Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

[ Home ] [ Poziv ] [ Program ] [ Sažeci radova ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
                 
 

XXII Timočki medicinski dani :::
Sažeci radova - Plenarna predavanja

Hirurgija
Onkologija
Ginekologija
Pedijatrija
Interna medicina
Opšta medicina
Stomatologija
Prezentacije publikacija
Istorija medicine
 
  1
SAVREMENI DOMETI U MIKROBIOLOŠKOJ DIJAGNOSTICI
Branislava Savić


2
POVEZANOST IZMEDJU MALNUTRICIJE, INFLAMACIJE I ATEROSKLEROZE KOD BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI
Biserka Tirmenštajn Janković
Zdravstveni centar Zaječar, Odeljenje nefrologije i hemodijalize

Aterosklerotične kardiovaskularne bolesti (AKVB) i malnutricija su vodeći uzroci povećanog morbiditeta i mortaliteta kod bolesnika na hroničnoj hemodijalizi (HD). C-reaktivni protein (CRP), protein akutne faze, je prediktor kardiovaskularnog mortaliteta u nerenalnoj populaciji bolesnika. U populaciji bolesnika na HD, hronična inflamacija niskog stepena je takodje udružena sa povećanim mortalitetom. Cilj ove studije je bio da ispita povezanost izmedju malnutricije, inflamacije i ateroskleroze kod bolesnika na HD.
METOD: Cross-sectional studija je obuhvatila 43 klinički stabilna bolesnika (M 27, Ž 16, prosečne starosti 57.8 ± 12.7 god) lečena ponavljanim hemodijalizama najmanje 6 meseci. Nutritivni status je procenjen pomoću subjektivne globalne procene (SGP), antropometrijskih i biohemijskih parametara. Neinvazivna B-mode ultrasonografija je upotrebljena za izračunavanje površine preseka intime-medije (PPIM) i evidentiranje prisustva ili odsustva karotidnih plakova. Od inflamatornih markera su odredjivani CRP, fibrinogen i brzina sedimentacije eritrocita. Univarijantnu i multiplu regresionu analizu smo upotrebili da ispitamo povezanost različitih faktora rizika sa prisustvom malnutricije, inflamacije i karotidnih plakova. Za ispitivanje povezanosti pojedinih faktora rizika sa PPIM, koristili smo stepwise model linearne regresije.
REZULTATI: U poredjenju sa zdravim kontrolama, bolesnici na HD su imali veće prosečne vrednosti PPIM (19.22 ± 4.8, prema 15.05 ± 4.3, p = 0.001 ) i veću zastupljenost karotidnih plakova (83.7% prema 52.4%, p = 0.0077). Zastupljenost malnutricije je bila 46.5%, dok je akutna faza odgovora (CRP>10 mg/l) bila prisutna kod 58.1% bolesnika. Pothranjeni bolesnici su imali više CRP nivoe (25.33 ± 15.55 prema 9.92 ± 8.32) , p = 0.000) i češće klinički ispoljenu AKVB (p < 0.05) u poredjenju sa dobro uhranjenim bolesnicima. Bolesnici sa karotidnim plakovima su bili značajno stariji (60.1 ± 11 prema 45.9 ± 14.6, p = 0.005), imali su značajno veću PPIM (19.92 ± 4.57 prema 15.6 ± 4.65, p = 0.028), veći lumen-dijametar (7.69 ± 0.88 prema 6.9 ± 1.06, p = 0.042) i više CRP nivoe (19.24 ± 14.35 prema 6.03 ± 8.39) u odnosu na bolesnike bez karotidnih plakova. U univarijantnoj logističkoj regresiji, starost, PPIM i CRP su bili značajno povezani sa prisustvom karotidnih plakova, dok je model multivarijantne logističke regresije uključio jedino starost koja je pozitivno korelirala sa rizikom prisustva plakova (p= 0.01). U modelu stepwise linearne regresije, statistički značajan uticaj na PPIM ispoljili su: CRP (p = 0.0004), starost (p = 0.004) i pušenje ( p = 0.039).
ZAKLJUČAK: Istovremeno prisustvo inflamacije , malnutricije i karotidnih plakova je evidentirano kod 34.9% naših bolesnika. Povišeni nivo CRP-a je značajan faktor rizika za povećanu PPIM, ali nije prepoznat kao nezavistan prediktor prisustva karotidnih plakova kod bolesnika na HD. Naši rezultati sugerišu da je akutna faza odgovora u većoj meri povezana sa PPIM, dok je za razvoj karotidnih plakova verovatno neophodno učešće dodatnih patogenetskih mehanizama.
 
       
       
     
[ Home ] [ Poziv ] [ Program ] [ Sažeci radova ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design