljavanja duže, to je broj masnih embolusa u plućima manji, jer se vremenom resorbuju i razgrađuju. Smatra se da potpuno nestaju oko 4-6 nedelja posle traume i da ih posle tog vremena ne treba histološki tražiti.
Embolusi iz arterija pluća mogu dospeti u sistemsku cirkulaciju na tri načina: 1. preko arteriovenskih šantova u plućima, 2. preko anastomoza između funkcionalnog i nutritivnog krvotoka pluća, i 3. preko otvorenog ovalnog otvora.
U forenzičkoj praksi razmatraju se tri mehanizma kojima masna embolija može uzrokovati smrt: kao izolovana masna embolija pluća (akutno plućno srce), sistemska masna embolija (masne kapi u kapilarima svih organa, ali bez ishemijskih promena u njima) i kao sindrom sistemske masne embolije (poseban i relativno jasno definisan klinički entitet). U svim slučajevima pored odgovarajućeg makroskopskog tanatološkog nalaza, dijagnoza se u forenzičkom smislu mora postaviti i na osnovu mikroskopskog pregleda i uvida u kompletnu medicinsku dokumentaciju.
Danas u sudskomedicinskom smislu treba smatrati da je svaki prelom duge cevaste kosti (naročito kod starijih osoba) praćen oslobađanjem određene količine masnih embolusa u cirkulaciju, i da ovo predstavlja posledicu preloma. S druge strane sistemsku masnu emboliju treba posmatrati kao komplikaciju preloma. Potpunim shvatanjem patofiziologijskih procesa moguće je i u slučajevima sa dugim vremenom nadživljavanja povrede (koja u medicinskom smislu nije mnogo teška i komplikovana), uspostaviti direktni uzročno-posledičnu vezu između inicijalne traume i smrtnog ishoda, što je sa sudskokrivične strane gledišta vrlo bitno.

5. Prehospitalno zbrinjavanje povreda lokomotornog sistema

Prim. Dr spec Miljan Jović
ZC ZAJEČAR, SLUŽBA ZA PRIJEM I ZBRINjAVANjE URGENTNIH STANjA

Iako uobičajene kod traumatizovanih pacijenata, povrede lokomotornog sistema retko predstavljaju neposrednu pretnju po život. Međutim, postoje i stanja kada ove povrede dovode do ozbiljnog gubitka krvi – spoljašnjeg (traume velikih kostiju) ili unutrašnjeg (traume karlice sa krvarenjem u retroperitoneum ili traume dugih kostiju sa unutrašnjim krvarenjem)
Trauma lokomotorog sistema može se podeliti u tri osnovna tipa:
1. Povrede opasne po život, kao što su spoljašnje ili veliko unutrašnje kvarenje povezano sa prelomom karlice ili femura
2. Povrede lokomotornog sistema koje nisu opasne po život udružene sa teškim (po život opasnim) povredima drugih organskih sistema
3. Izolovane povrede lokomotornog sistema, bez opasnosti po život
Povrede lokomotornog sistema možemo podeliti na kontuzije, distorzije, luksacije i prelome (frakture).
Svrha primarnog pregleda je da identifikuju i odmah tretiraju po život opasne povrede. Prisustvo povreda koje nisu opasne po život može ipak biti pokazatelj moguće multisistemske traume i ne treba da skrenu pažnju prehospitalnih timova, no primarna procena treba da bude usmerena ka identifikovanju pokazatelja traume više organskih sistema. Istraživanje, razumevanje i povezivanje kinematike traume (načina nastanka trauma vodeći računa o pravcu sile koja je dovela do nastanka traume) sa konkretnim povredama umnogome poboljšava kvalitet zdravstvenog zbrinjavanja traumatizovanog pacijenta.
Najraniji tretman povreda lokomotornog sistema je imobilizacija, još na terenu. Na taj način postiže se višestruki pozitivni učinak – sprečava se dodatno povređivanje tkiva u okolini povrede (mišići, krvni sudovi, nervi, eventualno šuplji organi…), smanjuje se bol (veoma bitno za dalji tretman, jer bol može da dodatno pogorša stanje pacijenta), omogućava se transport pacijenta, bez rizika od daljeg traumatizovanja.
Orijentacija koja se može napraviti na terenu, prilikom zbrinjavanja povređenih zasniva se na sledećim činiocima: deformitet, otok, bol prilikom palpacije ili pokreta. Ne treba ispitivati dalje, već poštovati prisutne simptome i znakove i pretransporta imobilisati povređeni ekstremitet.
Osnovni principi koji se moraju strogo poštovati u toku imobilizacije su:
• Obavezna, imobilizacija najmanje dva susedna zgloba. Imobilizacija je dobro postavljena samo ako se učine nepokretnim dva susedna zgloba
• Da se imobilisani ud postavi u neutralni (fiziološki) položaj (šaka polusavijena, lakat savijen pod uglom od oko 75 stepeni, koleno polusavijeno, stopalo savijeno pod pravim uglom u odnosu na potkolenicu). Ukoliko se povređeni ud nalazi u prisilnom položaju u takvom položaju se imobiliše.
• Da su meki delovi tela zaštićeni (uglavnom vatom, zavojem ili delovima odeće). Udlage za imobilizaciju se uz telo učvršćuju poveskama načinjenim od trouglih marama, zavoja ili delova odeće, pri čemu se čvorovi poveska vezuju iznad udlage, a nikako iznad nezaštićenih delova uda.
• Da su oštećene delove (rane), obavezno zaštićeni sterilnom gazom
• Da se u slučaju krvarenja, pre postavljanja imobilizacije, najpre stavi kompresivni zavoj.
• Da je povređeni ud postaviti u lako eleviran položaj (kako bi se sprečio otok i obezbedila efikasna cirkulacija)
• Da su vrhovi prstiju (imobilisanog uda) uvek vidljivi (zbog procene neuro-vaskularnog statusa niže od mesta povrede).
• Da imobilizaciju povreda kičme, karlice i većih kostiju vrši više spasilaca.

6. Lečenje otvorenih preloma potkolenice

Prof. dr. Zoran Golubović
KLINIKA ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU, KC NIŠ

Otvoreni prelomi potkolenice spadaju u najteže prelome potkolenog segmenta. Najčešće nastaju u saobraćajnim nesrećama, industrijskom traumatizmu i pri obavljanju poljoprivrednih poslova. Kod otvorenih preloma postoji komunikacija između mesta preloma i spoljašnje sredine. Otvoreni prelomi, koji su nastali povređivanjem poljoprivrednim mašinama, kontaminirani su uročnicima gasne gangrene. Lečenje otvorenih preloma potkolenice predstavlja veoma složen proces. Dok je nekada bio cilj spasti ekstremitet i život povređog, danas je cilj lečenja potpuni funkcionalni oporavak povređenog ekstremiteta
I povratak radnim i životnim aktivnostima. Odmah po prijemu pacijenta sa otvorenim prelomom potkolenice i reanimacije, treba proverti stanje magistralnih krvnih sudova ispod mesta preloma. U slučaju sumnje na vaskularnu insuficijenciju neophodno je uraditi arterigrafiju povredjenog ekstremiteta. Ukoliko je arteriografski nalaz normalan potrebno je uraditi rentgenski snimak potkolenice u dva pravca sa susednim zglobovima, koleni i skočni zglob, da se ne bi previdele udružene povrede ovih zglobova. U operacionoj sali, nakon date anestezije pacijentu, ranu otvorenog preloma treba obilno isprati hidrogenom, fiziološkim rastvorom i povidon jodom. Nekad je potrebno utrošiti i do 10 litara tečnosti. Iz rane treba odstraniti sva strana tela, zemlju, kamenčiće, lišće, delove odeće i obuće. Neophodno je svaki deo rane pregledati i obilno isprati. Nakon toga treba uraditi debridman rane otvorenog preloma. Počinje se od površine prema dubini rane. Oštečena i avitalna koža se odstranje. Pri debridmanu kože treba biti poštedan, jer je koža veoma otporna na traumu i treba odstranutti samo avitalne delove kože. Potkožno masno tkivo je slabo vaskularizovano i treba uraditi adekvatan debridman oštećenog masnog tkiva. Oštećena fascija se odstranjuje. Debridman mišićnog tkiva se radi po principu 4K. Svo mišićno tkivo koje je oštećeno (nema lepu ružičastu boju, na preseku ne krvari, kida se i kada se uhvati pincetom ne kontrahuje se) odstranjuje se, jer je nekrotično mišićno tkivo dobra podloga za mikroorganizme posebno za klostridije uzročnike gasne gangrene. Sitni deperistirani fragmenti kosti takođe se odstranjuju. Nakon repozicije prelom se stabilizuje spoljnim skeletnim fiksatorom. Rana otvorenog preloma se primarno ne zatvara, već se zatvara primarno odloženim ili sekundarnim šavom. U slučaju većih defekata može se zatvoriti fasciokutanim ili nekim drugim režnjem. Pacijentu se ordiniraju antibiotici i to cefalosporin i aminoglikozid (Longacef a 2g/24h i Amicacin a 1g/24h). U slučaju kontaminacije zemljom ordinira se i Orvažil. Antitetanusna zaštita se ordinira prema protokolu i antikoagulanta terapija (amp. Fraxiparin). Pridržavanje osnovnih principa u zbrinjavanju otvorenih preloma potkolenice spašava se ekstremitet i život pacijenta.

7. Nesteroidni antiiinflamatorni lekovi i kardiovaskularni sistem

Prim dr Sc Dušan Bastać
INTERNISTIČKA ORDINACIJA DR BASTAĆ, ZAJEČAR

UVOD I ZNAČAJ PROBLEMA: Ako se setimo dobrovoljnog povlačenja leka Vioxx(rofecoxib) od strane proizvodjača 2004 godine zbog kardiotoksičnosti- to je dovoljno da ukaže na značaj problema. FDA je 205 i 2014 postavila sve veći značaj opravdanosti upotrebe nestreoidnih anti-inflamatornih lekova (NSAID) u rizičnim populacijama. Postoje najmanje dve glavne izoforme enzima ciklooksigeneza (COX): COX-1 i COx-2. Obe izoforme katalizuju konverziju nezasićenih masnih kiselina u prodstaglandin H2, koji se dalje modifikuje tkivno-specifičnim izomerazama u biokativne lipide-prostanoide. Cox-1 ima ekspresiju konstituciono u većini tkiva i reguliše normalne ćelijske procese kao što su agregacija trombocita. COX-2 je obično nedetektabilan u većini tkiva i njegova ekspresija je indukovana inflamatornim citokinima. Trombociti sadrže samo Cox-1, koja konvertuje arahidonsku kiselinu u Tromboxan A2, moćan pro-agregacijski i vazokonstrikzivni agens. Inhibicija COX-1 posredovanog stvaranja prostaglandina u gastičnoj mukozi povećava rizik gastrointestinalne toksičnosti, erozija i krvarenja. Zato se očekvalo da će COX-2 selektivni NSAIDS posedovati antinflamatorni, analgetički i antipiretički efekat bez povećanog rizika od gastrointestialih komplikacija. Predostavljalo se se da bi se mogao stvoriti kardiovaskularni rizik zbog selektivne COX-2 inhibicije putem pomeranja protrombotičnog balansa na površini endotela krvnih sudova i favorizovanju tromboze inhibicijom genereisanja COX-2 posredovanog vaskularnog prostaciklina bez uticanja na COX-1 posredovanu produkciju tromoksana A2.

REZULTATI velikih Randomizovanih studije i velike meta-analize:
1. Objavljivanje APPROVE (Prevencija stvaranja adenomatoznih polipa putem VIOXXa) studije u 2004 je dovelo do poovlačenja rofecoxiba iuz apoteka. Ova studija je pokazala da je upotreba rofecoxiba udružena sa povećanjem trombotičkih događaja. ACP (Prevencija stvaranja adenomatoznih polipa putem celecociba) studija je pokazala slično povećan vaskularni trombotični rizik za celekoksib.
2. Randomizovane studije i velike meta-analize su našle malo i ponekad signifikantno povišenje krvnog pritiska zbog upotrebe NSAID. Takodje ima dokaza da NSAID imaju interakciju sa antihipertenzivima u smislu smanjenja antihipertenzivnog efekta.
3. Meta-analiza od 138 randomizovanih studija, koja je uporedjivala efekte koksiba i tradicionalnih NSAID u odnosu na vaskularne događaje , ukazala je da dejstvo koksiba (RR 1,42: 95% interval poverenja, 1.13-1.78) kao i visoke doze diklofenaka(1.63, 1,12-2,37) i ibuprofen(1.51, 0,96-2,37) jeste udruženo sa visokim rizikom za vaskularne događaje, najčešće akutnim infarktom miokarda-AIM(1,86, 1.33-2.59). Nasuprot tome visoke doze naproksena ne povećavaju značajno rizik za kardiovaskulane događaje (0,92, 9,67-1,26) 4. Svi neaspirinski NSAID grubo procenjeno dupliraju rizik od Srčane insuficijencije(SI) a takodje povećavaju rizik od neželjenih događaja u bolesnika sa već postojećom SI, uključujući veći broj rehospitalizacija i dozno-zavisni ekcesivni rizik od mortaliteta. Ovi neželjeni efekti su prvenstveno uzrokovani kombinacijom tromboemboljskih osobina ovih lekova i oštećenjem bubrega. Ovaj KV rizik je najveći sa upotrebom coxiba i diklofenaka a najniži za naproksen (Gislasom GH, 2009).
5. U odnosu na placebo statistički značajno povećava KV rizik od teških KV neželjenih efekata za 40% je dokazan za COX-2 inhibitore i diklofenak. Taj rizik se prvenstveno odnsi na AIM, moždani udar i vaskularnu smrt. Predhodno se smatralo da kod bolesnika sa koronarnom bolešću NSAID su neutralnog rizika u kratkotrajnoj upotrebi i malim dozama (EMA 2006). Ipak akumulirali su se dokazi nema sigurnog "terapijskog prozora" (Emberson BN, Lancet 2013). Posle akutnog infarkta miokarda(AIM) , rizik od smrti i rehospitalizacije od AIM izgleda da ne zavisi od trajanje lečenja sa NSAID i vremena prošlog od početka AIM(Olsen, Circulation 2012). Za diklofenak KV rizik kreće odmah po odpočinjanju terapije i kasnije perzistira. Malo ima studija o podgrupama pacijenata posle PCI sa stentovima, ali Mini-COREA studija na 909 bolesnika nije našla povišen vaskularni rizik od celekoksiba koji je korišće 6 meseci posle implantacije stentova. Naproksen zbog svog niskog afiniteta za COX-2 enzim ima najmanje štetan KV rizik profil u upotrebi kako kod infarkta miokarda, tako i u srćanoj insuficijenciji. Postoje dokazi da je vaskularni rizik diklofenaka isti kao i kod koksiba.
6. Mogla bi da postoji uduženost korišćenja NSAID i razvoja AF. Podgrupe pacijenata sa posebno visokim rizikom za razvoj AF po uvodjenju NSAID su oni sa srčanom insuficijencijom i hroničnom bubrežnom bolešću.
7. Balasiranje rizici-koristi: Za Izvesne KV pacijente se može prihvatiti minoran minimalan porast apsoutnog rizika od ozbiljnih KV komplikacijama da bi se popravio kvalitet života.
8. Preporuka Radne grupe za kardiovaskularnu farmakoterapiju Evropskog udruženja kardiologa iz 2016 godine daje algoritam u 5 koraka za farmakoški tretman muskuloskeletnog bola i degerativnog reumatizma u pacijenata sa KVB ili sa visokim rizikom za KV bolest: I korak - optimizacija lečenja osnovne bolesti. II korak- Paracetamol + nefarmakološka terapija (mršavljenje, fizioterapia, fizičko vežbanje). III korak Paracetamol + slabiji opoidi (tramadol). IVkorak-Ne-selektivni NSAID (naproksen ≤500 mg/dan). V korak je opcija uvodjenja COX 2 inhibitora, ali nije dozvoljena kod pacijenata sa KVB.

ZAKLJUČCI: Propisivanje ne-aspirinskih nesteroidnih antireumatika (NSAID) zahteva u svakom pojedinačnom slučaju pažljivu evaluaciju rizika kardiovaskularnih komplikacija i krvarenja. Ne-aspirinski NSAID treba da se prodaju kao OTC lekovi (bez recepta) kada su primenjene sve mere da se osigura da njihovo dejstvo nije praćeno opasnošću od čestih kardiovaskularnih komplikacija. NSAID generalno ne treba upotrebljavati kod pacijenata sa ustanovljenom KV bolešću ili visokim rizikom (SCORE tablice) za razvoj KV bolesti, što se posebno odnosi na novije COX-2 selektivne inhibitore ili koksibe. Kada se propisuju tradicionalni NSAID, treba izbeći starije selektivne COX-2 inhibitore kao što je diklofenak, pošto nema dokaza da je terapijski superiorniji u odnosu na ostale NSAID a njihovo davanje je udruženo sa visokim kardiovaskularnim rizikom. Preporuka Radne grupe za kardiovaskularnu farmakoterapiju Evropskog udruženja kardiologa iz 2016 godine sa jakim dokazima (KLASA I) favorizuje naproksen u maloj dozi ≤500mg/dan kao lek sa najmanje štetenim kardiovaskularnim profilom. U Preporuci manje snage KLASI IIa može se primeniti i ibuprofen u dozi manjoj od ≤1200mg/dan kao relativno pouzdana alternativa.

8. Efekti primene ciljane fizikalne terapije, PRP i aPRP u lečenju parcijalne rupture medijalnog kolateralnog ligamenta kolena

Lukić Ivan (1), Vinka Repac (2), Marina Repac (3), Lukić Ivana (4)
(1) SPEC. ORDINACIJA MEDICINE SPORTA “SPORTREHAMEDICA”, (2) DOM ZDRAVLJA ŽITIŠTE, (3) FTN NOVI SAD, (4) MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD (STUDENT)

Uvod: Medijalni kolateralni ligament (LCM) je primarni stabilizator medijalne strane kolenog zgloba, a takođe i najčešće povređivani ligament kolena. U slučajevima kada nema težih udruženih povreda/stanja ciljanom fizikalnom terapijom može se postići odgovarajući terapijski efekat. U slučaju povreda drugih ligamenata, tetivnih struktura ili kada postoji hondromalacija bolji efekat može se postići primenom PRP (platelet-rich plasma) ili aPRP (thrombin-activated platelet-rich plasma) čiji faktori rasta ubrzavaju proces zarastanja povrede.
Cilj: utvrđivanje razlika u brzini povratka svakodnevnim životnim aktivnostima nakon parcijalne rupture LCM u zavisnosti od vrste primenjene terapije, kao i u zavisnosti od pridruženih povreda/stanja.
Materijl i metode: Analizirana su 73 ispitanika sa parcijalnom rupturom LCM. Ispitanici su lečeni primenom ciljane fizikalne terapije, PRP ili aPRP (thrombin-activated platelet-rich plasma) u zavisnosti od prisutnih udruženih povreda/stanja, uzrasta i starosti povrede. Dijagnostika i praćenje efekta terapije obavljane su pomoću ultrazvučnog aparata GE Logiq F6.
Rezultati: Prosečan period nakon kog su se pacijenti vraćali uobičajenom obavljanju svakodnevnih aktivnosti iznosio je 11,13 dana (odnosno 13,92 u slučaju primenjene ciljane fizikalne terapije, 12,93 u slučaju primene PRP, a 7,29 dana kada je primenjivana aPRP). Preterapijski funkcionalni prečnik LCM iznosio je prosečno 1,92 mm, a postterapijski 4,54 mm.
Primena terapije imala je veliki efekat na ovo poboljšanje (eta squared = 0,8983). Postojanje gonartroze bilo je povezano sa značajno sporijim povratkom svakodnevnim aktivnostima (rho=0,701 p=0,000), kao i sa prosečno nižim postterapijskim funkcionalnim prečnikom LCM (rho=0,496 p=0,001) u slučaju kada je primenjivana PRP ali ne i kada je primenjivana aPRP.
Zaključak: Brzina oporavka se značajno razlikuje u zavisnosti od vrste primenjene terapije, pa je tako kod primene aPRP najbrži a kod primene ciljane fizikalne terapije najsporiji oporavak. Postojanje gonartroze povezano je sa lošijim i sporijim oporavkom LCM lečenih pomoću PRP, dok upotreba aPRP minimalizuje ovaj uticaj.

 

     
 
 
     
             
             
      [ Program ] [ Indeks autora ] >>> ]  
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend