Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2010     Volumen 35     Broj 1-2
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] >>> ]      
      UDK 618.3-06 ; 577.112

ISSN 0350-2899, 35(2010) br.1-2 p.5-9

     
   
Originalni rad

C reaktivni protein - marker perinatalne infekcije kod trudnica
sa simptomima prevremenog porođaja

(C reactive protein - marker of perinatal infection in pregnancy with the symptoms of preterm delivery)

Tatjana Gavrančić (1), Mirjana Bogavac (2), Brane Gavrančić (3)
(1) ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI VOJVODINE,
(2) KLINIČKI CENTAR VOJVODINE, KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO
(3) INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE, KLINIKA ZA OPERATIVNU ONKOLOGIJU
     
 
 
     
 

 

         
      Sažetak: Infekcija je jedan od vodećih uzroka prevremenog porođaja, koji je još uvek danas jedan od najčešćih uzroka morbiditeta i mortaliteta novorođene dece. Cilj ovog rada je bio da se utvrdi značaj određivanja C-reaktivnog proteina (CRP) u krvi trudnica sa simptomima prevremenog porođaja, kao neinvazivnog markera perinatalne infekcije. Materijal i metode: Pretpostavili smo da vrednost CRP-a u krvi ukazuje na prisustvo infekcije kod trudnice - lokalne infekcije grlića materice i/ili sistemske infekcije. U prospektivnoj studiji koja je obuhvatala 45 trudnica sa simptomima prevremenog porođaja korišćen je lateks reagens za detekciju CRP (RapiTexRCRP), kao i uzorci bakterioloških briseva cerviksa za detekciju lokalne infekcije grlića materice. Rezultati i zakljucak: Rezultati ispitivanja su pokazali da su nalazi CRP-a bili pozitivni kod svih trudnica kod kojih je utvrđen pozitivan nalaz cervikalnig brisa. Zapažen je znatan pad vrednosti CRP-a nakon primene terapije antibioticima, istovremeno sa sanacijom lokalne infekcije grlića materice ili sistemske infekcije.
Ključne reči: CRP, biomarkeri, prevremeni porođaj, infekcija u trudnoći

Napomena: sažetak na engleskom jeziku
Note: summary in English
     
             
     
     
             
     

UVOD

Poslednjih godina u svetu prevremeni porođaj predstavlja vodeći problem u perinatologiji s obzirom na visoki neonatalni morbiditet i mortalitet [1]. Tome doprinosi i infekcija za koju se smatra danas da je značajan etiološki faktor [2]. Perinatološki centri u razvijenim zemljama ukazuju na zapažen porast učestalosti prevremenog porođaja, gde je utvrđeno prisustvo bakterijske infekcije.
Poslednjih godina u svetu i kod nas prisutno je interesovanje za ovo i slična istraživanja koja se odnose na učestalost infekcija u trudnoći, naročito bakterijskih kao i njeno lečenje primenom antibiotika a u cilju prevenecije prevremenog porođaja.
Infektivni agensi direktno stimulišu imunološki sistem majke i na taj način izazivaju sistemski od-govor na infekciju koji se karakteriše: leukocito-zom, pozitivnim nalazom C-reaktivnog proteina (CRP), povećanjem koncentracije interleukina (IL): IL-1α, IL-1β, IL-6, IL-8, i drugih citokina tumor nekrosis faktora (TNF-α). Prisustvo infekcije u trudnoći dovodi do povećanja nivoa proinflamatornih medijatora u krvi majke ali i krvi fetusa, amnionskoj tečnosti čak i u cervikovaginalnom sekretu [1,2,3].
Mikroorganizmi produkuju toksine koji stimulišu produkciju citokina a oni zajedno sintezu prostaglandina, koji indukuje kontrakciju uterusa i dovodi do prevremenog porođaja [2,4].
U cilju redukcije prematuriteta, bitna je identifikacija i izdvajanje trudnica sa rizikom. Zbog toga se ispituje značaj primene markera koji bi ukazivali na prevremeni porođajaj, od kojih se veliki značaj daje određivanju CRP-a. CRP je senzitivni marker sistemske infekcije. Porast vrednosti CRP-a u inflamaciji može da posluži kao dobar i rani pokazatelj infekcije, kao i egzacerbacije procesa kod hroničnih inflamantornih stanja [5, 6].

MATERIJAL I METODE

Prospektivnom studijom obuhvaćeno je 45 trudnica gestacijske starosti od 24. do 34. nedelje gestacije (NG) sa simptomima prevremenog porođaja. Istraživanje je sprovedeno na odeljenju Patologije trudnoće u Kliničkom centru Vojvodine, Klinike za ginekologiju i akušerstvo u Novom Sadu u periodu od novembra 2007. godine do aprila 2008. godine.
Sprovedeno ispitivanje je obuhvatilo uzimanje brisa iz cervikalnog kanala (bakteriološki i na Chlamidiu Trachomatis), kao i određivanje krvne slike i vrednosti CRP-a. Lateks reagens za detekciju C-reaktivnog proteina (RapiTexRCRP) koristi se za „in vitro ’’ dijagnostiku u humanom serumu. Test je baziran na imunohistohemijskoj reakciji između CRP-a i antitela na CRP, povezanih za lateks partikule. Porast CRP koncentracije ≥ 6mg/l ukazuje na vidljivu aglutinaciju lateks partikula, odnosno pozitivan nalaz. Pozitivni nalazi pri razređenjima 1:1 > 6 mg/l, 1:2 >12mg/l, 1:4 > 24mg/l, 1:8 > 48mg/l, 1:16 > 96mg/l, ukazuju na stepen perinatalne infekcije.

REZULTATI

Na uzorku od 45 trudnica sa simptomima prevremenog porođaja, infekcija je bila prisutna kod 30 trudnica (69%), čime je utvrđeno statistički značajno prisustvo infekcije u ispitivanoj grupi trudnica (χ2 =5; df=1,p<0,05).
Pozitivne nalaze CRP-a (≥6mg/l) u krvi imalo je 40 trudnica (88,9%) a 5 su imale negativne vrednosti CRP-a (11,1%); (Grafikon 1 ). Prosečna vrednost CRP-a iznosila je 22,6 mg/l. Povišene vrednosti CRP-a - 96mg/l imale su 4 trudnice (8,9%), CRP - 48mg/l utvrđen je kod 4 trudnice (8,9%), vrednost CRP-a od 24mg/l imalo je 12 trudnica (26,7%), CRP-a od 12mg/l imale su 4 trudnice (8,9%) dok je 6mg/l utvrđen kod 16 trudnica (35,5%), vrednost CRP-a manji od 6mg/l imalo je 5 trudnica (11,1%); (Grafikon 2.).
Rezultati istraživanja ukazuju da nije bila prisutna statistička značajnost između posmatranih para-metara: vrednosti CRP-a i starosti trudnica (χ2 = 0,1444, df=2, p> 005), kao ni između vrednosti CRP-a i gestacijske starosti trudnica (χ2 = 0,192, df=1, p> 005).
Analizom nalaza bakterioloških briseva utvrđeno je prisustvo pozitivnih nalaza kod 21 trudnice, a 24 trudnica imalo je negativane nalaze cervikalnog brisa (Tabela 1.).
Zapaženo je da su nalazi CRP-a bili pozitivni kod svih trudnica kod kojih je izolovana bakterijska infekcija u grliću materice i da je prisutna statistička značajnost između pozitivnog nalaza CRP-a u krvi trudnica i pozitivnog nalaza cervikal-nog brisa (χ2 = 4,6; df=1, p<0,05).

DISKUSIJA

Poslednjih godina u svetu istraživanja iz oblasti etiologije prevremenih porođaja ukazuju da je infekcija jedan od vodećih etioloških faktora u nas-tanku prevremenih kontrakcija, a samim tim i prevremenog porođaja. Rezultati mnogih studija ukazuju na značaj infekcije u nastanku prevremenog porođaja, te da je 40 % prevremenih porođaja posledica infekcije [7,8,9,10]. Studija sprovedena u Danskoj [9] ukazuje da su visoki nivoi CRP-a u početku trudnoće bili povezani sa dvostruko povećanim rizikom za nastanak prevremenog porođaja.
Prisustvo infekcije dovodi do povećanja nivoa proinflamatornih medijatora u krvi majke, krvi fetusa, amnionskoj tečnosti i cervikovaginalnoj tečnosti. Proinflamatorni medijatori koji su prisutni u cervikovaginalnoj tečnosti trudnica sa intra-amnionskom ili intrauterinom infekcijom, a pove-zuju se sa prevremenim porođajem osim CRP-a su IL-1α, IL-1β, IL-6, IL-8, prokalcitonin i TNF-α. Određivanje ovih markera je moguće u krvi trudni-ca, ali i u cervikalnoj sluzi. U istraživanjima [11,12] koja se odnose na praćenje markera kod žena sa simptomima prevremenog porođaja nađeni su povišeni nivoi proinflamatornih citokina u krvi kao što su : CRP, IL-1, IL-2, IL-6, IL-8 i neopterina. Pojedini markeri infekcije – interleukini i CRP su detektovani i u fetalnoj krvi i u plodovoj vodi (plo-dova voda je uzeta prilikom amniocenteze a fetalna krv u toku kordocenteze). Rezultati iz literature [13, 14] ukazuju na značaj određivanja ovih parametara u plodovoj vodi i fetalnoj krvi koji bi ukazivali direktno na fetalnu infekciju i mogućnost započinjanja prevremenih kontrakcija, ali sama invazivna intervencija je povezana sa rizikom i ne postoji mogućnost ponavljanja iste odnosno određivanja markera perinatalne infekcije nakon primenjene terapije [7,12,13,14,15].
U praktičnom radu CRP se pokazao kao senzitivan marker u dijagnostici perinatalne infekcije, kao vrlo pristupačan marker kako u pogledu jednostavne primene tako i u pogledu brzog dobijanja rezultata, a i ekonomski je isplatljiv.
Rezultati pojedinih istraživanja [8,15,16,17] uka-zuju da vrednost CRP-a u krvi trudnica raste sa starošću trudnoće. Podaci u literaturi [9] ukazuju na to da kod trudnica kod kojih nije prisutna infekcija srednji nivo CRP-a iznosi 3,68mg/l. Prisustvo infekcije u trudnoći sistemske i/ili lokalne dovodi do povećanja CRPa koje se kod virusne infekciji kreću između 10 i 40mg/l a kod bakterijske 40-200mg/l. Vrednosti CRPa veće od 200mg/l nađene su kod uznapredovalih bakterijskih infekcija. Rezultati naših istraživanja ukazuju da je srednja vrednost CRP-a kod ispitivane grupe trudnica iznosila 22,6 mg/l. Autori Sacks GP i sar. [9] u studiji ukazuju da su vrednosti CRP-a u normalnoj trudnoći kod koje nije prisutna infekcija statisitički niže značajno u odnosu na trudnice kod kojih je prisutna infekcija. Potvrđeno je da je granični nivo CRP-a u plazmi koji se smatra rizičnim za prevremeni porođaj > 8mg/l. Nivo CRP-a u vaginalnoj sekreciji koji se smatra graničnim je 10 mg, a kod trudnica koje su imale viši nivo CRP-a postoji povećan rizik za nastanak horioamnionitisa i prevremenog porođaja [18].
Rezultati istraživanja nisu ukazali na statistički značajnu povezanost između vrednosti CRP-a i starosti trudnica, kao ni između vrednosti CRP-a i gestacijske starosti, što je u saglasnosti sa podacima u literaturi [8,15].
Rezultati sprovedenih istraživanja koji su u saglasnosti sa literaturnim podacima [2,15,16,18,19,20,21] ukazuju da su bili pozitivni nalazi CRP-a kod svih trudnica kod kojih je izolovana bakterijska infekcija u grliću materice što upućuje na značaj određivanja C-reaktivnog proteina kao senzitivnog markera perinatalne infekcije. Na ovaj način pravovremenom antibiotskom terapijom u kombinaciji sa lokalnom primenom vaginaleta i kontrolom ovog markera nakon sprovedene terapije je omogućeno lečenje lokalne i sistemske infekcije u trudnoći, a na taj način i prevencija nastanka prevremenih kontrakcija i prevremenog porođaja.

ZAKLJUČAK

Infekcija u trudnoći predstavlja znatan rizik za nastanak prevremenog porođaja. Rezultati sprovedenih ispitivanja ukazuju na značaj određivanja CRP-a u krvi trudnica kao pokazatelja lokalne, ali i sistemske, perinatalne infekcije, a samim tim i neinvazivnog markera subkliničke i kliničke in-fekcije.
S obzirom na prisustvo infekcije kao potencijalnog etiološkog faktora prevremenih kontrakcija, neophodna su nova istraživanja u smislu pronalaženja pored CRPa novih i senzitivnijih markera prevremenog porođaja u cilju što jednostavnijeg i bržeg postavljanja dijagnoze i primene adekvatne antibiotske terapije.     
             
     

Tabela 1. Prisustvo bakterijske infekcije grlića materice kod ispitivanih trudnica

 
Bakterijska infekcije grlića materice – izolati
[Bacteriological cervicitis -cervical swab results]
N (broj trudnica
[number of pregnant women])
%
Enterococcus sp. 7 15.6
Streptococcus sp. 3 6.7
Chlamidia Trachomatis 11 24.4
negativan 24 53.3
ukupno 45 100

     
             
     

LITERATURA

 1. Bogavac M. Infekcije kao uzrok prevremenog porođaja. (2003) Monografija. Novi Sad, Medicinski fakultet.:1-35.
 2. David K. James (2006) High Risk Pregnancy: management options. 3.edition. Philadelphia, Elsevier.: 5 - 25.
 3. M.V. Pararas, C. L. Skeveki, D. A. Kafetzis (2006). Preterm birth due to maternal infection : causative pathogenes and models of prevention. Eur J Clin Microbiol Infect Disease 25:562-569[Springer]
 4. Kjell Haram, Jan H.S. Mortensen, Anne-Lone W (2003). Preterm delivery : an overview. Acte Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.; 82: 687-704.
 5. Buhimshi S.C, Bhandari V,et al. (2007) Proteomic Profilling of the amniotic fluid to detect inflammation, infection and neonatal sepsis. PLOS Medicine 4 (1) 84-94
 6. Torbé A, Cyajka R. (2004) Proinflammatory cytokines and other indications of inflammation in cervikovaginal secretions and preterm delivery. Journal of Obstetric and Gynecology 87(2):125-130[Medline 15491556]
 7. M.V. Pararas, C. L. Skeveki, D. A. Kafetzis (2006). Preterm birth due to maternal infection : causative pathogenes and models of prevention. Eur J Clin Microbiol Infect Disease 25:562-569[Springer]
 8. Buhimshi S.C, Bhandari V,et al. (2007) Proteomic Profilling of the amniotic fluid to detect inflammation, infection and neonatal sepsis. PLOS Medicine 4 (1) 84-94
 9. Sacks G.P, Seyani L, Lavery S. (2004) Maternal C-reactive protein levels are raised at 4 weeks gestation. Human Reproduction, Oxford University Press:19(4): 1025-1030
 10. Pitiphat W, Gillman W.M (2005) : Plasma C-reactive protein in early pregnancy and preterm delivery. Am. J. Epidemiology Dec. 1;162(11): 1108-1113.
 11. Bogavac M, Brkić S, Simin N, Nikolić A, Grujić Z, Milošević V, Božin B: Can we use neopterin as marker of viral infection in pregnant women with symptoms of imminent spontaneus abortion? The Journal of maternal fetal and neonatal medicine 2010: 1 -4.
 12. Bogavac M, Brkić S: Serum proinflammatory cytokine – interleukin 8 as possible infection site marker in preterm deliveries. J Perinat Med 37 2009: 707-708.
 13. Lange M, Chen K.F, Wessel J. Et al. (2003) Elevation of interleukin-6 levels in cervical secretions as a predictor of preterm delivery. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica: 82:326-329.
 14. Watts D.H, Krohn M.A, Wener M.H et al. (1991) C-reactive protein in normal pregnancy. Journal of Obstetric and Gynecology 77(2): 176-180.
 15. Gitte B. Hvilsom, Thorsen P, Jeune B (2002) C- reactive protein: serological marker for preterm delivery? Acta Obstetricija et Gynecologica Scandinavica 81:424-429.
  16. Viroj Wiwanitkit (2005) Maternal C-reactive protein for detection of chorioamnionitis: An appraisal. Tay-lor&francis: 13(3):179-181.
 16. Di Naro E, Ghezzi F, Railo L et al (2003) C- reactive protein in vaginal fluid of patients with preterm premature rupture of membranes. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 84:551-557.
 17. Aziza M.M, Irvine M.L Coker M. (2006) The role of C-reactive protein in modern obstetric and gynecological practic. Taylor&Francais 85(6):417-422.
 18. Buhimsi S.C, Bhandari V, et al. (2007) Proteomic Pro-filling of the amniotic fluid to detect inflammation, infection and neonatal sepsis. PLOS Medicine 4 (1) 84-94.
 19. Janeway C.A, Travers P, Walport M. (2001) Immunobiology: the immune system in health and disease. New York, NY: Grand Publishing.
 20. Lamont R.F (2003) Evidence- based labour ward guidelines for diagnosis, management and treatment of spontaneous preterm labour. J.of Obstetric and Gynecology 23(5): 469-478.
     
             
      Adresa autora:
Tatjana Gavrančić
Danila Kiša 38
21000 Novi Sad
e-mail: boffice@neobee.net
Rad poslat: 03.11.2009.
Rad prihvaćen: 02.05.2010.
Elektronska verzija objavljena: 11.11.2010.

 
     
             
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] >>> ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace