Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2012     Volumen 37     Supplement 1
     
      [ Program ] Radovi ] Indeks autora ]<<< ] >>> ]  
             
   

XXXI Timočki medicinski dani
Zaječar, 18-19. maj 2012.

Radovi - Zbornik sažetaka

Sesija:
Preventivna medicina i javno zdravlje
- usmene prezentacije
 

     
 
 
     
 

Spisak radova

 
 1. FAKTORI RIZIKA ZA KARDIOVASKILARNA OBOLJENJA ( KVO) KOD DEČAKA UZRASTA 10. GODINA U JUSAD STUDIJI
  Bratimirka Jelenković, Brankica Vasić, Ivana. Novaković, B. Petrović, M. Radičev
 2. DOJENJE U PRVIM MESECIMA ŽIVOTA U OPŠTINI ZAJEČAR
  Brankica Vasić, Bratimirka Jelenković, Maja Cukić
 3. AKUTNA TROVANJA I INGESTIJA KOD DECE I MLADIH KOJI SU OD 2002. DO 2011. GODINE LEČENI U DEČIJEM ODELJENJU ZDRAVSTVENOM CENTRU ZAJEČAR
  Ljiljana Jovanović, Bratimirka Jelenković, Bojana Cokić, Mirko Nikolić, Brankica Vasić
 4. DEPRESIVNOST KOD ADOLESCENATA NA KOSOVU I METOHIJI
  Dragana Stanojević, Biljana Jaredić
 5. STRUKTURA POREMEĆAJA MENTALNOG ZDRAVLJA RADNIKA HEMIJSKE INDUSTRIJE KRUŠEVAC
  Slavica Stojiljković, R. Milivojević. S. Stojiljković, Lj.Milivojević
 6. SUICIDUM- TENTAMEN SUICIDII U RADU SLUŽBE HITNE MEDICINSKE POMOĆI U BEČEJU
  Milena Jokšić, S.Šijačić, D.Nikolić, E Berčenji, L. Andrić, M. Dimitrašković, R.Jokšić-Mazinjanin
 7. IMUNIZACIJA STARIH LICA OD INFLUENCE
  Ljilljana Pešić, Z. Milošević
 8. VAKCINACIJA PROTIV SEZONSKOG GRIPA U PERODU OD 2009-2011.GOD. NA PODRUČJU DZ LESKOVAC
  Dragana Petović Kenić, Suzana Cvetković, Dragana Joksimović
     
 
 
     
      22.
FAKTORI RIZIKA ZA KARDIOVASKILARNA OBOLJENJA ( KVO) KOD DEČAKA UZRASTA 10. GODINA U JUSAD STUDIJI

Bratimirka Jelenković (1), Brankica Vasić (2), Ivana. Novaković (3), B. Petrović (4),
M. Radičev (5)

(1)ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, PEDIJATRIJSKA SLUŽBA, (2) ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, DEČIJI DISPANZER, (3) MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD, INSTITUT ZA BIOLOGIJU, (4) DOM ZDRAVLJA ARILJE, (5) REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU, BEOGRAD

UVOD: Prema Desetoj međunarodnoj klasifikaciji bolesti gojaznost je označena kao bolest. Mnogobrojna epidemiološka, klinička i eksperimentalna istraživanja pokazala su da postoji pozitivna korelacija između gojaznosti i dislipidemija. Gojazne osobe zbog poremećaja metabolizma masti imaju više vrednosti ukupnog holesterola, LDL holesterola i triglicerida i niže vrednosti HDL holesterola u plazmi od normalno uhranjenih ili pothranjenih osoba. Povećan obim sturka takođe je jedan od činilaca za KVO kao i stil i način života sa manje fizičke aktivnosti.
CILJ: Utvrđivanje učestalosti hipertenzije i dislipidemija povećanog obima struka, potkožnog nabora nad tricepsom, povećane sedanternog načina života, smanjenje fizičke aktivnosti kod dečaka uzrasta 10. godina u odnosu na stepen uhranjenosti.
MATERIJAL I METODI RADA: Istraživanje je sprovedeno u okviru JUSAD studije (Jugoslovenska studija prekursora ateroskleroze u školske dece) u. OŠ u šest Domova zdravlja (Arilje; Beograd-Palilula; Beograd -dr.Simo Milosević; Gradiška, Despotovac; Zaječar; Knjaževac; Užice i Požarevac).Prospektivna studija obuhvatila je 1448 dečaka, u uzrastu od 10. godina. Antropometrijski parametri (telesna visina i telesna masa) i parametri procene stepena uhranjenosti (obim struka i potkožni nabor nad tricepsom) izmereni su standardnim postupkom. Indeks telesne mase (ITM) je izračunat primenom standardne formule. Svi ispitanici su svrstane prema ITM u tri grupe: I-pothranjeni; II-normalno uhranjeni i III-predogojazni i gojazni. Za dislipidemije (više vrednosti ukupnog holesterola, LDL holesterola i triglicerida i niže vrednosti HDL holesterola u plazmi ) korišćene su standardne tj granične vrednosti na osnovu NCEP (National Cholesterol Education Program) iz 2001. godine, odvojeno po polu i uzrastu. Merenja arterijskog krvnog pritiska obavljena su standardizovanim postupkom. Statistička značajnost učestalosti faktora rizika testirana je χ2 testom (SN-statistički neznačajno;p<0,01 p<0,05).
REZULTATI: Od 1448 dečaka uzrasta od 10.godina, na osnovu kriterijuma International Obesity Task Force: pothranjeno je 190 (13,1%), sa prosečnim ITM-13,98±0,61, prosečnim SKP-100,64±10,29 mmHg, prosečnim DKP-65,74±8,32. mmHg Normalno uhranjeno je 1040 (71,82%) sa prosečnim ITM-16,60±1,31; prosečnim SKP- 104,94±10,69 mmHg; prosečnim DKP-67,57±8,53 mmHg. Deca sa rizikom da postanu gojazna i gojazna 218 (15,05%) sa prosečnim ITM-22,37±2,57; prosečnim SKP-110,45±9,77 mmHg, prosečnim DKP-70,59±8,64 mmHg. Sistolni krvni pritisak (SKP) je iznad 95. percentila za uzrast i pol kod: I/II/III grupa-7,2%/12,5%/23,03%. Oba KP iznad graničnih vrednosti ima: I/II/III grupa-5%/8,49%/16,9%. Hiperholesterolemija je nađena kod I/II/III grupa u 9,7%/11,2%/11%, dok se hipertrigliceridemija sreće kod I/II/III grupa u 3%/5,8%/11,46%. Obim struka iznad 90. percentila za uzrast i pol ima čak 40 % predgojaznih i gojaznih dečaka, dok je taj % kod normalno uhranjenih zanemarljiv (0,4%). Kožni nabor nad tricepsom iznad 90. percentila za uzrast i pol ima čak 34 % predgojaznih i gojaznih dečaka, dok je taj % kod normalno uhranjenih zanemarljiv (2%). Oba parametra procene stepena uhranjensoti sreću se udruženo kod predgojaznih i gojaznih dečaka u 22,4 %. Prosečno dnevno uz TV i komjuter provedu dečaci iz sve tri grupe od 3,25-3,35 h. Takođe nema razlike ni u stepenu fizičke aktivnosti među grupama, odnosno približno 4 sata nedeljno su fizički aktivni (3,82 h) dečaci iz sve tri grupe.
ZAKLJUČAK: U uzrastu od 10. godina kod dečaka nema razlike u učestalosti dislipidemija u odnosu na stepen uhranjenosti. Predgojazni i gojazni dečaci uzrasta 10. god. u JUSAD studiji imaju veće vrednosti KP i češće imaju hipertenziju kao i veći obim struka u odnosu na normalno uhranjene vršnjake što je u skladu a podacima iz literature koja se bavila sličnom problematikom. Malo su fizički aktivni dok sede duže nego što je preporučeno.
Ključne reči: Dislipidemije,hipertenzija, faktori rizika za KVO kod dece.

e-mail: bratimirkajelenkovic@gmail.com


23.
DOJENJE U PRVIM MESECIMA ŽIVOTA U OPŠTINI ZAJEČAR

Brankica Vasić (1), Bratimirka Jelenković (2), Maja Cukić (1)
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR (1) DEČIJI DISPANZER, (2)DEČIJE ODELJENJE

UVOD: Majčino mleko je maksimalno prilagođen fiziološkim potrebama i mogućnostima deteta. Pored idealnog nutritivnog sastava, ono raspolaže brojnim nenutritivnim činiocima koji kompenzuju fiziološku nezrelost u ovoj fazi rasta i razvoja, štiti dete od različitih infekcija, alergijskih manifestacija, deluje stimulativno na psihoemotivni razvoj. Dojenje je najjeftiniji i najpraktičniji vid ishrane.
CILJ: zastupljenost dojenja u zaječarskoj opštini, doprinos promociji i podršci dojenju u Srbiji.
MATERIJAL I METODI RADA: Restrospektivnom analizom zdravstvenih kartona, obuhvaćeno je 1179 deteta u tri generacije. Prva grupa su deca rođena 1994. godine, II grupa dece rođena 2004. i III grupa dece rođene 2010. godine. Razmatrali smo zastupljenost dojenja u prvim mesecima života, isključivo dojenje do 6.meseca života, razloge uvođenja adaptiranih formula, kao i psihomotorni razvoj u prvoj godini života i vakcinalni status te dece.
REZULTATI: U prvoj grupi dece dojeno je 79% , u drugoj grupi 86%, a u trećoj grupi 82,7%. Isključivo dojenje do 6 meseci zastupljeno je u prve dve grupe 60- 63%, a u trećoj grupi 45%. Dojenje i adaptirana formula po rođenju kao dopuna obroka : I grupa 19%, II grupa 23%, III grupa 28%. Stagnira procenat dece koji su odmah po rođenju ili u prvom mesecu na formuli od 14 do 18%. Najčešći razlozi uvođenja formule su problemi na rođenju ( asfiksija, febrilna stanja, hipotrofična novorođenčad, kongenitalne anomalije srca i dr.). Najveći broj dece ima uredan psihomotorni razvoj (98-99%), obuhvat vakcinacijom je 92%. Nevakcinisano je oko 1% dece po generaciji, a neredovno vakcinisano 9% (nemedicinski razlozi).
ZAKLJUČAK: Dojenje u opštini Zaječar je zastupljeno u većem procentu, ali milenijumski cilj je 60% predominantnog isključivog dojenja do 6. meseca. Potrebno je motivisati i angažovati najširu javnost, profesionalce svih nivoa zdravstvene zaštite u implementaciji standarda za podršku dojenju prilagođenih potrebama majke i deteta, a prema Standardima Nacionalnog koordinacionog tima za implementaciju "Baby friendly plus" programa.
Ključne reči: dojenje, podrška, promocija

e-mail: vasic7@open. telekom.rs


24.
AKUTNA TROVANJA I INGESTIJA KOD DECE I MLADIH KOJI SU OD 2002. DO 2011. GODINE LEČENI U DEČIJEM ODELJENJU ZDRAVSTVENOM CENTRU ZAJEČAR

Ljiljana Jovanović (1), Bratimirka Jelenković (1), Bojana Cokić (1), Mirko Nikolić (1),
Brankica Vasić (2)

ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, (1) PEDIJATRIJSKA SLUŽBA, (2) DEČIJI DISPANZER

UVOD: Akcidentalna trovanja su uglavnom karakteristična za decu uzrasta od dve do tri godine. Ona se javljaju kada deca ostanu bez kontrole makar i vrlo kratko vreme. To se najčešće dešava kada u kući i postoji novorođenče, u toku selidbe ili ako je majka depresivna. Paracetamol i drugi antipiretici, analgetici, antibiotici i oralni kontraceptivi, kao i korozivna sredstva koja se koriste u domaćinstvu, najčešće bivaju ingestirani od dece ovog uzrasta..Pokušaj suicida zloupotreba alkohola su najčešći vid trovanja kod adolescenata. Otrovani se moraju odmah odvesti u bolnicu, gde im se pored toksikološke potpore može pružiti psihijatrijska i socijalna pomoć.
CILJ: Analiza karakteristika trovanja i ingestije kod dece i mladih hospitalizovanih u Dečijem odeljenju ZC Zaječar u periodu od 2001. do 2011. godine
MATERIJAL I METODI RADA: Korišćeni su podaci izmedicinske dokumentacije (istorija bolesti) dece lečene u desetogodišnjem periodu. Analizirani su pol, uzrast, vrsta materije sa kojom se trovanje dogodilo (medikamenti, sredstva iz domaćinstva, pesticidi....), doba godine, doba dana, vreme proteklo od trovanja ili ingestije do hospitalizacije. Zatim su analizirani klinički simtomi, terapija, upućivanje u tercijarnu ustanovu.
REZULTATI: U analiziranom periodu hospitalizovano je 118 ( M/Ž-49/72-42%/61%) dece i mladih zbog trovanja i ingestije toksičnih materija. Po uzrastu od 0-4. godine 63/63%; od 5-9. godine 20/17%; od 10-14. godine 12/10% i od 15-18. godine 22/19%. Prosečan uzrast je 11,84 godine, najčešći mesec je bio juli, po podne (16,5 h) je doba dana kada su najčešće u proseku hospitalizovani. Prosečno vreme proteklo od ingestije do hospitalizacije je 5h. Za uzrast do pete godine to vreme u proseku iznosi 2,5 h. Vrsta trovanja zavisi od uzrasta, tako da se deca mlađeg uzrasta češće truju sa preparatima za domaćinstvo i lekovima, zadesno, dok se stariji uzrast a naročito adolescenti češće truju sa alkoholom, bensedinima i često namerno. U kliničkoj slici uglavnom dominira povraćanje i simtomi od strane CNS (pospanost, usporenost, nestabilan hod, halucinacije...). U većini slučajeva gde je bilo dozvoljeno primenjena je gastrična lavaža ili je provocirano povraćanje, u nekoliko slučajeva primenjena je specifična terapija. Četvoro dece je upućeno u tercijarnu ustanovu, dok je jedno odojče egzitiralo zbog trovanja pesticidima.
ZAKLJUČAK: Analiza uzroka trovanja hospitalizovane dece i mladih ne razlikuje se osim nešto veće učestalosti ženskog pola po rezultatima drugih studija koje su se bavile sličnom problematikom.
Ključne reči: trovanja kod dece.


25.
DEPRESIVNOST KOD ADOLESCENATA NA KOSOVU I METOHIJI

Dragana Stanojević, Biljana Jaredić
FILOZOFSKI FAKULTET KOSOVSKA MITROVICA

U ovoj epidemiološkoj studiji preseka želeli smo da ispitamo depresivnost kod adolescenata koji žive na Kosovu i Metohiji u jednoj specifičnoj društvenoj situaciji. Osnovni cilj nam je bio da utvrdimo depresivnost, ali i da ispitamo njegovu povezanost sa percepcijom društvene situacije, zadovoljstvom životom i sociodemografskim varijablama (polom, mestom življenja, materijalnim statusom). Uzorak sačinjavaju učenici završnog razreda srednje škole uzrasta od 17-19 godina starosti. Od skala koristili smo Bekov inventor depresivnosti (BDI), Skala zadovoljstva životom (SWLS), skala subjektivne procene društvene situacije, upitnik za prikupljanje sociodemografskih varijabli. Od statističkih metoda korišćene su mere deskriptivne statistike, mere korelacije (linearne i parcijalne) i postupci utvrđivanja značajnosti razlika između aritmetičkih sredina (t- test i analiza varijanse).
Najveći broj ispitanika (66%) ima minimalnu depresivnost, a 18,7% ima blagu depresivnost. Umerenu depresivnost pokazalo je 11,2% ispitanika, a ozbiljnu 4,5% mladih srpske nacionalnosti koji žive na KosovuiMetohiji. Srednja vrednost dobijenih rezultata na skali SWLS nam može svedočiti o umerenom zadovoljstvu naših ispitanika sopstvenim životom. Korelacije između zadovoljstva životom i depresivnosti je negativna i statistički značajna (r = -0.353). Korelacije između subjektivne percepcije društvene situacije i depresivnosti je negativna i statistički značajna (r = - 0.157), što znači da osobe koje su u većoj meri nepovoljnije procenjuju situaciju u sredini u kojoj žive biće depresivnije, dok je kod osoba čija je slika pozitivnija biće manje depresivne. Uticaj mesta u kome ispitanici žive na zadovoljstvo životom i depresivnost ispitanici se razlikuju značajno u zadovoljstvu životom i depresivnosti zavisno od toga da li žive u enklavi ili u severnom delu Kosovske Mitrovice. Ispitanici koji žive na severu Kosova pokazuju značajno više zadovoljstva sopstvenim životom u odnosu na one koji žive u enklavama (nivo značajnosti 0.01). Takođe, ispitanici koji žive u enklavama imaju značajno više skorove depresivnosti u odnosu na mlade sa severa Kosova, i ta je razlika značajna na nivou 0.05. Uticaj materijalnog stanja na zadovoljstvo životom i depresivnost osobe visokog materijalnog statusa se značajno razlikuju po zadovoljstvu životom u odnosu na sve ostale grupe, dok se osobe srednjeg materijalnog statusa razlikuju samo u odnosu na osobe visokog i niskog, ali ne i u odnosu na osobe veoma niskog materijalnog statusa. Što se tiče depresivnosti ispitanici srednjeg i visokog materijalnog stanja se značajno razlikuju od onih niskog i veoma niskog materijalnog stanja, dok razlike između grupa ispitanika sa srednjim i visokim materijalnim statusom nisu statistički značajne. Depresivnost se pokazala izraženijom kod osoba ženskog pola, što je u skladu i sa opštom populacijom.
Kako je depresivnost kod adolescenata jedan od rizika za suicid, dovodi do problema u školskom postignuću, problema u porodičnom i partnerskom funkcionisanju, probleme sa zloupotrebom supstanci, veoma je važno ustanoviti je kod one grupe mladih koji su izloženi jednoj specifičnoj društvenoj situaciji koja ima potencijala da razvije mnoge psihogene poremećaje.
Ključne reči: depresivnost, adolescent, zadovoljstvo životom, KosovoiMetohija, pol


26.
STRUKTURA POREMEĆAJA MENTALNOG ZDRAVLJA RADNIKA HEMIJSKE INDUSTRIJE KRUŠEVAC

Slavica Stojiljković, R. Milivojević. S. Stojiljković, Lj.Milivojević
ZDRAVSTVENI CENTAR KRUŠEVAC

UVOD: Stres je postao osnovni začin života u trećem milenijumu. Mentalno zdravlje je sve ugroženije. Stručnjaci WHO upozoravaju da četvrtina stanovnika ima neki od poremećaja mentalnog zdravlja. Do sličnih zaključaka su došli i stručnjaci Instituta ZZJZ Srbije, 20-25% odrasle populacije ima neki od poremećaja mentalnog zdravlja. Depresije i narkomanija su u porastu. Desetogodišnje sankcije, hiperinflacija, bombardovanje, tranzicija i nesigurnost verovatno su doprineli tome.
CILJ RADA: je da sagledamo strukturu i učešće poremećaja mentalnog zdravlja u morbiditetu kod radnika HI Kruševac za period od 2006 – 2011.g.
MATERIJAL I METOD RADA: Za naše istraživanje smo koristili izveštaje o oboljenjima, stanjima i povredama (obrazac SI-06).
REZULTATI RADA: U posmatranom periodu registrovali smo 8890 prvih pregleda sa dijagnozom nekiog od poremećaja mentalnog zdravlja. Najbrojniji su neurotski, stresogeni i somatoformni poremećaji (MKB-10, F40 – F48) 7088(80%), slede afektivni poremećaji ( F30 – F39) 817(9,2%), Sch i sumanuti poremećaji ( F20 – F29) 641(7,2%), alkoholizam i bolesti zavisnosti (F10 – F19) 188(2%). U grupi sa dijagnozom F40 - F48 najčešći su telesni psihički poremećaji (F45) 3700(52%), zatim neurastenije (F48) 2007(28%), reakcije na stres (F43) su na trećem mestu 900(13%).
ZAKLJUČAK: U našem radu poremećaji mentalnog zdravlja, u ukupnom apsenizmu su bili na četvrtom mestu, iza bolesti respiratornog, KV i bolesti koštanomišićnog sistema. Zabeležen je trend porasta poremećaja mentalnog zdravlja ( 2003. 6%, 2007. 10,4%). Da bi se donekle zaustavio porast poremećaja mentalnog zdravlja potrebno je edukovati lekare primarne zaštite da prepoznaju problem koji dovodi do poremećaja, ne limitirati vreme posete pacijenta, poboljšati koordinaciju lekar primarne zaštite – psihijatar, uključiti podršku poridce i društvene zajednice. Ocena radne sposobnosti ovih pacijenata je veoma kompleksna i treba je ceniti iz odnosa obolelog prema sebi, prema socijalnoj i radnoj sredini.
Ključne reči: mentalno zdravlje, hemijska industrija

e-mail: stojiljkovicslavica@yahoo.com


27.
SUICIDUM- TENTAMEN SUICIDII U RADU SLUŽBE HITNE MEDICINSKE POMOĆI U BEČEJU

Milena Jokšić(1), S.Šijačić(2), D.Nikolić(1), E Berčenji(1), L. Andrić(2), M. Dimitrašković(2), R.Jokšić-Mazinjanin (3)
(1) DOM ZDRAVLJA BEČEJ, SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI,(2) DOM ZDRAVLJA BEČEJ, SLUŽBA OPŠTE MEDICINE,(3)ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ NOVI SAD

CILJ: prikazati učestalost suicida i pokušaja suicida u radu Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Bečej (SHMP DZ Bečej) kao i demografske karakteristike pacijenata.
MATERIJAL I METODE: Urađeno je retrospektivno, opservaciono istraživanje u SHMP DZ Bečej. Uključeni su pacijenti koji su u periodu dve kalendarske godine, od 01.01.2010. do 31.12.2011. godine pokušali ili izvršili samoubistvo. Podaci su prikupljeni iz ambulantnih protokola i protokola terenskih ekipa. Prikupljeni su podaci o: starosti, polu, području življenja (selo,grad), nivou obrazovanja, nacionalnoj pripadnosti, zaposlenju, bračnom stanju, postojanju ranijih psihijatrijskih oboljenja kao i daljem tretmanu pacijenata koji su pokušali samoubistvo. Podaci su obrađeni upotrebom statističkih paketa Statistica 7 i SPSS 11.
REZULTATI: Tokom 2010. i 2011. godini u SHMP DZ Bečej pregledano je 18656 pacijenata, od toga 12478 pacijenata u ambulanti i 5138 na terenu. Za dve godine je izvršilo ili pokušalo samoubistvo 86 (0,46%) pacijenata. Samoubistvo su izvršila 22 (25,58%) pacijenta, a pokušala 64 (74,42%). Od ukupnog broja osoba koje su pokušale ili izvršile samoubistvo bilo je 58 (67,44%) muškaraca i 28 (32,56%). Prosečna starosna dob pacijenata bila je 44,08 ±15,79 godina, muškaraca 45,90±15,13, a žena 40,32±16,73. Sa gradskog područja bila su 62 (72,09%) pacijenta, a 24 (27,91%) sa seoskog. Samo 1 (1,16% ) pacijent je imao visoku stručnu spremu, 38 (44,19%) srednju stručnu spremu, 26 (30,23%) završenu osnovnu školu a njih 21 (24,42%) je bilo bez škole. Uglavnom su samoubistvo pokušali ili izvršili pripoadnici srpske nacionalnosti, 41 (47,67%), potom mađarske, 36(41,86%), hrvatske 6 (6,98%), a 3 (3,49%) osobe su bili Romi. Zaposlene su bile 23 (26,75%) osobe, 18 (20,93%) su bili penzioneri, a 45 (52,33%) je bilo bez posla. Kod psihijatra se lečilo 55 (63,95%) pacijenata, a 31 (36,05%) nikada nije tražio profesionalnu pomoć. Većina pacijenata je trovanjem pokušala samoubistvo, 39 (60,94%), a među onima koji su izvršili samoubistvo 18 (81,82%) je to učinilo vešanjem. Nakon pregleda pacijenata koji su pokušali samoubistvo i pružanja hitne medicinske pomoći, 51 (79,69%) pacijent je upućen sanitetom, u pratnji lekara i medicinske sestre, u bolničku ustanovu (Novi Sad, Vrbas, Senta), a preostalih 13 (20,31%) specijalisti neuropsihijatru u DZ Bečej.
ZAKLJUČAK: Manje od pola procenta pregledanih pacijenata u SHMP DZ Bečej je pokušalo ili izvršilo samoubistvo. Uglavnom su to bili muškarci srednje životne dobi, sa gradskog područja, srpske ili mađarske nacionalnosti koji nisu imali zaposlenje. Većina pacijenata je lečena kod psihijatra. Nakon pregleda lekara SHMP, većina pacijenata koji su pokušali samoubistvo je upućena sanitetom u pratnji lekara u sekundarnu i tercijernu zdravstvenu ustanovu. Svaki vid pokušaja samoubistva treba shvatiti vrlo ozbiljno, i tretirati na odgovarajući način.
Ključne reči: samoubistvo, pokušaj samoubistva

e-mail: milenajoksic@hotmail.com


28.
IMUNIZACIJA STARIH LICA OD INFLUENCE

Ljilljana Pešić (1), Z. Milošević(2)
(1)DOM ZDRAVLJA NIŠ, SLUŽBA KUĆNE NEGE,(2)MEDICINSKI FAKULTET, NIŠ

UVOD. Jedna od najznačajnijih mera specifične prevencije u starijem životnom dobu predstavlja vakcinaciju od gripa(influence), koja omogućava smanjenje udela smrtnih slučajeva usled komplikacije već postojećih hroničnih bolesti, pre svega astme, nespecifičnih plućnih i kardiovaskularnih bolesti. Aktuelna literatura procenjuje da svake godine 10-20% stanovništva oboli od gripa, pri čemu su usled komplikacija i pogoršanja osnovne bolesti najčešći letalni ishodi kod starije populacije. Prema novijim američkim izvorima, smatra se efikasnom odbranom od gripa starijih osoba ukoliko je njom obuhvaćeno preko 90% starijih od 50 godina života, pri čemu se vakcinisanje preporučuje čak i kod obolelih od malignih bolesti i HIV-infekcija. Većina nacionalnih zdravstvenih službi javnog zdravlja u razvijenim zemljama beleže trend kontinuiranog porasta obuhvata starijih osoba vakcinacijama protiv gripa.
Rad predstavlja segment šireg istraživanja, čiji je cilj bio da se utvrde stavovi, ponašanje i motivacioni faktori populacije starije od 65 godina za usvajanje zdravih životnih stilova; poseban segment istraživanja za aktuelnu prezentaciju odnosi se na imunizaciju protiv gripa na gradskom području Niša.
METODOLOGIJA je podrazumevala anketno ispitivanje starije populacije na reprezentativnom uzorku (ukupno 1295 lica iznad 65 godina, muških 579 i ženskih 716), kod kojih su praćeni zdravstveno stanje, socijalne prilike, poznavanje faktora rizika po zdravlje, zdravstveno ponašanje i uslovi pod kojima bi se usvojili zdraviji obrasci života.
REZULTATI ukazuju da se redovno vakciniše 40.76% muškaraca i 44.83% žena, neredovno 34.9% muškaraca i 35.33% žena. U odnosu na zdravstveno stanje najčešće se vakcinišu oboleli od hroničnih bolesti, pri čemu su statistički značajnije razlike u odnosu na zdtravstveni status nego na pol (χ2t=33.08>χ2 ( 2 i 0.05)=5.991; p<0.05 . I pored toga, oko 60% anketiranih iz kategorije "bolesni ili bolešljivi" se ne vakcinišu redovno. Ispitivanje mogućnosti za motivisanje starih osoba za usvajanjem preporuka o redovnom vakcinisanju ukazuje da bi svoje ponašanje promenilo najviše ispitanika u slučaju pogoršanja zdravlja(42.56% muških i 36.64% ženskih). Na drugom mestu je rangiran veći stepen informisanosti za preko 57% starih lica oba pola, zdravstvenog stanja i svih starosnih podkategorija. Na trećem mestu su rangirani stimulacija i podrška od strane porodice, prijatelja i drugih važnih osoba za stara lica.
Zaključuje se da bi ubuduće odgovarajući segmenti zdravstvene službe, pre svega na nivou primarne zdravstvene zaštite (izabrani lekari, preventivni centri, zavodi za javno zdravlje, patronažna služba) trebalo da usvoje aktivniji stav prema motivisanju starih lica za redovnim vakcinisanjem protiv gripa. Takođe su od značaja i sama edukacija edukatora za usvajanje posebnih programa unapređenja gerijatrijske zdravstvene zaštite, koji su do sada uglavnom izostajali. U segmentu mera orijentisanih ka zajednici podrazumeva se aktivnija uloga mas-medija u cilju upoznavanja stanovništva sa značajem imunizacije od gripa kako bi se doprinelo unapređenju i očuvanju zdravlja stare populacije.
Ključne reči: stara populacija, vakcinacija protiv gripa

e-mail: mr.ljiljanapesic@gmail.com


29.
VAKCINACIJA PROTIV SEZONSKOG GRIPA U PERODU OD 2009-2011.GOD. NA PODRUČJU DZ LESKOVAC

Dragana Petović Kenić, Suzana Cvetković, Dragana Joksimović
DOM ZDRAVLJA LESKOVAC, OGRANAK U VUČJU

CILJ RADA: Procena varijacija vrednoti obuhvata vakcinisanih lica protiv sezonskog gripa u periodu od 2009-2011.godine tj. u periodu od jedne godine pre i jedne godine posle pandemije gripa.
MATERIJAL I METODE: U radu su korišćene izveštajne tabele-imunizacija protiv gripa DZ Leskovac, Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti od 26.11.2004.god., Imunizacija R Petović.
Vršena je statitička obrada podataka i upoređivanje rezultata.
REZULTATI: DZ Leskovac u svom sastavu ima i dva ogranka u Vučju i Grdelici.
U 2009.god. broj vakcinisanih lica protiv sezonskog gripa na teritoriji grada Leskovca, prema kliničkim i epidemiološkim indikacijama je iznosio 5674, što predstavlja 3,78% u odnosu na ukupan broj stanovnika.
U 2010. god. je vakciniano 4113 lica ili 2,74% stanovnika, dok je taj broj u 2011.god. 3665 ili 2,44% stanovnika.
Uporedni prikaz vakcinianih po godinama prema kliničkim indikacijama i epidemiološkim indikacijama (zdravstveni radnici i lica starija od 65 godina), kao i prema utanovama gde je izvršena vakcinacija (Leskovac, Vučje, Grdelica), prikazan je tabelom broj 1 a ukupan broj vakcinisanih u DZ Lekovac tabelom 2. dok je ukupan broj vakcinisanih po godinama prikazan grafikonom broj 1.
Ako se uporedi obuhvat vakcinianih po godinama, može se zapaziti da je obuhvat vakcinianih u 2010.god. u odnosu na 2009.god. niži za 27,51%, a u 2011.god. u odnosu na 2009.god. obuhvat je niži za 35,41%.
Ako se uporedi obuhvat vakcinisanih protiv gripa u 2011 sa obuhvatom u 2010 on je niži za 10,9% .
ZAKLJUČAK: Evidentno je da u poslednje dve godine na području na kome zdravstvenu zaštitu stanovništvu pruža DZ Leskovac, dolazi do pada obuhvata vakcinisanih lica protiv sezonskog gripa. Zasigurno je manji obuhvat vakcinisanih protiv sezonskog gripa posledica čestih medijskih rasprava o bezbednosti vakcine protiv pandemijskog gripa 2010.god. (Focetria), i podeljenog mišljenja lekara a bez oglašavanja struke.
Poverenje građana jeste poljuljano, pa je neophodno da se struka pozabavi ovim problemom, kako ovaj manji obuhvat vakcinisanih protiv sezonskog gripa, ne bi bio uvod u manji obuhvat vakcinacijom lica određenog uzrasta, protiv bolesti koje su predviđene Zakonskim propiima.
Ne sme se zaboraviti da je vakcinacija najefikasnija preventivna mera protiv mnogih zaraznih bolesti a da sada rad na promociji vakcinacije treba intenzivirati na svim nivoima zdravstvene zaštite, kako bi se vratilo poverenje građana u vakcinaciju i zdravstveni sistem.
Ključne reči: Vakcinacija, grip, poverenje

e-mail: kenic.dragana@gmail.com
 

     
 
 
     
             
             
      [ Program ] Radovi ] Indeks autora ]<<< ] >>> ]  
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend