Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

[ Home ] [ Poziv ] [ Program ] [ Sažeci radova ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
                 
 

XXII Timočki medicinski dani :::
Sažeci radova - Onkologija

Hirurgija
Onkologija
Ginekologija
Pedijatrija
Interna medicina
Opšta medicina
Stomatologija
Prezentacije publikacija
Istorija medicine
 
  17
TERAPIJA KANCERSKOG BOLA ORALNIM OPOIDNIM ANALGETICIMA U ZC ZAJEČAR U DVOGODIŠNJEM PERIODU
Vesna Đorđević- Lalošević, Borka Vukić i Miodrag Đorđević
Zdravstveni centar Zaječar, Onkološki dispanzer

Bol se javlja kod trećine obolelih od malignih bolesti u fazi aktivnog lečenja i kod dve trećine obolelih u poodmaklom stadijumu. Bol je izazvan različitim mehanizmima ali se lečenje svodi na primenu analgetika po određenim prinicipima : peroralno, po satnici, indivualno i postepeno. Pojava morfinskih tableta sa sporim otpuštanjem aktivne supstance znatno je olakšala lečenje bola u obolelih od malignih bolesti.
Cilj rada je da prikaže naše dvogodišnje iskustvo u lečenju bola ovom vrstom lekova . Lečena su 64 bolesnika uglavnoj u terminalnoj fazi maligne bolesti. Prikazane su karakteristike bolesnika,vrsta i lokalzacija maligne bolesti, stadijum bolesti, indikacija za primenu opoidnih analgetika, prethodno lečenje, dužina lečenja kao i teškoće u primeni ovih lekova u naših bolesnika kao i istovremena primena drugih analgetika i koanalgetičkih sredstava.
U većine bolesnika je bol smanjen i poboljšan je kvalitet života.


18
UČESTALOST TUMORA NA TERITORIJI OPŠTINE NEGOTIN U PERIODU OD 1998-2002. GODINE
Vojislava Stuparević, Zoran Stojiljković, Srdjan Bogicić, Dragica Milovanović
Zdravstveni centar Negotin

U radu je analizirana učestalost tumora na teritoriji opštine Negotin u periodu od 1998-2002. godine sa ciljem da se utvrdi njihov obim, struktura i kretanje. Korišćeni su podaci iz Izveštaja o oboljenjima, stanjima i povredama ZC Negotin, koji su obradjeni deskriptivnom epidemiološkom metodom.
U posmatranom periodu registrovano je 2852 tumora (Mb 4918,08%000), od toga 2050 benignih (71,88%) a 802 (28,12%) malignih. Najveći broj tumora je zabeležen u 2000.godini (797), a najmanje u 1998. godini (470). Najčešća lokalizacija benignih tumora je na glatkim mišićima materice (560), dojci (396), jajnicima (215) i koži (140), dok je najčešća lokalizacija malignih tumora na dojci (221), telu materice (111) i grliću materice (124).
Analizom dobijenih rezlutata zaključeno je da se tumori, kako benigni tako i maligni najčešće lokalizuju na ženskim polnim organima i dojci, tako da bi mere prevencije trebalo usmeriti na menjanje uslova životne i radne sredine, rano otkrivanje i izmena ponašanja zdravih i bolesnih.


19
HIRURGIJA PRIMARNOG MELANOMA KOŽE
Ljubomir Panajotović, Jefta Kozarski, Srđan Cvetanović, Igor Maljković
VMA Beograd, Klinika za plastičnu hirurgiju i opekotine

Melanom kože je jedan od najagresivnijih solidnih malignih tumora. Bolest je potencijalno fatalna. Iako se radi o pigmentisanom tumoru koji se nalazi na površini tela većina bolesnika se prvi put javi lekaru u odmakloj fazi bolesti. Hirurško lečenje je najefikasniji modalitet lečenja, a rana dijagnoza i početak lečenja su ključ povoljnog ishoda. Hirurško lečenje uključuje eksciziju primarnog tumora, tretman regionalnih limfonodusa, tretman in transit bolesti i tretman udaljenih metastaza.
Cilj rada je da pokaže metodologiju biopsije suspektne pigentne kožne promene, radikalnost njene ekscizije i rekonstruktivne postupke zatvaranja postekscizionog defekta.
U periodu januar 1999.-decembar 2001.g. u Klnici za plastičnu hirurgiju VMA hirurški je lečeno 99 bolesnika sa melanomom kože. Kod svih bolesnika učinjena je eksciziona biopsija, ex tempore histološka dijagnostika, radikalna ekscizija okolne kože i primarna nadoknada defekta. Najčešća lokalizacija tumora bila su leđa, zatima ekstremiteti, a u preko 9% slučajeva nađeni su na glavi. U oko 40% slučajeva tumor je bio deblji od 4 mm. Pridržavajući se preporuke o radikalnosti ekscizije većina defekata na trupu i ekstremitetima je zatvorena direktno ili transplantatom kože, dok je većina defekata na glavi, posebno licu, zatvorena kožnim režnjevima.
Zaključak. Jedina pouzdana dijagnoza melanoma postavlja se histološkim pregledom uzorka uzetog biopsijom. Radikalnost ekscizije primarnog tumora diktira njegov mikrostadijum, a uslov su onkološki čiste ivice. Izbor metoda zatvaranja defekta uslovljavaju funkcionalni, estetski i ekonomski kriterijumi. Hirurgija primarnog melanoma kože je u ekskluzivnom domenu plastične hirurgije.


20
MALIGNI TUMORI ŽELUCA
Dragan Perišić, Milica Čekerevac, Slavka Djordjević, Zorica Dimitrijević, Biljana Vukašinović, Boban Stanojević
Zdravstveni centar Gornji Milanovac, Zdravstveni centar Jagodina

Uvod: Jedan od najčešćih malignih tumora dvadesetog veka je svakako karcinom ćeluca. Postoje odredjena područja na planeti sa povišenom incidencijom oboljenja a to su: Daleki istok (Japan, Koreja, Kina) ili Latinska Amerika (Peru, Čile). Populacija koja najčešće oboljeva od karcinoma želuca su starije osobe, koje često koriste u ishrani dosta dimljenog i sušenog mesa ili ribe, a uz to slabo unose sveže voće i povrće. Učestalost karcinoma želuca u našoj zemlji iznosi kod muškaraca 6,0% a kod žena 3,1% od svih maligniteta.
Cilj: Najvažniji zadaci izveštaja bili su da pokažemo učestalost karcinoma želuca u Takovskom kraju, patohistologiju tumora, zatim kliničpki stadijum obolelih uz vrstu tretmana, kao i vreme preživljavanja i efekte lečenja.
Metodologija: Za istraživanje korišćeni su podaci od 67 pacijenata koji su zbrinjavani od karcinoma želuca tokom petogodiđnjeg perioda od 1998 do 2002 godine u Zdravstvenom centru Gornji Milanovac.
Rezultati: Prosečna starostobolelih od karcionma želuca iznosila je 65,1+-10,1 godinu, pri tome je najčešće bio difuzni tip maligniteta po patohistologiji, kod njih 41. Karcinomu želuca prethodila je nespecifična simptomatologija, pa su se pacijenti javljali sa uznapredovalom formom oboljenja, najčešće su bili trećeg kliničkog stadijuma. Od hirurških intervencija obično se koristila standardna gastrektomija tipa D1 kod 15 obolelih. Analiziranjem preparata nadjeno je da je kod 12 pacijenata došlo do zahvaćenosti limfovaskularnog sistema malignim tkivom i da je prosečno uklonjeno 10,9 limfnih žlezdi od čega je prosečno 6,4 nodusa bilo sa sekundarnim depozitom. Srednje vreme preživljavanja je iznosilo 26 meseci i sve je to vodilo ka nepovoljnoj prognozi i ishodu oboljenja.
Zaključak: Akcenat danas treba staviti na pravovormenom dijagnostikovanju karcinoma želuca u početnom stadijumu oboljenja i adekvatnom hirurškom tretmanu, jer samo to može dovesti do izlečenja ili produžavanja i podizanja kvaliteta života obolelih.

21
MALIGNOMI KOLOREKTUMA NA NAŠEM MATERIJALU U 2002 GODINI
Slobodan Milosavljević, Srdjan Djordjević
Zdravstveni centar Knjaževac, Hirurško odeljenje

Maligna oboljenja su na drugom mestu kao inicijalni uzrok smrtnosti, svaka četvrta smrt je inicijalno uzrokovana malignim oboljenjima. Svaki drugi umrli ima maligno oboljenje koje nije bilo inicijalni uzrok smrti. Preko 70 godina starosti psotoji neko od malignih oboljenja koje može a i ne mora biti uzrok smrti.
Zaječarski region uz severno-bački je na atlasu malignih oboljenja Srbije najugroženiji. Maligna oboljenja su još uvek pre svega oboljenja starijeg životnog doba.
Na našem materijalu u poslednjih 5 godina primetan je porast kolorektalnih karcinoma. Mi smo se odlučili samo za 2002 godinu jer smatramo da zbog novih dijagnostičkih procedura, zbog sve redikalnije operativne procedure, zbog mogućnosti sekundarne prevencije, zbog savremenog postoperativnog tretmana uporedno sagledavanje rezultata ya duži period nije validan.
Broj dijagnostikovanih karcinoma kolona i rektuma u 2002 godini je 36. Broj operisanih karcinoma rektuma sa dijagnozom i vrstom operacija u 2002 godini je 31, i to; As. colon 3 (hemicolestomija l. dex), Transv. colon 2 (resectio colonis transv.), Desc. colon 6 (hemicolectomia l. sin), rectosigma 21 (4 – resectio rectosigmae ant inf secc Dixon, 11 – amputatio recti secc. Milles, 5 – operatio secc Hartman), neoperisanih 5; Ukupno 36.22
INCIDENCA KARCINOMA PROSTATE U PERIODU 1999. DO 2002. GOD. NA TERITORIJI OPŠTINE NEGOTIN
Ninoslav Dimitrijević, Zivorad Didić, Biljana Paraskijević, Danijela Mikulović, Dragan Šujeranović, Mirjana Mirić
Zdravstveni centar Negotin

Glavni cilj ovog rada je praćenje incidence pomenutog karcinoma s obzirom da je on uvek među prva tri najzastupljenijih u muškoj populaciji. Ovo će takodje biti jedno od naših trajnih opredeljenja urološke sluzbe u Negotinu, a pre svega što se tiče njegove što ranije dijagnostike.
Zakključak je da je najviše novootkrivenih karcinoma prostate bilo 1999. godine i to u 13 pacijenata.
U 2000. god. bilo je četiri novootkrivenih slučaja.
U 2001. god. pojavilo se sedam novih pacijenata sa pomenutim karcinomom.
U 2002. god. pronašli smo još četiri novih.
Šest pacijenata je bilo u sedmoj deceniji svog životnog doba, jedan je bio u šestoj deceniji, a ostalih dvadeset i jedan su bili u osmoj i devetoj deceniji zivot.
Ovaj rad je napravljen na osnovu uvida u patohistološku dokumentaciju naše sluzbe, a verujemo da je bolest zastupljena u većem broju, jer ovde nisu obuhvaćeni oni koji su dijagnostifikovani van naše kuće, oni koji nisu dijagnostifikovani definitivno, oni koji su emigrirali, kao i onih kojih se ne mozemo trenutno prisetiti.


23
INCIDENCA UZNAPREDOVALOG KARCINOMA DOJKE
Dragan Perišić, Slavka Djordjević, Zorica Dimitrijević, Dragoslav Kalinović
Zdravstveni centar Gornji Milanovac, Zdravstveni centar Zaječar

Uvod: Karcinom dojke spada u najčešći maligni tumor u ženskoj populaciji. Izveštaji prezentuju da je karcinom dojke u Sjedinjenim Američkim Državama zastupljen u preko 30% svih maligniteta kod žena. Isti izvori smatraju da će od 8 žena koje dostignu starost od preko 70 godina, bar jedna oboleti od ovog tumora. Stopa incidene je u neprekidnom usponu, ali je u razvijenim Zapadnim yemljama mortalitet u padu. Razlog je u periodičnim kontrolama različitih grupa i detektovanu tumora u preinvazivnom ili početnom stadijumu oboljenja, kada se multimodalnim tretmanom mogu pacijenti izlečiti. Na žalost u zemljama u razvoju gde spada i naša država večina obolelih se javlja doktorima u uznapredovalom stadijumu oboljenja.
Cilj: Glavni cilj našeg istraživanja bio je da analiziranjem više parametara pokažemo učestalost uznapredovalog karcinoma dojke, potom metode tretmana i njihov ishod kao i dužinu preživljavanja.
Metodologija: Ispitivanje je obuhvatilo 98 obolelih od uznapredovalog karcinoma dojke, a istraživanje je obavljeno u Onkološkom dispanzeru i Službi patologije Zdravstvenog Centra u Gornjem Milanovcu u vremenskom periodu od januara 1996 do decembra 2000 godine.
Rezultati: Prosečna starost obolelih od uznapredovalog karcinoma dojke iznosila je 55,1 +- 11,1 godinu. Većina ispitanica, njih 55, bila je u posmenopauzi i uznapredovalog kliničkog stadijuma oboljenja, najčešće IIIA podstadijuma njih 37. Dominantna vrsta tumora bio je duktalni karcinom, kod njih 66. Većina pacijentkinja je imala tumorske ćelije sa estrogenskim receptorima. Mada su se koristile raznovrsne metode lečenja, gde su hirurgija, hemoterapija i radioterapija bile preovladjujuće, zbog uznapredovalog tumorau vreme dijagnostikovanja oboljenja, prosečno vreme preživljavanja iznosilo je 28 meseci i relativno brzo se javljala progresija oboljenja i ishod tretmana je u celini nezadovoljavajući.
Zaključak: U današnje vreme neophodno je pažnju usmeriti ka pravovremenom otkrivanju početnih tumora karcinoma dojke, koji se mogu hirurškim intervencijama u potpunosti izlečiti a kod uznapredovalog tumora individualnim pristupom uz korišćenje multimodalnog lečenja pokušati obezbediti kontrolu oboljenja i produžavanje i podizanje kvaliteta života obolelih.


24
OBOLJENJA DOJKE U BORSKOM OKRUGU U PERIODU 1999-2003
G. Bogdanović, S. Dimitriev, Ž Marjanović, V. Marjanović
Zdravstveni centar Bor, Hirurška služba

Cilj rada da prikaže operativno zbrinjavanje benignih i malignih promena na dojci i u pazušnoj jami u ovom periodu.
Ukupno je operisano 203 pacijenata, od tog broja kod 101 (49%) pacijenta je postavljena dijagnoza malignog oboljenja. Prosečna starosna dob pacijenata je iznosila 57,6 godina. U našoj seriji smo operisali osobe ženskog pola u 197 slučaja (97%) i 6 osoba muškog pola (3%). U većini slučajeva se radilo o duktalnom karcinomu, ali smo imali i pacijente sa meta MM u aksili, malignim limfomom, M.Paget, Tu phyllodes i Ca in situ. Urađeno je 48 Madenovih operacija, 9 Mastectomia e comfore, 11 Quadratectomia cum disectio axillae, 12 širokih tumorectomia i 21 extirpatio et biopsio tu. Postoperativna smrtnost u petogodišnjem periodu je 21%. Ovaj podatak nije apsolutan, jer se jedan broj bolesnika posle operacije više ne javlja lekaru.
Zaključak: Tumori dojke nisu tako retki i ovo oboljenje treba da leči tim lekara. Rezultati su mnogo bolji u početnim stadijumima bolesti, lečenje je sigurnije i jeftinije.


25
MAMILLOSCOPYA – JEDNOSTAVNA I KORISNA METODA U DIJAGNOSTICI PROMENA NA MAMILI I AREOLI
Miloš Kračunović, Nataša Kračunović
Zdravstveni centar Negotin, Ginekološka služba, Dom zdravlja "Zvezdara", Beograd

Kod svih makroskopskih, sigurnih lezija bradavice i areole, takodje i lučenja, svraba i upale u ovom području, potrebno je uzeti u obzir i ispitivanje pomoću uveličavajućeg aparata. Koristi se kolposkop sa uveličanjem 7-15x i 30x u kombinaciji sa citologijom za ceo areal sistematski i kontralateralno.
Po uzimanju ćelijskog materijala isti se fiksira u 96% alkoholu i boji po Papanikolau, još jednom pogleda pod lupom i premaže reagensima 3% sirćetnom kiselinom, Lugolom i 1% Toluidiinblau rastvorom.
Mamiloskopija je pogodna kod pretežno zapaljenskih lezija i dermatoza bradavice i areole za otkrivanje, tretman i dalje kontrole. Time se izbegava često suvišno i nepotrebno uzimanje tkivnog materijala. Kod sumnje na tumorsku promenu načelno je indikovana aditivna citologija ili kombinacija obe metode kao na porciji radi optimalne sigurnosti. Redje radi sigurnosti prethodi histološka preciznost. Mamiloskopija, koristeći sposobnost uveličavanja kolposkopa može doprineti ranoj dijagnostici Morbus Paget.


26
MALIGNE BOLESTI MATERICE U GINEKOLOŠKO – AKUŠERSKOJ SLUŽBI NEGOTIN U PERIODU 1993 DO 2002 GODINE
Jevrosima Puslojić, Nada Mihajlović
Zdravstveni centar Negotin, Ginekološko akušerska služba

Maligna oboljenja materice zauzimaju značajno mesto u morbiditetu ženske populacije. To se prvenstveno odnosi na karcinom grlića i karcinom tela materice. Dijagnostičke metode kojima danas raspolažemo (citologija, kolposkopija, eksplorativna kiretaža i patohistologija) omogućavaju nam ranu detekciju karcinoma, što je u stvari prvenstveni zadatak ginekološke onkologije.
Cilj naših istraživanja bio je da ispitamo zastupljenost pojedinih malignoma uterusa, najčešće histološke tipove, odnos prema životnom dobu i komparaciju sa svetskim rezultatima.
Autori su retrospektivno analizirali nalaze histopatoloških pregleda 158 pacijentkinja obolelih od malignih bolesti grlića i tela materice u desetogodišnjem periodu (1993 – 2002 godina). Materijal za patohistološku dijagnozu je dobije biopsijom grlića materice kod 102 žene i eksplorativnom kiretažom kod 56 žena.
Od ukupnog broja (102) karcinoma grlića , otkrili smo 9 slučaja Ca in situ i 6 slučaja mikroinvazivnog karcinoma. Najčešći histološki tip bio je planocelularni karcinom u 99 slučaja (97,05%) i u 3 slučaja (2,94%) je otkriven adenokarcinom. Najveći broj karcinoma otkrili smo kod žena od 45 – 50 godina. Poslednjih godina (tj od 1999 godine) uočavamo blagi porast novootkrivenih slučajeva. Karcinom tela materice se nalazi na drugom mestu po zastupoljenosti, odmah iza karcinoma grlića. Na našem odeljenju od 1993 do 2002 godine otrkili smo 56 malignoma i to 48 (85,71%) adenokarcinoma i 8 (14,28%) slučaja sarkoma. Odnos Ca PVU prema CA endometrijuma je 1,82 : 1 i u poslednje vreme se ovaj odnos značajno menja u korist Ca endometrijuma što se slaže sa svetskim statistikama.
Broj malignih tumora je u stalnom porastu, što se posebno odnosi na Ca endometirjuma. To se objašnjava boljom razvijenošću zdravstvene zaštite, produženim životim vekom, proširenim kriterijumima za dijagnostikovanje i uticajem faktora spoljne sredine. Patohistološka analiza promena na grliću i telu materice se kretala u granicama očekivane. Lečenje, prognoza i kvalitet ćivota kod ovih bolesti zavisi od njihove rane detekcije. Iz tih razloga neohodni su redovni sistematski pregledi na malignitet, koji se od 2002 godine sprovode i u našem Zdravstvenom centru.
 
       
       
     
[ Home ] [ Poziv ] [ Program ] [ Sažeci radova ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design