Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2009     Volumen 34     Broj 3-4
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
      UDK 378.342:61-051(497.11)"1915/1918"
          355.415.6(497.11)(495)"1915/1918"

ISSN 0350-2899, 34(2009) Br.3-4 p.189-196

     
   
Istorija medicine

Aktivnosti Srpske vlade na Krfu u periodu od 1915. do 1918. godine na školovanju kadra
za potrebe vojnog i civilnog saniteta

(Activities of the Serbian government in the periods 1915 to 1918 regarding education for the needs of military and civil medical service)

Petar Paunović
Rajac
 
     
 
 
     
 

 

         
      Sažetak:
Srpska vlada na Krfu, od 1915. do 1918. godine ozbiljno se bavila organizacijom vojnog saniteta i brigom za narodno zdravlje posle oslobođenja Srbije, Hrvatske i Slovenije, na celoj teritoriji nove države. Najveći problem je predstavljao nedostatak lekara i drugog stručnog kadra. Tokom izvlačenja srpske vojske preko Albanije i Crne gore, po ciči zimi, bez hrane i zimske odeće, pored vojnika stradali su mnogi školovani ljudi, pored ostalih i lekari. Tom prilikom umrlo je od bolesti i iscrpljenosti 147 lekara. Zato je Srpska vlada na Krfu, tokom I svetskog rata činila ogromne napore i odvajala velika novčan sredstva za školovanje lekara. U ovom radu opisane su aktivnosti na školovanju veterinara dr Berislava Borčiča za potrebe organizacije i rada bakteriološko-serološke laboratorije i dr Vladimira Brunetija, hemičara za potrebe državne laboratorije. Pomenuti stručnjaci dali su značajan doprinos razvoju laboratorijske djagnostike, kako na Solunskom frontu tako i posle oslobođenja. Rad je pisana na osnovu dokumenata iz istorijskog Arhiva Srbije u Beogradi i predstavlja doprinos poznavanju istorije srpske medicine.
Ključne reči: ostrvo Krf, laboratorijska dijagnostika, školovanje kadrova, dr Berislav Boričić, dr Vladimir

Napomena: sažetak na engleskom jeziku
Note: Summary in English
     
             
     
     
     

I

Posle teškog i pogubnog prelaska iz Srbije, preko Albanije do njenog primorja, koje je započelo krajem 1915. godine a završilo se s proleća 1918, desetkovana srpska vojska od oko 140000 vojnika i oko 6000 izbeglica sa njom stigli su na Krf. Bila je to armija gladnih, neuhranjenih, izmučenih i bolesnih ljudi. Jedan broj vojnika i izbeglica našao se u okolini Soluna i severnim delovima Grčke. Među vojnicima i izbeglicama najviše je bilo obolelih od pegavca, malarije, crevnih zaraznih bolesti, a bilo je i bolesnika od tuberkuloze. Takva epidemiološka situacija je postajala svakim danom sve gora, jer nije bilo lekara, osim nekolikicine. Tokom prelaska preko Albanije izginulo je i umrlo 147 lekara, pa su Srpska vlada i vojska bile prinđene da, radi zadovoljavanja zdravstvenih potreba, akutnih i dugoročnih, angažuju nesvršene medicinare, koji su se, kada je otvoren Solunski front. i tamo našli pri ruci ranjenicima.
Situaciju je znatno pogoršavalo nepostojanje laboratorije i nemogućnost korišćenja laboratorijske dijagnostike i spravljanja zaštitinih cepiva, posebno kada je reč o zaraznim bolestima. Kada je Krf, zbog velike koncntracije bolesnih vojnika i izbeglica, postao bolnica, velika je potreba nastala za postojanjem i radom laboratorije. Francuzi su nastojali da ublaže takve potrebe dovoženjem sanitetske opreme, sanitatskog materijala i lekova na Krf, uključujući i pokušaje uspostavljanja laboratorijske dijagnostike. Ali tada je dolazio do izražaja nedostatak stručnog kadra kao najozbiljniji problem za Srpsku vladu koji je ona uzela da rešava.
Pitanje laboratorijske dijagnostike je bio veliki i nerešivi problem u Srbiji pre I svetskog rata. Tokom 1914. godine, kada je reč o laboratorijama, postojala je oskudica u novcu i kadrovima. Labo-ratorijska dijagnostika je bila prvi korak preventive u vojsci, ali u to vreme razvoj laboratorija u Srbiji bio je zapostavljen, na račun hirurgije, koja je jedino bila na ceni. U to vreme civilni sektor je imao dve velike laboratorije: Pasterov zavod u Nišu i Državnu i gradsku laboratoriju u Beogradu. Tokom povlačenja srpske vojske iz Srbije, u Kruševcu je zarobljena oprema Državne laboratorije, a zaplenjena je i oprema Pasterovog zavoda u Nišu, koji je nakon bugarske opuacije ovog dela Srbije radio u korist bugarske države i pod rukovodstvom bugarskih lekara.
Po dolasku naše vojske u Solun, u bolnici u Sedesu, zahvaljujući svojoj energiji, dr Hirsfeld Ludvig , Poljak, stvorio je bakteriološku stanicu srpske vojske. Namenjena u prvo vreme isljučivo za potrebe bolnica, bila je smeštena u maloj sobici jedne barake. Pored laboratorijske dijagnostike u njoj je bilo moguće spremiti polivalentnu vakcinu protiv tifusa. Posle kratkog vremena ova laboratorija je premeštena u prostorije prestolonaslednikove bolnice. U laboratoriji dr Hiršfelda sticali su znanja iz bakteriologije srpski lekari na oslobođenoj tritoriji u okolini Bitolja 1916. godine. Po zavšetku rata dr Hiršfeldova laboratorija je preneta u beogradsku vojnu bolnicu i postala bakteriološka laboratorija I armijske oblasti.
Imajući u vidu glavni cilj ovog rada, on predstavlja značajan doprinos upoznavanju sa jednim periodom u životu, u to vreme, dva pitomca srpske vlade, dr Berislava Borčića i dr Vladimira Brunetija i događajima u vezi sa njihovim školovanjem u zapadnoj Evropi, a pre toga i nakon toga, upoznavanju sa veoma poznatim stručnjacima koji su ostavili trajne tekovine ne samo srpskom sanitetu već i Srbiji pre I svetskog rata, a zatim i Jugoslaviji posle tog rata i posle II svetskog rata, radeći po sopstvenoj savesti i zadanim dužnostima.
 

II

Suočena sa velikim teškoćama u obezbeđivanju zdravstvene zaštite za vojnike i izbeglice u oblasti laboratorijske dijagnostike i izvršavanjem veoma ambicioznog političkog programa koji je samo postavila, a koji se odnosi, pored ostalog, i na brige za narodno zdavlje u domovini posle rata, i još nekoliko balkanskih zemalja koje će osloboditi i ujediniti, Srspka vlada je odlučila da školuje lekare i druge stručnjake dok rat traje, u zemljama saveznika u Zapadnoj i Centralnoj Evropi. Tako je Ministartsvo unurašnjih dela, Sanitetsko odeljenje, 4. marta 19l7. godine uputilo pismo Kraljevskom srpskom poslanstvu u Bernu, u Švajcarskoj, sledeće sadržine:
„Gospodin ministra unutrašnjih dela svojom odlu-kom od 24. februara ove godine, pod brojem 17 odredilo je g dr Berislava Borčića, našeg bakteriologa, radi studija francuskog metoda bakteriološkog, serološkog i antirabičnog rada u Pasterovom Zavodu u Parizu. Istrom odlukom određen je i dr Vladimir Bruneti, hemičar, radi izučavanja biološke hemije i njene primene u privrednoj i zdravstvenoj grani narodne ishrane shodno uputstvima Sanitetskog odeljenja Ministarstva unutrašnjih" [1]. Ministartsvo unutrašnjih dela je dobilo zadatak da dimplomatskim putem obezbedi školovanje dvojici pomenutih pitomaca. Određena im je plata od 1800 franaka, koja im je isplaćivana po 300 franaka mesečno, unapred, do dana kada budu na studijama.
U vezi sa ovo, odlukom obavešten je prof. dr Sve-tolik Radovanović, vladin komesar za izbeglice u Parizu, sa molbom da „ova dva pitomca uputi pravim putem za što bolju i solidniju spremu koju će sobom po povratku u otadžbinu poneti [2]“ Iz raspoložive dokumentacije se saznaje da su dr Berislav Borčić i dr Vladimir Bruneti „mladi i vrlo spremni stručnjaci, oduševljeni i sigurni ljudi [3]“.
Dr Vladimir Bruneti temeljno se pripremao za studije u Parizu. Boravak u Francuskoj je iskoristio da se upozna sa tamošnjim uređenjem pitanja kontrole životnih namirnica i da dođe do potrebnog materijala kao i da se upozna kako je ovo pitanje uređeno u drugim državama u kojima je kontrola životnih namirnica bila „jedno od prvoklasnih higijensko-kulturnih pitanja, uređeno na potpuno savremenoj eksperimentalnoj i naučnoj osnovi [4]“. Dr Vladimir Bruneti ne samo da se temeljno pripremio za studije u Parizu, već je poznavao i imao jasan pogled na ishranu naroda u Srbiji u to vreme i kako su problemi narodne ishrane reševani.
I njemu je, kao i prethodno pomenutom dr Berislavu Borčiću, preporučeno kako se ima ponašati za vreme studija. Posebno je bilo ograničeno vreme studiranja. Kada je reč o dužini strudiranja, VD načelnika saniteta dr Jovanović je imao razumevanje da studije pomenutih pitomaca u drugim zemljama traju godinama, pa kaže „da nama to nije moguće činiti i mi nemamo mogućnosti ni vremena da kao drugi to radimo [5]“.
Dr Vladimiru Brunetiju je na polasku na studije u Francusku poručeno da, pored rada u laboratorijumu pariske opštine i Pasterovog zavoda, obrati pažnju i na praktičnu primenu biološke hemije van laboratorijuma, u industriji hleba, sireva, pića, vina i raznih vrsta konzervi, a naročito da obrati pažnju na industriju sireva, vina i konzervi. Preporučeno mu je, kao i dr Borčiću, da se preporuči kod svojih profesora kolega, kod privrednjaka i gazda kod kojih radi kako bi mogao što više naučiti, i da u zgodnim danima svoje naučno i stručno znanje kompletira posećivanjem raznih industrijskih preduzeća a po potrebi da se u njima kraće vreme zadržava.
Ove preporuke se nalaze u pismu dr Jovanovića Glavnom komesaru za izbglice prof. dr Svetoliku Radovanoviću u Parizu, koje se završava na sledeći način: “I ovom prilikom, blagodareći Vama, Profesore, molim da budete dobri i da i na dalje dobrim savetima i pravlnim upućivanjem utičete na ove naše pitomce da svoje vreme što bolje i savesnije iskoriste za sebe i za dobro našeg naroda, kome po povratku u domovinu treba istinski i da odano posluže [6]“.
Iz jednog pisma dr Vladimira Brunetija ministru unutršnjih dela pisanog u Parizu 26. avgusta 1917. godine saznajemo kako protiče taj deo života ovog veoma preduzimljivog i struci i nauci odanog čoveka.
O toku studija u Parizu najbolje govori iscrpan iz-veštaj dr Vladimira Brunetija Ministru unutrašnjih dela pisanog u Parizu 6. marta 1918. godine. Iz iz-veštaja se vidi da je on proučavajući biološku hemiju i njenu praktičnu primenu u privrednoj i zdravstvenoj grani narodne ishrane, istovremeno proučavao i mere koje se primenjuju u Francuskoj u prometu životnih namirnica i u cilju zaštite narodnog zdravlja i „lojalne i časne trgovine“ koje su regulisane posebnim zakonima. Kako piše u izveštaju dr Vladimir Bruneti, ti zakoni imaju za cilj „suzbijanje falsifikovanja životnih namirnica“ iz dva razloga:

„1. Higijenski razlozi. Teško je izneti približan broj dece koja umiru svake godine u svim zemljama usled upotrebe falsifikovanog i iskvarenog mleka. Može se slobodno reći da je taj broj znatan. Isto je tako i znatan broj odraslih lica koja stalnom upotrebom falsifikovanih namirnica postaju progresivno boelsni kao i broj bolesnih lica čije je ozdravljenje otežano i često sasvim stavljeno u pitanje upotrebom falsifikovanih namirnica i lekova.
2. Ekonomski razlozi. Nedozvoljena dobit koju svake godine realizuju falsifikatori namirnica na račun sviju slojeva društvenih, osobito na račun najsiromašnijih masa narodnih znatan je“.

Dalje dr Vladimir Bruneti iznosi svoje mišljenje o koristi kontrole životnih namirnica koja će „zaštititi dobar glas namirnica i poljoprivrednih proizvoda namenjenih za izvoz. Manipulacijama ubija se i cena i dobar glas proizvodima čitave zemlje, a time često rizikuje gubitak kakvog značajnog stranog tržišta“ [7]. Očigledno je da se u to vreme mislilo na vreme posle oslobodjenja i na mogućnosti razvoja prehrambene industrije i izvoza poljoprivrednih proizvoda i namirnica na strano tržište.
Pored ovih „opštih“ razloga, dr Vladimir Bruneti navodi i specijalne razloge koji takođe zahtevaju da se promet životnih namirnica stavi pod kontrolu.
Ti razlozi su sledeći:

„1. Što je Srbija u tesnoj trgovačkoj i saobraćajnoj vezi sa ostalim kulturnim državama koje imaju ovoga zakona,
2. Što je do sada u Srbiji uopšte malo rađeno na tome da se stvore sredstva za savremenu organi-zaciju kontrole životnih namirnica,
3. Što su ona primitivna sredstva koja su Srbiji postojala pre rata, a koja su potrebna za vršenje kontrola, za vreme ovog rata potpuno uništena,
4. Da će Srbija odmah posle rata biti pinuđena da jedan veliki deo sirovima i životnih namirnica uveze radi podmirenja najprešnijih potreba, te će morati već sada sve pripreme učiniti, da bi te namirnice mogla kako valja u modernom smislu kontrolisati,
5. Što usled velike smrtnosti kod dece koja dobrim delom dolazi od upotrebe falsifkovanog i nezdravog mleka, Srbija ima prvoklasni državni interes, naročito da je u ovim ratovima izgubila najveći deo svoje žive snage, da jakom kontrolom mleka i drugih namirnica smrtnost kod odojčadi svede na minimum. A sve ovo može se postići ako se organizaciji toga posla bude pristupilo odmah na moderan način [8]“

U izveštaju o kome je reč dr Vladimir Bruneti piše da je boraveći u Parizu izučio unapređenje kontrole životnih namirnica u Francskoj, Švajcarskoj, Enleskoj, Sev. Americi, i da je iskoristio priliku koja mu se pružila da iznađe povolja rešenja koja se mogu primeniti posle rata u domovini i da je to učinio „nešto pozvan dužnošću, a još više inspirisan željom da ovo pitanje bude kod nas posle rata korisno rešeno [9]“.
Opisujući uslove studiranja u Francsukoj, u pismu Ministru unutrašnjih dela, detaljno prikazuje ustanove i laboratorije, semestre i predmete i pominje profesore koji su mu pomogli u radu i kod kojih je studirao ali i teškoće, koje su mu išle na ruku jer su mu pomogle da upozna veliki broj labotratorija i prehranbenih industrija u toj zemlji, kaže na jdnom mestu: „U toj studiji ima jedna teškoća a to je da su svi važniji i klasični centri fabrikacije životnih namirnica u Francuskoj udaljeni od Pariza te prema tome njihova poseta iziskuje putne i podvozne troškove. Na svome putu ja sam nailazio na lep prijem i na iskaze prijate-ljstva. Tako g. Rozenay, professeur departemental d’ Agricultire a Niort (Deux Sevres), specijalsita za stočarstvo i mlekarstvo, tvorac mnogih mlekarskih zadruga za preradu mleka (buter), rekao mi je da možemo uvek računati na njegove stručne savete prilikom restauracije naše zemlje [9]“.
Očigledno je da su takve studije za pitomce Srpske vlade u zemljama saveznika bile višestruko korisne. Pre nego što se potpisao na kraju svog pisma, dr Vladimir Bruneti, smarajući da je vreme kratko za njegove ozbiljne i opsežne studije u Francuksoj i da mu se čini, posle više meseci studiranja da je tek na početku, kaže da je „nemoguće da svoje strudije završim u roku od šest meseci, pa molim Gospodina Ministra da mi izvoli novčanu pomoć od 300 franaka mesečno odobrit i dalje, a do završetka započetih studija [10]“. Dobio je dr Vladimir Bruneti odobrenje i produžio još šest meseci svoje studije u Francuskoj.
 

III

Krajem aprila 1918. godine završavaju se studije iz biološke hemije dr Vladimira Brunetija, državnog hemičara u Parizu. Srpska vlada je svog pitomca uputila u London na tromesečne „specijalne studije u industirji opijuma, toga važnog medicinskog produkta koji u našoj zemlji uspeva, a u Engleskoj se prerađuje i snabdeva ceo svet skupocenim alkaloidom [11]“ Iz sačuvanih dokumenata u Arhivu Srbije u Beogradu, a na osnovu pomenutog, Srpska vlada je imala ambicije da školuje kadar kako bi Srbija sama prerađivala opijum i proizvodila morfin i kodein važne i skupocene medicinske artikle. To je bila njena izvozna šansa i posle rata značajna dobit. Zato je Ministarstvo unutrašnjih dela 27. aprila naložilo da se dr Vladimir Bruneti odmah uputi na studije u London obezbedjujući mu potrebna finansijska sredstva za juni, juli i avgust kod finasijske delegacije i Kraljevskog poslanstva u Lonodonu.
Posle završenih studija dr Vldimir Bruneti je doneo i dva značajna dokumenta u Beograd: Kontrola životnih namirnica u Velikoj Britaniji i Spisak materijala, opreme i mera iz tadašnjih kataloga laboratorijskog rada i potrebnih dokumenta
 

IV

Imajući u vidu da je glavni cilj ovog rada upoznavanje sa dva pitomca srpske vlade upućenih na školovanje u Zapadnu Evropu u vreme I svetskog rata, pravedno bi bilo napisati nekoliko rečenica iz njihovijh biografija, imajući u vidu da je njihov doprinos jugoslovenskoj i srpskoj kulturi i nauci od velikog značaja.
Dr Berislav Borčić [12] je bio Hrvat, dobrovoljac u srpskoj vojsci još od Balkanskih ratova, srpski činovnik koji je u to vreme radio već više od godinu dana na serologiji i bakteriologiji u Institutu dr Kolea u Bernu, gde ga je i zateklo obaveštenje o upućivanju na studuje u Pasterov zavod u Parizu.
Dr Berislav Borčić je rođen 10. IV 1891. godine u Dragi Gornjoj (Rijeka) [13]. Gimnaziju je pohađao u Rijeci, a nakon što j maturirao, odlazi u Bern na studije veterine koje je završio 26. februara 1914. godine.
Studije iz veterine imale su odlučan značaj za dalji život i rad dr Berislava Berčića, jer se oktobra 1919. godine zaposlio u Nišu, kao ugovorni asistent Pasterovog zavoda u Nišu, a ubrzo zatim i za hono-rarnog upravnika Pasterovog zavoda u Beogradu gde ostaje do 1920. godine, a krajem te godine dospeva do upravnika Bakteriološkog zavoda u Zagrebu.
U veoma bogatoj biografskoj i bibliografskoj građi vezanoj za dr Berislava Borčića nema mnogo de-talja vezanih za njegov život i rad tokom I svetskog rata, koji su opisani u ovom radu. Kao pitomac Srspke vlade upućen je na studije u Pasterov zavod u Parizu. Upućivanje na studije u Pasterov zavod u Pariz nije išlo kako je zamišljeno. Pasterov zavod je u to vreme radio samo za vojsku i nije primao studente. Bilo je potrebno posebno diplomatsko angažovanje Srpske vlade da bi se srpskom pitomcu odobrile studije u Pasterovom zavodu. Pre odlaska u Pariz, poručeno je dr Berislavu Borčiću „da bodrim okom prati svaku preokupaciju tamošnjih Pasterovih zavoda, kako je njihova materijalna strana dobro obezbeđena, neka u zgodnim danima obiđe i druge takve manje Zavode u zemlji Francuskoj, kao mera odgovarajućih zavoda u našoj ujedinjenoj domovini, te kada se bude amo vratio da sobom ponese i gotov nacrt za organizaciju našeg Pastrovog zavoda [14]“. U to vreme studirao je medicinu u Bernu koju je završio sredinom 1919. godine.
Izgleda da je dr Bereslav Borčić dobro iskoristio svoje studije, tako da je posle I svetskog rata, obavljao važne funkcije u Jugoslaviji, prvo u Nišu i Beogradu, a kasnije, prelazi u Zagreb, gde postaje direktor Higijenskog zavoda (1927 – 30.) i Škole narodnog zdravlja (1943-46.) Značajno je doprineo razvoju higijenske službe u Hrvatskoj. Pri kraju karijere bavio se pitanjima zdravstvene administracije (Enciklopedija Jugoslavije, tom 2. Jugoslovenski leksikografski zavod, Zavod 1982.).
Iz veoma bogate biografije dr Berislava Borčića pominjem sledeće:

 • aktivnosti u Higijenskoj sekciji Društva naroda i Rokfelerove fondacije u zemlji i inostranstvu do 1930. godine,
 • aktivnosti u svojstvu izaslanika Društva naroda i stručnjaka Higijenske sekcije u Kini od 1930 – 1938. godine,
 • aktivnosti nakom povratka u Jugoslaviju od l938. do 1945. godine i
 • aktivnosti koje je obavljao kao ekspert u službi Ujedninjenih nacija, Svetske zdravstvene or-ganizacije, UNRRA-e i UNICEF-a.

Dr Vladimir Bruneti je Srbijanac, državni hemičar, profesor Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Ze-munu, načelnik Ministarstva za zdravlje Kraljeivine SHS rodjen je u Beogradu 30. aprila 1881, gde je i umro 1980. godine, a studirao je prirodne nauke u Beču i Berlinu, gde se usavršavao iz oblasti bakteriologije i sudske medicine. Farmaceutski fakultet je završio u Beču 1903. godine, a u Berlinu je studirao prirodne nauke i doktorirao iz hemije 1907. godine kod nobelovca profesora Fišera i Nernsta. U toku 1908. godine na Farmaceutskom fakultetu Berlinskog univerziteta radio je kao asistent kod profesora Tomasa i bavio se ispitivanjem životnih namirnica. Po povratku u Beograd 1909. godine postavljen je za hemičara u Državnoj hemijskoj laboratoriji. Radio je na Farmaceutskom institutu Berlinksog univerziteta, a 1909. godine primljen je na mesto aststenta Državne hemijske laboratorije u Beogradu. Ponovo se vratio na Berlinski univerzitet 1912. godine i završio bakteriologiju i kurs iz sudske medicine. Bio je dobrovoljac u Balkanskim i I svetskom ratu, gde je koristio svoje znanje iz bakteriologije, farmacije i hemije. Tokom I svetskoga rata zbrinjavao je obolele od trbušnog tifusa, pegavca i kolere i učestvovao u suzbijanju epidemija ovih bolesti, ali je i sam oboleo od trbušnog tifusa i tuberkuloze. Iz jednog pisma dr Vladimira Brunetija pisanog u Parizu 24. februara 1917. godine Ministru unutrašnjih dela jasno se vidi da je 29. decembra 1916. godine započeo lečenje koristeći plaćeno dvomesečno odsustvo.
Kao pitomac Srpske vlade poslat je na studije u Pariz, što je i opisano u ovom članku, gde se zadržao godinu dana a potom odlazi da nastavi studije u Londonu. Posle završetka rata 1919. godine, iskoristio je svoje veliko stručno znanje i iskustvo stečeno u inostranstvu za rad u oslobođenoj domovini. 25. juna 1919. godine učestvovao je u fomriranju Komisije za izradu I jugslovenske farmakopeje, komisije za izradu Zakona za apoteke i apotekare, Apotekarske komore i Centralnog apotekarskog slagališta sa laboratorijom u Beogradu i filijalama širom tadašnje Jugoslavije. U toku 1919. godine angažovao se u izradi nacrta o osnivanju Farmaceutskog fakulteta. Svoju naučno-istraživačku karijeru završio je kao profesor analitičke hemije i hemijske tehnologije na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je radio do penzionisanja 1932. godine. Za posebne zasluge odlikovan je Ordenom zasluge Svetog Save trećeg reda i Ordenom Srpskog društva Crvenog krsta. Autor je značajnih stručnih radova [13, 14].Slika 1.
Obaveštenje Kraljvskom srpskom Poslanstvu u Bernu, o upućivanju na školovanje
dr Berislava Borčića i dr Vladimira Brunetija

Slika 2.
Prva stranica izveštaja dr Brinetija o školovanju u Francuskoj
Slika 3.
Dokument o finansiranju produžetka školovanja dr Brinetija u Francuskoj
Slika 4.
Dr Berislav Borčić, pitomac srpske Vlade na Krfu


Mnogi detalji iz života i rada dr Vladimira Brunetija opisani su u ovom članku, ali samo oni koji se odnose na period njegovog života od početka do kraja I svetskog rata, što predstavlja značajnu dopunu njegove bogate stručne biografije. Time je ispunjen i glavni cilj ovog rada.

ZAHVALNICA
Dugujem zahvalnost prof. Anti Škrobonji sa Medicinskog faklulteta u Rijeci kao i prof. dr Biserki Belize i dr Meliti Rastije na pomoći u izradi ovog rada.

     
     
 
     
             
     

IZVORI I LITERATURA

 1. Arhiv Srbije, MUD S S.Br. 117/Solun, 4. mart 1917.)
 2. isto.
 3. isto.
 4. isto.
 5. isto.
 6. isto.
 7. Arhiv Srbije, Mud S, red 266 F III,
 8. isto,
 9. Arhiv Srbije, MUD S, Pariz, 26. avgust 1917.)
 10. isto,
 11. Arhiv Srbije, MUD S beoj 400, Krf 26. april 1918.
 12. Enciklopedija Jugoslavije, tom 2., Jugoslovenski leksikografski zavod, zagreb 1982.,
 13. Dušanka Krajinović: Ofenbeher-Miletić i Vladi-mir Bruneti (1881-1980), Infarm 1996; 4: 6.
 14. Prof. Dr Biserka Beliza, dr Melita Rastilja: Prilog poznavanju života i rada Berislava Borčića (1891-1977), eksperta Lige naroda i Svetske zdravstvene organizacije, Saopćenja, godište 30., svezak 27, broj 1-2, Zagreb 1984).
 15. Arhiv Srbije, MUD S nepoznat broj ekspedo-vanog dokumenta, Solun, 10. april 1917. godine)
 16. Srpska porodična enciklopedija, Knjiga 5, Narodna knjiga, Politika, Beograd 2006).
     
             
     
     
      Adresa autora:
Petar Paunović
Rajac
rajacki@ptt.rs
Rad predat: 03. 08. 2009.
Rad prihvaćen: 03. 09. 2009.
Elektronska verzija objavljena: 30. 01. 2010.
     
             
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace