Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2009     Volumen 34     Broj 3-4
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
             
   

Timočki medicinski glasnik - TMG

Godina 2009, Volumen 34, Broj 3-4.

SADRŽAJ

     
 
 
     
 

 

         
      ORIGINALNI RADOVI

Analiza zdravstvenih razloga za ograničenje i gubitak sposobnosti za upravljanje motornim vozilom
Žaklina Savić Mitić, Dragiša Mitić

64 MD CT pregled srca
Željko Marković

Kompjuterska analiza glasa kod hiperkinetičkih disfonija
Mirjana Petrović-Lazić, Snežana Babac, Vesna Stojanović-Kamberović
 

PREGLEDNI ČLANCI

Upotreba kardijalnih biomarkera u dijagnozi i prognozi kardiovaskularnih događaja kod bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom
Biserka Tirmenštaj-Janković, Dušan Bastać

Potrebe za uspostavljanjem struktuiranog i formalizovanog sistema procene zdravstvenih tehnologija
u Srbiji

Dragana Atanasijević, Saša Rikanović

Uloga liderstva u upravljanju motivacijom zaposlenih u zdravstvenim organizacijama
Nelica Atanasković
 

ISTORIJA MEDICINE

Aktivnosti Srpske vlade na Krfu u periodu od 1915. do 1918. godine na školovanju kadra za potrebe vojnog i civilnog saniteta
Petar Paunović

Razvoj dečije zdravstvene službe u Srednjem Banatu
Branislava Stanimirov


PREPORUKE

Priprema rukopisa za objavljivanje u biomedicinskim časopisima
Prevela Jelena Milošević

     
     
 
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace