Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2012     Volumen 37     Supplement 1
     
      [ Program ] Radovi ] Indeks autora ]<<< ] >>> ]  
             
   

XXXI Timočki medicinski dani
Zaječar, 18-19. maj 2012.

Radovi - Zbornik sažetaka

Sesija:
Hirurgija i srodne grane
- usmene prezentacije
 

     
 
 
     
 

Spisak radova

 
 1. Uvodno predavanje
  MELANOM KOŽE - EPIDEMIOLOGIJA, ETIOLOGIJA, FAKTORI RIZIKA I PREVENCIJA NASTANKA
  Ljubomir Panajotović, R. Panajotović, M. Panajotović
 2. HIRURŠKI TRETMAN POVREDA DEBELOG CREVA
  Stojan Sekulić, A.Sekulić-Frković, A.S.Sekulić
 3. MINI INCIZIONA HIRURGIJA KUKA
  Boris Gluščević, Branimir Kraljević, Veljko Jovanović, Predrag Stošić, Danijel Milosavljević, Radomir Radivojević, Vukašin Jovanović
 4. SUBTOTALNA ENDOPROTEZA KUKA KOD STARIH OSOBA
  Veljko Jovanović, Branimir Kraljević, Predrag Stošić, Danijel Milosavljević, Boris Gluščević, Radomir Radivojević, Vukašin Jovanović
 5. TOTALNA ARTROPLASTIKA KUKA KOD OBOLELIH OD REUMATOIDNOG ARTRITISA
  Danijel Milosavljević, Branimir Kraljević, Veljko Jovanović, Predrag Stošić, Boris Gluščević, Radomir Radivojević, Vukašin Jovanović
 6. LIGAMENTOPLASTIKE PREDNJEG UKRŠTENOG LIGAMENTA KOLENA U SUBOTICI
  Vladimir Ristić
 7. REZULTATI LEČENJA OŠTEĆENJA HRSKAVICE KOLENOG ZGLOBA
  Vladimir Ristić
 8. TOTALNA ARTROPLASTIKA KOLENA KOD OBOLELIH OD REUMATOIDNOG ARTRITISA
  Branimir Kraljević, Veljko Jovanović, Predrag Stošić, Daniel Milosavljević, Boris Gluščević, Radomir Radivojević, Vukašin Jovanović
 9. HIRURŠKO LEČENJE REUMATSKOG DEFORMITETA PREDNJEG STOPALA
  Radomir Radivojević, Branimir Kraljević, Veljko Jovanović , Predrag Stošić, Daniel Milosavljević, Boris Gluščević, Vukašin Jovanović
     
 
 
     
     

46.
Uvodno predavanje
MELANOM KOŽE - EPIDEMIOLOGIJA, ETIOLOGIJA, FAKTORI RIZIKA I PREVENCIJA NASTANKA

Ljubomir Panajotović(1) , R. Panajotović(2), M. Panajotović (2)
(1)AMERICAN SCHOOL OF MEDICINE AT BELGRADE, (2)MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

Melanom je najagresivniji tumor kože. Iako je zastupljen sa samo 5% kožnih kancera, uzrok je više od tri četvrtine smrtnih ishoda zbog malignoma kože. Nagli porast incidence melanoma širom sveta u proteklih pedeset godina primio je epidemijske razmere. Prema epidemiološkim studijama incidenca melanoma se udvostručuje svakih 10 godina i raste brže od incidence drugih solidnih tumora. Ona se, takođe, uvećava brže u grupi osoba mlađih od 40 godina. Melanom je češći kod osoba bele rase od osoba Afričkog i Azijskog porekla. Incidenca je veća u zemljama severne Evrope (Danska) od južnoevropskih zemalja (Grčka). Stopa incidence melanoma je najviša u Australiji (55,8 kod muškaraca i 42.9 kod žena), u SAD je 21.8 kod muškaraca i 14.5 kod žena. U Evropi je najveći stepen incidence u Skandinavskim zemljama (oko15), a najniži u Mediteranskim (između 5 i 7). U Srbiji (bez Vojvodine) su 2009.g. otkrivena 453 (241 muškarac, 212 žena) nova slučaja melanoma (stopa incidence 8,5), dok su iste godine umrla 183 obolela (stopa mortaliteta 3,4). Statistike ukazuju da osobe ženskog pola u Evropi obolevaju 1,3 puta češće od muškaraca. Kod muškaraca melanom je najčešći na koži trupa, a odmah zatim na koži skalpa, dok je kod žena najčešći na koži donjih i gornjih ekstremiteta. Melanom je češći kod osoba starijih od 65 godina.
Melanom kože (MK) je malignitet sa multifaktorskom etiologijom. Razvoj melanoma je rezultat interakcije između različitih faktora životne sredine, genetskih i konstitucionalnih faktora koji se odnose na obolelu osobu. Izlaganje suncu je jedini ekološki faktor koji je stalno povezan sa melanomom. Do nastanka melanoma dovodi interakcija između prirode izlaganja suncu i fototipa kože. Intermitentno izlaganje suncu predstavlja veći rizik od ukupne izloženosti tokom života. Štetni efekti UVB zračenja, prirodnog (sunce) i veštačkog (solarijum) su jednaki. Između 5-12 % ljudi sa melanomom ima porodičnu istoriju ove bolesti. Četiri gena su izolovana u porodicama sa povećanom incidencom melanoma, a najveći značaj pridaje se CDKN2A (p16) bez obzira da li se radi o sporadičnom ili hereditarnom melanomu.
Kao faktori rizika za nastanak melanoma mogu se označiti: a)faktori životne sredine i profesije, b) individualni faktori (konstitucionalni, nasledni, polni,starosni, delovi tela) i c) njihova kombinacija. Osobe svetle kože, plave ili crvene kose, plavih ili zelenih očiju, sa sunčevim pegama(fototip I i II), sa više od 120 nevusa dijametra većeg od 2 mm,sa multipnim displastičnim nevusima, opekotinama od sunca tokom detinjstva , drugim kožnim kancerima su osobe sa povećanim rizikom pojave melanoma.
Melanom spada u malignome kod kojih postoji velika mogućnost prevencije.Primarna prevencija ima za cilj smanjenje incidence melanoma dejstvom na etiološke i faktore rizika, a sekundarna podrazumeva rano prepoznavanje, dijagnozu i početak lečenja melanoma.Programi prevencije i rane detekcije tumora kože izazvanih suncem podržani su od velikog broja zdravstvenih organizacijau SAD i Evrope. Najznačajnija primarna prevencija melanoma je zaštita kože od prekomernog UVB zračenja: izbegavanjem boravka na otvorenom u periodu najintezivnijeg UVB zračenja (između 10 i 15h), korišćenjem zaštitne odeće, kape i naočara, upotrebom krema sa zaštitnim faktorom na izloženim delovima tela, praćenjem ultravioletnog indeksa, izbegavanjem korišćenja solarijuma.
Ključne reči: melanom kože, epidemiologija, etiologija, faktori rizika, prevencija
 


47.
HIRURŠKI TRETMAN POVREDA DEBELOG CREVA

Stojan Sekulić(1), A.Sekulić-Frković(2), A.S.Sekulić(1)
(1)KBC PRIŠTINA-GRAČANICA, MEDICINSKI FAKULTET, GRAČANICA HIRURŠKA KLINIKA, (2)KBC PRIŠTINA-GRAČANICA, MEDICINSKI FAKULTET, GRAČANICA, PEDIJATRIJSKA KLINIKA

UVOD: Povrede debelog creva su 5 – 15% povreda abdominalnih organa.
METODOLOGIJA: Na Hirurškoj klinici, KBC Priština - Gračanica u petnaestogodišnjem periodu imali smo 9.359 operacija na organima trbušne duplje. Svi povređeni su operisani u periodu od 4-12 sati po dolasku na kliniku.
REZULTATI: Povrede abdominalnih organa bilo je kod 873(9,3%) povređenih. Od svih povređenih 695(79,6%) su bili starosti ispod 40 godine života a 178(20.4%) preko 40 godina. Muških je bilo 683(78,2%) i ženskih 190(21,8%). Udružene povrede abdominalnih organa imali smo kod 603(69,1%), izolovane kod 207(30,9%) povređenih. Povrede debelog creva imali smo kod 137(15,7%); Izolovane povrede debelog creva bilo je kod 27(19,7%), udružene kod 110(80,3%). Desni kolon je bio povređen kod 27 ili 19,7%, transverzum kod 22 ili 16,1%, levi kolon i rektum kod 87 ili 63,5%. Svi su posle kratke i efikasne reanimacije hirurški zbrinuti. Hartmann je urađen kod 31 ili 22,6%, prizidna kolostoma kod 16 ili 11,7%, hemikolektomija ili parcijalna resekcija sa ili bez protektivne kolostome kod 77 ili 56,2%, sutura sa kolostomom kod 13 ili 9,5% povređenih.
Postoperativne komplikacije smo imali kod 36 ili 26,3%, infekciju operativne rane kod 14 ili 38,8%, komplikacije stome kod 4 ili 11,1%, dehiscencija anstomoze ili suture zida debelog creva kod 3 ili 8,3%,. Smrtni ishod je bio kod 11ili 8,02% povređenih.
ZAKLJUČAK: Povrede debelog creva su veoma teške za zbrinjavanje, daju septičke komplikacije i veliki mortalitet.
Ključnereči: debelocrevo, povrede,hirurškitretman,komplikacije
e-mail:kbc_pristina@yahoo.com
 


48.
MINI INCIZIONA HIRURGIJA KUKA

Boris Gluščević, Branimir Kraljević, Veljko Jovanović, Predrag Stošić, Danijel Milosavljević, Radomir Radivojević, Vukašin Jovanović
INSTITUT ZA ORTOPEDSKO-HIRURŠKE BOLESTI "BANJICA", BEOGRAD

UVOD. Primarna totalna artroplastika kuka izvedena kroz inciziju manju od 10 cm se već uobičajeno naziva minimalno invazivnom tehnikom. Nekoliko prospektivnih studija je već prikazalo određene prednosti mini incizionog postupka u odnosu na klasičnu artroplastiku kuka. Naša hipoteza je bila da pacijenti tretirani mini incizionim postupkom imaju bolje rezultate od onih tretiranih klasičnim pristupom u pogledu manjeg stepena bola, ranijeg funkcionalnog oporavka i bržeg odlaska iz bolnice.
METODE. Ukupno je bilo lečeno 80 pacijenata od koji je 35 imalo mini incizioni postupak, a 45 je tretirano na klasičan način. Zadnji pristup je upotrebljen kod svih pacijenata. Dužina incizije je merena u vreme operacije i određivana na osnovu habitusa svakog pacijenta. Procena je pravljena na osnovu izjave o stepenu bola, na osnovu potrebe za uzimanjem analgetika, potrebe za pomagalom u toku hoda i na osnovu vremena otpusta iz bolnice.
REZULTATI. Prosečno vreme ostajanja u bolnici je bilo 8 dana ± 2 u mini incizionoj grupi, i 14 ±4 dana u klasičnoj grupi. Većina u mini incizionoj grupi je mogla da hod uz pomoć jednog pomagala. Rezultati verbalne analogne skale za bol /0 do 10/, za mini incizionu grupu su bili prosečno 2,2±1 i 3,2±1 za klasičnu grupu,p=0,002. Nakon otpusta nisu postajale kliničke razlike u bolu ili funkciji između ove dve grupe pacijenata.
ZAKLJUČAK. Poredeći sa klasičnom artroplastikom kuka izvedenom kroz zadnji pristup, zadnji mini incizioni postupak omogućava bolju neposrednu postoperativnu kontrolu bola, brži odlazak iz bolnice i manje pomagala za hod i naravno bolji estetski efekat.
Ključne reči: artroplastika kuka, mini inciziona tehnika
e-mail: borismm@sezampro.rs
 


49.
SUBTOTALNA ENDOPROTEZA KUKA KOD STARIH OSOBA

Veljko Jovanović, Branimir Kraljević, Predrag Stošić, Danijel Milosavljević, Boris Gluščević, Radomir Radivojević, Vukašin Jovanović
INSTITUT ZA ORTOPEDSKO-HIRURŠKE BOLESTI "BANJICA", BEOGRAD

UVOD: Prelom vrata butne kosti (FCF) je sve češći u industrijskim zemljama. Trauma može da provocira komplikacije i ugrozi život bolesnika.
METOD: Retrospektivno su analizirane istorije bolesti pacijenata lečenih zbog ove povrede na našem odeljenju od 1993. do 2011.
REZULTATI: na naše odeljenje je zbog FCF u ovom periodu primljeno 1018 bolesnika starijih od 65 godina. Subtotalna proteza kuka je urađena kod 725, a 283 nije operisano. Prosečna starost operisanih je bila 77,46 godina, a neoperisanih 79,82.
Intrahospitalni mortalitet je u prvoj grupi 41 (5,67%), a u drugoj grupi 59 (20,86%).
Isključivši hirurške, broj komplikacija kod operisanih je 107 (14,75%), a kod neoperisanih 41 (14,11%). U ovaj broj nisu ušli pacijenti sa smrtnim ishodom.
Komplikacije su češće u grupi neoperisanih (kardiorespiratorne - 9,09/30.43%, embolija pluća – 9,09/13,04%, gastrointestinalne - 5,45/8,70%, tromboflebitis - 0,9/4,35%, flebotromboze - 2,73/4,35%, dekubitusi - 4,54/17,39%).
ZAKLJUČAK: Na osnovu ovih rezultata, smatramo da je subtotalna endoproteza kuka metod izbora u lečenju FCF starijih bolesnika. Operacija smanjuje učestalost posttraumatskih komplikacija i intrahospitalni mortalitet, a poboljšava kvalitet života.
Ključne reči: prelom vrata butne kosti, subtotalna proteza
e-mail: rajs@bvcom.net
 


50.
TOTALNA ARTROPLASTIKA KUKA KOD OBOLELIH OD REUMATOIDNOG ARTRITISA

Danijel Milosavljević, Branimir Kraljević, Veljko Jovanović, Predrag Stošić, Boris Gluščević, Radomir Radivojević, Vukašin Jovanović
INSTITUT ZA ORTOPEDSKO-HIRURŠKE BOLESTI "BANJICA", BEOGRAD

UVOD: Lečenje reumatske afekcije kuka je timsko i hirurg mora da bude uključen od samog pocetka lečenja, kada su mogući i poštedniji operativni zahvati. Cilj operacija je da eliminiše bol, poveća obim pokreta u kuku i poboljša kvalitet života obolelih od RA. Hirurško lečenje obolelih od reumatizma značajno se razlikuje od obolelih od degenerativnih bolesti. Oblici hirurškog lečenja su: sinoviektomija, resekcija, artodeza i endoproteza kuka.
METODE: Na gerijatrijsko reumatološkom odelenju našeg instituta, u periodu od 1976-2011. godine ugrađeno je 547 totalnih proteza kuka kod obolelih od reumatske bolesti. Starost bolesnika se kretala od 21-79 godina. Bolesnici su praćeni u periodu od 12 do 235 meseci. Ispitivani su klinički i radiografski parametri, kao i subjektivna procena bolesnika.
REZULTATI: Više od 77 procenata je ocenjeno kao odličan i vrlo dobar, a 23 procenta kao dobar i loš rezultat a koji su izraženi u brojevima pacijenata. Učinjena je i analiza po oblicima endoproteza (cementna i bescementna) kao i broj komplikacija operativnog lečenja.
ZAKLJUČAK: Što se bolesnik oboleo od RA ranije javi hirurgu sa problemima kuka mogući su i poštedniji operativni zahvati.
Ključne reči: endoproteza kuka, reumatoidni artritis
e-mail: mozaik@bvcom.net
 


51.
LIGAMENTOPLASTIKE PREDNJEG UKRŠTENOG LIGAMENTA KOLENA U SUBOTICI

Vladimir Ristić
OPŠTA BOLNICA SUBOTICA, ODELJENJE ORTOPEDSKE HIRURGIJE I TRAUMATOLOGIJE

CILJ: Utvrđivanje uzroka povređivanja, analiza rezultata i komplikacija nakon artroskopskih rekonstrukcija prednjeg ukrštenog ligamenta.
MATERIJAL I METODI: Tokom 2010. i 2011. godine izvršili smo 59 ligamentoplastika kost-ligament patele-kost kalemom. Operativno je lečeno 53 pacijenta muškog pola (90%) i 6 ženskog (10%). Starosna dob se kretala između 16 i 47 godina (prosečno 28,6). Desno koleno je operisano kod 36 pacijenata (61%), a levo kod 23 (39%). Izvršeno je anketiranje pacijenata o uzrocima povređivanja. Poređene su preoperativne i postoperativne vrednosti rezultata Tegnerovom i Lysholmovom bodovnom skalom i analizirane komplikacije prosečno tokom 14 meseci nakon operativnog lečenja.
REZULTATI: Među uzrocima povređivanja prednjeg ukrštenog ligamenta dominirala je sportska trauma kod 88% ispitanika, a fudbaleri (aktivni i rekreativci) su činili čak 68% povređenih sportista. Prosečna preoperativna vrednost Lysholmove bodovne skale iznosila je 57,7 poena, što je postoperativno korigovano na 93,5 (od maksimalnih 100 poena). Tegner skor je prosečno pre operacije iznosio 2,1, a nakon iste 7,1 (od maksimalnih 10 bodova). Kod 7 pacijenata (12%) su zabeležene komplikacije: po 2 infekcije i kontrakture, po jedan: prelom čašice, tromboembolija i ruptura neoligamenta. Kod pet pacijenata reoperacijom su komplikacije uspešno sanirane. Stafilokokne infekcije uspešno su lečene protočnom drenažom i antibioticima, prelom čašice osteosintezom, kontrakture redresmanom i intenzivnom rehabilitacijom, a tromboembolija antikoagulantnom terapijom.
ZAKLJUČAK: Mladi sportisti su najvulnerabilniji deo populacije za povrede prednjeg ukrštenog ligamenta kolena. Najrizičniji sport u Subotici je istovremeno i najmasovniji: na fudbalu se povredilo više od dve trećine svih operisanih sportista. Postoperativno su postignuti veoma dobri rezultati i pored komplikacija kod svakog osmog pacijenta. Komplikacije se uspešno mogu sanirati ukoliko se blagovremeno prepoznaju i adekvatno leče.
Ključne reči: koleno, prednji ukršteni ligament, rezultati, komplikacije
e-mail: ristic@tippnet.rs
 


52.
REZULTATI LEČENJA OŠTEĆENJA HRSKAVICE KOLENOG ZGLOBA

Vladimir Ristić
OPŠTA BOLNICA SUBOTICA, ODELJENJE ORTOPEDSKE HIRURGIJE I TRAUMATOLOGIJE

UVOD: Lezije hrskavice predstavljaju značajan problem u lečenju, zbog njenog slabog regenerativnog potencijala.
CILJ STUDIJE je da uporedi rezultate lečenja među pacijentima sa oštećenjem I-III stepena hrskavice kolena, lečenih različitim metodama.
MATERIJAL I METODI: Uzorak je sadržao 58 pacijenata, sa prosekom od 46,3 godine, od kojih je 57% bilo ženskog pola. Oni su podeljeni u pet grupa: prva grupa je lečena peroralnim preparatima na bazi glukozamin sulfata u trajanju 2 meseca; druga pomoću dve intraartikularne injekcije depo kortikosteroida; treća uz četiri intraartikularne aplikacije preparata hijaluronske kiseline; četvrta artroskopijom kolena sa postoperativnim infiltracijama hijaluronske kiseline i peta fizikalnom terapijom. Praćeni su: bol, otok i funkcija kolena, prosečno godinu dana nakon lečenja.
REZULTATI: Najviše zadovoljavajućih rezultata (odličnih i dobrih) postignuto je u četvrtoj grupi (80%), potom u trećoj (70%), pa drugoj (50%), a najslabiji u prvoj i petoj (po 33%).
ZAKLJUČAK: U lečenju niskogradusnih hondralnih oštećenja zgloba kolena ne postoji idealna metoda lečenja, ali smo najbolje rezultate postigli lokalnim infiltracijama hijaluronske kiseline, nakon prethodne artroskopije kolena. Nelečena i neadekvatno lečena degenerativna oštećenja hrskavice kolena za posledicu imaju: bol, otok, kontrakturu i često završavaju protetskom zamenom zgloba.
Ključne reči: koleno, hrskavica, rezultati, artroskopija
e-mail: ristic@tippnet.rs
 


53.
TOTALNA ARTROPLASTIKA KOLENA KOD OBOLELIH OD REUMATOIDNOG ARTRITISA

Branimir Kraljević, Veljko Jovanović, Predrag Stošić, Daniel Milosavljević, Boris Gluščević, Radomir Radivojević, Vukašin Jovanović
INSTITUT ZA ORTOPEDSKO-HIRURUŠKE BOLESTI "BANJICA", BEOGRAD

UVOD: Reumatoidni artritis (RA) obično zahvata više velikih zglobova. Zglob kolena je u oko 85% slučajeva obostrano zahvaćen.
METOD: Retrospektivnom studijom je analiziran funkcionalni i radiografski nalaz kao i subjektivna procena bolesnika. U protekle 22 godine na našem odelenju je operisano 137 pacijenata obolelih od RA; ugrađeno je 168 totalnih endoproteza kolena. Bilo je 28 muškarca i 109 žena sa rasponom starosti od 21 do 74 godine; većina ih je u petoj i šestoj deceniji zivota. Period praćenja se kreće od jedne do petnaest godina.
REZULTATI: Ispitivani su klinički i radiografski parametri, kao i subjektivna procena bolesnika. Kao dobar završni rezultat klasifikovano je 124, zadovoljavajući 30, a loš rezultat kod 14 operisanih kolena. Kao komplikacije smo imali usporeno zarastanje rane kod 22, a tranzitorni neurološki poremećaj kod 6 bolesnika. Kod 7 bolesnika se javila tromboembolija donjih ekstremiteta. Dislokacija patele se javile kod troje, duboka infekcija je nađena kod 5 a lezija LCM kod dva pacijenta.
ZAKLJUČAK: Ugradnjom totalne endoproteze kolena se stvaraju funkcionalno bolji uslovi za tretman mekih tkiva (kapsula, tetive, mišići).
Ključne reči: endoproteza kolena, reumatoidni artritis
e-mail: rajs@bvcom.net
 


54.
HIRURŠKO LEČENJE REUMATSKOG DEFORMITETA PREDNJEG STOPALA

Radomir Radivojević, Branimir Kraljević, Veljko Jovanović , Predrag Stošić, Daniel Milosavljević, Boris Gluščević, Vukašin Jovanović
INSTITUT ZA ORTOPEDSKO-HIRURUŠKE BOLESTI "BANJICA", BEOGRAD

UVOD: Deformitet prednjeg stopala je vrlo čest kod obolelih od reumatoidnog artritisa (RA) i iziskuje hirurško rešavanje. Deformitet najčešće čine udružen valgus palca i luksacija metatarzofalangealnih zglobova.
CILJ RADA je uočavanje postignutih korekcija primenom resekcionih artroplastika i njihove prednosti nad ostalim tehnikama.
METOD: Retrospektivnom studijom analizirali smo 387 operisana stopala kod 204 pacijenata metodom Keller-Hoffman. Operacije su rađene na našem odelenju u poslednjih 25 godina.
REZULTATI: Prosečni period praćenja je 13 godina. Analizirani su klinički i radiografski nalaz, kao i subjektivna procena bolesnika. Završni rezultat je odličan kod 174 stopala, zadovoljavajući kod 186 a loš kod 27 stopala. Recidiv valgus deformiteta se javio kod 28 stopala. Površna infekcija se javila kod 104 a ishemična nekroza kože kod 16 stopala.
Od 1988. godine primenjujemo dinamičku longitudinalnu trakciju (DLT), našu modifikaciju originalne tehnike; od tada nismo imali vaskularnih komplikacija.
ZAKLJUČAK: Resekciona artroplastika stopala daje odlične i zadovoljavajuće rezultate u preko 90% operisanih pacijenata koji boluju od RA. Primena DLT skraćuje trajanje operacije i smanjuje rizik od vaskularnih komplikacija.
Ključne reči: reumatoidni artritis, deformitet

e-mail: rajs@bvcom.net
 

     
 
 
     
             
             
      [ Program ] Radovi ] Indeks autora ]<<< ] >>> ]  
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend