Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2015     Volumen 40     Broj 2
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
      UDK 611
75.071.1:929
COBISS.SR-ID 216882188

ISSN 0350-2899. - Vol. 40, br. 2 (2015), str. 71-78.

     
   
Originalni rad

Leonardo da Vinči kao anatom
Leonardo da Vinci as an anatomist

Miloš Protić (1), Ljiljana Milošević (2), Ljiljana Jovanović (1)
(1) Dom zdravlja, ZC Zaječar, (2) KBC Zvezdara, Beograd
 

     
 
 
     
 

 

         
  Preuzmite rad u pdf formatu   Sažetak:
Leonardo da Vinči (1452–1519), čuveni slikar i vajar iz doba renesanse, poznat je i po radovima iz arhitekture, anatomije, geologije, muzike, kartografije, matematike, botanike, književnosti, inženjeringa i nauke. Renesansa je period u umetnosti i književnosti tokom 15. i 16. veka, pokret u kulturi Zapadne Evrope koji dovodi do preokreta u nauci, filozofiji, književnosti i likovnom stvaralaštvu. Tokom takozvane visoke renesanse, kasne faze renesanse u prvoj polovini 16. veka, vladala je ideja o genijalnom umetniku, pojedincu nadahnutom od Boga, koji je bio uspešan u različitim vrstama umetnosti – univerzalni čovek (ital. uomo universale). To je i vreme dva genija, gde istorija ubraja, sem Leonarda da Vinčija, i Mikelanđela Buonarotija. Da Vinči je ostavio za sobom preko 240 beleški i crteža iz svog ineresovanja za građu čoveka. Cilj: Upoznavanje i opis Da Vinčijevog doprinosa anatomiji kroz njegove crteže i beleške koje je činio prezentujući crteže o anatomskoj građi. Metod i materijal: Pregled, na internetu (Pubmed, Cochrane Collaboration, Wikipedia) raspoložive građe o Da Vinčijevim crtežima, datih kroz radove iz oblasti medicine i istorije umetnosti. Kraljevska kolekcija iz Velike Britanije u Londonu je predstavila tokom 2012. godine više izložbi crteža na kojima su skice, sačinjene na osnovu Leonardovih zapažanja tokom seciranja leševa, koje je veliki umetnik sprovodio od rane mladosti. Rezultat: Anatomske skice-crteži kao što su: čovek s raširenim nogama i rukama koji pokazuje srce, pluća i glavne arterije, zatim, crtež vrata i desne ruke, na kome se vide mišići tog dela tela kao i kosti levog stopala, potom, skica kardiovaskularnog sistema i glavnih organa žene, te skica fetusa u majčinoj utrobi, samo su neke od brojnih koje je Da Vinči sačinio prisustvujući na preko 30 seciranja tokom života. Da Vinči je bio levak i njegova zapažanja su pisana po crtežima sa desna u levo, kao slika u ogledalu. Inače, on je počeo da uči formalno anatomiju kao početnik kod Andrea del Verokija. Kao uspešan umetnik je mogaom zahvaljujući dozvoli za seciranje ljudskih leševam da sprovodi svoja istraživanja u bolnici Santa Marija Nuove u Firenci i kasnije u bolnicama u Milanu i Rimu. Sarađivao je sa doktorom Markantijem dela Toreom. Zaključak: Leonardo da Vinči je bio svestran, pravi polymath (grč. čovek svestranog interesovanja) i kroz svoje beleške je izvesno doprineo anatomiji svoga doba, a i anatomiji danas.
Ključne reči: Leonardo, da Vinci, anatomija, crteži, umetnost.
 
Napomena: sažetak na engleskom jeziku
Note: Summary in English
     
             
     

UVOD

Renesansa predstavlja kulturnoistorijsko razdoblje tokom 15. i 16. veka u književnosti i umetnosti. Tada je nastao preokret u nauci, filozofiji, književnosti i likovnom stvaralaštvu, što je bio značajan događaj u kulturi Zapadne Evrope. Tokom renesanse izdvaja se visoka renesansa, kasna faza u samoj renesansi (prva polovina 16. veka). U njoj je bila zastupljena ideja o genijalnom umetniku – pojedincu nadahnutom od Boga koji je bio uspešan u različitim vrstama umetnosti. Ovaj stav je oličen u pojmu uomo universale što na italijanskom znači univerzalni čovek. To je vreme stvaranja čuvenih umetnika Leoarda da Vinčija i Mikelanđela Buonarotija, koji su označeni kao geniji renesanse. Da Viniči je rođen u Firenci 1452. godine, a živeo je do 1519. Poznat je, sem po doprinosu u slikarstvu i vajarstvu, i po radovima u arhitekturi, anatomiji, geologiji muzici, kartografiji, matematici, botanici, književnosti, inženjeringu i nauci. Da Vinči je ostavio preko 240 skica, beleški i crteža o ljudskoj anatomiji.

CILJ

S obzirom na interesovanja i ostvarenja samog Da Vinčija, kao i ostalih stvaralaca toga vremena, u pogledu ljudske anatomije, naš cilj je da podsetimo stručnu javnost na ovu činjenicu kroz prikaz skica i beleški koje je Da Vinči sačinio.

METOD I MATERIJAL

Istraživanjem raspoložive građe na ovu temu na internetu (Pubmed, Cochrane collaboration, Wikipedia), a kroz dosada izložene radove, došlo se do zanimljivih saznanja o Da Vinčijevim zapažanjima iz anatomije. Kraljevska kolekcija iz Londona je tokom 2012. godine održala više izložbi Da Vinčijevih skica koje su nastale tokom seciranja leševa, čime je počeo da se bavi od rane mladosti. Inače, najveći deo ovih skica je sačuvan u Kraljevskoj kolekciji.

REZULTATI I DISKUSIJA

Leonardo da Vinči je izvršio, prema istorijskim podacima, preko 30 seciranja leševa. U tim okolnostima su nastajale njegove skice o delovima ljudskog tela. Inače, kuriozitet je da je on bio levoruk i da je zapisivao svoja zapažanja po crtežima sa desna ulevo, kao slika u ogledalu. Skica na kojoj je čovek sa raširenim rukama i nogama prikazuje srce, pluća i glavne arterije (skica 1). Na crtežu vrata i desne ruke vide se mišići tog dela tela (skica 19). Značajna je i skica kardiovaskularnog sistema i glavnih organa ženskog tela (skica 2). Fetus u majčinoj utrobi (skica 21) je, takođe, ilustrativna skica, koja je isticana u dosadašnjim prikazima Da Vinčijeve genijalnosti na terenu ljudske anatomije. Svoja znanja iz anatomije čuveni umetnik je sticao kao početnik kod Andrea del Verokija, koji je bio slikar, vajar i zlatar na dvoru Lorenca Medičija, vojvode od Firence. Pošto je Da Vinči važio za uspešnog umetnika (već tada je njegova reputacija isticana), mogao je prema tadašnjim strogim zakonima, zbog svog čuvenja, da dobije dozvolu za vršenje sekcija nad leševima. On je svoja istraživanja sprovodio u bolnici Santa Marija del Nuove u Firenci, a kasnije i u bolnicama u Milanu i Rimu; sarađivao je sa doktorom Markantijem dela Toreom, renesansnim profesorom anatomije na Univerzitetu u Padovi.

ZAKLJUČAK

O Leonardu se može mnogo pisati i istraživati granice njegovog veličanstvenog uma. Citat iz Wikipedie (odeljak bosanski prevod): ,,Umjetnik po dispoziciji, otkrio je da su njegove oči bile njegov glavni put do znanja; za Leonarda, vid je bio čovjekov najviši organ čula zato jer vid sam pretvara činjenice u iskustva odmah, korektno, i sa sigurnošću. To znači da svaki fenomen koji je promatran postaje objekt znanja. Saper vedere („znati kako vidjeti”) postaje glavna tema njegovih proučavanja čovjekovih djela i kreacija prirode. Njegova kreativnost dostizala je u svako područje u kojem se koristilo grafičko predstavljanje”, najbolje prikazuje Da Vinčija. Označen je i kao polymath u svoje vreme, tj. čovek svestranog interesovanja, na grčkom jeziku. Kasnija istorija je definisala njegov doprinos anatomiji, a što smo se i sami uverili iz preciznosti njegovih skica građe ljudskog tela.

Skica 1. Glavni organi i sudovi.
Scheme 1. Major organs and vessels
Skica 2. Kardiovaskularni sistem
i glavni organi muškarca.
Scheme 2. The cardiovascular system
and principal organs of a man
   
Skica 3. Hemisekcija čoveka i žene u aktu koitusa.
Scheme 3. The hemisection of a man and woman
in the act of coition
Skica 4. Unutrašnji organi konja.
Scheme 4. The viscera of a horse
   
Skica 5. Razne anatomske studije.
Scheme 5. Miscellaneous anatomical studies
Skica 6. Noga u preseku.
Scheme 6. The leg sectioned
   
Skica 7. Presek lobanje.
Scheme 7. The skull sectioned
Skica 8. Lobanja.
Scheme 8. The cranium
   
Skica 9. Slojevi kože glave i moždane komore.
Scheme 9. The layers of the scalp,
and the cerebral ventricles
Skica 10. Studije glave.
Scheme 10. Studies of the head
   
Skica 11. Muški akt i parcijalna studija leve noge.
Scheme 11. A male nude, and a partial study
of the left leg
Skica 12. Mišići ramena torza i noge.
Scheme 12. The muscles of the shoulder,
torso and leg.
   
Skica 13. Vene ruke.
Scheme 13. The veins of the arm
Skica 14. Pluća.
Scheme 14. The lungs
   
Skica 15. Mišići leđa i ruku.
Scheme 15. The muscles of the back and arm
Skica 16. Studije međurebarnih mišića.
Scheme 16. Studies of the intercostal muscles
   
Skica 17. Kostur.
Scheme 17. The skeleton
Skica 18. Mišići lica i ruku, kao i živaca
i vena na ruci.
Scheme 18. The muscles of the face and arm,
and the nerves and veins of the hand
   
Skica 19. Mišći gornjeg dela kičme.
Scheme 19. The muscles of the upper spine
Skica 20. Bešika.
Scheme 20. The bladder
   
Skica 21. Fetus u materici.
Scheme 21. The foetus in the womb

 

LITERATURA

  1. P. Dunn. Leonardo Da Vinci (1452-1519) and reproductive anatomy Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. Nov 1997; 77 (3): F249. Available from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1720714/
  2. Royal Collection Trust Leonardo da Vinci: Anatomist,The Queen's Gallery, Buckingham Palace. Available from http://www.royalcollection.org.uk/exhibitions/leonardo-da-vinci-anatomy/items
  3. Wikipedia Leonardo da Vinci section drawings. Available from http://en.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci 
     
             
     
     
             
      Adresa autora:
Miloš Protić, Svetozara Markovića 1,
9000 Zaječar, Srbija.
E-mail: drmilosprotic@gmail.com
Rad primljen: 8.2.2015.
Rad prihvaćen: 31.5.2015.
Elektronska verzija objavljena: 21.8.2015.
     
             
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace