Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2013     Volumen 38     Broj 4
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
      UDK 617.7-007.681-053.2

ISSN 035-2899, 38(2013) br.4 p.170-173

     
   
Originalni rad

Epidemiološka studija pacijenata sa primarnim juvenilnim glaukomom
(Epidemiological study of patients with primary juvenile glaucoma)

Mirjana A. Janićijević-Petrović (1), Katarina Janićijević (2), Marko Petrović (2),
Andrijana Popović (2)

(1) KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC, OFTALMOLOŠKA KLINIKA , (2) UNIVERZITET U KRAGUJEVCU, FAKULTET MEDICINSKIH NAUKA
     
 
 
     
 

 

         
  Preuzmite rad u pdf formatu   Sažetak:
Uvod: Analiza epidemioloških podataka o juvenilnom glaukomu pokazuje retko oboljenje sa tendecijom porasta. Cilj: Cilj rada bio je da se opišu i analiziraju epidemiološki podaci o juvenilnom glaukomu u populaciji pacijenata, koji gravitiraju Klinici za oftalmologiju Kliničkog centra Kragujevac u centralnoj Srbiji. Metod: Trogodišnja retrospektivna studija obuhvatila je epidemiološke podatke iz standardnih kartona za praćenje pacijenata sa glaukomom, od januara 2010. do januara 2013. godine. Analizirani parametri su bili pol, starost i porodična anamneza pacijenata sa juvenilnimi i suspektnim juvenilnim glaukomom. Rezultati: Incidenca primarnog juvenilnog glaukoma je bila oko 0,20 na 100 000 pacijenata. Na osnovu dijagnostičkih kriterijuma, 36 pacijenata (od 15 do 30 godina starosti) je u datom periodu evidentirano sa primarnim juvenilnim i suspektnim juvenilnim glaukomom. Od 36 pacijenata, koji su prema dijagnostičkim kriterijumima imali juvenilni glaukom, 20 (55,55%) su bile žene, a 16 (44,44%) su bili muškarci. Razlika u oboljevanju od juvenilnog glaukoma po polu je bila statistički nesignifikantna (χ²=0,444, p=0,505). Najzastupljenija starosna grupa je bila od 26 do 30 godina, sa dominacijom 12 (33,33%) dijagnostikovanih juvenilnih glaukoma u poređenju sa 2 (5,55%) suspektna juvenilna glaukoma i sa statistički signifikantnom razlikom (χ²=7,523, p=0,027). Korelacija između broja primarnih juvenilnih glaukoma i broja suspektnih jevenilnih glaukoma nije bila statistički značajna (χ²=0,051, p=0,821). Korelacija pozitivne (27,75%) i negativne (9,25%) porodične anamneze i primarnih juvenilnih i suspektnih juvenilnih glaukoma bila je statistički značajna (χ²=9,00, p=0,003). Zaključak: Incidenca primarnog juvenilnog glaukoma je bila niska. Juvenilni glaukom je klinički entitet koji je vezan za životnu dob od 15 do 30 godina. Učestalost bolesti je najveća u starosnom dobu od 26 do 30 godina. U posmatranom periodu juvenilni glaukom i suspektni juvenilni glaukom su retki, sa tendencijom porasta i češće se javlja kod osoba sa pozitivnom porodičnom anamnezom.
Ključne reči: juvenilni glaukom, suspektni juvenilni glaukom, pol, uzrast, porodična anamneza
 
Napomena: sažetak na engleskom jeziku
Note: Summary in English
     
             
     
     
     

UVOD

Juvenilni glaukom karakteriše stanje sa povišenim intraokularnim pritiskom (IOP) sa individualnim vizuelnim problemima u heterogenoj grupi glaukomne bolesti, koja dovodi do optičke neuropatije i promena u vidnom polju [1].
Kongenitalni, primarni i sekundarni glaukomi su podtipovi juvenilnog glaukoma. Juvenilni glaukom je redak, klinički najčešći u formi juvenilnog glaukoma otvorenog ugla (JGOU). Bolest pokazuje autozomno dominantno nasleđivanje i ističe se značaj pozitivne porodične anamneze [1, 2].
JGOU se karakteriše povišenim IOP kao kod odraslih i uzrokovan je formiranjem strukturnih defekata, koji otežavaju oticanje očne vodice. Histopatološka ispitivanja su opisala patološka zadebljanja tkiva i depozite ekstracelularnog matriksa između prednje očne komore i Šlemovog kanala [1, 2].
Rizik od smrtnosti kod juvenilnog glau-koma se isključuje [2].

METOD

U retrospektivnoj epidemiološkoj studiji korišćeni su anamnestički podaci od 36 pacijenata sa juvenilnim glaukomom, uključujući starosni kriterijum od 15 do 30 godina, pol i pozitivnu, odnosno negativnu porodičnu anamnezu. Uključujući dijagnostički kriterijumi za juvenilni glaukom i za suspektni juvenilni glaukom su bile izmerene vrednosti očnog pritiska, morfološke promene na očnom živcu i funkcionalne promene u vidnim poljima. Analizirane su posebno grupa sa juvenilnim glaukomom i grupa sa suspektnim juvenilnim glaukomom. Ispitivanje je vršeno u periodu od januara 2010. do januara 2013. godine.
Primarni juvenilni glaukom i suspektni juvenilni glaukom definisani su isključivo korišćenjem se preporukama i upustvima Američke akademije za oftalmologiju – Glaukom (American Academy of Ophthalmology Glaucoma – AAO guideline) – za dijagnostiku primarnog juvenilnog glaukoma sa otvorenim uglom. Koristeći funkcionalnu gonioskopiju (određivanje širine komornog ugla) sa jednim od kliničkih znakova oštećenja optičkog nerva, ili suspektnih glaukomatoznih oštećenja istog, kao i promene u vidnom polju, ili suspektnim promenama u vidnim poljima, dijagnostikovan je juvenilni i suspektni juvenilni glaukom. Povišen IOP registrovan je funkcionalnom tonometrijom (merenje očnog pritiska); nalaz optičkog nerva dijagnostikovan je funkcionalnom oftalmoskopijom (pregled očnog dna), dok je nalaz vidnog polja utvrđen funkcionalnom perimetrijom (određivanje širine i ispada u vidnom polju). Uključeni su pacijenti kod kojih je IOP bio preko 21 mm Hg tokom 6 i više meseci [4].
Pacijenti sa kliničkom dijagnozom primarnog juvenilnog glaukoma, baziranog na kliničkim kriterijumima: povišen IOP > 21 mm Hg (bilateralno), sa otvorenim komornim uglom, kliničkim znacima oštečenja vidnog živca i promenama u vidnom polju uključeni su u ovu studiju. Pacijenti koji su imali uredna najmanje dva poslednja oftalmološka nalaza vidnog polja, a sa kliničkom dijagnozom suspektnog juvenilnog glaukoma takođe su uključeni.
Statistička analiza je urađena u SSPS programu, verzija 20.00 (korišćenjem χ2 testa i nivoa signifikantnosti 0,05).

REZULTATI

Incidenca primarnog juvenilnog glaukoma bila je niska, oko 0,20 na 100 000 pacijenata.
Tokom trogodišnje retrospektivne studije registrovano je 20 (55,55%) osoba ženskog pola i 16 (44,44%) osoba muškog pola, a nije bilo značaja u oboljevanju od juvenilnog glaukoma prema polu (χ²=0,444, p=0,505), tabela 1.
Od ukupnog broja registrovanih osoba sa juvenilnim glaukomom, 27 (75%) imalo je pozitivnu porodičnu anamnezu (15 žena), i 9 (25%) negativnu porodičnu anamnezu (12 muškaraca). Nije uočena statistički značajna razlika između pozitivne porodične anamneza i pola ispitanika (χ²=0,000, p=1,000), tabela 1.
Juvenilni glaukom je vezan za životnu dob od 15 do 30 godina. Najčešće zastupljena starosna grupa je bila od 26 do 30 godina, sa dominantnim juvenilnim glaukomom kod 12 (33,33%) ispitanika, u poređenju sa suspektnim juvenilnim glaukomom kod 2 (5,55%) ispitanika, a sa statistički značajnom razlikom između starosnih grupa juvenilnog i sus-pektnog juvenilnog glaukoma (χ²=7,523, p=0,027), tabela 1.
Statistička analiza između primarnih juvenilnih glaukoma i suspektnih juvenilnih glaukoma u od-nosu na pozitivnu i negativnu porodičnu anamnezu, pokazala je statističku značajnost izmeđju juve-nilnog glaukoma i pozitivne porodične anamneze (χ²=6,483, p=0,011), tabela 1.

Tabela 1. Epidemiologija juvenilnog i suspektnog juvenilnog glaukoma po uzrastu, polu i porodičnoj anamnezi (broj, % pacijenata). JG – juvenilni glaukom; SJG – suspektni juvenilni glaukom

  15-20 godina 21-25 godina 26-30 godina Pol Anamneza  
  JG SJG JG SJG JG SJG muški ženski + -
2010-2011 0 2 1 2 3 1 4 5 7 2 9
2011-2012 1 2 1 3 4 0 4 7 10 1 11
2012-2013 3 3 3 1 5 1 8 8 10 6 16
4
(11,1%)
7
(19,4%)
5
(13,9%)
6
(16,7%)
12
(33,3%)
2
(5,5%)
16
(44,4%)
20
(55,6%)
27
(75%)
9
(25%)
36

 

DISKUSIJA

Incidenca primarnog juvenilnog glaukoma je bila niska. Autori su prikazali i analizirali pacijente-ispitanike tokom perioda od 3 godine – za svaku godinu, zbog malog broja pacijenata sa primarnim juvenilnim glaukomom.
U analiziranom trogodišnjem periodu uočen je porast broja pacijenata-ispitanika sa opisanim kliničkim dijagnozama.
Podaci o dominantnoj pozitivnoj porodičnoj anamnezi kod juvenilnog glaukoma bili su anamnestički.
Podaci iz drugih studija analiziraju pacijente sa primarnim juvenilnim glaukomom u periodu između 15 i 40 godina života, slične starosne kategorizacije ispitanika, kao u našoj epidemiološkoj studiji, između 15 i 30 godina [1].
Primarni glaukom kod dece je podeljen u svetskim studijama na primarni kongenitalni glaukom, infantilni primarni glaukom otvorenog ugla (od 1 do 3 godine) i juvenilni primarni glaukom otvorenog ugla (od 4. godine, do mladalačkog doba) [2,3].
Sekundarni juvenilni glaukom uključuje sindromske poremećaje ili oboljenja, kao što su: aniridija, Aksenfeld-Rigerov sindrom, retinopatija prevremeno rođene dece, Rubinstein-Tabiov sindrom, Sturge-Veberov sindrom, perzistirajući, hiperplasični, primarni vitreus, kongenitalna rubela [2,3], koja isključuju primarni juvenilni glaukom.
Kongenitalni glaukom predstavlja čest tip glaukoma u najranijem detinjstvu [4, 5].
Nakon uočavanja veze između mutacije gena i nastanka juvenilnog glaukoma, koja se dešava na hromozomu 1 (1q21-q31), ista mutacija gena je identifikovana u trabekularnoj mreži kao odgovor na glukokortikoide (TIGR gen –Trabecular-mashwork Inducible Glucocorticoid Response gen), kod pacijenata sa juvenilnim glaukomom. Studije, koje su analizirale porodični juvenilni glaukom i istakle značaj genetskih istraživanja, autora Kana i saradnika, zaključile su da je mutacija u gensistemu CIP1B1 ređa u odnosu na mutacije u gensistemu MIOC [6,7].
Epidemiološke studije definišu višu preva-lencu juvenilnog glaukoma kod crne rase, među kamerunskom populacijom, od oko 0,4% pacijenata. Među tim ispitanicima, 88,3% je imalo pozitivnu porodičnu anamnezu, 54 (57,4%) su bili muškarci i 40 (42,6%) žene, a kroz trogodišnji period praćenja [8], slično kao u našoj epidemiološkoj studiji.
Jedna retrospektivna studija juvenilnog glaukoma prikazala je kliničke slučajeve praćene od 1993. do 2002. godine sa 52 slučaja primarnog juvenilnog glaukoma. Autori su analizirali godišnju učestalost, starost bolesnika i distribuciju bolesti u funkciji pola [9], što je slično u poređenju sa karak-teristikama našeg uzorka i rezultata našeg ispitivanja.
U posebne prikaze slučajeve primarnog juvenilnog glaukoma otvorenog ugla, kod 16-ogodišnje afro-američke devojke i kod 9-ogodišnjeg afro-američkog dečaka, bila je uključena analiza faktora rizika za juvenilnu glaukomnu bolest, kao što su starost i pozitivna porodična anamneza. Genetski lokus za nastanak primarnog juvenilnog glaukoma otvorenog ugla dokazan je na dugom kraku hromozoma 1 [10].

ZAKLJUČAK

Incidenca primarnog juvenilnog glaukoma kod nas je bila niska.
U toku trogodišnjeg perioda juvenilni glaukom je pokazao tendenciju porasta.
Juvenilni glaukom je klinički entitet koji je vezan za životnu dob od 15 do 30 godina. Učestalost bolesti je najveća u starosnom dobu od 26 do 30 godina.
Primarni juvenilni i suspektni juvenilni glaukom su retki i češće se javljaju kod osoba sa pozitivnom porodičnom anamnezom.
Imperativ današnjice su genetska ispiti-vanja juvenilne glaukomne bolesti.

LITERATURA

 1. Aponte PE, Diehl N, Mohney GB. Incidence and Clinical Characteristics of Childhood Glaucoma: A Population-Based Study. Arch Ophthalmol 2010; 128(4): 478–482.
 2. Kipp MA. Childhood glaucoma. Pediatr Clin North Am 2003; 50(1): 89–104.
 3. Papadopoulos M, Cable N, Rahi J, Khaw PT. BIG Eye Study Investigators. The British Infantile and Childhood Glaucoma (BIG) Eye Study. Invest Ophthalmol Vis Sci 2007; 48(9): 4100–4106.
 4. Preferred Practice Patterns Committee. Primary Open-Angle Glaucoma Suspect. San Francisco (CA): American Academy of Ophthalmology (AAO); 2005, 25p.
 5. Qiao CY, Wang LH, Tang X, Wang T, Yang DY, Wang NL. Epidemiology of hospitalized pediatric glaucoma patients in Beijing Tongren Hospital. Chin Med J (Engl) 2009; 122(10): 1162–1166.
 6. Khan AO. Genetics of primary glaucoma. Curr Opin Ophthalmol 2011; 22(5): 347-55.
 7. Khan AO, Al Abdi L, Mohamed JY, Aldahmesh MA, Alkuraya FS. Familial juvenile glaucoma with underlying homozygous p.G61E CYP1B1 mutations. J AAPOS 2011; 15(2):
  198-9.
 8. Ellong A, Ebana Mvogo C, Nyouma Moune E, Bella Hiag A. Juvenile glaucoma in Cameroon. Bull Soc Belge Ophtalmol 2007; (305): 69-77.
 9. Bărăscu D, Olaru C, State A. Primary juvenile glaucoma - clinical and genetic aspects. Oftalmologia 2004; 48(2): 98-101.
 10. Bachman JA. Juvenile onset primary open-angle glaucoma: three case studies and review. J Am Optom Assoc 1998; 69(12): 785-95.
 11. Sihota R, Sood NN, Agarwal HC. Secondary juvenile glaucoma in India. Indian J Ophthalmol 1991; 39(3): 94-6.
 12. Fénolland JR, Giraud JM, Maÿ F, Dariel R, Hamam O, Sadat AM, Renard JP. Atypical unilateral glaucoma in a young patient. J Fr Ophtalmol 2010; 33(3): 206.
 13. Nae I, Stefan C. Juvenile glaucoma. Oftalmologia 2008; 52(1): 59-63.

 

     
      Adresa autora:
Mirjana A. Janićijević-Petrović,
Klinika za oftalmologiju;
Klinički centar Kragujevac;
Ul. Zmaj Jovina 30; 34000 Kragujevac; Srbija;
E-mail: mira.andreja@yahoo.com
Rad primljen: 6. 12. 2013.
Rad prihvaćen: 10. 12. 2013.
Elektronska verzija objavljena: 14. 3.2014.
     
             
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace