Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2014     Volumen 39     Supplement 1
     
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
             
   

XXXIII Timočki medicinski dani
Zaječar, 17-18. maj 2014.

Radovi - Zbornik sažetaka

Plenarna predavanja

 

     
 
 
     
 

Spisak radova

       
 
 
     
      Hirurško lečenje oboljenja nadbubrežne žlezde
 
Ivan Paunović
KC SRBIJE, BEOGRAD, CENTAR ZA ENDOKRINU HIRURGIJU

Neophodno je da hirurg pre nego što se upusti u operativno lečenje oboljenja nadbubrežne žlezde (adrenalektomija), a to je operacija benignih i malignih tumora ove žlezde, razume kako se klasifikuju tumori nadbubrežne žlezde. Takođe, izbor adekvatnog operativnog pristupa, a samim tim i plana operacije zavisi od prirode bolesti nadbubrežne žlezde, a to podrazumeva da pre operacije treba pouzdano razjasniti da li je tumor primarni ili sekundarni. Ako je tumor primarni, da li je funkcioni ili afunkcioni, benigni ili maligni kao i da li je tumor unilateralan ili bilateralan. U slučaju da je tumor sekundarni, da li je primarni tumor porekla pluća, želuca,dojke,malignog melanoma ili limfom kao i da li je primarni tumor radikalno operisan ili je načinjena samo palijativna operacija. Nadbubrežnu žlezdu moguće je operisati tzv. "klasičnim" pristupom tj. laparotomijom. lumbotomijom ili dorzalnim pristupom po Young-u ili laparoskopski (transperitonealno ili retroperitonealno). I jedan i drugi pristum imaju svoje prednosti i nedostatke. Nedostatci tzv. "klasičnog" pristupa su veći operativni rez, duži postoperativni period, veća učestalost postoperativnih komplikacija. Prednosti laparoskopskog pristupa su sve one koje su nedostaci "klasičnog" pristupa, a posebno uvećano operativno polje zbog optike. Autor će uvodnim predavanjem, a na osnovu iskustva Centra za endokrinu hirurgiju da ovu dilemu razreši.
 

Značaj infektivnih bolesti u XXI veku: od zabluda do istine

Dragan Delić
KCS BEOGRAD, KLINIKA ZA INFEKTIVNE I TROPSKE BOLESTI

Infektivne bolesti mogu biti paradigma vremene u kojem živimo: na jednoj strani su mnogobrojni i višeznačni problemi koje one svakodnevno donose ( epidemiloški, klinički, terapijski, ekonomski, socijalni, etički itd), a na drugoj strani su naše mogućnosti da se tim izazovima efikasno suprostavimo i da ih,na neki način, držimo pod kontrolom (sofisticirana dijagnostika, nespecifične i specifične preventivne mere, moćna antimikrobna terapija itd). Ova „ravnoteža“ opstaje decenijama ali je u suštini krhka i promenljiva zahvaljujući , pre svega, nerazumnom ponašanju i aktivnostima ljudi: nesprovodjenje vakcinalnog programa, široka i nekritička upotreba antibiotika, ekološke promene, migracije,siromaštvo i malnutricija, redistribucije vektora koje prenose infektivne agense,neefikasni zdravstveni sistemi , itd.
Ukupno gledano,akutne respiratorne infekcije, dijarealna bolest, male boginje, malarija, HIV infekcija i tuberkuloza su šest vodećih infektivnih bolesti koje najčešće dovode do smrtnog ishoda, pre svega, u zemljama u razvoju.Kontrola ovih bolesti je moguća sa poboljšanjem sistema javnog zdravstva (sanitetske mere, voda,ishrana), eukacijom i imunizacijom stanovništva.Druge infektivne bolesti su se pojavile, izmedju ostalog, zbog promena u epidemilogiji mikroba i njihovih vektora.Uzroci su različiti i uključuju mutaciju patogena, porast virulencije (npr. influenza), antimikrobnu rezistenciju (npr.multirezistentni Mycobacterium tuberculosis), ekološke promene koje utiču na distribuciju vektora koji prenose infektivne agense (npr.Shistosomiasis), promene u agrikulturi (npr.ne-tifusna salmonelozna infekcija), porast putovanja( npr.Cholera 0139), ratovi, klimatske promene, insuficijencija mera u javnom zdravstu ( npr.denga) i pokretanje populacije u područija gde transmisija postaje moguća (npr.virusne hemoragične groznice). U principu, pojava „novih“ infektivnih bolesti i vraćanje „starih“ je uzrokovano multifaktorijalnim razlozima, ali uticaj ljudi na globalni ekosistem je često od centralne važnosti.
Od 1988 do 2007.godine otkriveno je 19 mikroorganizama koji uzrokuju značajan morbiditet i mortalitet u humanoj populaciji, npr. hepatitis C virus ( 200 miliona ljudi u svetu ima hroničnu infekciju jetre !), Sin Nombre virus, humani herpesvirus-8, Nipah virus, Handra virus, SARS coronavirus, Ehrlichia chaffeensis itd. U ovom trenutku, bar 27 virusa ima epidemijski potencijal sa mogućnostima daljih mutacija ili preraspodelom genetičkog materijala sa drugim virusima, životinjskog ili humanog porekla, što može rezultirati težim kliničkim tokom bolesti i većom smrtnošću.Sa druge strane, i pored preduzetih preventivnih mera, nije došlo do planirane eradikacije nekih virusnih bolesti, npr.malih boginja ili dečije paralize. Štaviše, zbog nedoslednosti u sprovodjenju programa obavezne imunizacije, i u visokorazvijenim zemljama sveta, došlo je do ponovne pojave obolelih od velikog kašlja, malih boginja ili zaušaka.


HIV infekcija

Miodrag Vrbić
KC NIŠ, KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI

Sindrom stečene imunodeficijencije (AIDS) predstavlja deficijenciju ćelijski-posredovanog imunskog odgovora koja se klinički prezentuje razvojem oportunističkih infekcija i tumora. Uzročnik, virus humane imunodeficijencijencije (HIV) pokazuje tropizam ka CD 4 limfocitima, a složen patogenetski odnos između njegove replikacije, destrukcije inficiranih ćelija i statusa specifičnog imunskog odgovora prolazi kroz tri faze: fazu primarne infekcije, hronične kliničke latencije i, na kraju, manifestne bolesti. Primarna HIV infekcija se najčešće manifestuje prolaznim, nespecifičnim simptomima infektivne mononukleoze. Sledstvena, višegodišnja faza latencije je u svom početku asimptomatska ili sa prisutnom perzistentnom generalizovanom limfadenopatijom, nakon čega može biti praćena stanjima koja indikuju defekt ćelijski-posredovanog imuniteta, mogu se „pripisati“ HIV infekciji ili se smatra da im je njome izmenjen klinički tok i tertman. Manifestna bolest se karakteriše, pre svega, infekcijama intracelularnim mikrobnim agensima (obično već prisutnim u našem organizmu) i njima indukovanim malignitetima, zbog visoke specifičnosti definisanim kao AIDS−indikatorska stanja. Istovremeno, progresije infekcije određuju i njeni laboratorijski markeri: kvantifikacija HIV nukleinskog materijala u plazmi i određivanje broja CD 4 ćelija u perifernoj krvi. Zajedno sa testovima mikrobne rezistencije, omogućavaju i praćenje tretmana infekcije. Postojeći antiretrovirotici u svojim kombinaciji (HAART), delujući na različite faze životnog ciklusa virusa, uspešno suprimiraju njegovu replikaciju, što je praćeno imuniskim oporavkom i, u krajnjoj instanciji, gotovo nesmanjenim životnim očekivanjima obolelih u odnosu na ostalu populaciju.


Mesto i podrška psihijatara u detekciji i lečenju HHC kod IV zavisnika - viđenje infektologa

Maja Jovanović
KC NIŠ, KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI

Najznačajniji etiološki faktor hronične bolesti jetre koja progredira u terminalnu hepatičnu insuficijenciju je infekcija hepatitis C virusom (HCV). Procenjuje se da oko 3% svetske populacije ima hroničnu HCV infekciju. Intravenska (iv) zloupotreba droge glavni je uzrok transmisije HCV. Međutim, najnovije epidemiološke studije uključuju i oralnu upotrebu „crack-a“ kao potencijalno nezavisnog faktora rizika od HCV infekcije. Velika je verovatnoća da su za ovo odgovorne ranice na oralnoj sluzokoži, kao i pribor za korišćenje „crack-a“.
Poslednjih 20 godina postalo je očigledno da opijati imaju značajan efekat na imuni odgovor domaćina. Naime, rezultati pojedinih eksperimentalnih studija pokazali su da morfin može ubrzati replikaciju HCV u hepatocitima.S druge strane, uočeno je da u toku hronične HCV infekcije, antigen specifični citotoksični Tlimfociti mogu imati izvesnu kontrolu nad virusnom replikacijom, ali i da mogu biti odgovorni za progresivno oštećenje jetre karakteristično za hronični hepatitis C (HHC).Pored toga, izvesno je da hronična upotreba opijata vodi ka većem riziku od virusne infekcije, ubrzava virusnu replikaciju, dovodi do većeg oštećenja jetre jer smanjuje nivo glutationa u hepatocitima i dovodi do većeg stepana fibroze.


Uticaj antiretrovirusne terapije i koinfekcija B i C hepatitisom na biohemijske parametre jetrine funkcije kod obolelih od AIDS-a

Vesna Mihailović
KLINIČKI CENTAR NIŠ, KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI

UVOD: AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) je terminalna faza hronične infekcije virusom humane imunodeficijencije (HIV). Tokom protekle 3 decenije AIDS je prvi put opisan kao novi klinički entitet 1981, kada je u Morbidity and Mortality Weekly Report, a kasnije i u New England Journal of Medicine, (Gottlieb 1981a, Gottlieb 1981b, Masur 1981, Siegal 1981) publikovano 3 slučaja stečene Pneumocistis pneumonije (PCP) kombinovano sa oralnom kandidozom i perinalanim herpesom kod prethodno zdravih homoseksualaca.
Broj HIV/AIDS bolesnika se svakodnevno povećava. Takođe rastu i problemi vezani za terapiju, njenu toksičnost, rezistenciju na postojeću terapiju i nepostojanje vakcine. Najčešći klinički problemi vezani su za poremećaje jetrinih funkcija, u kontekstu interakcije lekova, toksičnosti antiretrovirusne terapije i koinfekcija virusima hepatitisa B i C.
MATERIJAL I METODE: Radom je obuhvaćeno 43 HIV/AIDS bolesnika i to 34 muškarca i 9 žena. Kliničkim pregledom svih ispitanika nije bilo odstupanja od urednog fizikalnog nalaza, takođe nisu zapažene hepatomegalija, ikterus, povišena temperatura i dispeptične smetnje. Ispitanici su podeljeni u 3 grupe prema načinu transmisije i to: I grupa- homoseksualni put, II grupa - heteroseksualni put, III grupa- intravensko korišćenje psihoaktivnih suspstanci. Kod svih bolesnika praćeni su sledeći parametri: pol, godine starosti, dužina lečenja antiretrovirusnom terapijom, vrsta antiretrovirusne terapije, prisutnost koinfekcije hepatitis B virusom, prisustvo koinfekcije hepatitis C virusom, broj CD4 TLy, AST, ALT, ukupni bilirubin, AF, GGT, LDH, trigliceridi, holesterol.Hronična HIV/HBV koinfekcija prisutna je kod 5 bolesnika, dok je hronična koinfekcija virusom C hepatitisa prisutna kod 17 bolesnika. Istovremena hronična koinfekcija virusima i B i C hepatitisa prisutna je kod 2 bolesnika.
Za statističku analizu dobijenih rezultata korišćene su metode deskriptivne statistike (srednja vrednost, standardna devijacija, koeficijent varijacije), koeficijent korelacije,MANOVA test, Studentov t-test i X2 test. Zaključak: iz dobijenih rezultata moze se zakljuciti da su najveća oštećenja jetre kod HIV bolesnika na antiretrovirusnoj terapiji, koji su intravenski narkomani Koinficirani HIV/HCV koinficirani.


Epidemiologija i prevencija bolničkih proliva koje izaziva Clostridium difficile

Biljana Mijović
UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU, MEDICINSKI FAKULTET FOČA, ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE UŽICE

Clostridium difficile je anaerobna, gram – pozitivna, sporogena bakterija čije spore mogu veoma dugo opstati i spoljašnjoj sredini i ona se smatra najznačajnijim uzročnikom proliva u biolničkoj sredini. Spektrum bolesti prouzrokovane Clostridium difficile – om kreće se od dijareje, do pseudomembranoznog kolitisa i toksičnog megakolona. Posle 2000. godine je povećana učestalost ovih oboljenja u mnogim zemljama. Ove bolničke infekcija značajno uvećavaju dužinu i troškove lečenja, a mogu dovesti i do neželjenog ishoda lečenja. Clostridium difficile luči dva glavna toksina A i B i dijagnoza se najčešće postavlja njihovim dokazivanjem u stolici. Najvažniji faktori rizika za nastanak oboljenja su: uzrast 65 godina i stariji, terapija antibioticima, teško osnovno oboljenje, plasiranje nazogastrične sonde, abdominalne hirurške intervencije i produžena hospitalizacija. Mere prevencije i kontrole širenja oboljenja u bolničkoj sredini uključuju izolaciju pacijenata, higijenu ruku, nošenje zaštitne opreme, pranje i dezinfekciju površina i medicinske opreme, racionalnu primenu antibiotika, kao i određene mere tokom epidemija.
Stopu incidencije moguće je smanjiti racionalnom upotrebom antibiotika, pravovremenom dijagnozom i terapijom, kontaktnom izolacijom obolelih osoba i dobrom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja.


Savremeni model prijemno-distributivnog centra u Srbiji - Call centar Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć Beograd

Slađana Anđelić
GRADSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ BEOGRAD

Gradski Zavod za hitnu medicinsku pomoć (GZZHMP) je visoko specijalizovana ustanova, koja pruža medicinske usluge u oblasti zbrinjavanja teško povređenih i kritično obolelih. Osnovna delatnost GZZHMP je primanje poziva preko telefonskog broja "194", za hitne medicinske intervencije na teritoriji deset centralnih opština grada Beograda, njihova obrada, izlazak mobilnih lekarskih ekipa na intervenciju, kao i davanje medicinskih saveta građanima preko izdvojenih telefonskih brojeva. Savremeni call centar Zavoda funkcioniše po svetskim standardima i poseduje: podsistem za lociranje dolaznih poziva i praćenje zlonamernih poziva, podsistem za snimanje razgovora, podsistem za distribuciju primljenih poziva dispečeru koji izdaje naloge za lekarsku intervenciju ekipama na terenu prema stepenu hitnosti i sistem za praćenje vozila GPS sa geografskim informacionim sistemom. Na telefonskoj centrali rade operateri (lekari, medicinski tehničari) sa dugogodišnjim iskustvom na terenu i u call centru. Svi operateri su prošli obaveznu obuku za rad na računaru, vođenju razgovora sa pacijentima i stručnim uputstvima za primanje poziva. Trijaža i prijem poziva obavlja se po evropskim standardima na osnovu norveških protokola. Operater poziv prima na osnovu elektronskog obrasca trijažnih algoritama iz Indeksa urgentnog zbrinjavanja. Procenjen kao hitan, poziv se automatski prosleđuje dispečeru. Rangirani po prioritetu, pozivi su naznačeni drugim bojama (crvena za hitan poziv, žuta za poziv drugog reda hitnosti, zelena za poziv trećeg reda hitnosti-rezervacija transporta). Pozivi istog prioriteta su rangirani po vremenu prijema. Poštujući stepen prioriteta poziva, dispečer upućuje najbližu raspoloživu ekipu na intervenciju. U donjem delu dispečerskog ekrana je spisak obavljenih intervencija po lekarskim ekipama. Ispred dispečera su tri ekrana: jedan rezervisan za prijem i distribuciju poziva, drugi sa mapom grada i JPRS sistemom praćenja ekipa, i treći rezervisan za koordinatora call-centra, koji konroliše rad dispečera, odgovara na urgencije pacijenata i daje instrukcije pozivaocu do dolaska ekipe GZZHMP. Takođe, koordinator ima i mogućnost prijema poziva sa direknih telefonskih linija MUP-a, vatrogasnih službi, Skupštine grada i kontakata sa dežurnim bolnicama. U funkciji je i sistemu telemedicinskih metoda u prehospitalnom zbrinjavanju akutnih srčanih oboljenja. Za ove potrebe Zavoda kreiran je informaciono-komunikacioni sistem koji se sastoji iz nekoliko podsistema. Pri planiranju i dizajniranju ove savremene tehnologuje, cilj je bio da se u elektronskom obliku obuhvati kompletan proces pružanja hitne medicinske pomoći, od poziva pacijenta, njegovog lociranja prema telefonskom broju sa kojeg je poziv upućen, određivanja lokacije najbližeg vozila službe HMP, njegovog slanja na intervenciju i prikupljanja podataka o samoj intervenciji sa terena. Svi podaci su deponovani u specijalno dizajniranoj bazi podataka sa mogućnošću trajnog čuvanja mikrofilmovanjem istih. Ovo je internacionalno prepoznatljiv sistem dispečarskog prosleđivanja poziva primljenih na telefonskoj centrali po prioritetu hitnosti ambulantnim vozilima, već usvojen i prihvaćen u mnogim zemljama.


Povrede šake – savremeni pristup lečenju

Ljubomir Panajotović
VSMŠ "M. MILANKOVIĆ", BEOGRAD

Naizgled ne tako značajne, jer ne ugrožavaju život, povrede šake, tog, uz mozak, najvećeg dara prirode čoveku, često iziskuju dugotrajno lečenje, a njihove posledice mogu u znatnoj meri ugroziti kvalitet privatnog i profesionalnog života čoveka.
Koncept rane hirurške obrade i rekonstrukcije svih oštećenih tkiva i struktura dramatično je promenio pristup hirurgiji povređene šake. Adekvatna rana primarna obrada omogućila je pomeranje faze rekonstrukcije sa odloženih elektivnih postupaka ka primarnim rekonstrukcijama na sam dan povređivanja kod gotovo svih vrsta povrede šake različite etiologije. Primarna rekonstrukcija kod povreda kože šake je uslov rekonstrukcije i zarastanja mehanički povređenih tetiva i živaca (sutura, transpozicija, transplantacija) i kosti. Traumatski defekt vrha prsta zatvara se primarno, lokalnim režnjevima radi očuvanja senzibiliteta vrha prsta. Kod dubokih opekotina šake rane tangencijalne ekscizije, autotransplantacija kože, funkcionalni splintovi i rana fizioterapija su najbolja prevencija kontraktura. Kod ekstenzivnih traumatskih defekata mikrohirurški transfer jednotkivnih ili kompleksnih režnjeva kože, mišića, kosti i zglobova omogućava jednovremenu ranu rekonstrukciju više struktura. Replantacija traumatski amputiranih delova ili šake u celini ima velike šanse za uspeh ukoliko se revaskularizacija izvede šro pre, pri čemu je veoma važan način i brzina transporta povređenog i amputiranog dela do replantacionog centra.
Trend ranih rekonstrukcija sa dokazano superiornim funkcionalnim i estetskim rezultatima, kraćim lečenjem i bržom rehabilitacijom zahteva više medicinske standarde u pogledu organizacije, materijalnih (odgovarajući hirurški materijal, instrumentarijum i tehniku) i ljudskih resursa (specijalizovan hirurg, anestezija i drugo osoblje). Ovo podrazumeva i neprekidno postoperativno praćenje vaskularizacije i zaštitu od postoperativne infekcije.


Mulitidisciplinarni princip u dijagnostici i lečenju metastaza kolorektalnog karcinoma u jetri

Miroslav Stojanović
MEDICINSKI FAKULTET NIŠ

Zahvaljujući svojoj građi, funkciji i anatomskoj poziciji, jetra predstavlja prvo mesto metastaziranja kolorektalnog karcinoma (CRC). Statistike pokazuju da kod svakog drugog pacijenta obolelog od kolorektalnog karcinoma dolazi do razvoja metastaza u jetri. Otprilike 20-25% pacijenata ima metastaze CRC u jetri već u momentu postavljanja dijagnoze primarnog tumora /sinhrone metastaze/. U istom procentu se metastaze javljaju unutar 2 godine od resekcije primarnog tumora /metahrone metastaze/. U relativno malom procentu /20 do 25%/ pacijenata je moguće uraditi primarnu resekciju metastaza. Prosečna dužina života kod nelečenih pacijenata sa metastazama CRC meri se mesecima, dok je petogodišnje preživljavanje manje od 3%. Pacijenti lečeni samo hemioterapijom, i pored primene najsavremenijih sredstava (Folfox i Folfiri protokoli, biološka terapija sa monoklonalnim anti-EGF i anti-vEGF antitelima...) imaju prosečno preživljavanje od maksimalno 20 meseci, sa stopom petogodišnjeg preživljavanja od 10-15%. Nasuprot tome, resekciona terapija hepatičnih metastaza pacijentima daje šanse za petogodišnje preživljavanje od 21 do 58%. - evidentno veće u poređenju sa nelečenim ili pacijentima tretiranim sistemskim hemioterapijom. Uz to, većina pacijenata koji prežive 5 godina ostaju bez pojave recidiva dugo vremena. Prosečna dužina života pacijenata sa metastazama CRC u jetri iznosi 40 meseci, dok je prosečni period bez pojave recidiva 30 meseci Zbog toga su postavljeni i ciljevi simpozijuma:
1. Upoznati polaznike sa savremenom epidemiologijom, etiologijom i patogenezom kolorektalnog karcinoma.
2. Prikazati protokole skrininga i dijagnostike kolorektalnog karcinoma i njegovih metastaza u jetri.
3. Ukazati na mogućnosti hirurškog i onkološkog lečenja ovih pacijenata uz neophodnost multidisciplinarnog pristupa.
4. Upoznati polaznike sa radom onkološkog konzilijuma koji se bavi ovom patologijom.


Gerontostomatologija u svakodnevnoj kliničkoj praksi

Ivica Stančić
STOMATOLOŠKI FAKULTET, BEOGRAD

Getontostomatologija iz godine u godinu sve više dobija na značaju. Prateći razvoj ove stomatološke discipline u svetu i u našoj zemlji se sve više terapijski modliteti prilagođavaju specifičnim okolnostima vezanim za opšte i oralno stanje zdravlja pacijenata starije dobi. Funkcionalna sposobnost pacijenata starije dobi diktira stepen i dinamiku terapijskih intervencija u stomatologiji. Fukcionalna nesposobnost najčešća je među starima zbog postojanja više hroničnih bolesti istovremeno, odnosno „komorbiditeta“. Statistički gledano, najčešće su to kardiovaskularne bolesti (preboleli srčani udar, šlog), plućne bolesti (hronični bronhitis), maligne bolesti, kao i reumatološke bolesti. Iz tog razloga primat sve više poprimaju neinvazivne i jednostavne zubne nadoknade koji ne zahtevaju brojne dolaske i dugotrajnje intervencije u ustima pacijenata starije dobi. Psihološka sfera ovih pacijenata opsednuta brojnim hroničnim bolestima uglavnom i ne obraća pažnju na loše stanje oralno zdravstvenog statusa. Zato treba nastojati da im se objasni značaj sprovođenja adekvatne oralne higijene, kao i sanacije patoloških promena u usnoj duplji uz adekvatnu protesku rehabilitaciju optimalnim terapijskim rešenjem. Nametanje izrade nove zubne nadoknade može dodatno ugroziti kvalitet života pacijenata starije dobi, iako postojeće zubne nadoknade ne zadovoljavaju osnovne funkcionalne, preventivne i estetske zahteve. U tom smislu od značaja su kliničke intervencije koje podrazumevaju postepeno modifikovanje postojećih zubnih nadoknada sa ciljem da uklone uzroci koji su već doveli do neželjenih posledica na potpornim tkivima. Dijagnostičke modifikacije se mogu izvesti kako na proteznoj bazi tako i na veštačkim zubima. Tek kada se pacijent adaptira na modifikovanu zubnu nadoknadu, izrađuje se nova koja će je u potpunosti kopirati. Smanjena funkcionalna sposobnost pacijenata starije dobi, kao i upotreba većeg broja lekova, nameće potrebu za opreznijim i prilagođenim pristupom kod planiranja i obavljanja stomatoloških intervencija kod pacijenata u trećem životnom dobu.


Kojim putem u zbrinjavanju abrazije zuba

Rade Živković
STOMATOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU, KLINIKA ZA STOMATOLOŠKU PROTETIKU

Abrazija zuba predstavlja prekomerno trošenje čvrstih stuktura zuba. Pacijenti sa abradiranim zubima su česti u stomatološkim ordinacijama. Abradirani zubi u ustima uslovljavaju i funkcionalne i estetske probleme. Prekomerna osetljivost zuba na termičke i hemijske nadražaje i narušena estetika su i razlozi obraćanja pacijenta stomatologu. Etiološki faktori abrazije zuba su brojni: prekomerno i neumereno korišćenje abrazivne ishrane i kiselih napitaka( gazirani sokovi, coca cola, limunada), parafunkcije (bruksizam, stiskanje zuba), upotreba pretvrdih četkica sa abrazivnim zubnim pastama, loše tehnike pranja zuba, profesije vezane za teške fizičke napore, jatrogeni faktori (brušenja antagonista u cilju reokludacije zubnih nadoknada, neglazirane keramičke zubne nadoknade naspram prirodnih zuba...), prevremeni okluzalni kontakti praćeni inkoordiniranom hiperkontrakcijom mišića elevatora donje vilice, loše navike, stres, sasvim retko, urođena oboljenja zubnih tkiva (amelogenesis imp., dentinogenesis imp.) ili stečena smanjena tvrdoća zuba (fluorosa dentis). Danas nema starosnih granica pojave abrazije zuba, a može se konstatovati das u to vrlo često veoma mlade osobe. Klinička slika abrazije pokazuje veliku raznolikost. Novi stomatološki materijali, danas daju nove terapijske mogućnosti u zbrinjavanju abrazijom oštećenih zuba. Uterapiji se mogu koristiti metalokeramičke ili keramičke krunice i direkltne ili indirektne kompozitne restauracije. Preventivne procedure bi takođe mogle dati doprinos u sprečavanju ili zadržavanju abrazivnih promena na zubima.


Kliničke i metaboličke karakteristike u podgrupi metabolički zdravih gojaznih adolescenata

Dragan Zdravković
MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD, INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
MAJKE I DETETA SRBIJE "DR VUKAN ČUPIĆ", BEOGRAD

Gojaznost dece i adolescenata je jedan od najozbiljnijih javno-zdravstvenih problema u većini zemalja sveta. Mnoge od metaboličkih i kardiovaskularnih komplikacija gojaznosti, pre svega poremećaj tolerancije na glukozu, tip 2 dijabetesa melitusa, hipertenzija i dislipidemija, razvijaju se već tokom detinjstva i adolescencije. U literaturi opisana jedinstvena podgrupa „metabolički zdravih gojaznih osoba“ kod kojih je rizik od razvoja metaboličkih komplikacija znatno manji.“ Ove osobe, uprkos ekscesivnoj gojaznosti, pokazuju povoljan metabolički profil sa visokim nivoom insulinske senzitivnosti, povoljan lipidni, hormonski i inflamacioni profil, normalne enzime jetre i normalan krvni pritisak. Uprkos povoljnom metaboličkom profilu dosadašnje studije nisu dokazale nižu stopu mortaliteta u ovoj podgrupi gojaznih osoba. Metabolički zdrave gojazne osobe, iako u manjem riziku za metaboličke komplikacije gojaznosti, imaju kraći očekivani životni vek od osoba sa normalnom težinom. Prirodno je zapitati se o kliničkom značaju identifikacije metabolički zdravih gojaznih, kada uprkos manjoj učestalosti tipa 2 dijabetesa melitusa i drugih metaboličkih poremećaja, mortalitet ovih osoba odgovara mortalitetu u celokupnoj populaciji gojaznih, i samim time je neophodno lečenje, odnosno redukcija telesne mase kao i kod ostalih gojaznih. Kod metabolički zdravih gojaznih uočeni su drugačiji rezultati u lečenju, uključujući i značajno bolji terapijski učinak fizičke aktivnosti u odnosu na ostale gojazne osobe. Takođe, u istraživanju uticaja hipokalorijske dijete na metabolički profil metabolički zdravih gojaznih posle šest meseci došlo je do smanjenja senzitivnosti na insulin, za razliku od ostalih gojaznih kod kojih je došlo do smanjenja rezistencije na insulin. Ovi nalazi ukazuju na potrebu za daljim istraživanjima u kojima bi metabolički zdravi gojazni bili posebno posmatrani u cilju određivanja najboljih postupaka u lečenju ove grupe gojaznih.
Takođe, istraživanja u cilju određivanja činioca koji štite metabolički zdrave gojazne od metaboličkih komplikacija gojaznosti su neophodna radi boljeg uvida u patogenetske procese u osnovi nastanka metaboličkog sindroma i drugih komplikacija gojaznosti.


Prevencija globalnog kardiometaboličkog rizika kod gojaznih
 
Dragana Tomić-Naglić
MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD, KINIČKI CENTAR VOJVODINE, KLINIKA ZA
ENDOKRINOLOGIJU, DIJABETES I BOLESTI METABOLIZMA

Gojaznost dovodi do brojnh komplikacija , koje pogađaju sve organske sisteme. Uloga gojaznosti u razvoju kardiovaskularnih oboljenja je kompleksna. Porast telesne mase dovodi do porasta volumena krvi, kao i do porasta aktivnosti simpatikusa, što rezultuje porastom krvnog pritiska. Povećava se viskoznosti krvi, nivo fibrinogena, inhibitora aktivatora plazminogena (PAI-1) i S-reaktivnog proteina (CRP), koji dodatno remete reološke mogućnosti. Promene mase i geometrije srca dovode do hipertrofije zida leve komore. Framingamska studija je pokazala da je telesna masa prediktivna u odnosu na razvoj infarkta miokarda, kongestivne srčane slabosti, aterotrombotskih insulta i pojavu nagle smrti, a procenjeno je da bi smanjenje telesne mase za 20% redukovalo rizik koronarnog događaja za 40% . Među osobama sa hipertenzijom, 76% njih ima prekomernu telesnu masu i gojaznost. U patogenezi hipertenzije u gojaznosti, značajne su retencija natrijuma, akumulacija natrijuma i kalcijuma u glatkim mišićnim ćelijama, hipertrofija zida krvnog suda, vazokonstrikcija i povećan minutni volumen srca, a većinu pomenutih efekata favorizuje hiperinsulinemija i poremećena funkcija sistema renin-angiotenzin. Gojaznost prati endotelijalna difunkcija što doprinosi razvoju ateroskleroze i hipertenzije.
Poremećaj metabolizma lipida i lipoproteina prisutan je kod 30% gojaznih. Najčešće dolazi do razvoja hiperholesterolemije, hipertigliceridemije, pada nivoa protektivnog HDL-holesterola i porasta nivoa LDLholesterola, sa povećanim udelom malih, gustih LDL-čestica.
Tip 2 dijabetesa se razvija kao jedna od posledica gojaznosti, naročito centralnog tipa. Od ukupnog broja obolelih od dijabetesa tipa 2, 80-90% njih je gojazno. Rizik razvoja dijabetesa povećava se sa porastom telesne mase.
Gojaznost dovodi i do komplikacija na gastrointestinalnom sistemu. U vezu sa gojaznošću najčešće se dovode refluksni ezofagitis i hijatus hernija, usled mehaničkog opterećenja abdominalnih organa uvećanim masnim tkivom. Kod gojaznih žena se vrlo često dijagnostikuje holelitijaza, usled povećanog priliva slobodnih masnih kiselina (SMK) u jetru, povećane sinteze i ekskrecije holesterola. Povećan influks SMK dovodi i do razvoja steatoze jetre, koja može da progredira do ciroze.
Prekomerna telesna masa predstavlja mehaničko opterećenje koje dovodi do razvoja brojnih koštano-mišićnih poremećaja, poput osteoartritisa kolena i kuka i hernija intervertebralnih diskusa. U razvoju osteoartritisa, gojaznost doprinosi i podsticanjem metaboličkih promena hrskavice i koštanog tkiva.
Gojaznost je udružena i sa respiratornim poremećajima, kao što su astma, hronična opstruktivna bolest pluća i sleep apnea. Masne naslage na zidovima abdomena i grudnog koša otežavaju disajne pokrete. Sindrom opstruktivne apneje u toku sna (sleep apnea) posledica je hipertrofije mekih tkiva gornjih delova respiratornog trakta, a sindrom alverolarne hipoventilacije posledica je inflamacije uzrokovane citokinima na nivou alveokapilarne membrane.
Potvrđena je veća učestalost pojedinih vrsta maligniteta u gojaznih osoba u odnosu na one normalno uhranjene. To su karcinoma dojke (posebno nakon menopauze), zatim karcinoma endometrijuma, grlića materice, ovarijuma i karcinoma žučne kesice kod žena, odnosno karcinoma debelog creva i prostate kod muškaraca.
U gojaznih osoba češće se javljaju i reproduktivni poremećaji, kao što su usporena spermatogeneza kod muškaraca, odnosno anovulacija, amenoreja, sindrom policističnih ovarijuma, kod žena. Kod gojaznih trudnica češće su gestoze, i abnormalnosti placente i ploda.
Kako je uvećana masna masa glavni uzrok nabrojanih komplikacija gojaznosti, smanjenje udela masne mase u telesnoj kompoziciji dovodi do smanjenja učestalosti komplikacija, kao i korišćenje pojedinih kardioprotetktivnih lekova.


Značaj prevencije i rane dijagnostike hroničnih komplikacija šećerne bolesti

Milena Mitrović
MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD, KINIČKI CENTAR VOJVODINE, KLINIKA ZA
ENDOKRINOLOGIJU, DIJABETES I BOLESTI METABOLIZMA

U Svetu od šećerne bolesti boluje više od 350 miliona bolesnika sa tendencijom porasta broja novodijagnostikovanih. Značaj dijabetesa ogleda se ne samo u broju obolelih, nego i u činjenici da se radi o hroničnom obolenju koje tokom svoje evolucije dovodi do razvoja hroničnih komplikacija , a koje značajno remete kvalitet života dijabetesnih bolesnika, povećavaju troškove lečenja, morbiditet i mortalitet ove populacije bolesnika. U tome se ogleda i njegov veliki sociomedicinski i socioekonomski značaj. U patogenezi hroničnih komplikacija svakako da hiperglikemija ima vodeću ulogu, a pre svega u nastanku mikrovaskularnih komplikacija, dok u nastanku makrovaskularnih komplikacija u osnovi leži proces ateroskleroze u čijem nastanku imaju veliki značaj konvencionalni i nekonvencionalni K-V faktori rizika ( hipertenzija, pušenje, gojaznost, starenje insulinska rezistencije, dislipidemija, inflamacija, itd). Dijabetesna retinopaija predstavlja vodeći uzrok slepila kod dijabetesnih bolesnika, polineuropatija je vodeći uzork netraumatskih amputacija donjih ekstremiteta, dok je dijabetesna nefropatija vodeći uzork terminalne bubrežne insuficijencije. K-V bolesti su 2 do 4 pute češće kod dijabetesnih bolesnika, pri čemu prisustvo nefropatije povećava rizik za K-V bolesti i do 40 puta.
Zbog toga je važno sprovesti sve mere primarne prevencije razvoja hroničnih komplikacija, koje podrazumevaju postizanje dobre glikoregulacije već od momenta postavljnja dijagnoze dijabetesa, uz lečenje hipertenzije, gojaznosti, displipdemije, prestanku pušenje uz korekciji i ostalih faktora rizika. Kod bolesnika sa tipom 2 šećerne bolesti skrining na komplikacije raditi već po postavljanju dijagnoze dijabetesa , a kod bolesnika sa tipom 1 šećrne bolesti posle 5 godina trajanja bolesti. Kod bolesnika sa dijagnostikovanim hroničnim komplikacijama adekvatnim lečenjem treba da sprečimo njihovu progresiju ka terminalnom stadijumu.


Savremena terapija tipa 2 dijabetesa

Miodrag Đorđević
OPŠTA BOLNICA ZAJEČAR ZAJEČAR, INTERNISTIČKA SLUŽBA

Tip 2 dijabetesa čini više od 90% oboljevanja od dijabetesa a kako je oboljevanje od dijabetesa sve veće predstavlja veliki klinički izazov kako za lekare opšte medicine tako i za većinu specijalističkih grana. Adekvatna terapija koja bi dovela do dobre glikoregulacije većine obolelih dovela bi do značajnog smanjenja pojave komplikacija a samim tim i troškova lečenja. Poslednjih godina pojavljuju se novi lekovi u terapiji tipa 2 dijabetesa i neki od njih već su registovani u Srbiji tako da je njihova adekvatna primea prioritet u dijabetologiji. Planira se da se učesnici upoznaju sa konsenzusom ADA i EASD o terapiji tipa 2 dijabetesa i svaki pristup lečenju adekvatno razmotri i objasni. Polaznici će biti upoznati sa principima insulinske terapije, doziranjem insulina, savremenim terapijskim šemama. Biće prikazana razlika u farmakokinetici humanih insulina i insulinskih analoga. Edukacija će se sastojati iz dva predavanja i radionice u kojoj će na primerima realnih bolesnik a biti prikazani principi lečenja osoba sa tipom 2 dijabetesa.


Proizvodnja i upotreba zdravstveno bezbednog povrća

Đorđe Moravčević
POLJOPRIVREDNI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

U intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji, koja je dominantna, osnovni cilj je ostvarivanje većeg profita. U takvom sistemu proizvodnje umanjuje se značaj nutritivnog kvaliteta i zdravstvene bezbednosti hrane, što nepovoljno utiče na zdravlje čoveka i ekosistem.
U povrće spadaju biljke koje se koriste za ishranu, kako u svežem, tako i na različite načine prerađenom obliku. To su biljke raznolikog biohemijskog sastava koje imaju veoma važnu ulogu za normalno funkcionisanje čovekovog organizma. Biljni metaboliti (vitamini, flavonoidi, glukosinolati), organska jedinjenja i mineralne materije doprinose hranljivoj i lekovitoj vrednosti povrća. Hemijski sastav povrća definisan je vrstom, sortimentom i načinom gajenja. Preporučeni dnevni unos svežeg povrća za odraslog čoveka je od 300 do 400g. Zbog ove činjenice od posebnog je značaja njihov nutritivni kvalitet i zdravstvena ispravnost.
Povrće se gaji u bašti, na njivi i u zaštićenim prostorima (plastenici, staklenici). Usled potrebe za povrćem veće nutritivne vrednosti i zdravstvene bezbednosti, način njegove proizvodnje, u novije vreme, sve je više definisan principima dobre poljoprivredne prakse koji su integrisani u zakonske regulative i standarde koji tu proizvodnju prate (Globagap, IFS, HACCP). U Srbiji standardi koji prate proizvodnju na njivi još uvek nisu obavezni, tako da potrošač hrane (povrće i voće) nema garantni dokument o zdravstvenoj ispravnosti iste. I pored toga, zahvaljujući intenzivnim edukacijama proizvođača povrća, zatim skupim inputima, kao i samosvesti proizvođača zdravstveni problemi nastali konzumiranjem povrća na sreću nisu česti. Takođe treba istaći, da standardizacija te probleme neće značajno umanjiti, ali će problem locirati (pojedinačna odgovornost) i onemogućiti ponovljivost istog.


Antropometrijski parametri kao faktori rizika za nastanak raka dojke u žena

Biljana Kocić
MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U NIŠU, INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ

Epidemiološke studije ukazuju na povezanost različitih antropometrijskih paramatara, kao što su telesna visina, masa, indeks telesne mase, distribucija masti i sl. i rizika za nastanak raka dojke u žena, u zavisnosti od menopauzalnog statusa, hormonske terapije i drugih faktora. Za žene u premenopauzi, podaci ukazuju da veće vrednosti telesnih visina povećavaju rizik dok veće vrednosti telesnih masa i indeksa telesne mase snižavaju rizik, i da ne postoji veza sa centralnim tipom gojaznosti. U poslemenopauznih žena, veće vrednosti telesnih visina, masa, indeksa telenih masa, odnosa kuk-struk, obima struka i gojaznost, povećavaju rizik za nastanak raka dojke. Gubitak u telesnoj masi značajno snižava rizik, naročito u kasnijim godinama života. Mogući mehanizmi delovanja ovih faktora objašnjavaju se kompleksnim hormonskim i genetskim uticajima. Dosadašnji podaci ukazuju na neophodnost prevencije gojaznosti u poslemenopauznih žena kroz kalorijsku restrikciju, povećanje fizičke aktivnosti i druge mere, u cilju prevencije, naročito hormonski zavisnog raka dojke.
 

     
 
 
     
             
             
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend