Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2009     Volumen 34     Supplement 1
     
      [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] TMD_2009_ PROGRAM.pdf ]>>> ]      
             
   

XXVIII Timočki medicinski dani
Zaječar, 22 – 23. Maj 2009.

Radovi - Zbornik sažetaka

Sesija: DIJAGNOSTIKA (22. maj 2009, 11.00 - 13.30h)

- Spisak radova
- Predavanje po pozivu (22. maj 2009, 11.00 - 11.30h)
- Usmene prezentacije (22. maj 2009, 11.30 - 12.30h)
- Poster prezentacije (22. maj 2009, 12.30 - 13.30h)

     
 
 
     
 

Spisak radova

 
 1. CT KORONAROGRAFIJA - RANA DIJAGNOSTIKA ISHEMIJE SRCA
  Prof. dr Željko Marković
 2. KORELACIJA PAPA NALAZA I HPP DIJAGNOZE NA GINEKOLOŠKOM ODELJENJU ZDRAVSTVENOG CENTRA NEGOTIN (2003-2008)
  Nada Mihajlović, Jevrosima Puslojić, Aleksandar Banković, Ljubisav Božilović, Ljiljana Račić Milivojević
 3. MDCT U DIJAGNOSTICI TROMBOEMBOLIJE PLUĆA
  Ljubomir Pavić, Radiša Milić, Nadežda Sajić, Miloš Jerinić
 4. KVALITET ŽIVOTA BOLESNIKA NAKON HIRURŠKE REVASKULARIZACIJE MIOKARDA –PREOPERATIVNA EHOKARDIOGRAFSKA PROCENA
  M. Zdravković, M. Krotin, D.Zdravković, N. Milić, M. Ristić, S. Radovanović, M. Žaja, B. Todić, V. Milanović, D.Popović-Lisulov
 5. KONTROLA ORALNE ANTIKOAGULANTNE TERAPIJE POMOĆU DVA TESTA: PROTROMBINSKO VREME I TROMBOTEST
  Biljana Paraskijević, Biljana Todorović-Kazimirović, Ninoslav Dimitrijević
 6. BIOEFEKTI DIJAGNOSTIČKOG ULTRAZVUKA
  Ljubinko Todorović
 7. ULOGA DIJASTOLNE STRESS EHOKARDIOGRAFIJE U TOKU TESTA FIZIČKIM OPTEREĆENJEM U OTKRIVANJU DIJASTOLNE DISFUNKCIJE U OSOBA SA TEŽOM HIPERTENZIVNOM REAKCIJOM
  Dušan Bastać, Zoran Joksimović
 8. EHOKARDIOGRAFSKE OSOBENOSTI VRHUNSKIH AKTIVNIH SPORTISTA – GDE SU GRANICE SPORTSKOG SRCA?
  M. Zdravković, J. Peruničić, M. Ristić, M. Krotin, D. Zdravković, N. Milić, S. Radovanović,
  M. Žaja, B. Todić, V. Milanović, D. Popović-Lisulov
 9. SAVREMENA DIJAGNOSTIKA AKUTNIH VIRUSNIH MIOKARDITISA U KLINIČKOJ PRAKSI – ULOGA VIRUSNE SEROLOGIJE I SEROKONVERZIJE ANTITELA NA VIRUS PARVO B19 U KOMBINACIJI SA EHOKARDIOGRAFIJOM
  Dušan Bastać, Predrag Marušić
 10. ULOGA NATIVNE GRAFIJE ABDOMENA U DIJAGNOSTICI ILEUSA KAO HIRURŠKOG STANJA
  Ivan Poček
 11. EHOKARDIOGRAFSKA KVANTIFIKACIJA VELIČINE SRČANIH ŠUPLJINA, MASE MIOKARDA LEVE KOMORE , SISTOLNE I DIJASTOLNE FUNKCIJE PREMA PREPORUKAMA OD 2005-2009. GODINE- ŠTA JE NOVO?
  Dušan Bastać
 12. DIJAGNOSTIKA CARPAL TUNNEL SY
  Srđan Nikolić
 13. PREDVIĐANJE SUSPEKTNOG CITOLOŠKOG NALAZA U NEFUNKCIONALNOM SOLIDNOM TIROIDNOM NODUSU PUTEM EHOSONOGRAFIJE, COLOR FLOW DOPPLER SONOGRAFIJE I SCINTIGRAFIJE SA 99mTc-MIBI
  Željka Aleksić, Aleksandar Aleksić, Vladimir Mitov, Danijela Nikolić, Vesna Šavija
 14. ANALIZA URINOKULTURA RAĐENIH U ZC NEGOTIN TOKOM 2008.GOD. SA PRIKAZOM BAKERIJSKE REZISTENCIJE
  Minela Mišić, Aleksandar Banković
 15. DIFERENCIJALNO-DIJAGNOSTIČKI ZNAČAJ IKTERUSA
  Dragana Mitrović, Saška Pešić, Bojan Pešić
 16. NEDETERMISANI WESTERN BLOT NA HIV
  Tatjana Ćulafić, Goran Čukić, Aleksandra Grubović, Jelena Obadović
 17. MIKROBIOLOŠKI UZROČNICI GENITALNIH INFEKCIJA ŽENA OPSTINE NEGOTIN U 2008.GOD SA ANALIZOM ANTIBIOTSKE REZISTENCIJE
  Aleksandar Banković, Ljubinka Cojkić
     
 
 
     
             
 

Predavanje po pozivu

  Uvodno predavanje:

1. CT KORONAROGRAFIJA - RANA DIJAGNOSTIKA ISHEMIJE SRCA
Prof. dr Željko Marković
KLINIČKI CENTAR SRBIJE, BEOGRAD, INSTITUT ZA RADIOLOGIJU

Za relativno kratko vreme kliničke primene kopjuterizovana tomografija srca 64-rednim sistemima postala je jedna od diferencija savremene dijagnostike koronarne okluzivne bolesti. Neinvazivnost, mogućnost rane dijag-nostike, dijagnostička senzitivnost i široko indikaciono područje ovu metodu favorizuju kao značajnu kariku u dijagnostičkom algoritmu bolesti srca. Prikazani su indikacije i kontraindikacije, tehnika pregleda, postprocesing analiza i mogućnosti vizualizacije. Pregledi su rađeni na aparatu VCT 64 MD Lightspeed (GE) sa generatorom od 100 kw i brzinom rotacije cevi od 0,35 sec. U periodu od protekle dve godine rezutati u grupi od 300 bolesni-ka su pokazali visok stepen senzitivost i specifičnosti ove metode.
e-mail: dr.zmarkovic@gmail.com
     
             
 
 
     
             
 

Usmene prezentacije 

  2. KORELACIJA PAPA NALAZA I HPP DIJAGNOZE NA GINEKOLOŠKOM ODELJENJU ZDRAVSTVENOG CENTRA NEGOTIN (2003-2008)
Nada Mihajlović, Jevrosima Puslojić, Aleksandar Banković, Ljubisav Božilović, Ljiljana Račić Milivojević
ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN, GINEKOLOŠKO ODELJENJE

UVOD: Papa metoda predstavlja jednostavan i jeftin metod skrininga Ca grlića materice odnosno otkrivanje bolesti u presimptomatskoj fazi.
CILJ RADA: Cilj rada je da se prikaže korelacija sumnjivog ili evidentnog papa nalaza sa HPP dijagnozom do-bijenom nakon biopsije grlića materice.
METOD RADA: Ispitano je 173 pacijentkinja u prethodnom šestogodišnjem periodu hospitalizovanih na ginekološkom odeljenju kod kojih je načinjena biopsija grlića materice i materijal poslat na patologiju u Bor.
REZULTATI RADA: Nakon dobijenih HPP nalaza konstatovali smo u 36,4 % negativan rezultat (Cervicitis chr) a u 63,6 % pozitivan rezultat koji se kretao od CIN I, CIN II, CIN III I CaPVU invasivum.
U 12 slučajeva odnosno 7 % otkriven je Ca in situ što je nakon operativnog lečenja i potvrde HPP dijagnoze definitivno završeno lečenje pacijentkinja.
ZAKLJUČAK : U velikom broju procenta biopsije grlića materice dobijena je pozitivna HPP dijagnoza što navodi na zaključak da je papa test metoda broj 1 u otkrivanju bolesti u presimptomatskoj fazi.
Ključne reči: papa test, skrining, HPP.
e-mail: irenaibeka@hotmail.com

3. MDCT U DIJAGNOSTICI TROMBOEMBOLIJE PLUĆA
Ljubomir Pavić, Radiša Milić, Nadežda Sajić, Miloš Jerinić
ZDRAVSTVENI CENTAR VALJEVO, RADIOLOŠKA SLUŽBA

Tromboembolija pluća predstavlja potpunu ili delimičnu okluziju pulmonalne arterije ili njenih grana koagulu-mom ili stranim telom. Glavna komplikacija je infarkt pluća. Kliničke manifestacije su dispnea, pleuralni bol, kašalj, hemoptizije. Po literaturi 1/3 pacijenata sa fatalnom tromboembolijom pluća ima karakteristične simptome.
MATERIJAL I METODE: U našoj ustanovi pregledano je oko 500 pacijenata sa uputnom dijagnozom tromboembolije pluća. Pregledi su rađeni na aparatu “Somatom sensation 16- SIEMENS“. Davanje kontrasta je vršeno manuelno i autoinjektorom. Manuelno je davano oko 60 ml, dok je automatskom pumpom 100-120 ml brzinom od 3-3.5 ml/s.
REZULTATI I DISKUSIJA: Direktne znake tromboembolije smo nalazili u oko 30% slučajeva upućenih na MDCT pregled sa uputnom dg tromboembolije pluća. Vizuelizacija pri davanju kontrasta autoinjektorom je značajno bolji metod kojim se mogu prikazati embolusi do 6. generacije grananja bronha. Tromboemboliju mogu simulirati pulmonalne vene, bronhi kao i limfonodusi.
Kod neodgovarajućeg protokola pregleda i usled ne saradnje pacijenta tokom istog, prikaz je slabiji, tako da je sama procena prisustva tromboembolije nesigurna.
ZAKLJUČAK: MDCT arteriografija pulmonalnih arterija predstavlja niskoinvazivnu dijagnostičku proceduru pomoću koje se sa sigurnošću može dokazati ili pak isključiti postojanje tromboembolije. Da bi prikaz pulmo-nalnih arterija bio optimalan neophodno je korišćenje autoinjektora.
e-mail: milos_va@yahoo.com

4. KVALITET ŽIVOTA BOLESNIKA NAKON HIRURŠKE REVASKULARIZACIJE MIOKARDA –PREOPERATIVNA EHOKARDIOGRAFSKA PROCENA
M. Zdravković(1), M. Krotin(1), D.Zdravković(1), N. Milić(1), M. Ristić(2), S. Radovanović(1),
M. Žaja(1), B. Todić(1), V. Milanović(1), D.Popović-Lisulov(1)
(1)KBC "BEŽANIJSKA KOSA", BEOGRAD, (2)KLINIČKI CENTAR SRBIJE, BEOGRAD

Kvalitet života nakon hirurške revaskularizacije miokarda razmatran je u većem broju obimnih studija, ali samo u nekoliko njih je analiziran i uticaj preoperativnih ehokardiogarfskih parametara. Cilj istraživanja je bio evaluacija uticaja preoperativnih ehokardiografskih parametara na kvalitet života bolesnika 5 godina nakon hirurške revaskularizacije miokarda. Kvalitet života je meren upitnikom SF-36, analizom 7 dimenzija kvaliteta života. U studiji je učestvovalo 180 ispitanika sa aortokoronarnim bajpasom. Follow-up period je iznosio 60 meseci. Optimalni kvalitet života je definisan kao 70 % maksimalne vrednosti svih skorova, a izračunate su vrednosti prosečnih dimenzija leve komore bolesnika sa optimalnim kvalitetom života. Dobijene su zadovoljavajuće vrednosti senzitivnosti i specifičnosti ehokardiografskih preoperativnih parametara za procenu postoperativnog kvaliteta života.

Tabela 1. ROC analiza ehokardiografskih parametara, sa senzitivnošću –Sn (%) i specifičnošću – Sp (%)
Variabla Area p Cut-off vrednost Sn (%) Sp (%)
EDD ( mm) 0.657 0.002 54.5 57 70
EDS (mm) 0.685 <0.0001 37.5 65 57
EF (%) 0.717 <0.0001 50 61 70

Zaključak: Preoperativni ehokardiografski parametri imaju visoku porediktivnu vrednost u kvantifikaciji post-operativnog kvaliteta života.
e-mail: majadare@eunet.rs

5. KONTROLA ORALNE ANTIKOAGULANTNE TERAPIJE POMOĆU DVA TESTA: PROTROMBINSKO VREME I TROMBOTEST
Biljana Paraskijević, Biljana Todorović-Kazimirović, Ninoslav Dimitrijević
ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN, SLUŽBA ZA TRANSFUZIJU KRVI

UVOD: Oralni antikoagulantni lekovi se široko koriste u prevenciji i lečenju tromboembolijskih poremećaja. Primenom oralne antikoagulantne terapije (OAT) postiže se terapijska hipokoagulabilnost krvi. Ova terapija je dugotrajna, traje mesecima i godinama, a u nekim slučajevima mora se uzimati doživotno, zato se pacijenti moraju redovno kontrolisati. Za praćenje OAT poseban značaj ima adekvatna laboratorijska kontrola sa standardizovanim metodama i reagensima. Rezultate treba izražavati u INR sistemu, pri čemu se izbegavaju razlike koje nastaju zbog korišćenja tromboplastina različite senzitivnosti (ISI). Za kontrolu OAT koriste se protrombinsko vreme (PT) i trombotest.
CILJ RADA je prikaz naših rezultata kontrole OAT pomoću PT-a i trombotesta.
MATERIJAL I METODE: Ispitivanjem su obuhvaćeni svi pacijenti na OAT kojima je u 2008. godini rađeno PT i trombotest na aparatu Trombotrack. Trombotest iz kapilarne krvi rađen je ambulantno pacijentima koji su na dugotrajnoj OAT. PT iz venske krvi rađen je odeljenskim bolesnicima, ambulantskim na početku terapije do postizanja terapijskih granica i kada je trombotestom dobijen rezultat INR>4.
REZULTATI: U 2008. godini u našoj službi registrovano je 240 bolesnika koji uzimaju OAT. Ukupno je urađeno 1783 trombotesta i 1233 PT-a od čega 681 ambulandskim i 552 odeljenskim pacijentima. Posle urađenog trombotesta u 89 slučajeva zbog dobijenih vrednosti INR>4 radili smo PT i to u 22 slučaja je trombo-testom dobijen INR>8 a u ostala 67 slučajeva srednja vrednost INR-a trombotestom bila je 5,6 a srednja vrednost INR-a PT-om bila je 4,2. U 11 slučajeva ubodom jagodice prsta nije uspelo da se dobije 50 µL kapilarne krvi, koliko je neophodno za izvođenje testa, zbog loše periferne cirkulacije pa je bilo neophodno uzeti vensku krv.
ZAKLJUČAK: Prednost trombotesta u kontroli OAT je brzo izvođenje i veći komfor za bolesnika jer se ne punktira vena i na rezultat se ne čeka duže od 5 minuta. Odličan je za praćenje bolesnika sa nivoom hipo-koagulabilnosti od 1 do 4. Nedostatak je nepouzdanost u onim slučajevima gde je INR>4, zato se u tim slučajevima radi PT čija je prednost veća predciznost i pouzdanost, kao i manja cena koštanja reagenasa.
e-mail: binpa@nadlanu.com

6. BIOEFEKTI DIJAGNOSTIČKOG ULTRAZVUKA
Ljubinko Todorović
ZDRAVSTVENI CENTAR BOR

Osim promena u tkivima kod terapijskog ultrazvuka eksperimentalno su verifikovane promene i prilikom dijagnostičke primene ultrazvuka, kako prenatalno, tako i postnatalno. O ovim dejstvima se sve više istražuje, sve više piše i sve više govori. U radu je iznet pregled najnovijih istraživanja i radova na temu biofekata na tkiva dijagnostičkog ultrazvuka koji su objavljeni u brojnim časopisima a posebno najnoviji stavovi Američkog Instituta za ultrazvuk u medicini (American Institute of Ultrasound in Medicine • J Ultrasound Med 2008; 27:503–515). U radu se iznosi pregled više istraživanja koja su rađena na različitim životinjama. Najviše je istraživan termalni efekat na tkiva. On zavisi od dužine trajanja pregleda, tipa pregledanog tkiva, proliferacije tkiva i sposobnosti za regeneraciju tkiva. Posebno je ispitivan termalni efekat ploda kod sprasnih svinja uz primenu doza koje se koriste prilikom pregleda u humanoj medicini. Kod miševa su ispitivani efekti dijagnostičkog ultrazvuka na mišiće i dokazane promene. Dejstvo ultrazvuka prilikom pregleda srca je ispitivano na psima i takođe dokazane promene. Praćene su i verifikovane promene u jetri, tkivima trbušnog zida i promene na krvnih sudovima, posebno na kapilarima.
e-mail: ortoped.bor@gmail.com

7. ULOGA DIJASTOLNE STRESS EHOKARDIOGRAFIJE U TOKU TESTA FIZIČKIM OPTEREĆENJEM U OTKRIVANJU DIJASTOLNE DISFUNKCIJE U OSOBA SA TEŽOM HIPERTENZIVNOM REAKCIJOM
Dušan Bastać(1), Zoran Joksimović (2)
(1)INTERNISTIČKA ORDINACIJA "DR BASTAĆ", ZAJEČAR , (2)INTERNISTIČKA ORDINACIJA "JOKSIMOVIĆ", BOR

UVOD: Dijastolna disfunkcija leve komore je najranija manifestacija u hipertenzivnih bolesnika. Postoje indicije da u pacijenata koji imaju smanjenu toleranciju na napor dolazi do značajne dijastolne disfunkcije sa porastom odnosa brzine ranog dijastolnog punjenja (Em) transmitralnog protoka i brzine mitralnog anulusa(Ea) putem tkivnog dopplera zbog raznih faktora a dominantno velikog skoka arterijskog krvnog pritiska pri fizičkom opterećenju (sistolni TA>220 mmHg) (Marked hypertensive response to exercise).
CILJ RADA: Analiza faktora koji dovode do smanjene tolerancije na napor u bolesnika sa hipertenzijom.
METODE: Ispitivano je ukupno 101 hipertenzivni bolesnik sa očuvanom ejekcionom frakcijom i negativnim stres testom na ishemiju putem Bruce-ovog protokola na treadmill. Doppler ehokardiografija je rađena pre testa (REST) i post pick exercise. Pacijenti su podeljeni na podgrupe sa hipertenzivnom reakcijom (N=58) i bez nje(kontrolna grupa N=43).
REZULTATI RADA . Odnos Em/Ea je u grupi sa hipertenzivnom reakacijom bio u miru 7,9+/-2,1 a u post pick 12,5+/-1,3 i visoko je statisticki signifikantno povišen(p=0,0001) u odnosu na grupu bez hipertenzivnog odgo-vora(Em/Ea rest- 5,3+/-1,3 versus post pick exercise 5,3+/-1,3) Nije bilo statistički značajne razlike u odnosu na pol, starost i indeks telesne mase.
ZAKLJUČAK: Hipertenzivni bolesnici koji imaju značajan skok pritiska na testu opterećenja imaju smanjenu toleranciju na napor zbog dijastolne disfunkcije koju reprezentuje povišeni parametar tkivnog doplera-odnos Em/Ea veći od 10.
e-mail: bastad@ptt.rs, dbastac@nadlanu.com

     
             
 
 
     
             
 

Poster prezentacije

  8. EHOKARDIOGRAFSKE OSOBENOSTI VRHUNSKIH AKTIVNIH SPORTISTA – GDE SU GRANICE SPORTSKOG SRCA?
M. Zdravković (1), J. Peruničić(2), M. Ristić(2) , M. Krotin(1), D. Zdravković(1), N. Milić(2),
S. Radovanović(1), M. Žaja(1), B. Todić(1), V. Milanović(1), D. Popović-Lisulov(1)
(1)KBC "BEŽANIJSKA KOSA", BEOGRAD, (2)KLINIČKI CENTAR SRBIJE, BEOGRAD

Vrhunski sportisti imaju svakodnevno velike fizičke napore, zbog čega je neophodna fiziološka adaptacija nji-hovog kardiovaskularnog sistema. Zbog sličnih ehokardiografskih prezentacija potencijalno smrtonosnih oboljenja (aritmogene displazije desne komore, hipertrofične i dilatativne kardiomiopatije, kao i miokarditisa), vrlo je važno razlikovati ih od ehokardiografskog entiteta «sportskog srca». Našim ispitivanjem smo obuhvatili 40 vrhunskih aktivnih sportista reprezentativaca i 25 zdravih ispitanika, uparenih po godinama i BMI-u. Uradjen je standardni ehokardiografski sa pulsnim tkivnim dopplerom. Prosečne vrednosti mase leve komore, EDD, ESD, indexa LV mass/BMI, EDD/BMI su bile veće značajno u poredjenju sa kontrolnom grupom (p<0.01), kao i dimenzije leve pretkomore. Čak 46.7 % aktivnih sportista je imalo veće EDD leve komore od standardnog gornjeg limita. Svi sportisti i ispitanici iz kontrolne grupe su imali očuvanu sistolnu funkciju. Učestalost blage hipertrofije leve komore bila je značajno veća kod sportista, a maksimalna vrednost debljine zidova je bila 13 mm. Zaključak: Različit ehokardiografski nalaz kod sportista predstavlja fiziološku varijaciju u sklopu adaptacije srčanog mišića na povećen nivo fizičke aktivnosti, ali ga pažjivo treba razlikovati od patoloških, potencijalno smrtonosnih stanja.
e-mail: majadare@eunet.yu

9. SAVREMENA DIJAGNOSTIKA AKUTNIH VIRUSNIH MIOKARDITISA U KLINIČKOJ PRAKSI – ULOGA VIRUSNE SEROLOGIJE I SEROKONVERZIJE ANTITELA NA VIRUS PARVO B19 U KOMBINACIJI SA EHOKARDIOGRAFIJOM
Dušan Bastać(1), Predrag Marušić(2)
(1)INTERNISTIČKA ORDINACIJA "DR BASTAĆ", ZAJEČAR, (2)ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE "TIMOK", ZAJEČAR

ZNAČAJ PROBLEMA: Dijagnoza akutnog miokarditisa je jedna od dijagnoza koje se najteže postavljaju u kardiologiji. Ranije su najčešći izazivaci bili Koksaki virusi a danas parvo B19 i herpes virus tip 6. Do danas ne postoji takozvani zlatni standard za dijagnozu zbog niske specifičnosti i senzitivnosti tradicionalnih dijagnostičkih testova. Endomikardna biopsija sa patohistološkim pregledom i prisustvom virusnog genoma jesu najpouzdanije metode i omogućavaju primenu terapijskog algoritma, ali je ova invazivna dijagnostika uglavnom rezervisana za teške slučajeve i kardiomiopatije. Imaging metode ehokardiografija i magnetna rezonanca mogu biti od velikog značaja u kombinaciji sa IgM antitelima na viruse i autoantitelima.
METODOLOGIJA: Visok nivo kliničke sumnje se postavlja na osnovu kardiološke simptomatologije u vezi sa akutnom infekcijom, fizikalnog pregleda, elektrokardiograma, biohemijskih markera inflamacije i nekroze mio-cita, povišen nivo specifičnih IgM antitela u korelaciji sa ehokardiografskim morfološko-funkcionalnim prome-nama.
REZULTATI I ZAKLJUČAK: Visok nivo kliničke sumnje na akutni virusni miokardit kod 41 pacijenta, sa EKG i ehokardiografskim promenama koje bi upućivale na miokarditis, potvrđen je dinamikom titra samo u 13(32%) slučajeva kao najverovatnija dijagnoza, u 12 pacijenata sa IgM antitelima na virus Parvo B19 i u samo jednom slučaju IgM antitela na Coxsackie B. Dijagnoza akutnih virusnih miokarditisa nije laka i postavlja se serijskim praćenjem dinamike titra antivirusnih antitela u osoba sa EKG i ehokardiografskim promenama koje se ne mogu objasniti drugim kardiološkim entitetima.
e-mail: dbastac@nadlanu.com

10. ULOGA NATIVNE GRAFIJE ABDOMENA U DIJAGNOSTICI ILEUSA KAO HIRURŠKOG STANJA
Ivan Poček
KLINIČKI CENTAR NIŠ, KLINIKA ZA ONKOLOGIJU

Cilj rada je da prikaže značaj nativne grafije abdomena u stojećem stavu u dijagnostici ileusa kao hitnog hiruškog stanja. Može se zaključiti da je uloga nativne grafije abdomena visoko signifikantna metoda pregleda u dijagnostici akutnog abdomena - ileusa.
Hirurški pregled abdomena, uvek se započnje nativnom grafijom abdomena u stojećem stavu. Ovakav način pregleda predstavlja najčešću, najjednostavniju i najjeftiniju metodu pregleda u dijagnostici hitnog hiruškog stanja – ileusa. Nativna grafija abdomena se može uraditi i u ležećem stavu, na boku sa horizontalnim snopom x-zraka – kod teških stanja. Posebnu vrstu pregleda predstavlja nativna grafija abdomena kod dece – metoda Wangesteen-Ric. Rezultati rada ukazuju na visoko procentualnu sigurnost u postavljanju dijagnoze ileusa primenom nativne grafije abdomena.

11. EHOKARDIOGRAFSKA KVANTIFIKACIJA VELIČINE SRČANIH ŠUPLJINA, MASE MIOKARDA LEVE KOMORE , SISTOLNE I DIJASTOLNE FUNKCIJE PREMA PREPORUKAMA OD 2005-2009. GODINE- ŠTA JE NOVO?
Dušan Bastać
INTERNISTIČKA ORDINACIJA "DR BASTAĆ", ZAJEČAR

Ehokardiografsko merenje veličine srčanih šupljina, sistolne i dijastolne funkcije spada u najčešće zahteve koje treba da ispuni ultrazvučni pregled srca. Poslednje dve dekade ehokardiografija se dramatično razvija. Dolazi do velikog poboljšanja u kvalitetu slike na račun visokofrekventnih sondi, harmonske slike, pune digitalizacije i uvođenja tkivnog Dopplera. Ehokardiografija je postala dominantna rutinska imaging tehnika za srce. Standardizacija je bila rani cilj ehokardiografije i do sada je korišćena za M-mod od grupe autora Sahn i DeMa-ria iz 1978. a za dvodimenzijsku ehokardiografiju Schiller, Figenbaum iz 1989.
Šta je novo u kvantifikaciji?
Na osnovu kontrolisanih studija date su sledeće preporuke: Normalna debljina interventrikualrnog septuma linearnom metodom u M ili B modu je za ženski pol 6 do 9 mm (ranije do 11 mm) a za muški 6 do 10 mm.
Jedino je validno merenje indeksa mase miokarda - LV mass/BSA sa normalnim vrednostima za muški rod 49-115 g/m2 (ranije do 134) a za ženski rod 43-95 (ranije do 110) što značajno povećava prevalencu hipertrofije miokarda. Najbolji parametri za kvantifikaciju šupljine leve komore su endijastolni volumen indeksiran na telesnu površinu normalnu vrednosti 35-75 ml/m2 i endsistolni volumen /BSA , normalno 12-30 ml/m2. Najreprezentativniji parametar za levu pretkomoru sa prognostičkim značajem je indeks volumena leve pretkomore na telesnu površinu VLA/BSA normalni vrednosti za oba pola od 22-28 ml/m2.
e-mail: dbastac@nadlanu.com, bastad@ptt.rs

12. DIJAGNOSTIKA CARPAL TUNNEL SY
Srđan Nikolić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, SLUŽBA NEUROLOGIJE

Carpal tunnel Sy je kompresivna neuropatija n. medianusa u kanalu ručja. Tegobe počinju sa pojavom parestezija u prva tri prsta a u kasnijoj fazi se pojavljuje bol, slabost i atrofija tenara.
Dijagnoza se postavlja dobrom anamnezom, neurološkim pregledom i EMNG-om bolesnog ekstremiteta.
U EMNG kabinetu Zdravstvenog centra Zaječar od 391 pregledanih pacijenta u toku godinu dana dijagnoza Carpal tunnel Sy je registrovana u 28 slučajeva.Od toga 8 pacijenata su muškarci a 20 žene. 9 pacijenta je imalo problem sa oba n. medianusa. Kod muškaraca najveći broj pacijenata je registrovan u 6 i 7 deceniji a kod žena su najzastupljenije izmedju 2 i 5 decenije. U EMG pregledu su ispitivani denervacioni potencijali i interferentni obrazac. U ENG pregledu trajanje latence, senzitivna i motorna brzina n. medianusa. Ukupno je ispitivano 37 n. medianusa. Denervacioni potencijali su registrovani kod 35 ispitivanja a interferentni obrazac je lako redukovan kod svih ispitivanih medianusa. Terminalna latenca senz. dela medianusa je produzena u 31 slučaju a senzitivna brzina snižena kod 34 medianusa. Terminalna latenca motornog dela n. med. je produžena kod 36 a snižena motorna brzina u 11 slučaja. U 8 slučajeva je registrovana oštećenje u svim ispitivanim segmentima.
U ispitivanom periodu registrovano je 28 carpal tunnel Sy, od čega je u 8 slučaja registrovano oštećenje u svim ispitivanim segmetima. Smatram da EMNG ispitivanje predstavlja dobru dijagnosticku metodu i da će bitno olakšati dijagnostiku ovog oboljenja na Neuroloskom odeljenju Zdravstvenog centra Zaječar.
e-mail: minadis@ptt.rs

13. PREDVIĐANJE SUSPEKTNOG CITOLOŠKOG NALAZA U NEFUNKCIONALNOM SOLIDNOM TIROIDNOM NODUSU PUTEM EHOSONOGRAFIJE, COLOR FLOW DOPPLER SONOGRAFIJE I SCINTIGRAFIJE SA 99mTc-MIBI
Željka Aleksić(1), Aleksandar Aleksić(2), Vladimir Mitov(2), Danijela Nikolić(2), Vesna Šavija(3)
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, (1)SLUŽBA ZA NUKLEARNU MEDICINU, (2)ODELJENJE INTERNE MEDICINE, (3) RADIOLOŠKA SLUŽBA

UVOD: Senzitivnost i specifičnost aspiracione biopsije finom iglom i citologije (FNAC), za dijagnozu tiroidnog karcinoma, prema različitim izveštajima se kreće čak i do 90% i 79% redom, dok je specifičnost imidžing meto-da – ehosonografije, color flow Doppler sonografije (CFDS) i scintigrafije tiroidee pertehnetatom i MIBI-jem ograničena. CILJ nam je bio proceniti značaj ovih imidžing metoda u predviđanju suspektnog citološkog nalaza u solidnom tiroidnom nodusu. PACIJENTI I METODE: U studiju je uključen 31 pacijent, 26 žena i 5 muškaraca, prosečne starosti 50.6±11.8. Sedamnaest pacijenata bilo je sa solitarnim solidnim nodusom, a 14 sa multinodoznom strumom sa dominantnim solidnim nodusom. Svi nodusi su na scintigrafiji pertehnetatom bili nefunkcionalni. Ehosonogarfija tiroidee rađena je na Toshiba Justvision 200 aparatu sa rektilinearnom sondom 8 MHz. CFDS je rađena na Siemens sonoline versa pro aparatu sa sondom 7.5 MHz. Scintigrafija tiroidee je rađena 15-20min nakon i.v. aplikacije 74 MBq of 99mTcO4- , odnosno, 370 MBq of 99mTc – MIBI u planarnoj anteriornoj projekciji na gama kameri Siemens Diacam sa "parallel hole" kolimatorom visoke rezolucije. Rađena je FNAC i razmazi punktata su bojeni May-Grunwald-Giemsa metodom. Citološki nalazi su klasifikovani kao nesuspektni (N) i suspektni (S). Ehosonografski nalazi su klasifikovani kao izoehogen (I) , hipoehogen (Hy) i hiperehogen (Hr). CFDS nalazi su klasifikovani kao odsutna vaskularnost (OV), normalna vaskularnost (NV) i pojačana vaskularnost (PV). Nalazi na scintigrafiji sa MIBI-jem su klasifikovani kao hladan (H – oslabljeno vezivanje obeleživača), topao (T – vezivanje obeleživača kao u okolnom tkivu) i vruć (V – pojačano vezivanje obeleživača). Izračunavali smo rizik supektnog citološkog nalaza prema nalazu ehosonografije, CFDS i scintigrafije sa MIBI-jem. REZULTATI: Na osnovu ehosonografskog nalaza nije se mogao predvideti suspektan citološki nalaz (p=0.05;RR=0.9). Nađena je statistički značajno veća učestalost suspektnog citološkog nalaza u PV, nasuprot OV i NV nodusima na CFDS (p<0.05; RR=2). Nađena je visoko statistički značajno (vSS) veća učestalost suspektnog citološkog nalaza u V, nasuprot H i T nodusima na scintigrafiji sa MIBI-jem (p<0.001; RR=1.5). ZAKLJUČAK: Pojačana vaskularnost (PV) na CFDS predstavlja dvostruko veći rizik, a pojačano vezivanje MIBI-ja predstavlja 1.5 puta veći rizik suspektnog citološkog nalaza u nodusu. Avaskularni nodusi na CFDS i oni sa sniženim vezivanjem MIBI-ja, gotovo da isključuju mogućnost suspektnog citološkog nalaza.
Ključne reči: tiroidni nodus, FNAC, scintigrafija tiroidee, ehosonografija, color flow Doppler sonografija, MIBI
e-mail: lukaal@nadlanu.com

14. ANALIZA URINOKULTURA RAĐENIH U ZC NEGOTIN TOKOM 2008.GOD. SA PRIKAZOM BAKERIJSKE REZISTENCIJE
Minela Mišić(1), Aleksandar Banković(2)
ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN(1) SLUŽBA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ, (2)SLUŽBA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

Urinokultura je zasejavanje urina na hranljive bakteriološke podloge, sa ciljem otkrivanja i identifikacije bakte-rija koje mogu biti uzrok infekcije urinarnog trakta. Ova analiza se često koristi u radu lekara različitih specijal-nosti, kako lekara opšte prakse, tako i u kliničkom radu urologa, ginekologa, pedijatara i dr. Najčesći razlog za naručivanje urinokulture je patološki nalaz analize urina, odnosno pojava leukocita i bakterija u sedimentu urina. Ovim radom su obuhvaćene sve urinokulture, ukupno 2664, rađenih tokom 2008 godine. Procenat izolo-vanih uzročnika je 45.95% Prikazani su procentualno svi izolovani izazivači, kao i rezultati antibiograma koji su uporedo rađeni. Najčesće izolovana bakterija bila je Escherichia Coli, a bakterija koja je pokazivala najveću rezistenciju bila je Citrobacter Sp.
e-mail: a.bankovic@nadlanu.com

15. DIFERENCIJALNO-DIJAGNOSTIČKI ZNAČAJ IKTERUSA
Dragana Mitrović, Saška Pešić, Bojan Pešić
ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC

Ikterus je simptom koji se kod pacijenata manifestuje žutom bojom kože i sluzokoža ,a javlja se zbog povišenih vrednosti bilirubina. Normalne vrednosti bilirubina su 3,4-18,8µmol/l za ukupni bilurubin, do 4,3µmol/l za direktni bilirubin (konjugovani bilirubin). Razlozi za javljanje ikterusa kod pacijenta mogu da budu različiti patološki procesi. Zato je diferencijalna dijagnoza veoma značajna kod pacijenta sa ikterusom, u smislu da se primeni odgovarajuća dijagnostička metoda kako bi se otkrilo gde se nalazi patološki proces koji dovodi do povećanja bilirubina u serumu, odnosno da se diferencira prehepatički, hepatički ili posthepatički ikterus, a po dobijanju rezultata, da se odredi odgovarajuća terapija za pacijenta sa ikterusom. Odgovarajuće dijagnostičke metode (klinički pregled, anamneza, laboratorijsko i radiološko ispitivanje) u zavisnosti od rezultata ispitivanja mogu da ukažu da je prehepatički razlog za javljanje ikterusa hemoliza eritrocita. Najčešći patološki procesi koji na nivou jetre dovode do povećanja bilirubina i javljanje ikterusa su: Hepatitis, bilo da je izazvan nekim tipom virusa hepatitisa, toksični, alkoholni hapatitis, akutnog ili hroničnog toka, Ciroza jetre, tumorozni procesi na jetrinom tkivu (primarni i sekundarni Tu jetre). Poshepatični razlozi za javljanje ikterusa su holecistolitijaza, holedoholitijaza, bilijarna stenoza tumorozne promene u žučnoj kesi i žučnim putevima.
Ključne reči:Diferencijalna dijagnoza, ikterus, bilirubin
e-mail: boki-gaga@eunet.yu 

16. NEDETERMISANI WESTERN BLOT NA HIV
Tatjana Ćulafić, Goran Čukić, Aleksandra Grubović, Jelena Obadović
DOM ZDRAVLJA BERANE, CRNA GORA

UVOD/CILJ. Zakonski propisi u Crnoj Gori nalažu da se svaki dobrovoljni davalac krvi podvrgne testiranju na HIV. Od septembra 1996. g. u Beranama se redovno vrši ovo ispitivanje. Svaki do sada pozitivni ELISA na HIV ispitanik je bio razrešen Western Blotom. Cilj ovog rada je bio da se pokaže procedura dijagnostike HIV-a kada je nemoćan kao "nedeterminisan" Wester Blot, tj. kada ni on nije u stanju da pouzdano podvoji specifična antitela HIV-a.
METODE. U Beranama je u 2008 godini skrining testom, ELISA na HIV ispitano 1101 osoba. Epidemiološka anketa seropozitivnih osoba. U Podgorici su rađeni na HIV: potvrdni test (Wester Blot) i detekcija virusne nukleinske kiseline (PCR-om).
REZULTATI. U Beranama su bile u 2008. g. dve osobe pozitivnog skrining testa. Obaveza ponovnog ispitivanja skrining testom drugog proizvođača je ispoštovana slanjem seruma van Berana. Kako je i taj ELISA test bio pozitivan, to se krenulo dalje u definitivnoj dijagnostici. Epidemiološka anketa: ispitanik je muškarac, star 52 godine, zemljoradnik – anketa nije ukazivala na rizično ponašanje, te time kontakt sa HIV-om. U Podgorici, u dva navrata je rađen potvrdni Wester Blot test na sporna anti HIV 1 antitela i oba nalaza su bili označena kao "nedeterminisani". Do tog momenta ispitivanje je bilo anonimno. Na predlog Instituta za javno zdravlje, Odeljenje za virusologiju ispitivanje postojanja HIV-a 1 je nastavljeno sledećom etapom – upućena je plazma Odeljenju za molekularnu dijagnostiku Instituta za primenu tehnike reakcije lančane polimerizacije (PCR). Ovom osetljivom metodom detektibilne su minimalne količine virusne nukleinske kiseline (HIV RNK) kako se vrši koncentracija HIV 1 RVK. Ispitanikov nalaz ovog puta je bio – negativan.
ZAKLJUČAK. Posle više godina rada na dijagnostikovanju HIV-a u Beranama imali smo prvi put ispitanika kome su primenjene sve poznate etape (ukupna strategija) u prepoznavanju HIV-a: a) skrining, ELISA test na HIV; b) potvrdni, test Western Blot; i u krajnjoj c) detekcija virusne nukleinske kiseline (HIV RNK) PCR-om. Prve dve etape testiranja su bile "lažno pozitivne" – jer je PCR-om (koncentracijom HIV 1 RVK) ispitana plazma bila: negativna. Dobrovoljni davalac krvi je obavešten o konačnom ishodu.
Ključne reči: troetapni dijagnostički postupak ustanovljavanja HIV-a; ELISA na HIV, Western Blot na HIV, PCR na HIV
e-mail: epid.dz.berane@t-com.me

17. MIKROBIOLOŠKI UZROČNICI GENITALNIH INFEKCIJA ŽENA OPSTINE NEGOTIN U 2008. GOD SA ANALIZOM ANTIBIOTSKE REZISTENCIJE
Aleksandar Banković(1), Ljubinka Cojkić(2)
ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN, (1)SLUŽBA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA, (2)SLUŽBA MIKROBIOLOGIJE

U radu je analiziran protokol službe mikrobiologije za 2008.god. Obuhvaćeni su svi brisevi koji se odnose na ženske genitalne organe, odnosno brisevi vulve, vagine, cerviksa, kao brisevi vaginalnog sekreta na stepen čistoće. Ukupno 1852 brisa, od toga 282 vaginalna brisa, 636 cervikalna brisa, 202 brisa vulve i 732 brisa vagine na stepen cistoće. Izolovani su uzročnici u 39,62% cervikalnih briseva, 51,06% vaginalnih briseva i 53,06% briseva vulve. Najčesći izolovani uzročnik kod svih briseva bila je Escherichia Coli.
Stepeni čistoće vaginalnog sekreta su takodje procentualno prikazani.
Analizirani su i antibiogrami za svakog prouzrokovača posebno, tako da se u radu prikazuje i osetljivost odnosno rezistencija izolovanih bakterija na antibiotike. Bakterije koje su pokazale najveću rezistenciju su Enterobacter i Enterococcus sp.
Chlamydia,Mycoplasma i Ureaplasma kao uzročnici genitalnih infekcija nisu obuhvaćeni, jer ih ova laboratorija ne izoluje. N.Gonorrhoeae takođe nije izolovana.
e-mail: a.bankovic@nadlanu.com
     
             
             
      [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] TMD_2009_ PROGRAM.pdf ]>>> ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend