Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2016     Volumen 41     Supplement 2
     
             
      [ Medicina u umetnosti - program ] >>> ]      
   

Treći simpozijum "Medicina u umetnosti"
Zaječar, 4. novembar 2016.

Medicina u umetnosti: ŠIRINA

1. Mile Ignjatović: Umetnost i medicina
2. Kornelia Đaković Švajcer: Farmacija i apotekarstvo kao inspiracija umetnicima
3. Bojana Cokić: Umetnost dojenja
4. Ljubomir Panajotović: Karikiranje medicine u umetničkim delima
5. Miloš Protić: Skrivena anatomija u Sikstinskoj Kapeli
6. Jelena Petrović: Glumci i depresija: Mit ili realnost
7. Dragana Mitrović: Crtani filmovi, novi koncept lečenja malignih bolesti kod dece
8. Danijela Ćirić: Gaudi – odakle potiče ideja za trenkadis?

     
 
 
     
 


Zbornik sažetaka radova

u .pdf formatu
 

 

 

1.
Umetnost i medicina

Mile Ignjatović
Akademija medicinskih nauka SLD, Beograd

Uvod/Cilj. Veliki umetnici su često angažovani kao anatomski ilustratori i imali su neprocenjiv značaj za razvoj anatomskih saznanja. S druge strane, u svojim umetničkim kompozicijama i portretima često su prikazivali likove sa različitim oboljenjima. Ova umetnička dela analiziraju se patografski do današnjeg dana. Takođe, utisak je da nikada nije istaknut značaj mnogih slavnih likovnih umetnika u prenošenju novih medicinskih saznanja koja su usko povezana sa slikom (npr. anatomskih ili hirurških) u vremenima kada nije bilo drugih tehničkih mogućnosti. Cilj rada je da prikaže pojedina umetnička dela koja su jasno povezana sa medicinom, a ne da analizira i valorizuje umetnička dostignuća slavnih slikara i njihovih dela.
Materijal i metod. Analizirana su likovna dela slavnih umetnika novog veka (1492–1914). Da li su mitske i druge poznate ličnosti zaista bolovale od pojedinih bolesti? Da li je to bila umetnička fikcija ili bolest modela koji je umetnik koristio? To je nemoguće dokazati iz današnjeg ugla i nije predmet ovog rada.
Rezultati. U ovom periodu na mnogobrojnim umetničkim slikama mogu se uočiti najrazličitija oboljenja, a poznati umetnici su bili ilustratori mnogih anatomskih i hirurških dela. Prikazuju se dela umetnika kao što su: Sandro Botticelli (1445-1510), Leonardo da Vinci (1452–1519), Michelangelo Buonarroti (1475–1564), Caravaggio (Michelangelo Merisi da, 1571–1610); Sofonisba Anguissola (Anguisciola, 1532–1625); Peter Paul Rubens (1577–1640); Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669) i drugi. Hronološki: od renesanse na dalje sve manji broj slikara prikazuje uvećanu tireoidnu žlezdu. Razvoj bolnica uslovio je njihovo postepeno napuštanje manastirskih zidina gde su slikari oslikavali verske motive ili bili pod patronatom bogatih mecena. Slikari su se sve manje sretali sa ovakvim bolesnicima.
Zaključak. Poznati umetnici su bili ilustratori poznatih anatomskih i hirurških dela. Na slikama velikih umetnika mogu se naći različita oboljenja, predstavljena ciljano ili ne, najčešće kao odraz vremena i okoline u kojoj su živeli.


2.
Farmacija i apotekarstvo kao inspiracija umetnicima

Kornelia Đaković Švajcer, profesor farmakologije, toksikologije i kliničke farmakologije u penziji

Umetnici, aktivni sudionici svih aspekata humane civilizacije, tokom vekova prikazivali su, uz prizore iz svakodnevnog života, i mnoge prizore vezane za razne aspekte zdravstvenih aktivnosti, u koje, osim same medicine, spadaju i stomatologija i farmacija.
Bliskost zdravstenih profesija, farmacije i medicine, nigde nije tako izražena kao u slučaju blizanaca Kuzme i Damjana. Braća su rođena u Siriji, i pored bavljenja lečenjem, propagirali su hrišćanstvo, zbog čega su, za vreme cara Dioklecijana, bili u Rimu pogubljeni (pretpostavlja se između 284. i 303. godine). Nakon što su kanonizovani u vreme pape Feliksa V (526-530) postaju zaštitnici medicine (Kuzma) i farmacije (Damjan), a njihovi likovi se kao freske, slike, ikone i kipovi pojavljuju u velikom broju crkava, kako pravoslavnih tako i katoločkih.
Pored ovih svetaca, umetnici su na svojim slikama, crtežima i litografijama zabeležili i radnje, vezane uz spravnjalje i prodaju lekova, pa tako nalazimo svedočanstva o nekadašljem izgledu apoteka i njihovih „officina“, kao i portrete apotekara iz svog okruženja.
Međutim, umetnost u farmaciji ima osim dekorativnog i izrazito utilitarni karakter. Apotekarsko posuđe, izrađeno u staklu, majolici ili porcelanu, bilo je obično izrađivano po narudžbini u najboljim manufakturama i rukama najpoznatijih umetnika, a često su ga oslikavali i slavni slikari toga doba.
Veliku likovnu vrednost imaju i knjige koje su se koristile kao uputstva za spravljanje lekova. Među zbirkama monografija koje prikazuju lekovito bilje se svakako istiće „Herbarium“ Elisabeth Blackwell iz 18. Veka. Bio je veoma cenjen u celoj Evropi, pa je tako dospeo i u naše krajeve. Zaharije Orfelin je iskoristio veliki deo ovih ilustracija na koje je upisao i narodna imena biljaka slavenoserpskim štampanim slovima i uvrstio ih u svoj „Veliki srpski travnik“.


3.
Umetnost dojenja

Bojana Cokić
Zdravstveni centar Zaječar

Dojenje je najveći i najdragoceniji dar prirode koji može majka podariti svom detetu. Dojenje je osnov života, najzdraviji početak života. Dojenje jača duševnu povezanost između majke i deteta. Majka oseća toplinu i ljubav kad prigrli svoje dete. Dete oseća duševni mir, smirenost, radost i toplinu dok ga njegova majka grli i doji.
Dojenje je vekovima inspirisalo brojne slikare. Gledajući umetnost kroz vekove, vidimo poštovanje i značaj dojenja. Umetnička dela sa tematikom dojenja nastala su u rasponu od najstarijih civilizacija, starog Egipta sve do moderne umetnosti.
Dojenje je nerazdvojiva veza majke i deteta, neraskidiv dodir... Majčino mleko je vatra na kojoj ključa život...
Oskar Vajld ( irski pesnik,1854-1900.) umeo reći da život imitira umetnost. Mnogo češće, međutim, umetnost je ta koja imitira život.


4.
Karikiranje medicine u umetničkim delima

Ljubomir Panajotović (1), Marko Panajotović (2), Rade Panajotović (2)
(1) Evropski univerzitet, Specijalna bolnica za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju "Adonis" Beograd,
(2) Medicinski fakultet BU

Neodoljiva je ljudska potreba da se podsmehne nečemu pred čim je nemoćan: prirodnim pojavama , događajima u društvu, vlasti, ratu, religiji, bolesti, smrti. Nije retko da se i medicina, njeni poslenici i njihovi postupci karikiraju u umetničkim delima.Ovakve primere nalazimo u književnim delima i komedijske i ozbiljne literature, još pre Gogolja i Sterije, u scenskoj umetnosti (pozorištu, filmu, koliko ih samo pok. Bata ima) još češće u likovnim umetnostima (slikarstvu, vajarstvu), Leonardo, Rembrant i drugi. Ovakvi karikaturalni prikazi s naglašenim isticanjem mana i negativnosti, kreću se od blagih šala koje su u funkciji umetničkog događaja sa neočekivanim obrtima u dramskoj radnji (osobito u filmu kada je komični efekt prouzrokovan nekim iznenađenjem), preko ironije kao blagog ruganja kojim se na prikriveno podrugljiv način humoristično-kritički prikazuju likovi i pojave kroz govor ili pisani tekst koji ima suprotno značenje od rečenog ili napisanog ili u postavljanju pitanja na koje se tobože ne zna ili namerno prećutkuje odgovor, ili u držanju koje kazuje suprotno od onoga što se govori rečima, preko parodija, verbalnih i stilskih, humorističnih i satiričnih koje podrazumevaju izvesno imitiranje, izrugivanje i ismevanje i obično računaju na neposredne humorističke, satiričke, urnebesne i kritičke efekte, do pravog karikiranja likova pri čemu se prikazuje lik s naglašenim isticanjem mana i negativnosti, da bi se učinio smešnim ili odbojnim. Takvo umetničko delo je na ivici gubitka prave umetničke vrednosti i poprimanja odlika kiča, šunda ili trivijalnog proizvoda.
Ovako prikazana medicina prima sasvim nove razmere: humora, podrugljivosti i cinizma. Dubina iskvarenosti obično je prilagođena savremenom periodu i širi se i na političke i verske konotacije. Lekari i drugo medicinsko osoblje primaju novčani i seksualni mito sedeći u ordinaciji (ispovedaonici), a ponizni pacijenti zadovoljni su jer su (kao u religiji) novcem (p)otkupili naklonost doktora i sestre, a time i najvrednije, zdravlje i život. Zdravstveni radnici su grubi, nadmeni, neodgovorni i aljkavi. Posebno je tipiziran fizički izgled i odnos lekara i sestara. Autori već znaju šta kod publike "pali"-groteskni (crni) humor i izrugivanje najnižim ljudskim osobinama i pobudama.
Da li ovakvi proizvodi umetnosti potiču iz potrebe da se demistifikuje jedna od vajkada najcenjenijih profesija, da li iz potrebe da se čovek stavi iznad prirode, bolesti i smrti, da li da se smehom pobedi strah ili ponizi i strah i nemoć, da li da se smehom pobedi stres i mišljenje u narodu da "sve ide iz glave" i kad je bolest u pitanju i da se na taj način može sve prevazići? Tu su i smeh i dobro raspoloženje lekovito sredstvo, što delom objašnjava svrhu ovako koncipiranih umetničkih dela. A šala je najlekovitija ako je na račun medicine i njenih poslenika. Podsmehu su izložena i upozorenja zdravstvenih radnika o merama prevencije i brige o zdravlju (alkoholizam, pušenje, prekomerna debljina,neuredan život). Komercijalnost ovakvih dela je, takođe, značajna.
Taj pokušaj srozavanja ljudskih vrednosti poslenika i korisnika medicine nailazi na odobravanje konzumenata te vrste umetnosti, svodeći (ne uvek) neke ozbiljne stvari na nivo banalnosti, trivijalnosti i obične zabave. Ove scene, tako, gube uznemiravajući učinak i postaju zabavne.


5.
Skrivena anatomija u Sikstinskoj kapeli - pretpostavke i realnost

Miloš Protić
Zdravstveni centar Zaječar

UVOD: Sikstinska kapela (Capella Magna) je kapelica u Apostolskoj palati u Vatikanu, dobila je ime po papi Sikstu IV, koji ju je obnovio između 1477. i 1480. godine. Po istorijskim podacima svoju slavu duguje freskama u svojoj unutrašnosti, posebno tavanici koju je oslikao čuveni Mikelanđelo Bunoaroti, vajar i slikar - ,, Poslednji sud’’ freska i tavanica. Mikelanđelo, (1475-1564.) pripada visokoj renesansi. Renesansa je pokret u kulturi Zapadne Evrope od 14. do 17. veka. Postoje pretpostavke da je Mikelanđelo prilikom rada na svom remek delu, u konturama prizora na freskama i skulpturama u Sikstinskoj kapeli prikazao oblike unutrašnjih organa ljudskog tela kao mozak, ženske reproduktivne organe, oko. Smatra se da je on bio odličan poznavalac ljudske anatomije ( slikari tog perioda su morali znati anatomiju ljudskog tela).
CILJ: Prikaz ove pretpostavke o skrivenim anatomskim obrisima-oblicima (viđenja istraživača), odnosno argumenti koju iznošeni, a učinjeni kroz analizu freski u Sitkstinskoj kapeli od strane lekara i biomedicinskih istraživača.
MATERIJAL I METOD: Pretraživanje interneta korišćenjem upita ,,hidden anatomy in Sistine chapel’’, skrivena anatomija u Sikstinskoj kapeli, na portalima za stručnu literaturu (Pubmed, Wiley Online Library), a i novinarske prikaze na istu temu. O ovome piše između ostalih i Deivis de Campos, sa Odseka za biologiju i farmaciju, Univerziteta De Santa Cruz Do Sol (Brazil).
REZULTATI: Na fresci ’’Stvaranje Adama,, uočava se iregularnost u odnosu na tela drugih likova iz Biblije, u anatomiji grla odnosno vrata kao i grudi Boga, uočene su konture koje odgovaraju bazi mozga i kičmenoj moždini. A u ’’plutajućoj,, konturi u kojoj se Bog nalazi zapaženi su delovi mozga kao mali mozak, optička raskrsnica (hijazma) i hipofiza (zapažanja američkih neuroanatoma). Deivis de Campos navodi da ’’ mogu sadržati skrivene simbole ženske anatomije ,,osam ovnovskih lobanja sa rogovima odgovara konturama uterusa sa Fallopievim tubama. Freska ’’Stvaranje Eve,, prikazuje kako Prva žena drži ruke u obliku slova V, što simbolizuje rudimentarno pagansko shvatanje žeskog principa (trougao usmeren naniže vrhom, a ako je naviše simbolizuje falus), a objavljeno u časopisu Clinical anatomy. Freska o Joni proroku u pozadini spiritello (dečje mitsko biće) je prikazan sa plaštom koji po obliku može odgovarati anatomskom dijagramu očne jabučice i optikog živca iza očnog bulbusa.
ZAKLJUČAK : Može se reći da intrigantno tumačenje lekara istraživača prikazuje Mikelanđela kroz novu, egzaktnu prizmu anatoma, i upučuje čitaoca na nove dimenzije freski Sikstinske kapele.


6.
Glumci i depresija : mit ili realnost

Jelena Petrović
DZ “Dr Simo Milošević”-Čukarica, Beograd

Uvod : Gluma je umeće ili veština javnog umetničkog izvođenja različitih uloga.Vodi poreklo iz najstarijih ljudskih obreda.Pokušava da kroz umetnički izraz pronađe smisao života,a neretko da prevaziđe i strah od bolesti i smrti.”Ulaskom” u novi lik, glumac,kao da skida sa sebe teret i dobija novu šansu da novom ulogom bude nešto drugo. To zahteva puno unutrašnje snage da se prevaziđu snažne i svakodnevne ljudske drame.
Clj : Želim da ukažem na raširenost poremećaja raspoloženja među glumcima,koja su često maskirana profesijom koju obavljaju.
Materijal i metode : Rad sa pacijentima glumcima,objavljene autobiografske knjige o glumcima,kao i pretraživanje interneta o novinskim člancima.
Rezultati : Depresija je bolest sa hiljadu lica; kao i gluma ( rekli bi cinici).Predispozicija za depresiju je biološki uslovljena.Pojačana vulnerabilnost ili smanjena otpornost na stres je obično okidač za manifestaciju čitavog niza poremećaja: umor, neraspoloženje, nesanica, prejedanje ili gladovanje, uzimanje alkohola, droga, pušenje, glavobolje i brojni telesni simptomi bez organske osnove.Čovek je socijalno biće koje sebe realizuje kroz odnos sa drugima. Celokupan psihosocijalni i lični razvoj je uslovljen ličnim iskustvima,ne tuđim.To je problem mnogih glumaca.Oni pokušavaju da neke lične dileme i strahove “odglume” kroz svoje uloge,ne shvatajući da time ne rešavaju vec odlažu problem. Glumci ,više nego neke druge profesije,svakodnevno nose maske, tj.uloge. Erik Bern je to nazvao ego stanja.To svakodnevno “usamljivanje” glumaca u ulogama,neobično je važno za njihovo samopotvrđivanje.Ali,često se dešava potpuno emotivno “pražnjenje” i praznina koja vodi u bespomoćnost. Depresija je “naučena”bespomoćnost. Mnogi glumci se identifikuju sa “maskama”. Dragan Nikolić je izjavio da “Bežeći od života u san,nisam ni slutio da će taj san postati deo mog života,toliko realnog i zastrašujućeg,da uplašen,ponekad pomislim da je to ipak bio samo san.”Ili “Publika voli gubitnike,što jeste i deo moje ličnosti”.Kada govore o sebi,glumci obično pričaju o likovima koje su tumačili,citiraju ih,izbegavaju davanje ličnog pečata u intervjuima,ne govore mnogo o privatnom životu.Gotovo je pravilo da tokom intervjua ispred sebe imaju cigaretu ili neko alkoholno piće. Poroci,boemština i hedonizam su ono čime žele da se javno predstave.Neretko se iza toga skrivaju ozbiljni poremećaji raspoloženja koje su neke odvele i u suicid.
Zaključak : Mnogo je zabluda,mitova i neznanja o depresiji, iako se o njoj mnogo govori i piše.Mnogi misle da je depresija prolazna slabost,životna greška,nešto što se prevazilazi jakom voljom. Pravovremeno prepoznavanje depresije je preduslov za njeno uspešno lečenje.Lečenje depresije je umeće, “ARS MEDICA”.
Ključne reči: depresija, glumci, lečenje.


7.
Crtani filmovi, novi koncept lečenja malignih bolesti kod dece

Mitrović Dragana (1), Ćirić Danijela (2), Miletić Emilio (1) , Bogoslović Miloš (3), Miljana Mladenović (4), Milica Jakovljević (5), Marko Tasić (6)
(1) Zdravstveni centar Knjaževac,
(2) Zdravstveni centar Zaječar,
(3) Dom zdravlja Doljevac
(4) Medicinski faultet-Niš
(5) Klinički centar Niš,
(6) Apotekarska ustanova, Lilly drogerije Niš

Hemoterapija je sistemsko lečenje i kontrola tumora hemijskim materijama prirodnog ili sintetičkog porekla, koje se još nazivaju antitumorski lekovi, citotoksični lekovi ili citostatici. Za ovu vrstu terapije prihvaćen je naziv hemoterapija, jer se ovom metodom lečenja rast zloćudnih ćelija i tumorskog tkiva kontroliše hemijskim putem.
Citostatici prvenstveno oštećuju ćelije u organizmu koje se brzo dele. Ćelije raka se dele brže nego normalne ćelije od kojih su nastale, pa se one prilikom primene citostatika oštećuju u najvećoj meri. U organizmu postoje i mnoge normalne ćelije koje se po prirodi brže dele, kao što su ćelije krvi, koštane srži, kože, sluzokože usta, jednjaka, želuca, creva, seksualnih organa, korena dlaka i sl. Pogađajući i oštećujući maligne ćelije, citostatici istovremeno uništavaju i neke od ovih normalnih, zdravih ćelija. Alopecija je jedna od nuspojava hemoterapije.
Pod uticajem citostatika dolazi do atrofije folikula dlaka pa kosa postaje tanja, krta, lako lomljiva i ispada iz folikula. Nakon okončanja hemoterapije kosa se obnavlja, što je strogo individualna karakteristika svakog organizma. Gubitak kose obično je najveći izvor stresa za bolesnika na hemoterapiji, jer alopecija kod bolesnika izaziva depresiju, jer značajno ugrožava njegov estetski izgled i predstavlja prepreku u normalnim međuljudskim odnosima i aktivnostima.
Mnogi poznati i voljeni junaci crtanih filmova obrijali su kosu i tako pružili podršku deci oboleloj od kancera. Ovaj solidarni projekat zove se ″Bald Cartoons″ ('Ćelavi crtaći') i delo je Brazilske humanitarne akcije ,,GRAACC" koja je sa ciljem podizanja svesti javnosti te zemlje o opasnosti raka odlučila da oraspoloži mališane koji boluju od ove bolesti tako što su im pustili crtane filmove u kojima su njihovi omiljeni junaci obrijali kosu, dlaku ili perje s glave u znak podrške. Iznenađenje, smeh i suze mogli su se videti među okupljenom decom koje je neko podsetio da su oni baš kao i sva druga deca. Ovo je mali, ali važan korak ka tolerantnijem društvu i srećnijoj deci – emotivno i mentalno stanje može predstavljati značajnu pomoć u izlečenju i oporavku.
Prikazivanjem ovakvih crtanih filmova upućena je poruka deci koja su ostala bez kose usled hemioterapije – važno je da znaju da nisu sami i da ne treba da se stide svoje pojave.
Pokretači akcije su uspeli da pojava Garfilda, Snupija, Popaja i ostalih junaka koji su ponosno i hrabro obrijali kosu uticaticala pozitivno na samopouzdanje bolesne dece.
Potrebno je upotpuniti protokole za lečenje malignih bolesti kod dece ovakvim vidom terapije jer crtani filmovi ovakve sadržine pružaju ono malo koje je potrebno za veliki dečiji osmeh.


8.
Gaudi - odakle potiče ideja za trenkadis?

Danijela Ćirić (1), Dragana Mitrović (2)
(1) Dom zdravlja , ZC Zaječar,
(2) ZC Knjaževac

Grad Barselona koja se smatra prestonicom modernizma, za svoj današnji status jedne od najpopularnijih turističkih destinacija Evrope , puno toga duguje Antoniju Gaudiju i njegovim arhitektonskim poduhvatima. Većina Gaudijevih dela smeštena je u Barseloni. Gaudi je rođen 1852. godine u gradiću Reus, provincija Taragona u Španiji. Studirao je arhitekturu u Barseloni, ali je zbog nedostatka novca uporedo radio kao tehnički crtač i dizajner nameštaja. Diplomirao je u 26 godini, a Eusebi Guelj, jedan od uvaženih poslodavaca tekstilne industrije u Kataloniji, postao je njegov glavni klijent i mecena .Na vrhuncu karijere razvio je originalni i individualni dizajn inspirisan prirodom. U arhitekturu je preneo forme koje je nalazio u prirodi . Odlika njegovih dela su valovite fasade , obilje ornamenata, i svakako najprepoznatljivija trankadis tehnika koju je primenio u svim delima i po kojoj su ona prepoznatljiva .Tehnika podrazumeva slaganja mozaika od parčića lomljenih keramičkih pločica i stakla i bila je veoma zastupljena u katalonskom modernizmu . Nekoliko Gaudijevih dela nalaze se na UNESCO listi svetske kulturne baštine. To su kuća Casa Mila, Casa Batljo , Park Guelj , Palata Guelj , Kripta kolonije Guelj , Sagrada Familia , Casa Vicens . Malo je poznato da je Gaudi paralelno sa gradnjom svojih remek dela u periodu od 1903-1912 . godine radio u Pshijatrijskoj Klinici San Boj u kojoj se primenjivala okupaciona terapija. Veliki broj pacijenata svakodnevno je u okviru radne terapije učestvovao sa Gaudijem u uređenju bolničkog vrta. Kasnije je utvrđeno da je vrt uređivan paralelno sa gradnjom njegovih remek dela ili neposredno pre toga. Smatra se da je tamo pronašao inspiraciju i idejna rešenja za neka svoja dela , a da je trenkadis , tehnika prisutna u svim njegovim delima nastala kao pokušaj izlečenja pacijenata , odnosno njihovog ponovnog “ duševog sastavljanja”.

     
             
             
      [ Medicina u umetnosti - program ] >>> ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend