Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2020     Volumen 45     Broj 4
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
             
   

Timočki medicinski glasnik - TMG

Godina 2020, Volumen 45, Broj 4.

SADRŽAJ

 


 

     
 
 
     
 

 

         
 


Preuzmite ceo broj u .pdf formatu

 

ORIGINALNI RADOVI

Marija Klačar, Marija Zarić, Jagoda Popović
Povezanost između indeksa telesne mase i jačine glomerulske filtracije 133

Marijana C. Jandrić-Kočič, Snežana B. Knežević
Uticaj sociodemografskih faktora i dužine trajanja bolesti na adherencu pacijenata sa arterijskom hipertenzijom 140

Dušan Petar Kuljančić
Metabolički sindrom u populaciji psihijatrijskih pacijenata u Novom Sadu 145


PREGLEDNI ČLANAK

Vesna Marjanović, Ivana Budić, Saša Ignjatijević, Marija Stević, Dušica Simić
Značaj hemodinamske stabilizacije i adjuvantne terapije u lečenju pacijenata sa sepsom i septičnim šokom 153
 

PRIKAZ SLUČAJA

Radoš Zikić, Zvonimir Adamović, Zoran Jelenković
Samopovređivanje u urologiji - prikaz slučaja 159


ISTORIJA MEDICINE

Gordana Stanković-Babić, Rade Babić
Od Braja do prvog srpskog bukvara za slepe 162
 

Uputstvo saradnicimaInstruction for contributors

Recenzenti / Reviewers
 

     
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend