Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2009     Volumen 34     Broj 2
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
      UDK 61:929 Димитријевић Љ.
         614.2(497.11)"192/193"

ISSN 0350-2899, 34(2009) br 2 p.140-142

     
   
Istorija medicine

Razvoj zdravstvene zaštite u Kladovu između dva svetska rata -
pionir zdravstva, Dr Ljutica Dimitrijević

Development of health care in Kladovo between the two world wars -
Health care pioneer, Dr Ljutica Dimitrijević
Aleksandar Vidojković
Zdravstveni centar Kladovo, Služba opšte medicine
     
 
 
     
 

 

 

UVOD

Između dva svetska rata (u XX-om veku), zdravstvena zaštita u Kladovu i u tadašnjem srezu ključkom (i brzopalanačkom), bila je uvek "akutni problem" za koji su i tadašnje vlasti imale malo sluha, jer su smatrale da je pitanje zdravlja građana njihova privatna stvar.
Zato su vlasti intervenisale prilikom epidemija, kada su u ovom kraju formirale karantin ili zabranjivale kretanje stanovništva. Tek posle 1920. godine u ovom kraju radio je samo jedan lekar, kao "sreski lekar".
Narod je zbog svake ozbiljnije bolesti uglavnom morao da se leči u Rumuniji, u Turnu Severinu ili u Krajovi. U tako skromnoj zdravstvenoj zaštiti harale su, može se reći, ozbiljne bolesti među stanovništvom. Na prvom mestu bila je malarija – zbog mnoštva komaraca u močvarama pored Dunava, velike evropske reke.
 

RAD

Sreski lekar u Kladovu (i jedini tada) bio je dr Ljutica Dimitrijević. Pored njega povremeno je u selu Jabukovac radio još jedan lekar. Karakterističan je tadašnji izveštaj dr Lj. Dimitrijevića o stanju zdravlja stanovništva iz 1923. godine upućen Vladi u Beograd: "Od dana moga dolaska u Kladovo pa do danas, vodeći evidenciju kako akutnih tako i zaraznih i hroničnih bolesti, utvrdio sam sledeće: Higijenske prilike varošice ne odgovaraju bitnim uslovima za održanje zdravlja meštana. Na primer: Varošica Kladovo pokazuje najveći procenat oboljenja u Srezu od Malarije, i to kako akutne tako i hronične. Uzrok tome leži u baruštini koja se nalazi u neposrednoj blizini Kladova". Ta baruština je tzv. "Rit", široki pojas oko Kladova koji se i sada tako zove, zaostao prokop za tok Dunava još iz vremena izgradnje čuvenog "Trajanovog mosta" u doba Rimljana."
Posle tog izveštaja vlast je naredila isušenje te baruštine i već 1924. godine otklonjen je uzročnik oboljevanja od malarije, te se ta bolest postepeno i izgubila u ovom Srezu.
Dr Ljutica je, možemo slobodno reći, bio pionir organizovane zdravstvene zaštite u ovom kraju.
Međutim, u to vreme najveći broj obolelih, kao i smrtnih slučajeva, bio je od tuberkuloze pluća.
Ta je bolest u godinama između dva svetska rata u XX-om veku harala i u celoj Srbiji. Smrtnost u oba sreza bila je velika, što se da videti i u priloženoj Tabeli br. 1.
Iz ove tabele ipak se vidi da je počeo trend opadanja smrtnosti kada je u ovom kraju počela da se razvija zdravstvena služba i kada su počeli da rade stalni doktori po naseljima. Godine 1939. smrtnost je pala na 10,32%.
Zbog opšte zdravstvene neprosvećenosti i nedostatka školovanog zdravstvenog kadra, naročito lekara, stanovništvo se najčešće lečilo po "principima narodne medicine", - kod travara, i koristeći obilje lekovitih trava u ovom kraju, kao i vekovnu tradiciju. Tako su i berberi npr. imali svoju "zubarsku praksu", jer se kod njih obavezno išlo na vađenje zuba, ali su obavljali i drugu praksu, kao na primer "puštanje krvi" kod povišenog pritiska, ili sitnije hirurške intervencije – šivenje lakših povreda i slično.
Kao rezultat te zaostalosti, upražnjavano je i "lečenje" prizivanjem "viših sila", odnosno vračanje; davanje raznih "zapisa" kao i primena raznih drugih oblika praznoverja i zabluda.
Karakteristično za navedeni period bilo je, dakle, nepostojanje zdravstvenih ambulanti i zdravstvenog osoblja na oko 30.000 stanovnika.
 

     
     
GODINA Srez Brzopalanački Srez Ključki
Ukupno umrlih Umrlih od TBC Ukupno umrlih Umrlih od TBC
1934. 326 70 461 56
1935. 313 62 428 74
1936. 372 66 400 47
1937. 360 68 375 43
UKUPNO
1934 – 1937. god
1371 266 1667 220
Procenat umrlih od TBC
1934 – 1937. god
19,40% 13,20%

Tabela br. 1. Smrtnost od TBC pluća u Brzopalanačkom i Ključkom srezu
u periodu od 1934. god. do 1937. god.


Preokret je, može se reći, nastao godine 1932. kada je osnovana Sreska zdravstvena zadruga u Kladovu. Oformljena je i ambulanta sa još jednim lekarom, a i u drugim naseljima formirane su "seoske zdravstvene zadruge".
U tim godinama (oko 1920.) počela je i akcija za osnivanje bolnice u Kladovu, pošto je put do Negotina bio dug i težak a lečenje u Rumuniji skupo i obično zakasnelo.
Kako nije moglo da se sakupi dovoljno novca za zidanje nove bolničke zgrade, rešenje je bilo da se za Bolnicu uzme zgrada "Ženske radničke škole", što je odobrila i komisija Banske uprave iz Niša. Tako je Banovinska bolnica otvorena u Kladovu početkom 1939. godine. Ovim je znatno poboljšana zdravstvena zaštita stanovništva.
Važno je napomenuti da je i treća bolest harala ovim krajevima – sifilis, pa je zbog toga u planinska sela Miroča često išao i lekar radi lečenja i zdravstveno-higijenskog prosvećivanja stanovništva. Bolest je nastala kao posledica promiskuitetnih običaja iz davnina, a posledice i oboleli lečeni su i do 80-ih godina prošlog veka, pa sporadično i danas.
U okviru ovog osvrta na razvoj Zdravstvene zaštite u pomenutom periodu nezaobilazno je osvrnuti se na život i rad Dr Ljutice Dimitrijevića koji je mnogo doprineo i postao legenda u razvoju zdravstva u ovom kraju. Bio je ne samo lekar već i dobrotvor, poznati političar, narodni poslanik, iscelitelj i prosvetitelj koji je nezaobilazan u svakoj priči po ovoj temi.
Dr Ljutica Dimitrijević rođen je 11.01.1889. godine u niškom okrugu, selo Nikolinci kod Sokobanje. U Nišu je završio gimnaziju. Studije medicine završio je u Bernu, Švajcarska 1918. godine.
U oslobodilačkim ratovima Srbije učestvovao je od 1912. do 1918. kao sanitetski oficir.
Nakon završenih ratova demobilisan je kao kapetan saniteta II. klase.
Bio je veoma aktivan član Radikalne stranke. U Kladovu je počeo da radi oko 1920. godine i kao seoski lekar sve do kraja svog života. Omiljen u narodu, poslanik Skupštine od 1933. godine i član Vlade Nikole Pašića, bio je i banski većnik, koji se u politici uvek borio za boljitak svog naroda.
Bio je izvanredan lekar – dijagnostičar, veoma cenjen i poštovan od svih, obrazovan, duhovit, "narodni lekar" – čika Ljutica, čovek koji je mnogima podario "drugi život", a sirotinji kupovao lekove i besplatno je lečio.
U Kladovu se srećno i oženio učiteljicom Simonidom, sa kojom je imao kćer Miroslavu ("Mišu" iz milošte), koja i danas živi u Beogradu. Bio je skroman, pun dobrote za obolele i neumoran u svom radu.
Od 1935. godine postaje činovnik Vlade u Beo-gradu, zatim predsednik Administrativnog odbora i kasnije član Interparlamentarne Unije. Odlikovan je Ordenom Jugoslovenske krune 1936. godine a Ordenom Svetog Save 1938. godine. Od 1941. godine ponovo živi i radi u Kladovu.
Dok je bio "u politici" u Beogradu, u Kladovu je radio dr Slavko Pištalić, a u Jabukovcu dr Sreten Gajić. Posle rata u Kladovu je formiran Dom zdravlja 1957. godine, a počinju da dolaze i novi lekari. Za v.d. upravnika Doma zdravlja postavljen je dr Ljutica Dimitrijević.
Penzionisan je u 73-oj godini života 1962. godine. Posle teže operacije u Nišu, preminuo je 1965. godine i sahranjen na kladovskom groblju.
Nosilac je, kako je navedeno, više odlikovanja, povelja i priznanja, ali je najveće za njega bilo poštovanje i ljubav pacijenata.
Nije se obogatio, živeo je kao stanar u kući trgovca J. Nikolajevića.
Evo nekoliko karakterističnih izjava o njemu starosedelaca Kladova koji ga još pamte:

  1. Vulčević Živojin – učitelj u penziji: "Poznavao sam ga, mislim da je u Parizu završio za pedijatra i doktorirao na temi "Dečja paraliza". Svi su ga u Kladovu i celom kraju znali i kao dečjeg lekara. Bio je ljubazan, stručan, veoma pošten, doteran, uvek gospodin, imao je za svakog čoveka lepu reč"
  2. "Sada, danas, nema takvih doktora, bio je i poslanik u Skupštini i član Vlade u Beogradu. Bio je vrlo aktivan član radikala". Ljuba Stojović – penzioner, oficir, Kladovo.
  3. "Za Dr Ljuticu nemam druge reči osim veliko, veliko hvala za odnos prema pacijentima". Jovan Trnkić, Korbovo.
  4. "Nije ručavao u kućama pacijenata, poklone nije primao, nije konzumirao alkohol, često je i po kiši i nevremenu i noću išao kod pacijenata u sela prevožen čezama, volovskim kolima...
  5. Nije ni sa kim imao razmirica, sa pacijentima je komunicirao službeno, korektno i sa distance" – članovi porodice.

Na kraju se može reći da je dr Ljutica Dimitrijević zadužio sve svojim radom i životom.
 

     
             
             
     

LITERATURA

  1. Dr Branislav Gligorijević, "Kladovo i okolina između dva svetska rata"
  2. Iz Istorijskog arhiva u Negotinu – Medicinski centar "Krajina" – Negotin 1945-1965. god.
  3. Iz arhiva Zdravstvenog centra u Kladovu.
  4. Monografija - "Zdravstveni centar Kladovo 1906. – 2004. god. " str. 30-36.
  5. Izvodi iz Intervjua sa mnogim pacijentima, starosedeocima i savremenicima dr Ljutice Dimitrijevića.
     
     
     
      Adresa autora:
Aleksandar Vidojković
Služba Opšte medicine
Zdravstveni centar Kladovo
Rad primljen: 16.04.2009.
Rad prihvaćen: 15.05.2009.
Elektronska verzija objavljena: 06.08.2009.
 
     
             
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace