Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2009     Volumen 34     Broj 1
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
      UDK 616.14-007.64

ISSN 0350-2899, 34(2009) 1 p.51-53

     
   
Pregledni članak

Dermatološki aspekti venskih oboljenja
(Dermatologic Aspects of Vein Disorders)

Olivera Tomanović Andonović, Katarina Đukić, Zorana Đaković

INSTITUT ZA DERMATOVENEROLOGIJU – KCS, PASTEROVA 2 BEOGRAD
 
     
 
 
     
 

 

         
      Sažetak: U preglednom radu su prikazane CEAP klasifikacija, etiopatogeneza i faktori rizika hronične venske insuficijencije kao i venskih ulkusa. Posebno je objašnjena dijagnoza i diferencijalna dijagnoza ulceracija potkolenice. Izneseni su moderni dermatološki stavovi lokalnog lečenja venskih ulceracija
Ključne reči: HVI,CEAP, Ulcus cruris venosum, dressing ulcusa

Napomena: sažetak na engleskom jeziku
Note: summary in English
     
             
     
     
             
      Hronična venska nsuficijencija (HVI) manifestiuje se velikim brojem patoloških stanja koji dovode do progresivnog venskog zastoja zbog konstantnog povećanja venskog pritiska i posledično inflamatornih i trofičnih lezija kože, subkutanog tkiva i subfascijalnih struktura distalnih partija donjih ekstremiteta. Lipodermatoskleroza i venski ulkus predstavljaju terminalne faze HVI. Treba naglasiti da polovina evropske i severno američke populacije pati od nekog oblika HVI.
CEAP klasifikacijom (C - kliničke manifestacije, E - etiologija, A – anatomska distribucija, P – patofiziologija) jasno su definisani stadijumi hronične venske insuficijencije.
Ulcus cruris venosum kao terminalni stadijum HVI predsavlja najveći terapijski izazov u dermatološkoj praksi.
Definicija: Ulcus cruris venosum predstavlja defekt epiderma i derma lokalizovan na potkolenici u predelu iznad stopala, a ispod kolena i ne pokazuje tendenciju zarastanja u periodu od 6 nedelja. Ulcus cruris venosum kao terminalni stadijum HVI čini 7080% svih ulceracija donjih ekstremiteta.

Etiopatogeneza

Glavnu ulogu u nastanku ima hronična venska hipertenzija sa hidrostatskim i hidrodinamskim refluksom - dovodi do distenzije kapilarnog bazena u koži i povećane permeabilnosti kapilara. Fibrinogen se iz kapilara u vidu depozita taloži perikapilarno i blokira transport kiseonika u tkivo. Slaba oksigenacija i ekstravazacija eritrocita dovode do znakova hipostatskog dermatitisa. Takvi uslovi dovode do otežanog zarastanja nakon traume kao i kasniji nastanak dermatoskleroze
Faktori rizika su:
• varikoziteti
• tromboza dubokih vena
• kongestivna srčana bolest
• gojaznost
• smanjena fizička pokretljivost
• imobilizacija nakon hiruških intervencija
• tromboze nakon porođaja i infarkta srca
• profesije vezane za sedenje ili stajanje
• trauma
• frakture
• edemi
• dugotrajna sistemska kortikosteroidna terapija

Epidemiologija

Prevalencija ulcearcija donjih ekstremiteta u odrasloj populaciji je od 0,2-2 %. Iako se češće javlja kod starijih osoba početak pojave ulceracija krajem 4. decenije registrovan je u oko 22% slučajeva. Oboljenje značajno utiče na radnu sposobnost, životne navike i zahteva visoke troškove lečenja.
Dijagnoza ulcearcije na osnovu kliničke slike i dobro uzete anamneze prikazana je u tabeli 1

Tabela 1 Diferencijalna dijagnoza ulceracija
  Venska ulceracija Arterijska ulceracija Neuropatska ulceracija
Lokalizacija
 
Perimaleolarno
(tipično oko medijalnog maleolusa)
Mesta pritiska i traume
(stopalo, prsti, izbočine kostiju)
- plantarna strana stopala
- glave metatarzalnih kostiju peta
mesta ponavlajane traume i
- gubitka senzibiliteta
Izgled ulceracije - jedna ili nekoliko
- različitog oblika I veličine
- nepodrivenih ivica
dno ispunjeno granulacionim, nekrotičnim tkivom ili pusom
Ulcus permagnum
- zahvatanje celog obima potkolenice
Lipodermatoskleroza
- noga u obliku obrnute boce šampanjca zbog induracije i fibroze dermisa i hipodermisa
- jasno
ograničene
- nepravilnog oblika
- suve
- sivocrnog dna bez granulacija
- bleda na elevaciju
- nepravilnog obliga
- obično duboke
- okružene kalusom
- dno često ispunjeno granulacijama
Okolna koža - često edematozna
- eritematozna
- hiperpigmentovana ili sa belom atrofijom ( Atrophie blanche)
- topla na dodir
- zategnuta
- suva
- atrofična
- nekada bez dlake
- hladna na dodir
- četo eritematozna
- indurirana sa znacima celulitisa
- topla na dodir
Subjektivni osećaj - bol najčešće minimalan ukoliko nema infekcije - jak bol
- intermitentna klaudikacija
- povremeno bol u miru I noćni bol
- izmenjen odgovor na bolne draži
(hiperestezija: žarenje, probadanje, trnjenje, noćni bol, nekada smanjena osetljivost ili potpuna anestezija)
Prokrvljenost - periferni puls prisutan/palpabilan
- kapilarno punjenje obično normalno
- ABI >0,8
- periferni puls oslabljen ili
odsutan
- kapilarno pinjenje usporeno
- ABI <0,8
- periferni puls palpabilan
- kapilarno punjenje normalno


Tabela 2. Izbor pravilne obloge (Legenda: + Moguća primena, ++ Primena, +++ Idealno)
Obloga

Dno rane

crno   žuto žuto   crveno   roze roze
nekroza   tetive fibrin
suvo 
fibrin
vlažno
Infekcija Granulacije krvarenje granulacije granulacije erozije
Pena       +   +++   +  
Hidrofiber obloga           +++ + +  
Alginat       +++ ++ + ++    
Hidrokoloid           +++   +++  
Hidrogel +++ +++ +            
Trnsparentni film                 +++
Kolagen           ++   +++  
Baktericidni dodaci (ugalj, Ag)     + ++ +++ +      


Terapija
 
Opšte mere
• lečenje udruženih bolesti: hipertenzija, dijabetes mellitus, anemije i dr.
• Minimiziranje ili uklanjanje faktora rizika, promena navika,
• Svakodnevno kretanje i vežbanje

Kompresivna terapija

Kamen temeljac terapijskog pristupa je specijalna čarapa za zarastanje ulceracija sa graduisnim pritiskom, kompresivni zavoj. Kontraindikacije za kompresivnu terapiju su ABI < 0,8, Inficirane rane sa izraženom eksudacijom, Cellulitis, Metabolički edemi, Srčana dekompenzacija
Lokalna terapija mora biti prilagođena fazi zarastanja ulceracije. Sve ulceracije se svakodnevno moraju prati mlakom vodom i blagim sapunom. Mehaničko čišćenje neophodno je u svim fazama zarastanja ulceracije.
“Dressing” ulceracija prikazan u tabeli 2.

Komplikacije:

 • infekcija ulceracije različitim patogenim bakterijama ( najčešće gram pozitivnim i gram negativnim bakterijama) češća je i značajnija kod arterijskih i neuropatskih ulceracija nego kod venskih
 • trajni edem u predelu skočnog zgloba zbog učestalih infekcija i celulitisa okolnog tkiva
 • kontaktni alergijski dermatitis zbog senzibilizacije na topikalne medikamente
 • ekcematoidne „id reakcije“ zbog hematogene diseminacije antigena iz nekrotičnog tkiva ulkusa
 • osteomijelitis ispod ulceracije zbog čestih infekcija, naročito kod neuropatskih ulceracija
 • osteoporoza, periostitis i ankiloza zgloba zbog stalne imobilizacije
 • maligna alteracija ulceracije, na sreću retka. Ulceracija nema tendenciju ka epitelizaciji, bizarnog izgleda, hipergranuliranog dna podrivenih ivica, krvari).


ZAKLJUČAK

Savremenim terapijskim pristupom (dressing ulceracije i graduisana kompresija) postižu se bolji rezultati, skraćuje vreme lečenja venskih ulceracija i smanjuju troškovi lečenja. Pacijentu se omogućava komforno obavljanje dnevnih aktivnosti, jer se kompresivni sistem menja na 35 dana.
Multidisciplinarni pristup u lečenju venskih ulceracija treba da bude usmeren u pravcu permanentne edukacije lekara, medicinskih sestara i pacijenata u cilju postizanja najboljih rezultata u oblasti venske patologije.

     
             
             
      LITERATURA
 1. Burton CS.Treatement of leg ulcer.Clin Dermatol 1993; 11:315323.
 2. Chourcair M, Phillips TJ.Compression therapy. Dermatol Surg 1998; 24:1418
 3. Gelfand JM, Margolis DJ. Decubitus ( pressure) ulcers and venous ulcers. U: Freedbergb IM, Eisen AZ, Wolff K,Austen KF, Goldsmith LA, Katz S. Fitzpatrick s dermatology in general medicine. 6 th ed. New York: McGrawHill, 2003:125665.
 4. EBM (evidence based medicine) guidelines: Conservative treatment of leg sores, Helsinki,Finland. Duodecim medical publications Ltd.30.10.2001. p.14 (16 references)
 5. TomanovicAndonovic O, Uroševic M, Krunic S, Bojanic P, Vesic S. Kompresivna terapija u lečenju ulceracija donjih ekstremiteta. Zbornik radova V beogradski dermatološki dani. Beograd; 1998; 625.
     
             
             
      Autor za korespodenciju:
Dr Olivera Tomanović Andonović
Pasterova 2, Beograd,
Email: oljaa@Eunet.rs
Rad primljen: 31.03.2009.
Rad prihvaćen: 08.04.2009.
Elektronska verzija objavljena: 21.05.2009.
 
     
             
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace