Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2009     Volumen 34     Broj 3-4
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] >>> ]      
      UDK 614.2:656.13.052.4

ISSN 0350-2899, 34(2009) Br.3-4 p.151-157

     
   
Originalni rad

Analiza zdravstvenih razloga za ograničenje i gubitak sposobnosti
za upravljanje motornim vozilom

(Analysis of health reasons causing limited ability or loss of ability to drive a motor vehicle)

Žaklina Savić-Mitić (1), Dragiša Mitić (2)

(1) Zdravstveni centar Zaječar
(2) Zavod za javno zdravlje "Timok" Zaječar
     
 
 
     
 

 

         
      Sažetak:
Zdravstvena služba ima značajnu ulogu u sferi kompleksa mera koje treba preduzeti da ne dođe do saobraćajne nezgode u tzv. primarnoj prevenciji saobraćajnih nezgoda. Davanje mišljenja o psihofizičkoj sposobnosti kandidata za vozače i vozača vrše Prvostepena i Drugostepena komisija za ocenu vozačke sposobnosti. Cilj rada je da se analiziraju zdravstveni razlozi za ograničavanje ili gubitak sposobnosti za upravljanje motornim vozilom kandidata za vozače i vozača u periodu od 2004. do 2008.godine koji su pregledani u Zdravstvenom centru u Zaječaru. Analizirali smo broj sposobnih za upravljanje motornim vozilom, ograničeno sposobnih i broj privremeno i trajno nesposobnih kandidata za vozače i vozača. Takođe smo analizirali i zdravstvene razloge koji su uzrok ograničene sposobnosti ili nesposobnosti. Pregledane su 11892 osobe, od čega 57,4% kandidata za vozače i 42,6% vozača. Sposobnih je bilo 82,3%. Ograničeno sposobnih je bilo 8,22% kandidata za vozače amatere, a 5,37% kandidata za vozače profesionalce, dok je ograničeno sposobnih vozača amatera bilo 38,4%, a vozača profesionalaca 9,6%. Ostali su bili privremeno ili trajno nesposobni. Vremenski ograničena vozačka sposobnost je bila najčešće uzrokovana psihijatrijskim i neurološkim oboljenjima i kod kandidata za vozače i kod vozača amatera, dok su za vozače profesionalce to bila oboljenja srca i krvnih sudova. Najčešći razlozi i trajne i privremene nesposobnosti za upravljanje motornim vozilom bila su psihijatrijska i neurološka oboljenja, s tim što je zastupljenost kod privremene bila 100%, a trajne u manjem procentu. Došli smo do zaključka da bi, u cilju povećanja bezbednosti u saobraćaju, trebalo sprovoditi češće periodične preglede vozača amatera. Donošenjem izvoda iz zdravstvenih kartona vozača lekarima Prvostepene komisije povećalo bi se otkrivanje bolesti od značaja za vozačku sposobnost. Bolja međusobna saradnja zdravstvene službe, invalidskih, regrutnih komisija, radnih organizacija i policije bi doprinela boljoj zdravstvenoj selekciji vozača.
Ključne reči: vozačka sposobnost, zdravstveni pregled, kandidati za vozače, vozači

Napomena: sažetak na engleskom jeziku
Note: Summary in English
     
             
     
     
     

UVOD

Zdravstvena služba ima značajnu ulogu u sferi kompleksa mera koje treba preduzeti da ne dođe do saobraćajne nezgode u tzv. primarnoj prevenciji saobraćajnih nezgoda [1]. Davanje mišljenja o psi-hofizičkoj sposobnosti kandidata za vozače i vozače vrše Prvostepena i Drugostepena komisija za ocenu vozačke sposobnosti. Prvostepenu komisiju za ocenu vozačke sposobnosti čine specijalista medicine rada ili specijalista opšte medicine, neuropsihijatar, oftalmolog i psiholog. Pored ovih članova Komisije moguće je, u indikovanim slučajevima, tražiti i mišljenja lekara ostalih specijalnosti. Drugostepena komisija daje konačnu ocenu vozačke sposobnosti onih kandidata za vozače i vozače koji imaju različite ocene svoje vozačke sposobnosti.
Kandidati za vozače i vozači motornih vozila razvrstavaju se u dve grupe, i to: 1) u prvu grupu: kandidati za vozače i vozači motornih vozila kategorija A i B kojima upravljanje motornim vozilom nije osnovno zanimanje; 2) u drugu grupu: kandidati za vozače i vozači motornih vozila kategorija A i B kojima je upravljanje motornim vozilom osnovno zanimanje, kao i kandidati za vozače i vozači motornih vozila kategorija C, D i E. Zdravstveni uslovi koje oni moraju ispunjavati za upravljanje motornim vozilima propisani su Pravilnikom [2]. Ocena psihofizičke sposobnosti kandidata za vozače i vozača za upravljanje motornim vozilom obavlja se kroz prethodne, periodične i vanredne preglede. Uslovi pod kojima se ovi pregledi obavljaju, kao i njihova učestalost, regulisani su Zakonom [3, 4].
Ocenjivanje sposobnosti za upravljanje motornim vozilima je kompleksno pitanje i mora se posma-trati sa dva aspekta: aspekta očuvanja zdravlja vozača i aspekta psihofizičke sposobnosti vozača za upravljanje motornim vozilima. Vozači motornih vozila su pri vožnji izloženi mnogim nepovoljnom faktorima koji mogu da ugroze njihovo zdravlje [6]. Oni su izloženi različitim meteorološkim i klimatskim promenama, nepovoljnim mikroklimatskim uslovima, buci, vibracijama, izduvnim gasovima i mnogim stresnim situacijama [7].
 

CILJ RADA

Cilj rada je da se analiziraju zdravstveni razlozi za ograničavanje ili gubitak sposobnosti za upravljanje motornim vozilom kandidata za vozače i vozača.
 

METOD I MATERIJAL

Rađena je analiza zdravstvene sposobnosti za upravljanje motornim vozilom kandidata za vozače i vozača koji su pregledani od strane Prvostepene komisije za ocenu vozačke sposobnosti pri Službi medicine rada u Zaječaru u periodu od 2004. do 2008. godine. Analizirani su zdravstveni razlozi vremenskog ograničenja ograničeno sposobnih i nesposobnih kandidata za vozače i vozača prve (amateri) i druge grupe (profesionalci).
U radu su korišćeni Protokoli kandidata za vozače i vozača Službe medicine rada Zdravstvenog centra Zaječar za 2004, 2005, 2006, 2007. i 2008. godinu, zdravstveni kartoni i prijave kandidata za vozače i vozača čija je vozačka sposobnosti ograničena ili koji su nesposobni za upravljanje motornim vozilom.


REZULTATI

U radu Prvostepene komisije za ocenu vozačke sposobnosti u Zaječaru u periodu od 2004. do 2008. godine ukupno je pregledano 11892 kandidata za vozače i vozača. Od tog broja 6824 (57,4%) su bili kandidati za vozače ( 5636 amatera i 1188 profesionalaca), a ostali su bili vozači (3234 amatera i 1834 profesionalaca). Prosečna starost kandidata za vozače amatere bila je 25,8 +/- 5,2 godina, a kandidata za vozače profesionalce 27,5+/-6,3, dok je prosečna starost vozača amatera bila 71,3+/-4,9 godina, a vozača profesionalaca 53,5+/-9,7godina. Najveći broj pregledanih je bio sposoban za upravljanje motornim vozilom (82,7%), a ostali su bili ograničeno sposobni ili nesposobni (tabela br.1).
Najčešći zdravstveni razlozi za vremensko ograničenje sposobnosti za upravljanje motornim vozilom kandidata za vozače u grupi amatera bila su psihijatrijska i neurološka oboljenja (90,3%), i to: poremećaj strukture ličnosti (58,06%), psiho i senzomotorna usporenost (19,35%) i intelektualna insuficijencija
(12,9%).
 

     
     

Tabela 1. Rezultati ocene sposobnosti kandidata za vozače i vozača motornih vozila
 
  KANDIDATI ZA VOZAČE VOZAČI
Rezultati ocene
vozačke sposobnosti
I grupa
(amateri)
II grupa
(profesionalci)
ukupno I grupa
(amateri)
II grupa
(profesionalci)
ukupno
Sposobni 5159
(91,5%)
1117
(94%)
6276 1974
(61%)
1587
(86,5%)
3561
Ograničeno sposobni
uz korekciju vida
 433
(7,7%)
56
(4,7%)
 489 959
(29,6%)
137
(7,5%)
1096
Ograničeno sposobni
uz nošenje slušnog aparata
0 0 0 0 0 0
Ograničeno sposobni
uz adaptaciju vozila
1
0,02%)
0 0 6
(0,2%)
0 6
Ograničeno sposobni
uz vremensku kontrolu
31
(0,5%)
8
(0,67%)
39 277
(8,6%)
39
(2,1%)
316
Privremeno nesposobni 8
(0,15%)
3
(0,25%)
11 6
(0,2%)
12
(0,6%)
18
Trajno nesposobni 4
(0,08%)
4
(0,33%)
52  12
(0,4%)
59
(3,3%)
71
Ukupno 5636 1188 6824   3234 1834 5068

U grupi vozača profesionalaca dominiraju: neurotski poremećaji (37,5%), poremećaji strukture ličnosti (25 %) i poremećaji srčanog ritma (25%) (tabela br. 2 i 3).
Za grupu vozača amatera razlozi vremenskog ograničenja sposobnosti za upravljanje motornim vozilom bila su psihijatrijska i neurološka oboljenja (55,6%), i to prvenstveno psiho i senzomotorna usporenost (23,1%), a zatim bolesti srca i krvnih sudova: hipertenzija sa komplikacijama (19,8%) i koronarna bolest (11,2%). U grupi vozača profesionalaca dominantni razlog vremenskog ograničenja bila su oboljanja srca i krvnih sudova (64,1%): hipertenzija sa komplikacijama (30,7%) i poremećaji srčanog ritma (15,4%) (tabela br. 2 i 3).


Tabela 2.
Zdravstveni razlozi vremenskog ograničenja kandidata za vozače i vozača za upravljanje motornim vozilom

 
  KANDIDATI ZA VOZAČE VOZAČI
Grupe oboljenja I grupa
(amateri)
II grupa(profesionalci) I grupa
(amateri)
II grupa
(profesionalci)
Psihijatrijska i neurološka oboljenja

28
(90,3%)

6
(75%)

154
(55,6%)

8
(20,5%)

Oboljenja srca i krvnih sudova

3
(9,7%)

2
(25%)

100
(36,1%)

25
(64,1%)

Oboljenja organa vida 0 0

4
(1,4%)

0

Oboljenja respiratornog sistema 0 0

2
(0,7%)

2
(5,1%)

Oboljenja endokrinog sistema 0 0

7
(2,5%)

4
(10,3%)

Oboljenja  GIT i UG sistema 0 0

1
(0,3%)

0

Oboljenja lokomotornog sistema 0 0

9
(3.2%)

0

Ukupno

31

8

277

39


Tabela 3.
Oboljenja koja su razlog vremenskog ograničenja vozačke sposobnosti kandidata
za vozače i vozača

 
   

Kandidati za vozače

Vozači

Grupa oboljenja Vrsta oboljenja amateri profesionalci amateri profesionalci
Psihijatrijska 
i neurološka
oboljenja
Poremećaj
strukture ličnosti

18(58,06%)

2
(25%)

0
(7,22%)

2
(5,1%)

Psiho i senzomotorna usporenost

6
(19,35%)

1
(12,5%)

64
(23,1%)

3
(7,7%)

Intelektualna
insuficijencija

4
(12,9%)

0

13
(4,7%)

0

Psihoze

0

0

23
(8,3%)

0

Stanja posle moždanog udara

0

0

14
(5,0%)

0

Neurotski poremećaji

0

3
(37,5%)

10
(3,6%)

3
(7,7%)

Poremećaj ravnoteže

0

0

2
(0,7%)

0

Parkinsonizam

0

0

8
(2,9%)

0

Oboljenja srca
i krvnih sudova
Poremećaji srčanog ritma

2
(6,45%)

2
(25%)

14
(5,0%)

6
(15,4%)

Koronarna bolest

0

0

31
(11,2%)

7
(7,9%)

Hipertenzija sa komplikacijama

1
(3,22%)

0

55
(19,8%)

12
(30,7%)

Oboljenja organa vida Refrakcione
anomalije 

0

0

0

0

Katarakta

0

0

3
(1,1%)

0

Promene
na očnom dnu

0

0

1
(0,4%)

0

Oboljenja respiratornog  sistema HOBP

0

0

2
(0,7%)

2
(5,1%)

Oboljenja endokrinog sistema Diabetes
mellitus

0

0

7
(2,5%)

4
(10,2%)

Oboljenja UG i GIT Bubrežna
insuficijencija

0

0

1
(0,4%)

0

Oboljenja lokomotor­nog  sistema Poremećaji pokretljivosti ekstremiteta

0

0

9
(3,2%)

0

Ukupno  

31
(100%)

8
(100%)

277  (100%)

39
(100%)


Zdravstveni razlozi zbog kojih su svi kandidati za vozače i vozači u grupi amatera i profesionalaca bili proglašeni privremeno nesposobnim za upravljanje motornim vozilom spadaju u grupu psihijatrijskih i neuroloških oboljenja. Za kandi-date amatere je glavni razlog privremene nesposobnosti bila epilepsija (62,5%), a zatim poremećaj strukture ličnosti (37,5%). Poremećaj strukture ličnosti je bio glavni i jedini razlog privremene nesposobnosti kandidata za vozače profesionalce. Takođe i trajnu nesposobnost za upravljanje motornim vozilom kandidata za vozače uzrokovala su psihijatrijska i neurološka oboljenja. U grupi kandidata amatera to su bila: inelektualna insuficijancija (75%), a zatim epilepsija (25%). Za kandidate profesionalce glavni uzrok trajne nesposobnosti bile su: psihoze (50%), intelektualna insuficijencija (25%) i poremećaj strukture ličnosti (25%).
I kod vozača je trajna nesposobnost za upravljanje motornim vozilom najčešće uzrokovana psihijatrijskim i neurološkim oboljenjima, a zatim slede bolesti srca i krvnih sudova u obe grupe (amateri i profesionalci) (tabela br.4).
Najčešće bolesti koje uzrokuju trajnu nesposobnost za upravljanje motornim vozilom vozača amatera su: psiho i senzomotorna usporenost (18,2%), hemipareze (18,2%) i poremećaji srčanog ritma (18,2%). Kod vozača profesionalaca dominira koronarna bolest (20%), a zatim psiho i senzomotorna usporenost (14,54%) i intelektualna insuficijencija (14,54%) (tabela br.5).


Tabela br. 4.
Zdravstveni razlozi trajne nesposobnosti kandidata
za vozače i vozača za upravljanje motornim vozilom

 
 

KANDIDATI  ZA  VOZAČE

VOZAČI
         
Grupe oboljenja I grupa
(amateri)
II grupa
(profesionalci)
I grupa
(amateri)
II grupa
(profesionalci)
Psihijatrijska i neurološka oboljenja

4
(100%)

4
(100%)

6
(50,0%)

25
(42,3%)

Oboljenja srca i krvnih sudova

0

0

3
(25%)

20
(33,8%)

Oboljenja organa vida

0

0

2
(16,6%)

7
(11,8%)

Oboljenja respiratornog sistema

0

0

0

0

Oboljenja endokrinog sistema

0

0

0

3
(5,0%)

Oboljenja GIT i UG sistema

0

0

0

0

Oboljenja lokomotornog sistema

0

0

1
(8,4%)

4
(6,7%)

Ukupno 

4

4

12

59


Tabela 5.
Najčešća oboljenja koja uzrokuju trajnu nesposobnost za upravljanje motornim vozilom kod vozača amatera i profesionalaca
 
  Vrsta oboljenja Vozači amateri Vozači profesionalci
Psihijatrijska i neurološka oboljenja Psiho i senzomotorna
usporenost

2
( 18,2%)

8
(14,54% )

Poremećaj strukture ličnosti

1
( 9,1%)

5
( 9,09% )

Hemipareze

2
( 18,2% )

4
( 7,27% )

Intelektualna insuficijencija

1
( 9,1% )

8
( 14,54% )

Bolesti srca i krvnih sudova Poremećaji srčanog ritma

2
( 18,2% )

5
(9,09% )

Koronarna bolest

1
( 9,1% )

11
(20% )

Hipertenzija sa komplikacijama

0

4
(7,27% )

Bolesti organa vida Katarakta

1
( 9,1% )

1
( 1,81% )

Refrakcione anomalije

0

5
(9,09% )

Promene na očnom dnu

1
( 9,1% )

1
( 1,81% )

Bolesti endokrinog sistema Insulin zavisni dijabetes melitus

0

3
( 5,45% )

    11
(100% )
55
(100% )


DISKUSIJA

Sprovođenje zdravstvenih pregleda kandidata za vozače i vozača ima za cilj da otkrije one osobe koje nisu telesno i duševno sposobne za upravljanje motornim vozilom i čije bi učešće u saobraćaju moglo da bude izvor opasnosti za sebe i druge.
Među kandidatima za vozače je mnogo manji broj onih koji su ograničeno sposobni (8,22% amatera i 5,37 % profesionalaca) za upravljanje motornim vozilom nego među vozačima (38,4% amatera i 9,6% profesionalaca). Razlog tome je što kandidati za vozače dolaze na preglede znatno mlađi, obično između 18 i 25 godina, nego vozači što predstavlja najzdraviju populacionu grupu.
Među vozačima amaterima je veliki broj ograničeno sposobnih (38,4%) zato što su to obično ljudi preko 65 godina starosti (prosečna starost naših vozača amatera je 71+/-4,9%) koji su po Zakonu u obavezi da obavljaju kontrolno-periodične preglede na najduže 3 godine. To je populaciona grupa sa velikom učestalošću hroničnih masovnih nezaraznih bolesti.
Mnogo veći broj trajno nesposobnih kandidita za vozače (0,33%) i vozača (3,3%) među profesionalcima je uzrokovan znatno strožijim kriterijumima koji se primenjuju pri oceni vozačke sposobnosti profesionalnih vozača nego vozača amatera u skladu sa Pravilnikom [2]. Do sličnih rezultata su došli i drugi autori [6].
Najčešće bolesti koje dovode do vremenski ograničene sposobnosti i trajne nesposobnosti za upravljanje motornim vozilom su psihijatrijska i neurološka oboljenja kao i bolesti srca i krvnih su-dova [6]. Značaj ovih bolesti za upravljanje motornim vozilom ogleda se u mogućnosti da one uzrokuju gubitak koncentracije, slabljenje reakcione sposobnosti i vizuomotorne koordinacije kao i iznenadni gubitak svesti i naglu smrt [5]. S obzirom na značaj ovih grupa oboljenja za funkciju vožnje, njima se poklanja najveća pažnja pri pregledima za ocenu vozačke sposobnosti.
Uzroci privremene nesposobnosti za upravljanje motornim vozilom su psihijatrijske i neurološke bolesti: epilepsija i promene strukture ličnosti. To je iz razloga što tu postoji mogućnost izmene zdravstvenog stanja koje se u pozitivnom smislu odražava na vozačku sposobnosti.
Pri obavljanju pregleda za ocenu vozačke sposob-nosti malo se validnih anamnestičkih podataka do-bija od kandidata ili vozača te se o patološkim stanjima uglavnom zaključuje na osnovu objektiv-nog pregleda [8, 9]. Kod kandidata i vozača postoji motiv za prikrivanjem bolesti. Da bi se to izbeglo trebalo bi obavezati ih da na pregled za ocenu vo-začke sposobnoti prilažu izvod iz zdravstvenog kartona koji dobijaju od izabranog lekara.
S obzirom na to da postojidug vremenski period između prethodnog pregleda kandidata za vozače amatere i obaveznog kontrolno periodičnog pre-gleda sa 65 godina starosti, postoji velika moguć-nost pojave bolesti koje bitno utiču na vozačku sposobnost. Zato bi trebalo Zakonom propisati češće kontrolne preglede, a i bolesti od značaja za vozačku sposobnost koju bi izabrani lekar bio u obavezi da prijavi Službi za bezbednost u saobra-ćaju Policijske uprave.
Oboljenja organa vida, kao uzroci ograničene vo-začke sposobnosti uz korišćenje korekcionih sta-kala, zastupljena su od 4,7% kod kandidata za vo-zače profesionalce do čak 29,6% kod vozača amatera. Visok procenat vozača amatera kod koji je neophodna korekcija vida je i u skladu sa godinama života u toj grupi pregledanih (71,3+/-4,9 godina). Za učešće u saobraćaju su najvažnije sposobnosti organa čula vida jer se najčešće preko njih doživljavaju neposredne situacije [5]. Rezultati mnogih istraživanja su pokazala da među vozačima koji izazivaju saobraćajne nezgode postoji veliki procenat onih sa oštećenim ili oslabljenom funkcijom organa čula vida [10, 11, 12].
 

ZAKLJUČAK

Zdravstveni pregledi kandidata za vozače i vozača su jedna od karika u lancu prevencije saobraćajnih nezgoda.
Najčešći razlozi za vremensko ograničenje i gubi-tak sposobnosti za upravljanje motornim vozilom među kandidatima za vozače i vozačima su obo-ljenja iz grupe psihijatrijskih, neuroloških i kardio-vaskularnih bolesti. Upravo su to bolesti koje, uz oboljenja organa vida, najviše utiču na psihomo-tornu sposobnost za upravljanje motornim vozilom, pa se i najveća pažnja pri obavljanju lekarskih pregleda njima posvećuje.
Na osnovu dobijenih rezultata i sagledavanja za-konskih kriterijuma mogli bismo da predložimo sledeće mere:

 1. Potrebno je češće sprovođenje kontrolno-peri-odičnih pregleda vozača amatera
 2. Radi izbegavanja prikrivanja nekih bolesti pot-rebno je dostaviti izvod iz zdravstvenog kartona od izabranog lekara lekarima Prvostepene komisije za ocenu vozačke sposobnosti
 3. Potrebna je bolja međusobna saradnja Prvostepene komisije za ocenu vozačke sposobnosti i Policijske uprave kroz češće upućivanje vozača na vanredne zdravstvene preglede.
     
             
     

LITERATURA

 1. Todorović P. Zadaci zdravstvene službe u svetlu novih zakonskih propisa o bezbednosti saobraćaja, IV srtučna konferencija lekara opšte medicine SR Srbije, Zlatibor 1975.
 2. Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila, Službeni list SFRJ br.5/82
 3. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima. Službeni glasnik SRS,br.53/82,15/84,5/86,21/90 i 28/91
 4. Zakon o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima, „Sl. List SFRJ” br. 50/88, 63/88-ispr., 80/89, 29/90 i 11/91 i „Sl.list SRJ“ br.34/92, 13/93-odluka SUS, 24/94, 41/94, 28/96 i 3/2002
 5. Jovanović J. Traumatizam u drumskom saobraćaju, monografija, Niš, 1998.
 6. Đorđević D, Manić S, Jovanović J, Mitić D. Rezultati zdravstvene selekcije vozača motornih vozila. Svet rada 6/2005.
 7. Jovanović J, Batanjac J, Jovanović M. Uslovi radne sredine kao mogući faktori oboljenja i saobraćajnog traumatizma vozača profesionalaca. Preventivni inžinjering i životna sredina 1995.
 8. Stanojević A, Manić S, Đorđević D. Uloga neuro-psihijatra u zdravstvenoj selekciji vozača motornih vozila. Svet rada 6/2005.
 9. Manić S, Đorđević D, Jovanović J. Uloga oftal-mologa u zdravstvenoj selekciji vozača motornih vozila. Svet rada 6/2005.
 10. Szlyk JP,Seiple W,Viana M. Relative effects of age and compromised vision on driving performance. Hum-Factors.1995; 37(2):430-6.
 11. McCloskey LW, Koepsell TD, Wolf ME, Buchner DM. Motor vehicle collision injuries and sensory impairments of older drivers. Age Ageing 1994;23(4):267-73
 12. Gresset JA,Meyer FM. Risk of accidents among elderly car drivers with visual acuity equal to 6/12 or 6/15 and lack of binocular vision. Ophthalmic Physiol Opt. 1994;14(1):33-7.
     
             
     
     
      Adresa autora:
Žaklina Savić-Mitić
Požarevačka 63/7
19000 Zaječar
e-mail: zaklina8@yahoo.com 
Rad predat: 23. 03. 2009.
Rad prihvaćen: 30. 09. 2009.
Elektronska verzija objavljena: 30. 01. 2010.

 
     
             
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] >>> ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace