Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2017     Volumen 42     Supplement 1
     
      [ Program ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
             
   

XXXVI Timočki medicinski dani
Zaječar, 11-14. maj 2017.

II simpozijum:
Aktuelnosti u hirurgiji i srodnim granama

Predavanja
Sesije

     
 
 
     
 

 

 

Petak, 12 maj, 2017. godine

Predavanja

Spisak predavača:

 1. Prof. dr sci.med Ljubomir Panajotović - hirurg plastičar, Evropski univerzitet, Beograd, Specijalna bolnica „Adonis“, Beograd. Redovni profesor Uža naučna oblast: Plastična i rekonstruktivna hirurgija. TEMA: Urođeni rascepi usne i nepca - principi hirurškog lečenja.
 2. Prof. dr Sava Mićić - profesor Medicinskog Fakulteta, Univerziteta u Beogradu u penziji. Uromedica Poliklinika Beograd, Asocijacija privatnih zdravstvenih ustanova Srbije. TEMA: Savremeno lecenje karcinoma mokracne besike
 3. Mathilde E. Boon - Emeritus Director Pathologist. Leiden Cytology and Cytology Laboratory. Consequences of waves of immigrants on Dutch Female Health Data.
 4. Doc. Dr Tihomir M. Mihailović - spec. Rendgenologije. Specijalistička rendgenološka ordinacija “ULTRAMEDIKA” Beograd. I TEMA: Dvodimenzionalna (2D) i 4D X-Matrix (STIC) ehokardiografija u I, ranom II i III trimestru trudnoće. II TEMA: Sonoelastografija u određivanju BIRADS klasifikacije
 5. Prim. dr Vera Najdanović Mandić - primarijus ginekologije i akušerstva. Zdrastveni Centar Zaječar, Dispanzer za zdravstvenu zaštitu žena. Uža naučna oblast: ginekologija i akušerstvo. TEMA: Trend porođaja Zaječarskog porodilišta od 1961. do 2015.
 6. Prof. dr Snežana Rakić - vanredni profesor. GAK „Narodni front“Beograd. TEMA: upotreba i zloupotreba carskog reza.
 7. Prof dr Vladimir Pažin - rukovodilac prijemno-trijažne i dijagnostičke službe GAK „Narodni front“ Beograd, Vanredni profesor. Mediciniski fakultet Univerziteta u Beogradu. Uža naučna oblast: Ginekološka onkološka hirurgija.TEMA: evolucija u dijagnostici i lečenju karcinoma jajnika
 8. Dr sci med Zoran Stanković - naučni saradnik; Načelnik Republičkog centra za planiranje porodice Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“Beograd. Uža naučna oblast: Dečja i adolescentna (pedijatrijska) ginekologija TEMA: Kontroverze o cistama jajnika kod mladih.
 9. Prof dr Radomir Živadinović - vanredni profesor. Ginekološko akušerska klinika NIš. Medicinski fakultet Niš. Uža naučna oblast: ginekologija TEMA: Značaj rane detekcije karcinoma grlića materice u očuvanju reproduktivnog zdravlja žena.
 10. Doc. Dr Tihomir M. Mihailović - spec. Rendgenologije. Specijalistička rendgenološka ordinacija “ULTRAMEDIKA” Beograd
 11. Dr Svetlana Milenković - specijalista patolog. Klinika za ginekologiju i akušerstvo, KCS, Služba za patohistologiju KCS Beograd. TEMA: sive zone u patologiji
 12. Prof. dr Ivica Stančić - Stomatološki fakultet, Beograd. Uža naučna oblast: Stomatološka protetika TEMA: Terapijski modaliteti kod suptotalno krezubih pacijenata
 13. Prof dr Rade S. Živković - Stomatološki fakultet Beograd. Klinika za stomatološku protetiku. Uža naučna oblast: Stomatološka protetika, gnatologija. TEMA: Protezni stomatitis – mogućnosti profilakse
 14. Prof. dr Goran Jovanović - Niš
  MEDICINSKI FAKULTET NIŠ KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU. ODELJENJE ZA ORALNU HIRURGIJU
     
 
 
     
     

1. Urođeni rascep usne i nepca

Prof. dr sci.med. Ljubomir Panajotović
SPECIJALNA BOLNICA ZA PLASTIČNU, REKONSTRUKTIVNU I ESTETSKU HIRURGIJU "ADONIS", BEOGRAD

Urođeni rascep usne i nepca (Schisis palati primarii et secundarii, nomenklatura prema embriološkoj klasifikaciji Kernahan-a i Stark-a koja uzima foramen incisivum kao granicu između primarnog i sekundarnog palatuma), u narodu poznat kao "zečja usna" i "vučje nepce", najčešća je urođena anomalija glave i vrata, druga po učestalosti među svim urođenim telesnim anomalijama. Nalazi se kao izolovana anomalija ili je u sklopu kompleksnih sindroma. Moguć je samo rascep primarnog, ili samo sekundarnog palatuma, inkompletan ili kompletan, jednostran ili obostran, ili zajedno i jedan i drugi, u svim kombinacijama.
Komunikacija usne i nosne šupljine i prekid mišićnih sfinktera, oralnog, nazalnog i velofaringealnog dovodi do funkcionalnih problema prvenstveno u govoru, ishrani, sluhu, a izgled lica novorođenčeta stvara psihičke probleme, najpre kod roditelja, a kasnije i samog deteta.
Lečenje je kompleksno, dugotrajno i timsko. Multidisciplinarni tim čine plastični, maksilofacijalni i oralni hirurg, ORL, logoped, pedijatar, psiholog, ortodont, stomatolog, protetičar, socijalni radnik i drugi specijalisti po potrebi.
Zadatak primarne hirurške intervencije je rekonstrukcija rascepljenih struktura u što povoljnijem terminu. Stavovi raznih hirurških timova su različiti i kreću se za usnu od prvog do trećeg meseca, a za nepce od devet do dvanaest meseci do zatvaranja rascepa primarnog palatuma od 3. - 6. meseca starosti, težine 5kg. i zatvaranja rascepa sekundarnog palatuma od 12. - 18. meseca, 10kg, hemoglobin preko 10, leukociti ispod 10 (pravilo desetke). Schweckendick rekonstruiše meko nepce u istoj operaciji kad i usnu (4-6 meseci), a tvrdo nepce sa 12-14 godina sa opturatorom u međuvremenu. Varijacija je operacija nepca sa 19-24 meseci. Sa ortodontskim tretmanom se počinje u prvih 48h po rođenju, postavljanjem akrilatnog ortodontskog aparata koji opturira otvor na nepcu omogućavajući sisanje i lakšu ishranu, dovodi jezik u normalan položaj, usmerava alveolarne segmente gornje vilice u optimalni položaj pred hiruršku intervenciju.
Najčešće primenjivane hirurške tehnike u rekonstrukciji primarnog palatuma su Tennison-ova operacija – triangularnog režnja i Millard-ova "rotation-advancement" operacija, kod kojih se zatvara jedna strana rascepa, a ukoliko je obostrani, sa pauzom od tri meseca i druga strana. Uvek se kod kompletnih rascepa rekonstruiše i pod nosa (Cheilonasorraphia). Operacijom Skoog & Barsky u jednom operativnom aktu zatvara se bilateralni rascep primarnog palatuma.
Uslov za neometeno sisanje i formiranje i razvoj govora je zatvaranje rascepa tvrdog i mekog nepca (sekundarni palatum) - palatoplastisa, odn. rekonstrukcija tvrdog nepca, velofaringealnog sfinktera i formiranje dovoljno dugog i pokretnog mekog nepca. Kod inkompletnog rascepa sekundarnog palatuma radi se operacija po Dorance-u, kod kompletnog Langenbeck-ova, Furlow-ova ili najčešće Veau -Wardill- Kilner-ova operacija sa push-back-om mukoperiostalnih režnjeva. U 20-40% operisanih neophodna je faringoplastika zbog velofaringealne inkompetencije, najčešće formiranjem primarnog faringealnog režnja u starosti 12 - 18 meseci. Indikacije su: kratko meko nepce, malo mekog tkiva za rekonstrukciju (potkovičast defekt), nemogućnost rekonstrukcije levatora. Sekundarne faringoplastike vrše se posle 5. a pre 12. godine. Najpovoljnije je sve primarne i sekundarne, korektivne, operacije završiti sa 7 godina, do uključivanja deteta u školski kolektiv i formiranja šeme govora, ali se mogu vršiti i kasnije ukoliko postoji funkcionalna ili estetska indikacija. Korekcije hipoplazije gornje vilice vrše se posle navršenih 18 godina.

2. Savremeno lečenje karcinoma mokraćne bešike

Prof. Sava Micić
UROMEDICA POLIKLINIKA BEOGRAD ASOCIJACIJA PRIVATNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE

Karcinom mokraćne bešike je na 6 mestu pos učestalosti, a na 3 mestu je po učestalosti kod muškaraca, ali ređi kod zena, na 11 mestu.
Histopatološke karakteristike tumora bešike se ogledaju u proceni niskog ili visokog gradusa tumora, a glavna podela je na superficijalni tumor, tkz. mišićno –neinvazivni i na mišićno-invazivni karcinom.
Dijagnostičke procedure se ogledaju u klasičnoj cistoskopiji, uz radiološka ispitivanja CT ili NMR karlice i abdomena. Prognistički faktori su: dubina invazije zida mokraćne bešike, patološki stadijum, i prisustvo odnosno odsustvo carcinoma in situ. Kod mišićno-neinvazivnog karcinoma prognostički faktori su: broj i veličina tumora, zahvatanje lamine proprije, i da li se radi o primarnom ili recidivnom tumoru.
Savremeni pristup uključuje ranu procenu stadijuma bolesti, odnosno, gde bilo koje zahvatanje mišićnog sloja mokraćne bešike (T2 bilo koji) ukazuje da je neophodna radikalna operacija. Danas je veoma bitno da se mogu raditi, upravo sa ranim otkrivanje invazivnih tumora, i rekonstruktivne operacije, koje omogućavaju mikciju na prirodne otvore i bolji kvalitet života.
S druge strane neoađuvantna hemioterapija omogućava, da radikalna cistektomija, može da utiče, u uznapredovalom karcinomu, na dužinu preživljavanja i kvalitet života tih pacijenata. Danas se koriste i određeni molekularni markeri, koji bi ukazivali na agresivnost bolesti, te njihova sira primena, bi pomogla u ranijoj odluci o radikalnom pristupu- radikalnoj cistektomiji, kao najsigurnijem načinu lečenja ove grupe pacijenata.

3. Consequences of waves of immigrants on Dutch female health data

Mathilde E. Boon
LEIDEN CYTOLOGY AND CYTOLOGY LABORATORY

Summary of continuing education program: Exploiting the Dutch network and national database for pathology (PALGA) for the evaluation of patient care and quality control of the Leiden Cytology and Pathology Laboratory (LCPL)
Background: The Dutch national pathology database, the PALGA, was started in 1971 by pathologists. As of 2010, all 59 Dutch pathology laboratories send their pathology reports each evening to the central database. The PALGA software can identify a patient by name, sex, and date of birth. At present, the PALGA database contains 55 million histology, cytology, and post mortem reports of 10.8 million patients, the Dutch population being 16 million.
Methods: For 2009, the PALGA data traffic of the LCOL was analyzed.
Results: For the year of study, the data traffic comprised 2.1 million pathology reports and past pathology histories. For the Leiden Cytology and Pathology Laboratory (LCPL), exclusively serving general practitioners, 80,000 patients (out of 500,000) were added to the PALGA database, and 1,584 pathology diagnoses were asked for in the context of quality control of cervical cytology and dermatopathology.
Conclusions: In patient care, the Dutch pathologist profit from the historical pathology diagnoses dating back to 1971. For quality control of the LCPL, the diagnoses of other pathology laboratories of the hospitals where the patients of the general practitioners were operated, provided by the PALGA are of paramount importance.
Exploiting the coding of inflammatory events (O-axis of the Dutch KOPAC) in screenees: Dutch women versus immigrants
Background: All Dutch cervical smears (800,000 per year) are centrally archived in the Dutch national pathology database, the PALGA, in the KOPAC coding system. The KOPAC O-axis contains inflammatory events, O1 for koilocytosis, O2 for Trichomonas vaginalis, O3 for dysbacteriosis, O4 for Candida, O5 for Gardnerella vaginalis, O6 for non-inflammatory flora, O7 for Actinomyces (mainly in IUD users), O8 for Chlamydia, and O9 or nonspecific inflammatory changes (leucocytosis).
Methods: The participants of this study are screenees who had a smear taken in the Dutch national screening program, on the one hand screenees born in immigrant countries (immigrants) and on the other hand screenees born in the Netherlands. The database of the SBBW, one of the responsible screening organisations, encompasses over 500,000 KOPAC cytology reports of screenees, collected between 1996 and 2005.
Results: The variation of the cytoscores was maximal for Trichomonas (1.9‰-14.0‰), whilst for Candida the values were between 10.0‰ and 29.0‰. Screenees from Surinam and the Dutch Antilles had high cytoscores for Trichomonas and Gardnerella, whilst Moroccan screenees had a maximally low cytoscore for Gardnerella of 0.8‰. In the analysis of our data, we focused on the odds ratio (OR). The cytoscores for the pathogens Trichomonas and Candida, and for the undesirable bacterium Gardnerella, are by-products of cancer screening. The elevated risk for colonisation of Gardnerella in immigrants from Surinam, Turkey, and the Dutch Antilles is truly worrisome since it is related to the acquisition of HPV.
Conclusions: This study was possible by exploiting the O-axis of the Dutch coding system for cervical smears.

4. Sonoelastografija u određivanju birads klasifikacije

Doc. Dr Tihomir M. Mihailovic
ORDINACIJA ULTRAMEDIKA BEOGRAD

Ultrazvučni pregled (UZ) je način za rano otkrivanje tumora dojki. To je moguće primenom “broad-band” transducera od 18-5MHz i 12-5MHz uz SONO- CT i X-Res tehniku. Procena ovakvom tehnikom uz primenu kolor-Dopplera (CD) i 3/4D tehnike omogućava klasifikaciju promena u dojkama po BIRADS-u.
Prognoza uspešnosti lečenja pacijenata zavisi od veličine promene, stepena maligniteta i imunološkog odgovora pacijenta.
Kompresiona sonoelastografija (E) dojki je procena elastičnosti-tvrdoće promene. Ona se zasniva na odredjivanju elastografskog skora I E/B odnosa. Ova procena je zavisna od sonografera tj. njegove subjektivne procene. U proceni stepena maligniteta promene utiče veličina E/B odnosa. Sto je on više iznad 1 to je stepen maligniteta tumora dojki veći.
Elatografski “Strain ratio” (SR) je objektivna procena zasnovana na poredjenju elastičnosti tumora u odnosu na elastičnost subkutanog masnog tkiva ili jednog dela promene sa drugim delom promene. Tu procenu radi ultrazvučna mašina.
Ako je taj odnos veći od 2,5-3 postoji sumnja da je promena maligne prirode.
Elastografski skor 2, E/B veći od 1 i SR veći od 2,5 mogu pomeriti BIRADS klasifikaciju za jednu stepenicu više.
Rezultati rada pregledom 957 pacijenta ukazuju na visok procenat (91%) otkrivanju sumnjivih promena do 5mm (BIRADS 3). Zato je prvenstveno značajan adekvatan B-mod i UZ sonda L 18-5MHz. Elastografska procena može promeniti BIRADS 4a u 4b/c. Ipak iskusnom sonograferu, E nema presudnu ulogu u odredjivanju BIRADS klasifikacije. Najveća pomoć je u proceni atipične duktalne hiperplazije. Neodgovarajući UZ B- modom se ne može kompezovati sa E.
Zaključak: Ultrazvučni pregled 2D i 3/4D B-mod sa CD uz dopunu Elastografijom (E scor, E-B odnos i SR) čine metodom izbora u ranoj dijagnostici tumora dojki.

5. Trend porođaja zaječarskog porodilišta od 1961. do 2015.

Vera Najdanović Mandić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, DISPANZER ZA ŽENE

U Timočkoj krajni je odavno prisutan problem „bele kuge“ koji, uslovljen tokovima života, sve više dolazi do izražaja. Cilj rada je da se pokaže trend porođaja Zaječarskog porodilišta od 1961 do 2015 g. Kao metod rada korišćena je retrospektivna analiza porođajnog i operativnog protokola za poslednjih 55 godina. Ukupan broj porođaja za ovih 55 godina je 43.991. Operativno je završeno 6420 porođaja. U prvoj godini ispitivanog perioda broj porođaja je 661, a operativno je završeno svega 16 (2,42%) porođaja. Od te godine do 1983. g. broj porođaja stalno raste i dostiže maksimum od 1176 porođaja (10% operativno završenih). Nakon 1983. g. prisutan je stalni pad broja porođaja da bi 2015. g. završili sa 428 porođaja (43% operativno završenih). Rezultati su u skladu sa poslednjim popisom stanovnika u Zaječaru iz 2011. g. koji ukazuje na pad ukupnog broja stanovnika kao i na pad broja žena fertilnog perioda tako da u narednom periodu ne možemo ni očekivati značajne promene.

6. Upotreba i zloupotreba carskog reza

Prof dr Snežana Rakić
GAK „NARODNI FRONT“ BEOGRAD

Završetak porođaja operativnim putem zasigurno je spasila mnoge živote u slučajevima kada je utvrđena opstrukcija u porođaju vaginalnim putem te ima sasvim opravdan naziv sigurne operacije, odnosno siguran porođaj.
U zadnje vreme kako raste broj porođaja operativnim putem, otvara se polemika da li postoji mogućnost da se carski rez zloupotrebljava. U razvijenim zemljama se kao predmet diskusije i kritike postavlja pitanje da li se sigurnost koju pruža carski rez stavlja ispred stvarne indikacije.
U zemljama u razvoju kao i onim siromašnim, ovo pitanje pravi mnogo veći problem, usled nedostatka personala, adekvatnog smeštaja pacijentkinja u jedinice postoperativne nege kao i nedostajuće suportivne aparature.
Uočeno je da postoje velike varijacije u evaluaciji carskih rezova. Upravo je u razvijenim zemljama taj procenat značajno veći (U Severnoj i Centralnoj Americi preko 30%), dok je najniži procenat zabeležen na severnoj priobalnoj regiji Afričkog kontinenta (manje od 5%). Ista ova evaluacija pokazuje da ima porasta u broju operativnog završetka porođaja na severnoj polulopti (Severna Evropa).
U Sjedinjenim Američkim Državama sredinom sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka beleži se značajan porast carskih rezova da stalnom tendencijom rasta. Zbog toga Američki Kongres Obstetričara I Ginekologa postavlja za cilj da se broj carskih rezova smanji za najmanje 15%. medjutim i pored ovog uputstva u 2005-oj godini beleži se rast carskih rezova na 30%. Carski rez u SAD spada u najčešću operaciju u hirurgiji. Opravadanje za toliki porast carskih rezova nalaze u potvrđenim mogućnostima jedinica intenzivne nege u neonatusa, posebno odličnim suportivnim mogućnostima za prevremeno rođenu decu. Kod karličnih prezentacija zbog rizika koji nosi, kao i kod situacija kada intrapartalno ne može dokazati hipoksija fetusa.
Svi napred navedeni razlozi koji su doveli do povećanja procenta za carski rez nisu smanjili perinatalni mortalitet.
Kako će se završiti porođaj, uz konsultaciju sa pacijentom, odlučuje akušer.
Vaginalni porođaj uvek preporučeni način završetka porođaja, zbog bržeg oporavka i niza drugih prednosti, ali su određena stanja obligatna za carski rez, a to je pre svega vitalni interes majke ili deteta. Carski rez je neophodno izvršiti kod placente previe, abrupcije placente, prolapsa pupčanika.
Porođaj kod karlične prezentacije vaginalnim putem jeste moguć ali zahteva iskusnog akušera. Takođe pacijentkinja mora biti upoznata sa mogućim posledicama povećanog rizika neonatalnog i maternalnog morbiditeta i dati svoj pristanak na njih.
Da li pacijent može da zahteva carski rez? Takođe jedno od pitanja, koje se postavlja u savremenom akušerstvu. Ova incidenca u SAD je 2,5%.
Da, pacijent može da izrazi želju, ali bi ga onda svakako trebalo upoznati sa potencijalnim rizicima i komplikacijama, onim koji su vezani za svaku hiruršku operaciju, ali i potencijalni akušerski rizici. Carski rez se ne preporučuje kod žena koje žele više dece zbog rizika koji nosi naredna trudnoća (placenta acreta, placenta previa i postpartalna histerektomija). Carski rez po želji pacijenta treba da se radi onda kad postoji dokumentovana fetalna plućna zrelost i ne bi trebala da se izvodi pre 39 nedelje gestacije.
Carski rez značajno povećava maternalnu smrtnost. Ona je čak 2-4 puta veća nego kod vaginalnog porođaja. Statistički ona se kreće od 1:2500 do 1:5000 operacija.
Nakon carskog reza vaginalni porođaj je uspešan u 60%-80%, dok se ruptura uterusa kao najozbiljnija komplikacija javlja u manje od 1% porođaja. Protokol postupaka se primenjuje kao kod vođenja prevremenog porođaja.
U Evropi po nekim statistikama procenat porođaja carskim rezom nakon 2005. godine iznosi 19%. Najveći procenti su i Italiji i Portugaliji (više od 30%), dok se najniži procenat beleži u Holandiji (manji od 15%).
Randomizirane studije Svetske Zdravstvene Organizacije pokazale su da povećanje carskih rezova nije doprinelo smanjenju perinatalnog morbiditeta i moratliteta. I da ovo povećanje carskih rezova nema realnog opravdanja.
Medicinski problemi sa kojima se suočavamo nakon carskog reza jesu problemi sa placentom u narednim trudnoćama. Učestalost pojave placente previe, placente acrete kao i percrete.
Mnogi akušeri kod pacijenata koje daju anamnestički podatak o predhodnoj trudnoći koja je završena carskim rezom, opravdavaju elektivni carski rez u narednoj trudnoći, od neopravdanog straha od rupture uterusa. Dokazana incidenca rupture je <1%.
Takođe, Kohranovom studijom je izveden zaključak da ne postoji benefit u povećanju procenta carskog reza a usled nemedicinskih razloga u terminu porođaja.
Jedan broj akušera smatra da ukoliko je došlo do oštećenja male karlice nakon vaginalnog porođaja u prethodnoj trudnoći, postoji preporuka za elektivni carski rez.
Kao mogući uzroci koji utiču na povećanje procenta za carski rez u zemljama kao što su SAD, Nemačka, Velika Britanija, povezuju sa povećanim brojem tužbi pacijenata i povećanim brojem tužbenih zahteva za materijalno obeštećenje. Dok u Skandinavskim zemljama, Holandiji i Švajcarskoj to nije slučaj.
Materijalni i socijalni status pacijentkinje se dovodi u vezu.
Socijalni status: nizak procenat carskih rezova je direktno proporcionalan nižem ekonomskom statusu. Želja da se porođaj operativnim putem završi nije izražena u pacijentkinja niskog socioekonomskog statusa. Dok recimo u Velikoj Britaniji, želja pacijentkinje predstavljavodeću indikaciju. Neki autori smatraju da carski rez po želji pacijentkinje ima potencijalni benefit u okviru nekih socio-ekonomskih grupa.
U Srbiji globalna slika procenta carskih rezova se bitno ne razlikuje. Takođe, gledajući unazad pre dve decenije beleži se značajan rast. Pre dve decenije (1995) taj procenat je bio 8-10%. Sada u nekim centrima taj procenat iznosi od 25-30%. Godišnje se u Srbiji uradi oko 17000 carskih rezova.
Vodeća indikacija je stanje posle carskog reza sa 26%, zatim sledi staza u porođaju i disproporcija u 17%, asfiksija ploda kod 13%, karlična i nožna prezentacija ploda u 11%, trudnoće nastale iz VTO u 9%, blizanačke trudnoće- gemelli, trigemini kod 7%, PIH gestoze sa hipertenzijom u 6%, zastoj u razvoju i placente previe, abrupcije placente imaju jednaki broj zastupljenosti koji iznosi 5% i na kraju, razne anomalije su bile indikacija u svega 1% carskih rezova.
Od svih pacijentkinja koje su imale prethodni porođaj carskim rezom, svega 8% se u narednoj trudnoći porodilo vaginalnim putem, dok 92% je ponovo podvrgnuto operativnom završetku porođaja. Od svih karličnih prezentacija ploda, njih 73% je porođeno carskim rezom, dok 27% vaginalnim putem.
Kod prevremenih porođaja njih 57% je završeno carskim rezom, a 43% vaginalnim putem. Blizanačke trudnoće su u 70% porođene carskim rezom, a 30% vaginalno. Kod trudnoća nastalih iz procesa vantelesne oplodnje, porođaj je u 78,5% završen operativno, a 21,5% vaginalnim putem.
Analizom procenta carskih rezova jasno je da postoji porast u transatlantskim zemljama i samim tim raste i broj procenta zloupotrebe carskog reza.
Inicijativa obstetričara da se ova tendencija zaustavi i smanji broj procenta carskog reza ima ograničen efekat. U zemljama centralne i južne Afrike procenat ide do neverovatnih 70%. U Evropi je situacija drugačija u odnosu na druge kontinente i smatra se da je to posledica medicinske kulture. Pretpostavlja se da je razlog što u priobalnom delu Afrike procenat carskih rezova manji od 5% taj što je u tom delu izuzetno nizak stepen zdravstvene službe.
Demografske promene, godine starosti majke i socijalni uslovi imaju nezavistan uticaj na ishod operativno završenih porođaja.
Po podacima obstetričkih službi, Srbija se nalazi na šestom mestu u Evropi po procentu carskih rezova i maternalne smrtnosti.
Statistički podaci nisu urađeni po jedinstvenom statističkom obrascu za izračunavanje, te je neophodno uvesti takav da bi imali jasan i precizan uvid u rezultate rada porodilišta Srbije.
Takođe, da bi unapredili rad i postigli bolji monitoring trudnice i porodilje neophodno je uvesti jedinstvenu medicinsku dokumentaciju u svim porodilištima. Podizanje nivoa medicinske kulture direktno će uticati na bolju zdravstvenu zaštitu.

7. Evolucija u dijagnostici i lečenju karcinoma jajnika

Prof dr Vladimir Pažin
RUKOVODILAC PRIJEMNO-TRIJAŽNE I DIJAGNOSTIČKE SLUŽBE GAK „NARODNI FRONT“ BEOGRAD, VANREDNI PROFESOR. MEDICINISKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

Svedoci smo stalnog napretka medicine, kako u smislu boljeg razumevanja prirode različitih oboljenja, tako i u pogledu terapijskih mogućnosti koje nam stoje na raspolaganju. Evolutivni proces koji karakteriše borbu protiv karcinoma jajnika možemo posmatrati kroz nekoliko ključnih činilaca: epidemiologiju i faktore rizika, prevenciju, dijagnostiku, hirurgiju i dodatne vidove lečenja. Treba napomenuti da su dijagnostika i terapija karcinoma jajnika imali relativno sporu evoluciju uslovljenu, u velikoj meri tehnološkim napretkom.
Što se epidemiologije tiče, važno je napomenuti da se karcinom jajnika nalazi na devetom mestu po učestalosti svih malignih tumora kod žena,a na petom po smrtnosti. Rizik da žena tokom života oboli od karcinoma jajnika danas iznosi 1:70, postoji trend porasta za naredni period. Zbog nespecifične simptomatologije bolest se najčešće dijagnostikuje u odmaklom stadijumu, a incidenca je najviša između 65. i 75. godine života. Oko 90% maligniteta jajnika je epitelnog porekla. Prvo pravo prepoznavanje epidemiologije počinje krajem 19. veka radovima Virhova, kasnije Tirša.
Tokom prošlog veka dolazi i do prepoznavanja faktora rizika, koji, osim nasleđa podrazumevaju pušenje, kontakt sa raznim hemikalijama, nuliparitet, pobačaje, hormonsku stimulaciju itd.. U najskorije vreme prodor genetike povećava naša znanja o ovoj bolesti, tako da otkriće BRCA 1 i BRCA 2 i nekolicine drugih gena/antigena pospešuje mogućnosti prevencije (kontraceptivi, profilaktička salpingoooforektomija).
Napredak u dijagnostici osim ginekološkog bimanualnog i kombinovanog pregleda učinila je prvo ultrazvučna dijagnostika, zatim doplerska merenja protoka kroz krvne sudove i imidžing tehnike (CT, MRI, PET CT) uz biopsije tumora pod kontrolom ultrazvuka. Napredak dodatne dijagnostike pomogao je stvaranju celovitijeg utiska o bolesti, kao npr. Rtg pluća, biohemija, laboratorija, tumorski markeri i njihove kombinacije, videolaparoskopija i pregled dojki. Takođe, shvaćena je uloga oboljenja koja po genetskoj osnovi imaju zajedničku malignu ekspresiju za jajnik i dojku, jajnik i endometrijum i jajnik i debelo crevo – Lynch sindrom. Za naredni period ostaje otkrivanje genoma i ciljana terapija, kao i stalna težnja za skrining metodama.
U lečenju karcinoma jajnika se tokom vremena iskristalisao ključni uticaj hirurgije, a u najskorijem periodu i najnovije medikamentne terapijske opcije sve više dobijaju na značaju. Hirurgija je osnov lečenja ove bolesti,a i tako je shvatana tokom proteklih vekova. Od davnina su lekari pokušavali da objasne način širenja malignih tumora i nastanak metastaza. Karcinom postoji koliko i ljudska vrsta, a prvi izveštaji o tome sadržani su u egipatskim zapisima od 3000. gpne do 1500. Gpne, da su mumije obolevale od karcinoma jajnika. Često su to bile benigne promene,ali su i tadašnji lekari znali da se ta vrsta raka ne može lečiti. Takođe, drevni hirurzi su znali da karcinom, kada se odstrani, može ponovo da se javi. Ključne doprinose u medicini po ovompitanju dali su Celzijus, Galen i Hipokrat.
Savremeni tretman ove bolesti počinje tek pre oko sto godina, razvojem hirurgije. Radovi Bilroth-a,Handley-a i Halsted-a je naglašena važnost odstranjivanja tumora u celini,kao i regionalnih limfatika. U dvadesetom veku hirurzi razvijaju paralelno ekstenzivne hirurške postupke i minimalno invazivne tehnike, da bi se pronašao modalitet lečenja koji daje najbolji ukupan terapijski efekat. Takođe, dolazi do razvoja anestezije od Williama Mortona, 1846. godine.
Ukupan razvoj medicinske nauke hirurške tehnike i anestezije sa reanimacijom dovodi do povećanja uspeha u lečenju karcinoma jajnika i dodatnog povezivanja sa, u međuvremenu nastalom hemoterapijom. Sedamdesetih godina prošlog veka ustanovljavaju se standardi eksplorativne laparotomije za jajnik uključujući i medijalni rez trbuha. Savremena hirurgija donosi nam i pojam citoredukcije. Značaj timskog rada u lečenju ovakvih pacijenata postaje presudan krajem prošlog i početkom novog milenijuma. Uz sve terapijske metode dolazi paralelno i do razvoja palijativne hirurgije i drugih palijativnih metoda kojima se obezbeđuje dostojanstvo inkurabilnim pacijentima.
Hirurgija, iako osnova,ni danas nije svemoguća zato što stanje pacijenata ne omogućava često odgovarajući operativni zahvat, a priroda bolesti povremeno prikaže pacijente sa hirurški neresektabilnim tumorima.
Razne dodatne metode traže svoju ulogu u lečenju ove bolesti, kao što su, intraperitonealna terapija, radioterapija i biološka terapija, uz već standardnu primenu hemoterapije. Prva hemoterapija primenjena je 1978. godine za lečenje Ca ovarii. Hormonska terapija u nekim slučajevima ima odlične rezultate, kada se radi o hormon-zavisnim tumorima.
Na kraju se mora priznati da je smrtnost od karcinoma jajnika i dalje visoka i da se bolest u ranom stadijumu otkriva samo zadesno. Srining i dalje ne postoji, niti je na vidiku. Potrebne su nove terapijske mogućnosti koje bi eventualno pružila genska terapija.

8. Kontroverze o cistama jajnika kod mladih

Dr sci med Zoran Stanković
NAČELNIK REPUBLIČKOG CENTRA ZA PLANIRANJE PORODICE INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE „DR VUKAN ČUPIĆ“ BEOGRAD

Ciste i tumori jajnika su najčešće genitalne neoplazme devojčica i adolescentkinja. Potreba za očuvanjem reproduktivne funkcije čini dijagnostiku i tretman cista tumora jajnika u detinjstvu i adolescenciji složenijim i zahtevnijim, u odnosu na lečenje ciste i tumore jajnika kod odraslih.
Ciste (neneoplazije) nastaju prvenstveno usled porasta zapremine tečnosti u tumorskoj promeni, a ne zbog umnožavanja ćelija jajnika. Neneoplazmama pripadaju funkcionalne, endometrioidne i paraovarijalne ciste, kao i hiperplazije i torzije jajnika. Postoje osobenosti cista jajnika tokom fetalnog, neonatalnog, dečjeg ili adolescentnog uzrasta. Postoje brojne nejasnoće koje postoje kako u stručnoj javnosti tako i kod pacijentkinja. Predavanje ima za cilj da razjasni lokaciju ciste; razliku u veličini ako se meri dijametar i zapremina; najčešći fiziološki izgled na UZ (ulttazvuku) i česte varijante; najčešće komplikacije i sudbinu ciste; definisanje termina “policističan jajnik”. Biće objašnjeni protokoli praćenja i lečenja cista jajnika prema uzrastu.

9. Značaj rane detekcije karcinoma grlića materice u očuvanju reproduktivnog zdravlja žena

Prof dr Radomir Živadinović
GINEKOLOŠKO AKUŠERSKA KLINIKA NIŠ

Srbija sa incidnecom od 23, 8 zauzima četvrto mesto u Evropi. Oko 1300 novooblelih i približno 450 umrlih. Prvi program za skrining raka grlića materice u našoj zemlji je donet još 2008. godne, zbog brojnih problema u organizaciji njegovo uvođenje je počelo tek 5 godina kasnije i to samo u 18 domova zdravlja . Veliki napori ginekologa, nisu ispunjena očekivanja – nisu stvoreni uslovi i izpoštovani Evropski standardi. Krajem 2014. godine Ministarstvo je formiralo novu Republičku stručnu komisiju za uvođenje skrininga za rak dojke, grlića materice i kolorektima .
Osnovni cilj skrininga malignoma je detekcija maligne bolesti u najranijoj fazi .Skrining za rak grlića materice je specifičan jer se zasniva na detekciji i lečenju ne samo ranih formi malignoma, već se bazira na pretpostavki da će smanjenje procenta premalignih promena (pre svega CIN III) posredno dovesti do smanjenja invazivnog karcinoma. Detekcija CIN I (87.7% spontano regrediraju a u manje od 1% prelaze u invazivni kancer) nije primarni cilj i povećava procenat neželjenih posledica skrininga (dodatne procedure, frustracije pacijentkinja, overtretmane).
Citologija je zlatni, provereni, standard sa kojim se uporedjuju svi ostali mogući skrining testovi. Senzitivnost 55 – 80 %, subjektivnost, neuniformno stadiranje, problem u detekciji adenopromena su razlog ovakve niže senzitivnosti. Likvidna citologija povećava senzitivnost za 10% (nebitno za uspeh skrininga). Sa druge strane nedostaci likvidne citologije su : manje abnormalnih ćelija bez traga, ćelije mogu da izgledaju manje, glandularne ćelije mogu da se skupe u lopte što otežava interpretaciju, parabazalne ćelije takođe mogu da se „grupišu“ što daje pogrešan utisak da su prisutne endometrijalne ćelije. Upotreba imunohistohemijskih markera (p16 INK, Ki 67, E6, E7...) u citologiji -nova dimenzija - razdvajanje procesa lokacije i interpretacije -predikcija i trijaža promena.
Hpv tipizacija ima veću senzitivnost 95%, bolja detekcija adenocarcinoma (63% adenokarcinoma je otkriveno kotestom HPV tipizacije nakon normalnog citološkog nalaza). Ovaj test povećava senzitivnost citologije za za 30 % ali i dodatne procedure za 12% .Nedostaci u odnosu na citologiju su: niža specifičnost koja je zavisno od starosne dobi od 77,3% - 94% (ispod 30. godine života HPV tipizacija pozitivna u oko 82%), veliki broja komercijalnih testova s različitim nivoima senzitivnosti i specifičnosti (ne postoji jasna preporuka koji metod tipizacije je preporučen za skrining), nepostojanje jasnih kriterijuma standardizacije adekvatnosti uzorka.
Upotreba HPV testa u skriningu može biti samostalna - primarni skrining (Holandija, Švedska) i u kombinaciji sa citologijom - adjunktivni skrining (SAD).Negativan HPV test uz negativnu citologiju nakon 5 godina daje samo 0,17% mogućnosti za razvoj CIN III.identično riziku skrininga samo citologijom na 3 godine 0,16%. ovo produženje intervala je značajno jer je dokazano da se u Americi invazivni kancer javlja u kategoriji žena koje se nikad nisu javile na pregled (50%) ili onih koje se nisu javile u zadnjih 5 godina (10 % ). Sprečava gubljenje 36,8% pacijenata sa nezadovoljavajućim citološkim nalazom koji se kasnije ne jave za ponovljeni skrining.
Ovo predavanje će pokušati da ukaže na sve mogućnosti skrininga za rak grlića materice, sa specifičnostima vezanim za našu zemlju i benefitom vezanim za ukupno zdravlje žena i smanajneje morbiditeta i mortaliteta.

10. Dvodimenzionalna (2D) i 4D x-Matrix (STIC) ehokardiografija u I, ranom II i III trimestru trudnoće

Doc. Dr Tihomir M. Mihailović
ORDINACIJA „ ULTRAMEDIKA“ BEOGRAD

Kratak sadržaj: Urođene srčane mane (USM) su najčešće anatomske anomalije ploda. Šest puta su češće od trizomije 21 para hromozoma. Savremena ultrazvučna dijagnostika (UZ) poslednje 2 decenije u mogućnosti je da otkrije najveći broj velikih i minor USM u prvom trimestru trudnoće 12-14 nedelja gestacije (ng). Procena sonomorfologije srca 2D tehnikom sastoji se od određivanje situsa visceralnih organa i kardijalnog aksisa, četvorošupljinskog preseka, LVOT i RVOT (znak X, B), prikaz velikih krvni sudova kroz vaskularnu peteljku na 3VV, 3VT, V konfiguraciji i presek u nivou a. subklavija. Takodje je obavezan prikaz aortnog (AA) i duktalnog luka (DA) i venske drenaže desne i leve pretkomore. Kolor-Dopplerom (CD) se procenjuje punjenje obe komore i PI indeks kroz duktus venozus (DV) i procena “e” i “a” talasa punjenja obe komore.
U ranom II trimestru tj. 16+/-2 gn se 2D fetalnom ehokardiografijom dopunjava pregled iz prvog trimestra uz posebno procenu grana AA, kontinuiteta DA i venskih drenaža pretkomora i postojanje ARSA (“soft” marker za aneuploidije)
Od 20 ng se radi 4D x-Matrix (STIC) tj. prostorno- vremenska korelacija koja omogucava procenu anatomije srca ploda 3D multiplom analizom. Ovaj pregled je moguć ako se kičma ploda nalazi izmedju 5 i 7h uz što kraće trajanje akvizicije. U drugim položajima ploda se prati funkcija srca 2D i CD.
Pregled srca ploda 2D i STIC u III trimestru može imati ograničenja zbog položaja ploda. Najčešće je pregled srca fetusa indikovan ako plod do tada nema uradjen pregled na postojanje USM.
Za fetalnu ehokardiografiju su optimalne “broad band” ultrazvučne sonde C 2-9MHz, L 12-5 I 18-5MHz, endovaginalna 10-3MHz i X-matrix 1-6MHz
Rezultati rada pokazuju moguć pregled srca ploda u 94% u I trimestru, 98% u II trimestru na 1245 trudnica. Ovakva visoka senzitivnost fetalne ehokardiografije je moguća zbog dugogodišnjeg iskustva sonografera i primenjene ultrazvučne tehnike a manjeg stepena zavisi od BM indeksa trudnice i položaja srca ploda. Najozbiljniji ograničavajući faktor za adekvatan pregled srca je III trimestar trudnoće.
ZAKLJUČAK: 2D Fetalna ehokardiografija u I i ranom II trimestru ostaje nezamenjiva metoda u ranom otkrivanju USM I hromozomskih anomalija. Ako položaj ploda dozvoljava 4D STIC ostaje način da se pregled srca od strane neiskusnog sonografera prenese u domen iskusnog lekara.

11. Sive zone u patologiji

Dr Svetlana Milenković
SLUŽBA ZA PATOHISTOLOGIJU KCS BEOGRAD

U svakodnevnoj praksi sve više se susrećemo sa pojavom premalignih i malignih promena u mlađem životnom dobu žene. Često su to žene koje nisu ostvarile svoju reproduktivnu funkciju pa se nameće pitanje očuvanja fertiliteta. Pred patologe se tako postavljaju novi i teži zadaci u dijagnostici, jer su terapijski pristupi koji od njih zavise sve manje radikalni.
Osnovni problem je diferencijalna dijagnoza između benignog i malignog, kao i premalignog/malignog procesa.
Kod promena na grliću to su mikroglandularna hiperplazija i Milerijanovi papilomi, kao benigne promene, koje morfološki liče na mucinozne/svetloćelijske i serozne adenokarcinome, koji su vrlo agresivne forme. Naglašeno urastanje HSIL promene u žlezde neiskusnom oku odgovara fokusima invazije strome čak do stadijuma FIGO Ia2 i FIGO Ib1. Kod invazivnog tumora stadijuma FIGO Ib1 može se primeniti trahelektomija kao operativni postupak. Patolog mora da se izjasni o tipu i diferencijaciji tumora, postojanju limfovaskularne invazije, a na Ex tempore dijagnostici u toku operacije o statusu resekcionih ivica i limfnog nodusa „čuvara“.
Poseban problem predstavlja dijagnoza premalignih lezija u endometrijumu. U ovoj grupi promena postoji veliko neslaganje i izmedju najvećih svetskih stručnjaka, jer kriterijumi za dijagnostiku nisu dovoljno jasno definisani. Danas su u upotrebi i različite terminologije. Prema WHO klasifikaciji koristi se termin „kompleks hiperplazija sa atipijom“ dok se u američkoj literaturi upotrebljava naziv Endometrijalna Intraepitelna neoplazija – EIN. Kako se ova stanja tretiraju medikamentozno, odluka patologa postaje još teža. Ukoliko se radi o malignom tumoru, potrebno je odrediti tip diferencijacije, jer serozna forma je prognostički loša u odnosu na endometrioidnu (za koju je neophodno odrediti gradus). Arias Stella promene u endometrijalnim žlezdama kao i atipičnu kompleks hiperplaziju sa sekrecijom je neophodno razlikovati od svetloćelijskog karcinoma koji zahteva operativni tretman.
Veliku oblast u ginekološkoj patologiji predstavljaju tumori jajnika, a posebno, granične (border line) promene. U pojedinim tipovima ovih tumora dozvoljava se postojanje invazije strome do 3mm, što interpretaciju čini kompleksnijom. Prisustvo implantata, čak i u limfnim čvorovima, i određivanje njihovog tipa – invazivni i neinvazivni – dodatno otežava postavljanje patološke dijagnoze.
Savremeno usložnjavanje patoloških klasifikacija i kriterijuma u dijagnostici stvara potrebu za uzimanjem većeg broja uzoraka, produženjem vremena potrebnog za interpretaciju, korišćenje dodatnih analiza, naročito imunohistohemije ili genetike što nameće pitanje profilisanosti patologa u određenim oblastima, ali i neohodnost timskog rada.

12. Terapijski modaliteti kod suptotalno krezubih pacijenata

Prof. dr Ivica Stančić
KLINIKA ZA STOMATOLOŠKU PROTETIKU, STOMATOLOŠKI FAKULTET BEOGRAD

Suptotalna krezubost najčešće se vezuje za sindrom trećeg životnog doba. Često su kliničari u dilemi kada treba indikovati optimalno terapijsko rešenje za dati slučaj suptotalne krezubosti. Najčešće se zbrinjava parcijalnom akrilatnom protezom koja je nekada jedino moguće terapijsko rešenje.
Doktrina savremene stomatologije nalaže da buduća zubna nadoknada pored funkcionalnih i estetskih zahteva treba da ispunjava i profilaktičke zahteve. Kako isplanirati buduću zubnu nadoknadu da ne deluje patološki na par preostalih zuba? Da li preostali zubi mogu da doprinesu zadovoljavajućoj retenciji i stabilizaciji proteze kao i kojoj meri mogu da prihvate odgovarajući prenos pritiska žvakanja? Odgovore na ova pitanja treba dati tokom procene stanja nosećih tkiva i planiranja buduće zubne nadoknade. U zavisnosti od toga suptotalna krezubost se može zbrinuti različitim savremenim terapijskim modalitetima (supradentalne proteze, kompleksne proteze sa atečmenima ili dvostrukim krunama itd) koji će u znatnoj meri poboljšati kvalitet života pacijentu starije životne dobi.
Svaki suptotalno krezubi pacijent je slučaj za sebe kod koga treba izvršiti detaljan pregled, valjanu dijagnostiku i studiozne preprotetske analize, a tek nakon toga indikovati adekvatnu zubnu nadoknadu.

13. Proteznoi stomatitis – mogućnosti profilakse

Rade Živković, Mirjana Perić
UNIVERZITET U BEOGRADU, STOMATOLOSKI FAKULLTET, SRBIJA

Protezni stomatitis je često oboljenje kod pacijenata koji koriste zubne proteze. Uglavnom nije praćen simptomima i karakteriše se inflamacijom i eritemom oralne sluzokože koju prekriva zubna proteza. Etiološki faktori za nastanak ovog oboljenja su: loša higijena proteze, stare proteze, neprekidno nošenje proteze, loša retencija proteze, akumulacija i formiranje biofilma bakterija i gljiva i neki sistemski faktori. Glavni uzrok oboljenja je kolonizacija i infekcija Candida spp. Mikroorganizmi (najviše Candida spp.) koji se adheriraju na sluzokožu i na površinu proteze formiraju protezni plak (biofilm). Kontinuirano gutanje mikroorganizama iz proteznog plaka izlaže pacijenta riziku od infekcije u rayličitim sistemima domaćina. Gljive roda Candidanajčešći su uzročnici opurtunističkih infekcija i utiču na morbitet starih i imunodeficijentnih pacijenata. Poslednjih godina otkriven je veliki broj non-albicans vrsta roda Candida kao uzročnika infekcija oralne sluzokože koje su rezistentne na standardnu antimikrobnu terapiju.
Unapređenje metoda uzorkovanje mikrobiološkog materijala bi doprinela boljoj dijagnostici oboljenja. Do sada korišćen bris nepca često daje lažno negativan nalaz prisustva gljiva. Bris proteze kao i izlaganje proteze ultrazvuku su znatno efikasnije metode uzorkovanja.
U profilaksi oboljenja značajno mesto imaju mere u sprovodjenju higijene zubne proteze. S obzirom da su gljivične infekcije često rekurentne, ponovljeno izlaganje antimikoticima može dovesti do razvoja rezistencije. Antimikotici nemaju dejstva na formirani biofilm, koji obezbeđuje gljivama sigurno okruženje za opstanak. Stoga je opravdano pokušati terapiju proteznog stomatitisa sredstvimakao što su etarska ulja koja istovremeno deluju i na biofilm i na mikroorganizme, a da pri tome nema pojave rezistencije, neželjenih efekata, ni ograničenja u primeni.

14. Hitna medicinska stanja u stomatologiji

Prof. dr Goran Jovanović Niš
MEDICINSKI FAKULTET NIŠ KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU. ODELJENJE ZA ORALNU HIRURGIJU

U svakodnevnoj stomatološkoj praksi mogu se dogoditi različita hitna medicinska stanja koja najčešće prolaze bez ikakvih posledica nakon ukazivanja prve pomoći. Međutim, ponekad se mogu desiti vrlo neprijatne i ozbiljne komplikacije koje i životno ugrožavaju pacijenta. Zbog toga svaki stomatolog ali i pomoćno osoblje moraju biti edukovani u prepoznavanju i obradi hitnih medicinskih stanja. Najčešće komplikacije vezane su za psihogene reakcije i sinkopu. Znatno ređe su toksične reakcije na anestetik ili vazokonstriktor, a najteža i najurgentnija komplikacija je anafilaktički šok. Moguće urgentne kardiovaskularne komplikacije su posledica koronarne bolesti, od neuroloških bolesti pažnju treba obratiti na epilepsiju i cerebrovaskularnu apopleksiju, a od respiratornih na bronhijalnu astmu. Svaka stomatološka ordinacija mora biti opremljena medikamentima i uređajima za zbrinjavanje u hitnim medicinskim stanjima, a posebna pažnja treba biti usmerena na brzo povezivanje sa medicinskim službama koje mogu biti od velike koristi.

 

     
             
 
 
     
     

Sesije

Hirurgija i srodne grane - usmene prezentacije
Kazuistika - usmene prezentacije
Hirurgija i srodne grane - poster prezentacije


 

     
     

Naziv sesije: Hirurgija i srodne grane (usmene prezentacije)

Porodilište Bor 1970 – 2017. bela kuga Timočke Krajine

Ljubica Milošević, J. Jovanović, G. Golubović, M. Jevremović, S. Mejilanović
OPŠTA BOLNICA BOR, GINEKOLOŠKO AKUŠERSKO ODELJENJE

UVOD Između dva popisa 1991. i 2002. godine u osam opština Timočke krajine broj stanovnika je smanjen za 31.000. Čitava Timočka krajina je za deset godina izgubila jedan grad srednje veličine. Višegodišnje trajanje bele kuge ima za posledicu da je sada prosek starosti stanovnika 47 godina. Slično je i u Srbiji – stanovništvo Srbije među pet najstarijih zemalja Evrope i među deset najstarijih područja na svetu.
CILJ Pokazati podacima tendenciju smanjenja broja porođaja u 47. godišnjem ispitivanom periodu.
MATERIJAL I METODE Retrospektivni pregled porođaja Porodilišta Bor 1970. do 2017. i podaci sa popisa stanovništva 1991, 2002. i 2011. godine.
REZULTATI Selo Bor prvi put se pominje krajem 18. veka, a oko 1785. dobija naziv „po jednom velikom boru četinaru“. Ubrzani razvoj počinje posle 1903 – 1904. kada je pronađena bakarna ruda, organizovan rudnik i rudnička kolonija. Broj stanovnika 1900. godine je 775 da bi 1948. bilo 10.823 Po popisu 1991. opština Bor ima 59.420 a grad 40.861 stanovnika. 2002. opština ima 55.817 a grad 39.387 stanovnika, a 2011. opština 48.615 a grad 34.160 stanovnika.
Nova bolnica je otvorena 1934. godine i u sklopu opšte hirurgije nalazilo se ginekološko akušersko odeljenje, a od 1970. odeljenje je funkcionisalo zasebno u novoizgrađenoj zgradi. Po protokolu porodilišta broj porođaja od 1970. do 1979. je 8.094; od 1980. do 1989. je 8.278; od 1990. do 1999. – 7.035; od 2000. do 2009 – 4.883; od 2010. do 2017. – 2.917 porođaja. Po najoptimističnijoj prognozi u ovom poslednje posmatranom desetogodišnjem periodu do 2019. biće oko 4.000 porođaja.
ZAKLJUČAK Broj porođaja sve kaže! Po našim podacima i već iznetim zaključcima radova ZZJZ „Timok“ započeta je treća demografska tranzicija u Timočkoj krajini i Srbiji. Kako trenutno stvari stoje biološke budućnosti nema. To znači da ćemo se pitati, za 50 godina, da li postoje timočani.

Carski rezovi na Ginekološko akušerskom odeljenju u Negotinu u periodu od 1959-2016.

Dr Aleksandar Banković, Prim Dr Jevrosima Puslojić, Prim. Dr Nada Mihajlović, Dr Boban Istatkov, Prim Dr M. Ivić
ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN, GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKO ODELJENJE

Cilj rada je da se prikaže trend carskih rezova u periodu od 1959-2016 godine, najčešće indikacije kao i operativna tehnika koja se koristila. Takođe prikazane su i histerektomije koju su vršene nakon carskog reza kao jedna od najtežih komplikacija.
Materijal i metode: Urađena je retrospektivna analiza porođajnih i operativnih protokola za period od 1959-2016 godine.
Rezultati rada: U pomenutom periodu bilo je 22154 porođaja. Procenat carskih rezova u ovom periodu se kretao od 0.3% do 38.9%. Najveći broj porođaja je zabeležen 1972. godine kada je bilo 597 porođaja.
Operativna tehnika su se vremenom usavršavala počev od reza na koži koji je ranije uglavnom vršen donjim medijalnim rezom, kasnije su uvedeni rezovi po Pfannenstielu i po Cohenu koji se i danas koriste. Rez na uterusu se oduvek radio po Dorfleru, a od 1994. god se uterus šije u jednom sloju produžnim šavom. Od 2014 godine najčešće primenjena tehnika carskog reza je modifikacija po Vejnoviću.
Zaključak: Utvrđen je stalni pad broja porođaja na godišnjem nivou uz istovremeni porast broja porođaja završenih operativnim putem. Napretkom operativne tehnike kao i savremenom anestezijom došlo je do pada komplikacija i carski rez je postao relativno bezbedna operacija.

Trend porođaja knjaževačkog porodilišta od 1973. do 2016. godine
Trend porođaja porodilišta OB Majdanpek od 1995. do 2016. godine
Trend porođaja porodilišta ZC Kladovo od 2007. do 2016. godine

Mirjana Marković (1), Radiša Arsić (2), Kristina Petrović (3), Vera Najdanović Mandić (4)
(1) ZC KNJAŽEVAC, (2) OPŠTA BOLNICA MAJDANPEK, (3) ZC KLADOVO, (4) ZC ZAJEČAR, DISPANZER ZA ŽENE

Depopulacija Timočke krajine je sve veća i opustelim selima se pridružuju poluopusteli gradovi. Cilj rada je da se prikaže trend porođaja porodilišta u Knjaževcu, Majdanpeku i Kladovu. Kao metoda rada korišćena je retrospektivna analiza porođajnog i operativnog protokola porodilišta u Knjaževcu, Majdanpeku i Kladovu.
Knjaževac je prikazao trend porođaja od 1973. do 2016. godine i ukupan broj porođaja za ovaj vremenski period je 12569. Vaginalno se porodilo 11515, a operativno je završeno 1054 porođaja. Najveći broj porođaja je bio 1982. godine – 473, kada je carskim rezom završeno 19 (4.02%). Najmanji broj porođaja je bio 2013. godine – 129, od toga carskim rezom je završeno 62 (48.06%). Procentualno carskih rezova je najviše bilo 2014. godine (53.11%).
Majdanpek je prikazao trend porođaja od 1995. do 2016. godine i ukupan broj porođaja za ovo vreme je 3007, od toga carskih rezova je 584 (19.42%). Najveći broj porođaja je bio na početku ispitivanog perioda 1995. - 228, kada je carskih rezova 24 (10.53%). Najmanji broj porođaja je bio 2014. - 82, kada je 26 (31.7%) carskih rezova. Procentualno carskih rezova je najviše bilo 2012. godine (34.48%).
Kladovo je prikazalo trend porođaja od 2007. do 2016. godine i ukupan broj porođaja za ovo vreme je 1155, od toga carskih rezova je 357 (30.91%). Najveći broj porođaja je bio 2009. - 155, kada je carskih rezova 22 (14.19%). Najmanji broj porođaja je bio 2016. - 86, kada je bilo 50 (58.14%) carskih rezova i to je procentualno najviše carskih rezova u ispitivanom periodu (58.14%).
Uočeni pad broja porođaja potvrđuje poslednji popis stanovnika Srbije iz 2011. godine koji beleži negativni prirodni priraštaj Srbije -5,2‰, a najmanji procenat prirodnog priraštaja bio je u Zaječarskom, Borskom, Topličkom i Pirotskom okrugu. Sem što se smanjuje broj stanovnika našeg kraja, još brže se smanjuje broj žena fertilnog doba (15-49g) te se u narednim godinama ne može ni očekivati pozitivna promena uočenog trenda, a samim tim biološka budućnost našeg kraja postaje neizvesna.

Opterećenje rakom dojke u Srbiji

Miljuš D, Zivkovic S.
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE“DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT“, DR SUBOTIĆA 5, BEOGRAD

Uvod: Širom sveta rak dojke je veliki javnozdravstveni problem i procenjuje se da trenutno u svetu sa dijagnozom raka dojke živi 6,3 miliona osoba kojima je u poslednjih pet godina otkriven rak dojke i koje su završile lečenje ili je lečenje još uvek u toku. Ova maligna bolest je učestalija među ženskim polom i na 100 obolelih žena od raka dojke, oboli jedan muškarac.
Cilj: Namera autora bila je prikažu pokazatelje opterećenja rakom dojke u Srbiji.
Materijal i metodi rada: Na osnovu dostupnih podataka, analizirani su pokazatelji obolevanja i umiranja od raka dojke u Srbiji i svetu.
Rezultati: Sa 1.670.000 novih slučajeva raka i 522.000 smrtnih ishoda, rak dojke najčešća je maligna bolest kod žena u svetu. Prosečan kumulativni rizik obolevanja od raka dojke iznosi 12,4%, odnosno postoji verovatnoća da će jedna od osam žena tokom svoga života oboleti od ove bolesti. Najveće stope obolevanja beleže se u razvijenim delovima sveta, gde je rak dojke kod žena najčešći uzrok obolevanja i drugi uzrok smrti među malignim tumorima. Incidencije raka dojke varirale su u rasponu od 27,0/100.000 u Centralnoj Africi i Istočnoj Aziji, do 91,1/100.000 u Zapadnoj Evropi i Severnoj Americi. Stope mortaliteta varirale su od 6,2/100.000 u Istočnoj Aziji do 20,1/100.000 u Zapadnoj Africi. U Srbiji se dijagnoza raka dojke godišnje postavi kod približno 4400 žena i 75 muškaraca. Prognoze govore da će 2035. godine u našoj zemlji od raka dojke oboleti 5800 i umreti 2300 žena. Iako su muškarci mnogo manje skloni raku dojke nego žene, bolest se kod njih u proseku dijagnostikuje u starijoj životnoj dobi nego kod žena. Od 1999. do 2014. godine standardizovane stope incidencije raka dojke evidentirale su slične vrednosti i u proseku je kod naših žena bila 60,8/100.000. Uzrasno-specifične stope incidencije od raka dojke kod žena rasle su sa godinama života i najviše vrednosti evidentirane su nakon 45. godine. Tokom poslednje tri i po decenije, standardizovane stope mortaliteta od raka dojke kod žena u našoj zemlji gotovo su se udvostručile, od 11,3/100.000 (1980) do 20,3 na 100.000 (2014). Uzrasno-specifične stope mortaliteta od raka dojke kod oba pola rasle su sa godinama života i najviše vrednosti su zabeležile u najstarijim uzrastima. Najviše stope incidencije i mortaliteta raka dojke evidentiraju se u zapadnoj i severnoj Evropi, dok su na jugu i istoku Evrope stope niže. Standardizovana stopa incidencije od raka dojke kod žena u Srbiji (67,7/100.000), 2012. godine bila je u rangu prosečnih vrednosti stopa incidencije od raka dojke u Evropi (69,9/100.000). Posle bivše jugoslovenske Republike Makedonije (25,5/100.000), Srbija je evidentirala najvišu standardizovanu stopu mortaliteta od raka dojke (20,8/100.000) u Evropi, koja je u 2012. godini za trećinu bila viša od proseka u zemljama evropskog regiona (16,1/100.000).
Zaključak: Meren kompozitnim pokazateljem opterećenja jednog društva bolešću, odnosno godinama života izgubljenim zbog nesposobnosti uzrokovane obolevanjem ili prevremenim umiranjem, u svetu i u Srbiji među malignim tumorima kod žena, rak dojke je najznačajniji uzrok tereta bolešću. Kod žena uzrasta od 45 do 64 godine opterećenje rakom dojke nalazi se na trećem mestu, posle cerebrovaskularnih bolesti i ishemijske bolesti srca.
Ključne reči: opterećenje, rak dojke, Srbija

Burden of breast cancer in Serbia

Introduction: Worldwide, breast cancer is a major public health problem and it is estimated that currently the world diagnosed with breast cancer lives of 6.3 million people which in the past five years revealed breast cancer and who have completed treatment or treatment is still ongoing. This malignant disease is more common among female sex and 100 female patients of breast cancer are diagnosed a man.
Aim: The authors' intention was to show indicators of breast cancer burden in Serbia.
Materials and methods: Based on available data, analyzed indicators of morbidity and mortality from breast cancer in Serbia and abroad.
Results: With 1,670,000 new cancer cases and 522,000 deaths, breast cancer is the most common malignancy in women in the world. Average cumulative risk of contracting breast cancer is 12.4% and it is likely that one in eight women during their life suffer from this disease. The highest incidence rates recorded in developed parts of the world where breast cancer in women the most common cause of morbidity and the second cause of death among malignant tumors. The incidence of breast cancer ranged from 27.0/100,000 in Central Africa and East Asia, to 91.1/100,000 in Western Europe and North America. Mortality rates ranged from 6.2/100,000 in East Asia to 20.1/100,000 in West Africa. In Serbia are diagnosed with breast cancer annually set at approximately 4400 women and 75 men. Projections suggest that in 2035 in our country become ill from breast cancer and 5800 women die in 2300. Although men are much less prone to breast cancer than women, the disease with them, on average, diagnosed at an older age than women. From 1999 to 2014 the standardized incidence rates of breast cancer are similar to values recorded and averaged at our women was 60.8/100,000. The age-specific incidence rates of breast cancer rose with age and the highest values were recorded after 45 years. During the last three and a half decades, standardized mortality rates from breast cancer among women in our country have nearly doubled, from 11.3/100,000 (1980) to 20.3 per 100,000 (2014). The age-specific mortality rates from breast cancer in both sexes grew with age and the highest values were recorded in the oldest age groups. The highest rates of incidence and mortality of breast cancer are recorded in western and northern Europe, while southern and eastern Europe, rates are lower. The standardized incidence rate of breast cancer in women in Serbia (67.7/100,000), 2012 was in the range of the average value of the incidence rate of breast cancer in Europe (69.9/100,000). After the former Yugoslav Republic of Macedonia (25.5/100,000), Serbia has recorded the highest standardized mortality rate from breast cancer (20.8/100,000) in Europe, which in 2012 was one-third higher than the average in the European Region (16.1/100,000).
Conclusion: Measured by the composite indicator of a society's disease burden, and years of life lost due to incapacity caused by morbidity or early death, in the world and in Serbia among malignant tumors in women, breast cancer is the most significant cause of disease burden. In women aged 45 to 64 years of breast cancer burden is on the third place, after cerebrovascular disease and ischemic heart disease.Key words: burden, breast cancer, Serbia

Neočekivano otežana intubacija – prikaz slučaja

Danijela Stanković (1), Zoran Jovanović (1), Siniša Čelojević (2), Tihomir Milovanović (3) Biljana Stošić (4)
(1) SLUŽBA ANESTEZIJE I REANIMACIJE, ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN; (2) ODELJENJE GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA, ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN, (3) ODELJENJE ORTOPEDSKE HIRURGIJE I TRAUMATOLOGIJE, ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN, (4) CENTAR ZA ANESTEZIOLOGIJU I REANIMATOLOGIJU, KLINIČKI CENTAR NIŠ

Uvod: Otežani disajni put se definiše kao: „ klinička situacija u kojoj iskusni anesteziolog ima poteškoće pri ventilaciji pacijenta facijalnom maskom, poteškoće pri trahealnoj intubaciji, ili oba.“ Procena disajnog puta predstavlja jedan od prvih i ključnih koraka anesteziološkog preoperativnog pregleda, i određuje strategiju u planiranju položaja pacijenata, opreme, tehnika i lekova. Postoje prediktori otežanog disajnog puta: gojaznost, deformiteti vilice i vrata, makroglosija, mali interincizorni razmak, prominentni grudni koš, velike grudi, mala tireomentalna distanca. Najčešće se koristi Mallampati klasifikacija, gde su klasa 3 i 4 prediktori otežane intubacije. Najkorisnija je kombinacija testova, ne postoji idealan prediktor za procenu otežanog disajnog puta, neočekivano otežane intubacije se u praksi dešavaju s vremena na vreme.
Cilj: Prikaz slučaja neanticipirano otežane intubacije, analiza postupaka i preduzetih mera.
Metode i materijal: Deskriptivna metoda, podaci iz anestezioloških karti.
Prikaz slučaja: Pacijentkinja stara 62 godine, mase 50 kg i visine 160 cm, se priprema za planiranu operaciju, sa uputnom dijagnozom: Tumor ovarii dextri per magna. Laboratorijski nalazi su u granicama referentnih vrednosti. Pre dva meseca preležala pneumoniju, pušač. Ima varikozitete potkolenica umerenog stepena, granično povećane vrednosti arterijskog pritiska, ne koristi terapiju. Negira alergije na lekove i hranu. U detinjstvu je imala apendektomiju. U proceni disajnog puta ima zadovoljavajuću pokretljivost vrata, tireomentalnu distancu, Mallampati 2, nije gojazna, jedino je interincizorni razmak graničnih vrednosti od oko 3 cm. Ne anticipira se mogućnost za otežanu intubaciju.
Posle premedikacije, pacijentkinja se pozicionira u horizontalni položaj. Nakon uvoda u anesteziju, ventilacija facijalnom maskom je zadovoljavajuća. Posle aplikovanog kratkodelujućeg depolarišućeg miorelaksanta pristupa se laringoskopiji. Uočava se veliki epiglotis koji je nemoguće podići, te su plicae vocalis nedostupne vizualizaciji. Endotrahealna intubacija je pokušana u 3 navrata. Nakon neuspeha, plasira se supraglotično sredstvo- laringealna maska. Laringealna maska se ne pozicionira zadovoljavajuće, ne postiže se korektna ventilacija. Zbog insuflacije vazduha u želudac i nezadovoljavajuće ventilacije, donosi se odluka o odlaganju operativnog zahvata za nekoliko dana. Pacijentkinja se budi, diše spontano. Svi podaci, sa detaljnim opisom su zabeleženi u anesteziološku kartu.
Suočen sa neanticipirano otežanom intubacijom, anesteziološki tim se detaljno priprema za odloženi operativni zahvat, i menja strategiju za obezbeđenje disajnog puta. Umesto jednog anesteziologa i anestetičara, tim čine dva anesteziologa i dva anestetičara. Pacijentkinja se smešta u antitrendeleburg položaj, pod glavu i vrat se podmeću komprese, čime se ravna osovina gornjih disajnih puteva i omogućava bolja vizualizacija anatomskih struktura. Jedan anesteziolog pristupa laringoskopiji, a drugi BURP manevrom (Backward, Upward, Rightward Pressure), modifikacijom manuelnog krikoidnog pritiska, intubatoru približava strukture larinksa, omogućava vizualizaciju i uspešnu intubaciju. Anestezija i operativni zahvat se izvode uspešno.
Diskusija i zaključak: Vodič Asocijacije za otežani disajni put iz 2015. godine akcenat stavlja na pažljivo planiranje i detaljno upoznavanje celokupnog tima sa strategijom obezbeđenja disajnog puta. Pozicioniranje glave i vrata mora biti optimizirano u samom startu, da bi prvi pokušaj intubacije bio uspešan. Oprema za otežanu intubaciju mora biti lako dostupna. Sve poteškoće detaljno zabeležiti u medicinsku dokumentaciju, što je od ogromnog značaja za anesteziologa i pacijenta pri eventualnom sledećem operativnom zahvatu.
Ključne reči: otežana intubacija, vodič, strategija

Tretman akutnog pankreatitisa –multidisciplinarni pristup, skorovanje i tretman

Rangelov N., Avramović G.
SLUŽBA ANESTEZIOLOGIJE SA REANIMATOLOGIJOM, SLUŽBA OPŠTE HIRURGIJE NEGOTIN

Uvod: Akutni pankreatitis –akutno zapaljensko oboljenje pankreasa praćen organskim oštećenjima i ili lokalnim komplikacijama. Etiologija: konzumacija alkoholnih pića, bolesti žučnih puteva, postoperativna stanja, metabolički poremećaji, infekcije, medikamenti, trauma, idiopatski. Patofiziologija: intesticijalni edem pankreasa, fokalna nekroza sa ili bez peripankreatične steatonekroze. Klinička slika: bolan i distendiran abdomen, oslabljena ili odsutna peristaltika, znaci hipovolemije i šoka, respiratorna insuficijencija, renalno oštećenje , diseminovana intravaskularna koagulacija, abdominalni kompartman sindrom, metabolička acidoza, znaci multipne organske disfunkcije. Nalaz CT–a je u korelaciji s prognozom.
Cilj: prikazati kliničke, laboratorijske, radiografske karakteristike akutnog pankreatitisa, monitoring, scoring i prognozu
Materijal i metodi rada: Deskriptivni prikaz slučaja.
Rezultati: pacijentkinja stara 60 godina primljena u JIN zbog bolova u epigastrijumu, povraćanja, aholične stolice. U statusu znaci hipovolemije. Somnolentna. Abdomen palpatorno bolno osetljiv u epigastrijumu i ispod LRL.Nativna grafija abdomena uredna. Ehokardiografski pancreas nehomogene eho structure, uvećane glave do 32mm. Telo i rep 25mm.Žučna kesa raslojenih zidova i debljine do 8mm, bez patološkog sadržaja. Komorbiditet: apsolutna aritmija, prolaps mitralne valvule, HTA.Na OAT. Laboratorijske analize: povišene vrednosti serumske amilaze, alaninaminotransferaze, aspartattransferaze, gamaglutamiltransferaza (AST:1544, ALT:914, SAmilaza: 2910, GGT:166), neutrofilija (Neu:77,3%). Skorovana Ransonovom skalom: 3, GCS skalom:14 , APACHE II:12, a nakon 48h GCS:15, APACHE II:11, Vrednosti CRP-a nakon 72h: 224,6. Započete terapijske mere koje su korigovane prema parametrima dobijenim monitoringom respiratornih, hemodinamski laboratorijskih parametara. Primenjena analgetska, spazmolitička terapija, nadoknada cirkulatornog volumena, terapija Sandostatinom, antibioprofilaksa, antimikotska i probiotska taerapija, rana EN, a zatim TPN, prevenirane tromboembolijske komplikacije, forsirana diureza, korigovan elektolitni disbalans. RTG pulmo: homogene senke manjeg pleuralnog izliva obostrano. MSCT abdomena sa kontrastom: obostrano bazalno pleuralni izlivi, uz kapsulu jetre, oko slezine i oko glave repa pankreasa prisutna mala količina slobodne tečnosti. Jetra steatozna, dve ciste (21 i 10mm). Žučna kesa sa kalkulusom od 6mm. Pankreas u predelu glave uvećan, 35mm, lako nehomogenog denziteta u celini bez izdvajanja fokalnih promena, telo 23mm, rep 21mm, retropankreatično i oko glave uska hipodenzna zona, denziteta tečnosti, širine 3 do 5mm. Dg: Pancreatitis ac., Ascitess, Effusio pleurae bill., Calculosis v,fellae, Steatosis haepatis, Cystaes haepatae lobi dex. Tumor markeri Ca19,9 i CeA negativni. Kontolne ehosonografije u smislu inflamatornih promena u pankreasu i peripankreatičnom tkivu, uz uvećanu glavu do 32mm. Desetog dana hospitalizacije urađena je retrogradna holecystectomia, plasirani drenovi subhepatično i u Duglas. Operativni i postoperativni tok uredni. Rana zarasta PPI. Skinuta sukcija i drenovi, afebrilna, parametri zapaljenja u padu, uspostavljena pasaža, prevedena na per os unos. Hemodinamska i respiratorna stabilnost očuvani, uz korekciju eletrolitnog disbalansa i adekvatnu supstituciju. Kontrolni Rtg pluća uredan. APACHE primenjivan na svaka dva dana (12,12,12,15,13,13). Ehosonografski nalaz petog postoperativnog dana: pancreas granične veličine, grube homogene ehostrukture. Otpuštena na kućno lečenje 20. dana hospitalizacije uz zakazan MSCT.
Zaključak: Adekvatno zbrinjavanje srednje teških formi pankreatitisa moguće je samo uz adekvatno primenjene protokole, vodiče dobre prakse, skorovanje, monitoring, multidisciplinarnost i tehničku opremljenost. Skoring sistemi koje smo koristili su multifaktorijalni i prilagođeni tehničkom opremljenošću.
Ključne reči: akutni pancreatitis, skorovanje, monitoring, serumska amilaza, CRP


Naziv sesije: Kazuistika (usmene prezentacije)

Metaplastični karcinom dojke – dijagnostički izazov prikaz slučaja

Nikola Živković (1,2), Maja Jovičić Milentijević (1,2), Ana Cvetanović (1,3), Miloš Kostić (1,4), Tijana Denčić (1,2)
(1) MEDICINSKI FAKULTET, (2) CENTAR ZA PATOLOGIJU, KLINIČKI CENTAR NIŠ, (3) KLINIKA ZA ONKOLOGIJU, KLINIČKI CENTAR NIŠ, (4) INSTITUT ZA IMUNOLOGIJU, MEDICINSKI FAKULTET, UNIVERZITET U NIŠU

Uvod. Metaplastični karcinom dojke predstavlja veoma retku neoplazmu, sa učestalošću od 1% u odnosu na sve invazivne karcinome dojke. Svetska Zdravstvena Organizacija je ovaj entitet prepoznala i uvrstila ga u klasifikaciju 2000. godine. Predstavlja izrazito heterogenu grupu malignih tumora dojki. Neoplastične epitelne ćelije metaplastičnog karcinoma posduju divergentnu diferencijaciju, koja uključuje epiteloidnu, vretenasto ćelijsku, mezenhimnu/pleomorfnu, hondroidnu i koštanu diferencijaciju. Najčešća varijanta jeste epiteloidni podtip. Metaplastični karcinom dojke je često udružen na intaduktalnim karcinomom. Ovi tumoru spadaju u takozvane „triple negative” karcinome, obzirom na njihovu hormonsku nezavisnost i negativnu HER2 ekspresiju. Karakterišu se visokom proliferativnom aktivnosti, brzim rastom, brzim recidiviranjem. Adekvatnu dijagnozu je veoma teško postaviti na vakuum asistiranoj biopsiji ili biopsiji tankom iglom, te je hirurška biospija neophodna. U diferencijalnoj dijagnostici je neophodna imunohistohemijska analiza tumorskih ćelija.
Prikaz slučaja. Predstavljena je bolesnica starosti 43 godine. U prvom aktu urađena je tumerektomija, gde je i postavljena dijagnoza metaplastičnog karcinoma sa mezenhimnom diferencijacijom, „basal-like” imuno profil. Veličina tumora je iznosila 85mm, bez zahvatanja kože (pT3). Ivice resekcije su bile pozitivne, te je u drugom aktu načinjena radikalana mastektomija. U okolini karcinoma nađeni su fokusi neinvazivnog (in situ) duktalnog karcinoma. Imunohistohemijskom analizom tumorske ćelije su bile pozitivne na p63, CD10, CK5/6, vimentin, a negativne na ER, PR, HER2, desmin, S100. Proliferativni Ki67 indeks je iznosio 55%. Iz masnog tkiva aksile izolovano je ukupno 16 limfnih nodusa, bez sekundarnih depozita (pN0). Udaljene metastaze u trenutku postavljanja dijagnoze nisu bile detektovane.
Zaljučak. Radi se o veoma retkom entitetu, pa su i u literaturi prikazane male serije pacijenata. Zbog male učestalosti nemoguće je i sprovesti studije koje su fokusirane na ovu grupu pacijenata. Kada se uporedi veličina tumora (pT) sa ostalim karcinomima dojke, metaplastični karcinom zauzima jedno od vodećih mesta. Za razliku od veličine, sekundarni depoziti u limfnim nodusima aksile (pN) su retki. Metastaze ovog karcinoma (pM) su daleko češće u plućima, kostima i centralnom nervnom sistemu. Po ovoj karakteristici, metaplastični karcinom dojke je po biološkom ponašanju bliži sarkomima. U literaturi se nailazi na podatak da su tumorske ćelije u visokom procentu pozitivne na p63, tako da ovaj marker ima visoku diferencijalnu dijagnostičku značajnost u odnosu na tumore mezenhimalnog porekla. U terapijskom smislu postoji dosta kontradiktornosti. Primenjuje se adjuvantna hemioterapija, ali sa druge strane postoji stav da je reč o tumorima koji su hemiorezistenti. Uključuje se i palijativna zračna terapija. Hormono terapija je isključena, obzirom da je reč o tumorima koji su hormon nezavisni. Svakako zlatni standard u terapiji predstavlja adekvatna hirurška intervencija na osnovu precizne dijagnoze.
Ključne reči: karcinom dojke, metaplastični karcinom, imunohistohemija, dijagnostika

Prikaz slučaja pacijentkinje sa Brennerovim tumorom jajnika i adenokarcinomom endometrijuma

Mladenović D. (1), Mladenović S. (1), Trailović M. (2), Mladenović M. (1), Ristić J. (1)
(1) SLUŽBA PATOLOGIJE, ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, (2) SLUŽBA GINEKOLOGIJE, ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

Uvod: Brennerov tumor je redak benigni tumor-jajnika. Uglavnom se javlja u šestoj dekadi (prosečna starost je 56 godina), čini 1-2% svih ovarijalnih neoplazmi, u 6% je bilateralan
Cilj: Prikaz slučaja retkog benignog tumora jajnika, sa istovremenim prisustvom maligne neoplazije endometrijuma.
Materijal i metodi rada: Uvid u medicinsku dokumentaciju ginekološkog odeljenja i patohistološka analiza dostavljenih uzoraka
Rezultati: Kod pacijentkinje starosne dobi 54 godine na kontrolnom pregledu u privatnoj ordinaciji, ultrazvučnim pregledom je otkrivena tumorska promena na jajniku. Planirana je laparoskopska intervencija ali, nakon tri meseca od otkrivanja promene, pacijentkinja se javlja ginekologu zbog obilatog krvarenja. U državnoj zdravstvenoj ustanovi je urađena eksplorativna kiretaža, nakon čega je postavljena dijagnoza: Adenocarcinoma endometrii, a nakon toga učinjena i I totalna histerektomija sa adneksetomijom, kada je postavljena I dijagnoza Brennerovog tumora jajnika
Zaključak: Obzirom na retkost pojave Brennerovog tumora , i još ređe mogućnosti za istovremeni nastanak sa karcinomom endometrijuma,pri čemu se jasno ne može reći koji je od ova dva tumora prvi nastao,ovaj slučaj je još jedan u nizu učestalosti pojavljivanja sinhronih tumora današnjice koji se, na žalost, sve češće javljaju, a bez pravila uzajamnog pojavljivanja.
Ključne reči: Brenner-ov tumor jajnika, adenokarcinom endometrijuma.


Naziv sesije: Hirurgija i srodne grane (poster prezentacije)

Marcus Gunn fenomen-prikaz slučaja

Repac Vinka (1), Lukić Ivan (2), Repac Marija (3), Lukić Ivana (4)
(1) DOM ZDRAVLJA ŽITIŠTE, (2) PRIVATNA ORDINACIJA“SPORTREHAMEDICA“ZRENJANIN, (3) PRIRODNOMATEMATIČKI FAKULTET NOVI SAD-STUDENT, (4) MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD-STUDENT

Uvod: Marcus Gunn fenomen je neurogena ptoza kod koje pri otvaranju usta dolazi do otvaranja ptotičnog oka, ponekad do otvaranja oka na suprotnoj strani gde je ptoza. Ptosis palpebrae ili spuštenost gornjeg kapaka može biti urođena ili stečena. Urođena je posledica slabije razvijenog m.levator palpebrae ili, oštećenja inervacije (n.oculomotorius).
Cilj rada: prikaz slučaja sa Marcus Gunn-ovim fenomenom.
Prikaz slučaja: Dečak star 11 god. dolazi u pratnji roditelja zbog mutnijeg vida. Prvi oftalmološki pregled. Inspekcijom se uočava spušten desni kapak,zauzimanje posebnog položaja tela pri fiksiranju predmeta sa zabacivanjem glave unazad.Urađeno je određivanje vidne oštrine na optotipu po Snellenu.Nativna vidna oštrina: VOD:0.3 VOS:0.6 Prednji segment:Desno oko:gornji kapak prelazi preko gornje ivice pupile,prekriva gornju polovinu pupile,širina rime oculi po Beckeru:8mm. Nalaz na binokularnom mikroskopu: optičke medije providne.Levo oko-nalaz uredan. Očno dno: u fiziološkim granicama. Motilitet: bulbusi pokretni u svim pravcima.Caver test: ortophoria na 6m, esophoria na 33cm.Urađeno je objektivno određivanje vidne oštrine, ukapavanjem Fenilefrina 1% i dobijena je miopska refrakcija. Nakon korekcije VOD: sa-1.25Dsph=-0.25Dcyl ax 180=0.7 i VOS: sa-0.75Dsph=-0.25Dcyl ax 0=1.0 U toku pregleda uspostavlja se komunikacija sa detetom i primećuje da pri jačem otvaranju usta dolazi do podizanja desnog kapka.Roditelji tada daju podatak „da se oko otvara kada žvaće, guta, jede, jako viče“.U porodičnoj anamnezi:o čeva rođena sestra ima identične tegobe,ali je kapak nešto manje spušten-nikada nije oftalmološki pregledana. Nakon konsultativnog neurološkog pregleda, dete se upućuje u tercijarnu ustanovu radi korektivnog podizanja desnog gornjeg kapka, koji je ovde predstavljao obturator.Operativnim zahvatom širina rime oculi je 10mm.Pri otvaranju usta kapak se podiže, ali nema zabacivanja glave pri fiksuiranju predmeta i estetski momenat je važan.
Diskusija: Kongenitalni kranijalni disinervacioni poremećaji su grupa poremećaja u kojoj osnovnu patološku promenu predstavlja poremećaj razvoja jednog ili više kranijalnih nerava, sa posledičnim poremećajem inervacije pripadajućih mišića. Uspešnost operativnog lečenja podrazumeva podizanje gornjeg kapka u odnosu na pun obim pokreta zdrave strane, zatvaranje kapaka i simetrija rime oculi pri mirnom horizontalnom pogledu. Kod našeg pacijenta nisu pravovremeno odreagovali pre svega roditelji, majka koja je primetila da se kapak podiže u toku sisanja,a potom i neuredno odazivanje obaveznim sistematskim1 pregledima.Korigovana vidna oštrina je zadovoljavajuća,ako se uzme u obzir vremenski period gde je kapak predstavljao obturator i smetnju po razvoj vida.
Zaključak: Saradnja roditelja,pedijatra i oftalmologa je značajna u prvoim godinama života kada se mogu otkriti mnoge kongenitalne greške i pristupiti njihovom lečenju.Rezultati takvog lečenja su značajno bolji.
Ključne reči: Marcus Gunn fenomen, ptoza kapka, vidna oštrina.

Deskriptivno epidemiološke karakteristike melanoma u Srbiji

Živković Perišić Snežana, Miljuš D.
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE "DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT", BEOGRAD, SRBIJA

UVOD: Melanom kože je tokom 2013.godine u Republici Srbiji, bio deseti najčešći maligni tumor u obolevanju sa učešće od 1,6%, u strukturi obolevanja od svih malignih tumora u Srbiji. Melanom je 2013. godine bio dvanaesti najčešći maligni tumor u umiranju kod osoba oba pola, sa 0,7%, u strukturi umiranja od svih malignih tumora.
CILJ: Prikazati obolevanja i umiranja od melanoma u Srbiji u period od 2007. do 2013. godine.
MATERIJALI I METOD RADA: Izvor podataka o novoobolelim osobama su podaci Registra za rak Instituta za javno zdravlje Srbije, a podaci o umrlim osobama su podaci Republičkog zavoda za statistiku analizirani u Institutu. Kao izvor podataka o populaciji korišćene su procene stanovništva Republičkog zavoda za statistiku. Stope su standardizovane metodom direktne standardizacije. Kao standardna populacija korišćene su standardne populacije Evrope i sveta. U radu je korišćen deskriptivno epidemiološki metod.
REZULTATI: Prema podacima Registra za rak Republike Srbije u periodu od 2007. do 2013. godine, u proseku se godišnje registrovalo 613 novoobolelih osoba od melanoma, 314 muškaraca i 299 žena. Prosečna standardizovana stopa incidencije (ASR-E) na standardnu populaciju Evrope, iznosila je 7,3 na 100.000, odnosno prosečna standardizovana incidencija (ASR-W) na standardnu populaciju sveta je iznosila 5,34/100.000za osobe muškog pola. Kod osoba ženskog pola prosečna standardizovana stopa incidencije (ASR-E) na standardnu populaciju Evrope, iznosila je 6,21 na 100.000 , odnosno prosečna standardizovana incidencija (ASR-W) na standardnu populaciju sveta je iznosila 4,75. na 100.000 žena. Prema istom izvoru u periodu od 2007. do 2013. godine, u proseku se godišnje registrovalo 251 osoba umrla od melanoma, 149 muškaraca i 102 žene. Prosečna standardizovana stopa mortaliteta (ASR-E) na standardnu populaciju Evrope, iznosila je 3,37 na 100.000 , odnosno prosečna standardizovana mortaliteta (ASR-W) na standardnu populaciju sveta je iznosila 2,37/100.000 za osobe muškog pola. Kod osoba ženskog pola prosečna standardizovana stopa mortaliteta (ASR-E) na standardnu populaciju Evrope, iznosila je 1,93 na 100.000, odnosno prosečna standardizovana mortaliteta (ASR-W) na standardnu populaciju sveta je iznosila 1,40 na 100.000 žena. Takođe prema poslednjim procenama IARC-a i Globocan projekta (2012) procenjena incidencija (ASR-W) u Srbiji iznosila je 8,5/100.000 kod muškaraca i 5,9 na 100.000 kod žena .U odnosu na druge zemlje Srbija se sa stopama obolevanja, koje su pet puta manje u odnosu na najviše procenjene u svetu, nalazi u grupi zemalja sa nižim rizikom obolevanja. Prema istom izvoru melanom kože je najučestaliji u Australiji i Novom Zelandu, dok je u Evropi najveća incidencija zabeležena kako u skandinavskim zemljama, tako i u Holandiji, Švajcarskoj i Sloveniji. Ove razlike se mogu objasniti u varijacijama tipa kože, insolacije i obrascima izlaganja suncu. Podaci o epidemiologiji melanoma u Južnoj Evropi i Balkanu otkrili su razlike koje se samo delimično mogu pripisati geografskim i etničkim različitostima već ukazuju na verovatno nepotpuno prijavljivanje i kasno otkrivanje melanoma u nekim državama Jugoistočne Evrope pa i u Srbiji.
ZAKLJUČAK: Srbija se nalazi u grupi zemalja sa nižim rizikom obolevanja i umiranja od melanoma iz dva razloga, geografskih i etničkih s jedne i medicinskih s druge strane.
KLJUČNE REČI: melanom, obolevanje, umiranje

Karcinom jajnika - značaj rane dijagnoze

Dr Helena Hrnjak Ilić, Dr Srđan Hrnjak
DOM ZDRAVLJA TEMERIN

Uvod: U ranim stadijumima rak jajnika daje nespecifiče simptome ili nema simptoma dok izraženu kliničku sliku daje tek u uznapredovalim stadijumima zbog čega ga kliničari nazivaju tihim ubicom. Nespecifična simptomatologija rezultuje kasnim postavljanjem dijagnoze, a to dalje sužava terapijske mogućnosti
Cilj: Istaći značaj dijagnostikovanja karcinoma jajnika u ranijim stadijima bolesti, jer tada se može i očekivati produženje života pacijentkinje.
Istaći važnost postojanja protokola dijagnostikovanja i terapije pacijentkinja sa karcinomom jajnika.
Istaći važnost prepoznavanja simptoma karcinoma jajnika zbog čega je bitno edukovati lekare primarne zdravstvene zaštite i same pacijentkinje.
Materijal i metodi rada: Rerospektivna analiza podataka dobijenih iz Registra za maligne bolesti i elektronskog kartona pacijenata D.Z. Temerin.
Rezultati: Rak jajnika predstavlja najčešći uzrok smrti od svih drugih maligniteta ženskog reproduktivnog sistema. Rak jajnika čini 4,2% svih oblika raka kod žena dok je sedmi najčešći uzrok umiranja od raka kod žena, od koga u proseku godišnje u Srbiji oboli 820 i umre 420 žena dok u svetu, godišnje u proseku umre 140.000 žena. Vrh incidence je između 65 i 75 godina starosti, ali se danas sve češće ova dijagnoza postavlja i kod mlađih žena.
U ranim stadijumima rak jajnika daje nespecifiče simptome ili nema simptoma dok izraženu kliničku sliku daje tek u uznapredovalim stadijumima zbog čega ga kliničari nazivaju tihim ubicom. U toku 2016. Godine u opštini Temerin registrovano je 326 obolelih od malignih bolesti. Najčeće dijagnostikovana maligna neoplazma je karcinom dojke 27,5%, dok je karcinom jajnika činio 3,7% dijagnostikovanih malignih neoplazmi sa najvećom zastupljenošću kod pacijentkinja starosti 60-69 godina.
Najčešći simptomi, koji, ukoliko su učestali tokom nekoliko sedmica, mogu da ukazuju na rak jajnika su: bol u leđima (45%), slabost (34%), nadutost (27%), opstipacija (24%), abdominalni bol (22%) i
Nespecifična simptomatologija rezultuje kasnim postavljanjem dijagnoze,a to dalje sužava terapijske mogućnosti. U sadašnjem trenutku ne postoje pouzdane skrining metode kojim bi mogli pouzdano da identifikujemo žene sa rakom jajnika u ranim stadijumima bolesti.
S obzirom na to da je stadijum bolesti jedan od značajnih prognostičkih faktora kod karcinoma jajnika prepoznavanje simptoma u ranim stadijumima imalo bi najznačajniju ulogu u daljem toku lečenja. Klinički pregled obuhvata: palpatorni, ginekološki, ultrazvučni kao i pregled dojke i rektuma, te uzimanje Papanikolau brisa. Kod sumnje na karcinom jajnika indikovano je sprovesti dopunski pregled karlice i abdomena nekom od imidžing dijagnostičkih metoda (CT – kompjuterizovana tomografija i MR – magnetna rezonanca) u cilju procene proširenosti oboljenja.
Zaključak: Budući da je dijagnostikovanje karcinoma jajnika u ranijim stadijima bolesti od neprocenjivog značaja jer tada se može i očekivati produženje života pacijentkinje, akcenat se stavlja na prepoznavanje ranih, nepecifičnih simptoma.
Lekari primarne zdravstvene zaštite (lekari opšte prakse i ginekolozi) moraju biti dobro edukovani, kako bi što ranije prepoznali rane simptome raka i pacijentkinje s takvim simptomima blagovremeno uputili na odgovarajuću dijagnostiku i terapiju. Stoga je veoma važno povećanje svesti među ženama o ranim simptomima genitalnih karcinoma, kao i o značaju javljanja svom izabranom lekaru odmah kada opaze takve simptome.
Ključne reči: karcinom jajnika, dijagnoza, simptomi

Značaj endoskopije u lečenju kolorektalnog karcinoma (CRK) iskustva Opšte bolnice Bor u 2016. godini

Goran Bogdanović, Goran Joksimović, Zvezdan Mejlanović, Vladimir Sulić, Zoran Ćirić
OPŠTA BOLNICA BOR

Uvod: Karcinom debelog creva je jedan od najčešćih karcinoma kod nas i u svetu. Godišnje se otkrije preko 4000 slučajeva CRK u Srbiji.
Cilj: Prikazivanje naših iskustava u dijagnostici i lečenju CRK.
Materijal i metode: U Opštoj bolnici Bor u 2016. godini operisali smo 43 pacijenta sa CRK. U dve trećine slučajeva dijagnoza je postavljena endoskopskom metodom sa biopsijom i PH dijagnostikom. (29 slučajeva). U jednoj trećini slučajeva dijagnoza je postavljena na operativnom stolu jer su pacijenti bili u stanju ileusa, perforacije creva ili tumora u maloj karlici (14 slučajeva).
Rezultati: U 2016 godini uradili smo 559 kolonoskopija, 50 biopsija i otkrili 22 CRK. Uradili smo i 37 rektoskopija, 10 biopsija i otkrili 7 CRK. Pored CRK u prethodnom periodu urgentni hirurški zahvat smo radili još kod 12 pacijenata. U 3 slučaja radilo se o opstrukcionom ileusu zbog torzije sigme, u 2 slučaja je bio retroperitonealni tumor, 2 slučaja enteromezenterični infarkt creva, 2 slučaja karcinom jajnika koji infiltriše zid creva, jedan slučaj perforacije creva posle zračne terapije zbog karcinoma grlića materice, 1 slučaj ileusa zbog priraslica i multiplih metastaza u žlezdama omentuma, 1 slučaj perforacije divertikuluma.
Zaključak: U poređenju sa periodu od pre 20 godina kada su hirurzi počeli da se bave endoskopskom metodom, situacija se znatno promenila jer smo tada u najvećem procentu slučaja dijagnozu postavljali u toku ekspolorativne laparotomije. Nastojaćemo da u narednom periodu svi hirurzi rade endoskopsku dijagnostiku ali smo svesni da će ipak kod jednog broja pacijenata dijagnoza i dalje biti postavljena na operacionom stolu zbog kasnog javljanja lekaru i uznapredovalog stadijuma kolorektalnog karcinoma.
Ključne reči: CRK, endoskopija, eksplorativna dijagnostika, patologija

     
             
             
      [ Program ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend