Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2012     Volumen 37     Supplement 1
     
      [ Program ] Radovi ] Indeks autora ]<<< ] >>> ]  
             
   

XXXI Timočki medicinski dani
Zaječar, 18-19. maj 2012.

Radovi - Zbornik sažetaka

Sesija:
Kazuistika
- usmene prezentacije
 

     
 
 
     
 

Spisak radova

 
 1. UDRUŽENA POJAVA GRAVES-OVE I PLUMMER-OVE BOLESTI – PRIKAZ BOLESNIKA
  Nebojša Paunković, Džejn Paunković, Kosta Nikolić
 2. TETANUS – BOLEST KOJA JE PALA U ZABORAV
  Aleksandra Paunović, S. Petrović, S. Strainović
 3. SPONTANA RUPTURA BUBREŽNOG ANGIOMIOLIPOMA
  N. Pakević, R.Mitrović, Z. Đurić, B. Jeremić, M. Matović, N. Đurić
 4. METAHRONI KOLOREKTALNI KARCINOM– PRIKAZ SLUČAJA
  Zoran Joksimović, Hakija Bašić, Dušan Bastać
 5. LIPOSARKOM NOSA - PRIKAZ SLUČAJA
  Ivana Stojanovic, D. Mladenović
 6. OSTEOSARKOM EWING
  Nataša Stanulov, Dragana Dujin Pecarski, Mirna Kuzman
 7. POREMEĆAJI REPOLARIZACIJE MIOKARDA KOD SPORTISTA - PRIKAZ SLUČAJA
  Slobodan Stojiljković
 8. DEČAK SA METILMALONSKOM ACIDEMIJOM-PRIKAZ SLUČAJA
  Mirko Nikolić, Bojana Cokić, Bratimirka Jelenković, Ljiljana Jovanović, Brankica Vasić
     
 
 
     
      80.
UDRUŽENA POJAVA GRAVES-OVE I PLUMMER-OVE BOLESTI – PRIKAZ BOLESNIKA

Nebojša Paunković(1), Džejn Paunković(1), Kosta Nikolić(2)
(1)POLIKLINIKA "PAUNKOVIĆ", ZAJEČAR, (2)ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, NUKLEARNA MEDICINA

Prikazali smo slučaj jedne bolesnice sa istovremeno ispoljenom autoimunom (Graves- Bazedowljeva bolest) i autonomnom (Plummer-ova bolest) hipertireozom. Bolesnica se godinama kontrolisala kod nas zbog eutireoidne strume, ali su se poslednjih meseci ispoljili znaci "hipertireoidnog sindroma". Izvršeno je detaljno ispitivanje štitaste žlezde. Udružena pojava ove dve vste hipertireoza dokazana je na osnovu kliničkog stanja hipermetabolizma, maksimalno suprimiranog TSH, povišenog "slobodnog" tiroksina, i pozitivnog nalaza antitela na TSH receptore, i scintigrafskog prikaza "vrućih" nodusa sa delimično suprimiranim paranodalnim tkivom.U radu su komentrarisana predhodna iskustva autora i poređena su sa iskustvima drugih istraživača.
Ključne reči: Graves-Basedow-ljeva bolest, Plummer-ova bolest, hipertireoza, udružena pojava
e-mail:npaunkovic@sezampro.rs
 

81.
TETANUS – BOLEST KOJA JE PALA U ZABORAV

Aleksandra Paunović, S. Petrović, S. Strainović
ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN

UVOD: Tetanus je akutna infektivna bolest koju uzrokuje anaerobna bakterija Clostridium tetani , karakterizirana intermitentnim toničkim grčevima voljne muskulature.
CILJ: Cilj rada je da prikazom bolesnika ukažemo na značaj pravovremenog postavljanja dijagnoze i upućivanju pacijenta na odgovarajuće odeljenje.
MATERIJAL I METODI RADA: Materijal korišćen u pisanju rada je protokol SHMP ZC Negotin, izveštaji hirurga, anesteziologa i neurologa i otpusna lista sa infektivnog odeljenja KC Niš.
Pacijentkinja se javlja (ne prvi put) u SHMP dana 02.11.2011. godine i žali se na bol u vratu. Anamnestički ne dolazimo do značajnijih podataka. Pacijenkinja biva puštena kući sa analgetskom i antiedematoznom terapijom pod Dg: Sy cervicobrachiale i savetom da se javi izabranom lekaru. Sutradan, 03.11.2011. godine dobijamo poziv na 94 da se pacijentkinji koja je bila juče stanje pogoršalo, da je potpuno ukočena i ne može da govori. Ekipa SHMP dovozi pacijentkinju sa kliničkom slikom kojom dominira blaži opistotonus i trizmus. Pacijentkinja je svesna i žali se da ne može da diše. Govori kao da šišti kroz stegnute vilice , usne su razvučene u bolan osmeh, izraz lica ciničan i odmah je bilo jasno o čemu se radi. Detaljnijom anamnezom tj. ciljanim pitanjem da li je pacijentkinja imala neku povredu u skorije vreme, rečeno nam je od strane rođake da je povredila nogu pre dve nedelje i da se nije odmah javila lekaru, već nakon 10 – tak dana, tj. tačnije 30.10.2011. godine.
Pregledom protokola SHMP i protokola prijemne ambulante hirurškog odeljenja pronađeno je da se pacijentkinja prvi put javlja 30.10.2011. godine kada je povreda stopala koja je bila naizgled bezazlena prvih dana, bila uzrok ove opake bolesti.
Istog dana pacijentkinja biva pokrivena antitetanusnom, antibiotskom i analgetskom terapijom, a rana biva sanirana.
Međutim, period inkubacije je itekako prošao i bolest se javila sa potpuno izraženom simptomatologijom.
Pacijenkinja je poslata kao hitan slučaj u KC Niš – infektivno odeljenje, gde je nakon hospitalizacije od dva meseca i niza terapeutskih procedura vraćena kući sa minimalnim sekvelama.
ZAKLJUČAK: Kao zaključak možemo navesti da i dan danas kada smatramo da je vakcinacijom uglavnom pokriveno kompletno stanovništvo, moramo misliti na ovu bolest upravo zbog toga što smo tetanogeno područje, pravovremeno postavljanje dijagnoze može dovesti do izlečenja.
Klučne reči: tetanus, povreda, dijagnostika
e-mail : drsandrapaunovic@gmail.com


82.
SPONTANA RUPTURA BUBREŽNOG ANGIOMIOLIPOMA

N. Pakević, R.Mitrović, Z. Đurić, B. Jeremić, M. Matović, N. Đurić
ZDRAVSTVENI CENTAR VALJEVO, UROLOŠKO ODELJENJE

UVOD I CILJ: Angiomiolipomi su retki, benigni tumori bubrega koji se najčešće javljaju kod pacijenata sa tuberoznom sklerozom (48-80%), obično su obostrani i asimptomatski. Takođe, mogu nastati i kao izolovani tumori kod pacijenata koji ne boluju od ove bolesti. Cilj našeg rada je da prikažemo akutno nastali Wunderlichov sindrom kod pacijentkinje sa izolovanim angiomiolipomom koja ne boluje od tuberozne skleroze.
MATERIJAL I METOD RADA: Wunderlichov sindrom prestavlja spontano, netraumatsko i akutno nastalo bubrežno krvarenje unutar bubrežne kapsule ili Gerotove fascije. Kao takvo može biti prva manifestacija bubrežnog angiomiolipoma. Ovo spontano krvarenje često je masivno, intezivno i može se završiti fatalno po pacijenta. Uvidom u literaturu objavljeno je 4410 radova vezanih za spontano retroperitonealno krvarenje od kojih je 882 slučaja (20% ) spontanih retroperitonealnih krvarenja uzrokovano rupturom angiomiolipoma bubrega.
U novembru 2010.g, žena stara 59 godina, primljena je u bolnicu zbog jakih bolova u trbuhu koji su se širili ka levoj slabini, izrazite malaksalosti , slabosti i anemije. Pri prijemu učinjene su sledeće dijagnostičke procedure: Laboratorijska evaluacija/Hgb 62g/l, Hct 22%/. Fizikalni pregled, EHO i CT abdomena koji opisuje uvećan levi bubreg dimenzija 130x90mm uz pojavu ekspazivne formacije na konveksitetu levog bubrega dimenzija 55x70mm koja pokazuje centralno krvarenje i nekrozu unutar tumora. Takođe opisan je i veliki retroperitonealni hematom koji se protezao od gornjeg pola levog bubrega do ilijačne jame.
REZULTATI: Shodno dijagnostičkim nalazima i kliničkoj slici, pacijentkinja je uz prethodnu stabilizaciju i rehidrataciju, hitno operisana. Učinjena je levostrana nefrektomija.
Ph-Dg-Angiomiolipoma renis l.sin. Makroskopski – žućkast tumor dimenzija 77x70x55mm sa ognjištima nekroze i centralnog krvarenja, izrazito vaskularizovan uz prisustvo masti i glatkih mišićnih vlakana.
Postoperativni tok protekao je uredno i pacijentkinja je dobrog opšteg stanja otpuštena iz bolnice.
ZAKLJUČAK: Wunderlichov sindrom prestavlja spontano, atraumatsko retroperitonealno krvarenje i može biti prva manifestacija bubrežnog angiomiolipoma. Spontana ruptura bubrežnog angiomiolipoma nije retka i može biti fatalna po pacijenta. Spontane rupture najčešće se javljaju kod pacijenata sa tuberoznom sklerozom. CT abdomena je najbolja dijagnostička procedura a optimalno lečenje zavisi od veličine tumora i da li je prisutno krvarenje iz bubrega ili ne. Lečenje se sastoji od kliničkog praćenja, embolizacije ,organ- poštedne hirurgije do nefrektomije.
Ključne reči:Angiomiolipomi bubrega,Wunderlichov sindrom,spontana ruptura angiomiolipoma bubrega,načini lečenja.
e-mail: dusicapak@ptt.rs


83.
METAHRONI KOLOREKTALNI KARCINOM – PRIKAZ SLUČAJA

Zoran Joksimović (1), Hakija Bašić (2), Dušan Bastać (3)
(1)INTERNISTIČKA ORDINACIJA "JOKSIMOVIĆ" BOR , (2)LABORATORIJA "BIOMARKER" NIŠ, (3)INTERNISTIČKA ORDINACIJA "DR.BASTAĆ" ZAJEČAR

CILJ RADA je ukazati na značaj praćenja bolesnika posle uklanjanja primarnog kolorektalnog tumora.
Osnova Kolorektalni karcinom (CRC) je značajan medicinski problem. Inicijalno se može prezentovati kao solitaran ili multipli. Multipli primarni CRC mogu biti sinhroni ili metahroni zavisno od dužine intervala proteklog između postavljenih dijagnoza. CRC koji se dijagnostikuje 6 meseci od otkrivanja inicijalnog CRC se smatra metahronim. Sinhroni CRC su oni koji su otkriveni istovremeno ili unutar perioda od 6 meseci od prvobitne dijagnoze. Metahroni CRC se otkrivaju u 0,5-9% slučajeva .
PRIKAZ SLUČAJA. D Z .rođen 1949.god.iz Bora Od 2007.godine "pati od hemoroida". Od novembra 2008. primećuje učestale sluzavo krvave stolice sa tenezmima i osećajem nepotpunog pražnjenja. Fiberoptička rektosigmoidoskopija 14.02.2009: Neo colonis sigmodei, Stenosis colonis sigmoidei, Polypus colonis sigmoidei. Operisan marta 2009.godine u Beogradu I hirurška klinika. dg: Resectio colonis sigmoidei pp.adenocarcinoma. Kolonoskopija u Z.C.Bor jula 2010 god.: bez znakova recidiva i de novo malignoma. Od septembra 2011.godine lečen od anemije mikrocitnog tipa. Samoinicijativno dolazi na kolonoskopiju. Kolonoskopija u našoj ordinaciji 23.02.2012.god: Neo colonis ascendentis, Polypus colonis ascendentis, Polypus recti.
DISKUSIJA. Smatra se da inicijalni uznapredovali i maligno alterisani adenomi predstavljaju dodatni rizični faktori za razvoj metahronih adenoma. Pored kliničkih kontrola i serijskog praćenja tumorskih markera kolonoskopija je osnovna dijagnostička procedura u detektovanju metahronih tumora kolorektuma. Nerazjašnjena anemija je alarmni simptom koji indikuje kolonoskopiju.
ZAKLJUČAK. Redovne, pravilno izvedene kolonoskopije posle polipektomije ili operacije primarnog CRC su neophodne i obavezne. Ovako izvedene kontrole mogu smanjiti rizik pojave metahronih karcinoma. Kontrolne kolonoskopije mogu da otkriju metahrone CRC u ranom stadijumu. Lečiti anemiju i pritom sa sigurnošću ne isključiti sinhroni ili metahroni CRC posle operacije primarnog CRC je vitium artis.
Ključne reči: kolorektalni karcinom, metahroni tumor, kolonoskopija
e-mail: joksaz@ptt.rs


84.
LIPOSARKOM NOSA - PRIKAZ SLUČAJA

Ivana Stojanovic, D. Mladenović
INSTITUT ZA PATOLOGIJU, KLINIČKI CENTAR NIŠ

UVOD: Nazalni i paranazaslni maligni tumori čine manje od 5% svih malignih tumora glave i vrata. Maligni tumori epitelnog porekla dominiraju, tj najčešći su planocelularni karcinomi ove regije. Meko-tkivni tumori su jako retki i to su obično rabdomiosarkomi ili fibrosarcomi, dok su liposarkomi izuzetno retki, a posebno predela sinusa. Diferencijalno-dijagnostički oni su važni zbog opsruktivnih promena koje su česte u ovoj regiji. Liposarkomi su maligni tumori mekih tkiva koji se najčešće javljaju retroperitonealno, na trupu, ekstremitetima i javljaju se u oko 20% kod odraslih osoba. U oblasti glave i vrata, oni se izuzetno retko javljaju. Mogu biti dobro-diferentovani, miksomatozni, pleomorfni.
CILJ: Rad ima za cilj da prikaže slučaj liposarkoma, kao izuzetno retke neoplazme, posebno u predelu sinusa.
Materijal i metodirada: Naš pacijen je bila žena, starosti 46 godina, sa progresivnom nazalnom opstrukcijom, koja nije reagovala na standardnu kliničku terapiju. Endoskopski je utvrdjeno postojanje jasno ograničene submukozne mase, u srednjoj i zadnjoj trećini septuma nosa. Masa je odstranjena i poslata na patohistološki pregled. Za postavljanje dijagnoze, pored patohistološkog pregleda, bile su potrebne i dopunske imunohistohemijske analize.
REZULTATI: Pregledom preparata utvrdjeno je da promena liči na dobro-diferentovan liposarkom, i uradjene su dodatne IHH analize – na keratin, S-100 protein, dezmin. U submukozi su prisutni dobro-diferentovani lipoblasti, bez evidentne mitotske aktivnosti, keratin je bio negativan, S-100 i dezmin pozitivan.
ZAKLJUČAK: Dijagnoza liposarkoma u oblasti sinusa je veliki dijagnostički izazov za patologa. Radi se o neoplazmi koja je izuzetno retka u oblasti sinusa, obično praćena opsruktivnim promenama, i jakom inflamacijom, pa se obično sumnja na inflamatorni polip ili hronični sinuzitis. Važno je dobiti IHH potvrdu tumora, posebno kada se radi o slabije diferentovanim formama liposarkoma. Kao terapija primenjuje se hirurško odstranjenje promene i zračna terapija, mada ovi tumori mogu da recidiviraju i da budu lokalno agresivni.
Ključne reči: mekotkivne neoplazme, nazalni maligni tumori, paranazalni maligni tumori, liposarkom.
e-mail: ivana.stankovic1509@gmail.com


85.
OSTEOSARKOM EWING

Nataša Stanulov, Dragana Dujin Pecarski, Mirna Kuzman
DOM ZDRAVLJA NOVI BEČEJ

UVOD: Osteosarkom je najčešći primarni tumor kosti. Češći je u period od 15-te do 19-te godine. U 13-oj godini je izjednačena incidenca kod dečaka i devojčica, a u starijoj dobi je učestaliji kod dečaka. Najčešći je osteosarkom femura 60%, tibije 30% i humerusa 10%.
PRIKAZ SLUČAJA: Dečak se u pratnji majke javlja zbog bolova u levoj natkolenici koje ima unazad godinu dana. Pregledom se ustanovljava bolna fleksija natkolenice,dete štedi nogu pri hodu. Upućuje se ortopedu. Na osnovu RTG snimka postavlja se sumnja na Tu femoris l.sin. Dalje se upućuje u Klinički centar Novi Sad radi dodatne dijagnostike. Na MR leve natkolenice uočava se ekstenzivna lezija levog femura,agresivnih karakteristika sa ekstraosealnom mekotkivnom ekstenzijom u predelu dijafize. Uz korelaciju RTG lezije u prvom redu odgovara Ewing sarkomu. Na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije na osnovu PH nalaza potvrdjuje se pretpostavljena dijagnoza i uočavaju se meta promene na plućima. Ordinira se hemioterapija po odgovarajućem protokolu. Nakon prve terapije,koju pacijent dobro podnosi, metastaske promene su u regresiji te se operativnim putem vrši resekcija dijafize femura sa transplantacijom. Sledi nastavak hemioth a zatim se sprovodi zračna terapija "kupanja pluća" uz dalju hemioterapiju. Nakon osam meseci radi se reosteosinteza i plastika pomoću homografta. Nakon mesec dana se konstatuju prvi znaci kalusa na proksimalnoj osteotomiji. Kontrolni UZ abdomena je bez patoloških promena.
ZAKLJUČAK: Dobro uzetom anamnezom i pravovremenim upućivanjem pacijenta u sekundarne i tercijalne zdravstvene ustanove uspevaju se staviti pod kontrolu i bolesti sa vrlo lošom prognozom kao što je osteosarkom Ewing. Sve ovo povećava šanse za kvalitetniji i duži život što je od neprocenjivog značaja a naročito kada je mlađa populacija u pitanju kao sto je u ovom primeru slučaj.
Ključne reči: osteosarkom, ekstenzivne lezije, transplantacija, hemioterapija
e-mail: natasa063@yahoo.com


86.
POREMEĆAJI REPOLARIZACIJE MIOKARDA KOD SPORTISTA - PRIKAZ SLUČAJA

Slobodan Stojiljković
ZDRAVSTVENI CENTAR KRUŠEVAC

UVOD: T talas elektrokardiografski beleži procese repolarizacije u miokardu. On je, po pravilu, negativan u odvodu aVR i pozitivan u II standardnom odvodu. Takođe, normalno je pozitivan u prekordijalnim odvodima V2-V6. U desnom prekordijalnom odvodu V1 on može biti negativan, bifazičan ili pozitivan. Kod dece je negativan T talas u desnim prekordijalnim odvodima fiziološki nalaz i predstavlja tzv. Juvenilnu sliku EKG-a. Geneza promena T talasa kod sportista dovodi se u vezu sa poremećajima vegetativnog nervniog sdistema, hipertrofijom miokarda, elektrolitskim disbalansom i dr. Pravilno tumačenja promena repolarizacije kod sportista nije jednostavno i zahteva poseban oprez, pogotovu ako liče na nalze koji se viđaju u nekim bolesnim stanjima (perikarditis, ishemiska bolest srca, metabolički poremećaji i dr.).
CILJ: Prikaz poremećaja repolarizacije miokarda kod sportiste i procena njegove sportske sposobnosti.
MATERIJAL I METODI RADA: Korišćeni su rezultati pregleda, testiranja i kliničkih ispitivanja u periodui mart 2008-decembar 2010. Fudbaler N.M. (11. 02. 1988.) student Fakulteta za fizičku kulturu, član nižerazrednog fudbalskog kluba javio se na sistematski pregled sportista 20. 03. 2008.g. Anamnestički: fudbal aktivno trenira 6 godina, puši 3 godine po 15 cigareta dnevno, otac boluje od arterijske hipertenzije. Negira ranija oboljevanja, teža povređivanja i hirurške intervencije. EKG snimak od 06. 11. 2002.g. negativan T talas u odvodima II, III, aVL i aVF, pozitivan u odvodu aVR i inkompletan blok desne grane Hisovog snopa. Ehokardiogram – nalaz uredan.
Na urađenom EKG-u registruju se nagativni T talasi u odvodima I,II,III aVL, aVF i levim prekordijalnim odvodima V4-V6, pozitivan T u aVR kao i inkompletni blok desne grane. Isti nalaz reistruje se i 21. 03 2008.g. kada je upućen kardiologu kruševačke bolnice na pregled. Odbio hospitalizaciju. Na kardiološkom pregledu EKG nalaz identičan predhodnim, ehokardiogram u granicama normale, kardiospecifični enzimi (CK, CK-MP, LDH I troponin I) u fiziološkim granicama. EKG nalaz u toku testa opterećenja i nakon njega sličan predhodnim. Na holter monitoringu EKG nalaz identičan predhodnim, registruje se frekvenca od 40-120/min, bez poremećaja ritma i AV sprovođenja. Dodatna ispitivanja urađena su na Institutu za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra Srbije i VMA. U toku 2008g. urađena su 4 ehokardiograma, 4 testa opterećenja, 2 holter monitoringa, dopler protoka na srčanim ušćima, MSCT koronarografija, MZ srca i AT na coxaci viruse. Svi nalazi su bili u fiziološkim granicama, osim EKG nalaza. Radna dg. Promene u EKG-eu. U toku 2009.g. regidtruje se negativizacija T talasa I u odvodu V3. Tokom 2009.g. urađena su još 2 ehokardiograma i 2 testa opterećenja, ponovljen titar na coxaci viruse, nalazi su bili identični onim iz 2008.g. Marta 2010.g. urađena je transezofagealna ehokardiografija kojom je otklonjena sumnja na postojanje aneurizme interatrijalnog septuma. Na zadnjem kontrolnom pregledu decembra 2010.g. EKG nalaz identičan predhodnim.
ZAKLJUČAK: Iz navedenog prikaza može se, a i mora, sagledati dijagnostički značaj elektrokardiograma. EKG i dalje predstavlja moćno dijagnostičko sredstvo pomoću koga dobijamo saznanja o procesima polarizazije i repolarizacije miokarda i sprovođenju srčanih impulsa, kao i njihovim poremećajima. Svakom sportisti neophodno je pri svakom pregledu uraditi EKG a što je i preporuka evropskog Udruženja kardiologa. I pored svih navedenih dijagnostičkih ispitivanja ostalo je nerazjašnjeno zbog čega je došlo do poremećaja repolarizacije kod navedenog sportiste. Njemu je zabranjeno dalje aktivno bavlčjenje sportom.
Ključne reči: T talas, repolarizacija, EKG, ehokardiogram, test opterećenja, holter
e-mail: stojiljkovicslobodan@yahoo.com


87.
DEČAK SA METILMALONSKOM ACIDEMIJOM - PRIKAZ SLUČAJA

Mirko Nikolić (1), Bojana Cokić (1), Bratimirka Jelenković (1), Ljiljana Jovanović (1), Brankica Vasić (2)
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, (1) PEDIJATRIJSKA SLUŽBA, (2)DEČIJI DISPANZER

Metilmalonska acidemija je autozomnorecesivna nasledna bolest. Postoji defekt enzima metilmalonil-CoA mutaze ili defekt u stavranju adenozilkobalamina, vitamin B12 kofaktora za pomenuti enzim. bolest se javlja sa učestlošću 1 u 50000 do 100 000 ljudi.
Klinički se karakteriše povraćanjem, dehiodratacijom, mišićnom slabošću, zastojem u rastu i razvoju, preteranim umorom (letargija) i usporenom napredovanju u težini. Dugoročni problemi uključuju probleme u ishrani, intelektualni invaliditet, hronična bolest bubrega. Bez lečenja ovaj poremećaj može dovesti do kome i smrti u određenim slučajevima.
Odojčad i deca sa metilmalonskom acidemijom (MMA) u povećanom su riziku od metaboličke dekompenzacije naročito tokom epizoda povećanog katabolizma (npr infekcije, trauma,hirurška intervencija, psihosocijalni stes...).
LIČNA ANAMNEZA: Drugo dete iz uredne trudnoće, porođaj završen u terminu carskim rezom. PM-2 900 g.U četvrtom danu upućen u Institut za Neonatologiju zbog gubitka u telesnoj masi. U Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić" Novi Beograd postavlejna dijagnoza METILMALONSKA ACIDEMIJA.Uredno vakcinisan.Inače više puta hospitalizovan zbog pogoršanja osnovne bolesti i u IMD i u Dečijem odeljenju ZC Zaječar.
PORODIČNA ANAMNEZA: dete iz prve trudnoće egzitiralo u sedmom danu života pod slikom teške metaboličke acidoze, precizna dijagnoza nije postavljena. Mlađi brat zdrav.
Opis šest hospitalizacija u periodu januar 2011.- januar 2012. godine (u uzrastu od sedme do osme godine života) u Dečijem odljenju ZC Zaječar. Tokom svih hospitalizacija glavna tegoba je povraćanja koje je dva puta bilo praćeno i respiratornim infekcijama. Nekoliko dana pred svaki prijem počinje da povraća, slabije unosi tečnost i hranu,malaksao je. U statusu dominira dehidratacija, miris na aceton i malkasalost.Ostali nalaz po organima i sistemima je uglavnom bio uredan (osim kod pridruženih respiratornih infekcija). Telesna masa je 14,5-14,14,7 kg. redovno uzima svoju terapiju iz IMD propisanu od strane metabologa i nutricioniste (Acidi citrici, K-Citrici,carnitin, Folan, Alopurinol). U KS Hb ispod graničnih vrednosti, ukupni proteini-55 g/l, albumini-55 g/l,urea, kreatinin, transaminaze ,CPK, LDH u granicama referentnih vrednosti. pH se kretao od 7,01-7,35. Najmanja vrednost pH-6,99. BE do minus 25. TCO2-7,2. Lečen po preporukama za osnovnu bolest i u dogovoru sa metabologom iz IMD- nakonada tečnosti, sprečavanje hipoglikemije, nadoknada bikarbonata i pp kalijuma kada je bio onemogućen peroralni unos tečnosti. Tokom dve od šest hospitalizacija upućen je u IMD zbog teške kliničke slike uprkos adekvatnoj terapiji.
Prikazan je dečak koji boluje od retke metaboličke bolesti koji se leči i kontroliše u tercijarnoj ustanovi zbog multidisciplinarnog tima, ali je povremeno potrebno da se leči u ustanovi sekundarnog nivoa.
Bolesnici s već postavljenim dijagnozama naslednih metaboličkih bolesti koje se mogu sresti u metaboličkim krizama trebaju imati jasno pisana uputstva o njihovom zbrinjavanju i teže dostupne lijekove.Postupak prijema u bolnicu treba skratiti.
Ključne reči: metaboličke bolesti, metilmalonska acidemija.
e-mail: mirkonik@mediananis.net
 

     
 
 
     
             
             
      [ Program ] Radovi ] Indeks autora ]<<< ] >>> ]  
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend