Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

[ Home ] [ Poziv ] [ Program ] [ Sažeci radova ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
                 
 

XXII Timočki medicinski dani :::
Sažeci radova - Interna medicina

Hirurgija
Onkologija
Ginekologija
Pedijatrija
Interna medicina
Opšta medicina
Stomatologija
Prezentacije publikacija
Istorija medicine
 
  56
NOVINE U KARDIOLOGIJI SA EVROPSKOG KARDIOLOŠKOG KONGRESA - BEČ 2003.
Dušan Bastać
Internistička ordinacija "Dr Bastać", Zaječar

Od 30.avgusta do 3. septembra 2003 je održan u Beču redovni godišnji Kongres Evropskog kardiološkog društva sa rekordnim brojem učesnika i posetilaca –ukupno 20020. Izneti su rezultati velikog trajala EUROPA- najveće studije o sekundarnoj prevenciji u pacijenata sa stabilnom aginom pectoris na 12218 bolesnika. Rezultati iz ove studije pokazuju da relativni rizik od smrti, cardiac arresta i infarkta miokarda je snižen za 20% u grupi pacijenata koji su uzimali perindopril u komparaciji sa placebom. Takodje i 39% redukcije hospitalizacija zbog srčane insuficijencije. HOPE-TOO studija je potvrdila rezultate HOPE studije i pozitivne efekte ACE inhibitora na sniženje neželjenih kardiovaskularnih dogadjaja. GRACIA 2 studija je ispitivala kombinovani tretman neposredne trombolize tenekteplazom sa angioplastikom (facilitirana angioplastika) u toku prvih 12 časova od nastanka infrakta miokarda u odnosu na primarnu koronarnu angioplastiku sa stentingom. U prvih 6 nedelja nije bilo razlike u mortalitetu, srčanoj funkciji i statusu infarciranog područija. Do danas je 70 pacijenta primilo via kateter kulturu skeletnih mioblastnih ćelija dobijenih genetskim inženjeringom, koje budu implanirane u infraktnu zonu. Dilema je da li je to velika dobrobit ili “Trojanski konj” jer ove ćelije indukuju teške aritmije. Te je neophodno paralelno ugraditi i pejsmejker-defibrilator. Prikazani su i novi vodiči dobre kliničke prakse za hipertenziju, infarkta miokarda sa ST elevacijom, prevenciji naprasne srčane smrti, prevenciji kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih bolesti.


57
PRIMENA PERFUZIONE SCINTIGRAFIJE MIOKARDA U DETEKCIJI I VERIFIKACIJI KORONARNE BOLEŠTI - NAKON BOLNIČKOG LEČENJA
1Vladimir Mitov, 2Nebojša Paunković, 2Željka Aleksić, 3Dušan Bastać, 4Ivan Milošević, 1Andrija Milošević, 1Darko Vugdelija, 1Dragana Adamović, 1Danijela Nikolić, 1Aleksandar Aleksić, 4Darko Marković
1Zdravstveni centar Zaječar, Interno odeljenje, 2Zdravstveni centar Zaječar, Služba nuklearne medicine,
3Internistička ordinacija "Dr Bastać" Zaječar, 4Zdravstveni centar Knjaževac, Interno odeljenje

Cilj rada je prikaz korisnosti primene perfuzione scintigrafije miokarda u otkrivanju i potvrđivanju lokalizacije, težine i proširenosti koronarne bolesti, kao i u rešavanju kliničkih nedoumica kod pacijenata nakon bolničkog lečenja. Prikazano je 7 pacijenata (prikaz slučajeva) kod kojih je sprovedena perfuziona scintigrafija miokarda (PSM), i to kod 3 sa akutnim infarktom, nakon sprovedene fibrinolize, kod 2 nakon infarkta miokarda, bez fibrinolize, i kod 2 pacijenta sa nestabilnom anginom pektoris. Sprovedena je Gated ili Non Gated PSM primenom 99mTc-MIBI po dvodnevnom Stress-Rest protokolu. Kao stresor korišćen je dipiridamol u dozi 0,56mg/kgTT kao intravenska infuzija u trajanju od 4 minuta. U piku opterećenja aplikovan je radiofarmak u dozi od 740-1110 MBq (20-30 mCi). Nakon pauze od 60 minuta vršena je akvizicija na Siemens Diacam gama kameri primenom SPECT-a za 1800 od početnih –45o, u 32 položaja, 30 s po položaju, matrica 64x64, zoom factor 1,45. Drugog dana vršena je akvizicija u Rest-u, pacijentima je aplikovan radiofarmak u dozi od 740-1110 MBq (20-30 mCi), uslovi akvizicije identični uslovima u Stress-u. Dobijeni rezultati o lokalizaciji, težini, extenzivnosti koronarne bolesti upoređivani su sa podacima iz istorije bolesti za vreme bolničkog lečenja. Perfuziona scintigrafija miokarda predstavlja pouzdanu dijagnostičku metodu u otkrivanju lokalizacije, težine i proširenosti koronarne bolesti a posebno je pouzdana u otkrivanju uspešnosti sprovedene fibrinolize.


58
INCIDENCA AKUTNOG KORONARNOG SINDROMA U PRVOM ŠESTOMESEČJU 2003 GODINE NA TERITORIJI OPŠTINE ZAJEČAR
D. Vugdelija, V. Mitov, D.Adamović, D. Nikolić, A. Milošević
Zdravstveni centar Zaječar, Internistička služba

Oboljevanje od akutnog koronarnog sindroma pokazuje jasan trend porasta u našoj zemlji. Na to upućuje praćenje incidence oboljevanja zadnjih godina. Glavni razlog navedenog trenda su faktori rizika koji su u ekspanziji ili su loše kontrolisani i/ili regulisani. U prvih 6 meseci 2003 godine u koronarnoj jedinici Zdravstvenog centra Zaječar u Zaječaru lečeno je 418 bolesnika, prosečne starosti 61,6 god. Prosečna dužina hospitalizacije iznosila je 6,4 dana, a u koronarnoj jedinici 2,8 dana. Bilo je 82 bolesnika sa akutnim infarktom miokarda, od toga 60 bolesnika imalo je infarkt miokarda sa elevacijom ST segmenta, dok su 22 bolesnika imala depresiju ST segmenta na prezentaciji, a razlika prema nestabilnoj pektoralnoj angini je učinjena na osnovu jasne dinamike kardiospecifičnih enzima. Fibrinolitičku terapiju je dobilo 10 bolesnika (od 60), što prestavlja 16,7%. Od nestabilne angine pektoris lečeno je 108 bolesnika, što zbirno čini 190 bolesnika lečenih od akutnog koronarnog sindroma. Pored toga bilo je 23 bolesnika sa edemom pluća, 9 bolesnika sa embolijom pluća, 89 bolesnika sa izolovanim poremećajem ritma i sprovodljivosti, a 107 bolesnika je lečeno od drugih urgentnih stanja. U navedenom periodu ukupna smrtnost u koronarnoj jedinici iznosila je 7,4%.
Navedeni podaci ukazuju značajan porast oboljevanja i lečenja akutnog koronarnog sindroma u našoj koronarnoj jedinici. Pored spomenutih faktora rizika, razlog porasta incidence je i češće prepoznavanje akutnog koronarnog sindroma kao takvog, kao i širenje područja (populacije) koje gravitira ka našoj koronarnoj jedinici.


59
RUTINSKA PROCENA DIJASTOLNE DISFUNKCIJE LEVE KOMORE U KORONARNOJ BOLESTI PUTEM DOPPLER EHOKARDIOGRAFIJE ZA VREME ERGOMETRIJSKOG EHO STRES TESTA
Dušan Bastać
Internistička ordinacija "Dr Bastać", Zaječar

Pulsni i kontinuirani Doppler transmitralnog su korišćeni za evaluaciju parametara dijastolne funkcije leve komore neposredno pre i u piku fizičkim naporom izazvanom ishemijom miokarda za vreme ergometrijskog eho stres testa. Ispitivani su parametri: brzina ranog dijastolnog punjenja leve komore (E) , brzina poznog dijastolnog punjenja (A), odnos ovih brzina E/A, vreme deceleracije E (DTE) i vreme izovolumetrijske relaksacije (IVR).
Ispitivano je 48 bolesnika sa koronarnom bolešću-grupa A i 32 zdrave osobe u kontrolnoj grupi-B. Od 48 bolesnika grupe A 41(85%) je razvilo depresiju ST i/ili novi poremećaj u segmentnoj pokretljivosti zidova leve komore (WMA) u toku i posle pika stress ergo testa. U toj podgrupi 11 bolesnika je razvilo restriktivni Doppler eho patern, 8 bolesnika znake pseudonormalizacije a u 22 bolesnika je došlo do pogorsanja E/A odnosa u smislu produzene relaksacije. Ove promene u Doppler parametrima se statistički visoko signifikantno razlikuju kako od nalaza u mirovanju grupe A, tako i od nalaza u piku testa (p <0.01). U 7 pacijenata koji nisu razvili ishemiju, Doppler parametri su izmenjeni u manjem stepenu, ali su statistički značajno razlikuju od kontrolne grupe (p< 0.05) i pacijenata sa provociranom ishemijom.
Ovi rezultati sugerišu da u akutnoj ishemiji miokarda provociranom fizičkim naporom promena dijastolnih parametara može da reflektuje raširenost i težinu koronarne bolesti. Procena Sistolnih WMA u kombinaciji sa Doppler parametrima dijastolne disfunkcije pri rutinskom ergo echo stress testu doprinosi neinvazivnoj proceni težine i ekstenzivnosti koronarne bolesti.


60
NESTEROIDNI ANTI INFLAMATORNI LEKOVI I ORGANI ZA VARENJE
Zoran Joksimović
Internistička ordinacija "Joksimović" Bor

Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) se koriste za lečenje zapalenjskih i bolnih stanja.U odgovarajućim dozama imaju približno jednak učinak.Zbog inhibicije konstitutivne ciklooksigenaze-1 i smanjenja sinteze prostaglandina izazivaju oštećenja sluznice digestivnog trakta.NSAIL se razlikuju međusobno u odnosu na stepen inhibicije dva izooblika ciklooksigenaze.U odnosu na sluznicu organa za varenje bezbedniji su NSAIL koji manje inhibiraju ciklooksigenazu–1.Noviji lekovi koji inhibiraju ciklooksigenazu-2 imaju i manje štetnih efekata na organe za varenje.Za ove lekove je utvrđena i nova indikacija:lečenje adenomatozne polipoze. Neželjene učinke NSAIL smanjujemo pravilnim izborom vrste i doze leka a komplikacije na gornjim partijama digestivnog trakta lečimo inhibitorima protonske pumpe.


61
UČESTALOST ATROFIČNOG GASTRITISA U GASTROSKOPSKIM NALAZIMA U PERIODU 1997-2002
A. Milošević, D. Vugdelija, J. Stevanović
Zdravstveni centar Zaječar, Internistička služba

Gastritis kao oboljenje sluznice želuca prolazi kroz nekoliko stadijuma, počev od superficijalne inflamacije preko zahvatanja dbljih glandularnih slojeva do atrofije sluznice i intesticijalne metaplazije. U prethodnom petogodišnjem periodu uradjeno je 1750 gornjih endoskopija prema različitim indikacijama. Kod 86 bolesnika (5%) nadjen je atrofični gastritis fundusa želuca. Kod 2/3 navedenih bolesnika nadjena je udruženost HP infekcije (verifikovano brzim ureaza testom). Atrofični gastritis češće je otkrivan kod muškaraca starijih od 45 godina. Atrofični gastritis pretstavlja prekanceroznu promenu i često je udružen sa pernicioznom anemijom i u tome je njegov značaj.
U radu su izneti preliminarni podaci incidence oboljenja, a naknadno će se isti komparirati sa incidencom, navedenih udruženih oboljenja.


62
DISPEPTIČNI SINDROM I HP INFEKCIJA
A.Milošević
Zdravstveni centar Zaječar, Internistička služba

Dispeptični sindrom se definiše kao perzistentni abdominalni bol, lokalizovan u gornjim delovima trbuha i pretstavlja jedan od najčešćih problema u gastroenterologiji. HP infekcija je jedan od izazivača funkcionalne dispepsije. CILJ: Ispitati povezanost HP infekcije i dispeptičnog sindroma. Podaci su dobijeni pregledom protokola gornjih endoskopija GIT kabineta Zaječar, prethodnog petogodišnjeg perioda. REZULTATI: U petogodišnjem periodu gornjom endoskopijom pregledano je 1750 bolesnika. Kod 65% bolesnika dispeptični sindrom je bio indikacija za endoskopski pregled gornjih partija gastrointestinalnog trakta. HP infekcija je nadjena uz pomoć brzog ureaza testa kod 58% ispitivanih bolesnika sa dispeptičnim sindromom, češće prisutna kod muškaraca starijih od 45 godina. ZAKLJUČAK: Dispeptični sindrom pretstavlja najčešću indikaciju za gornju endoskopiju. Kod 2/3 bolesnika povezan je sa HP infekcijom. Češći je kod muškaraca starijih od 45 godina.


63
DEFINISANJE NUTRITIVNOG STATUSA BOLESNIKA NA LEČENJU PONAVLJANIM HEMODIJALIZAMA PRIMENOM KOMPLEMENTARNIH METODA
Biserka Tirmenštajn Janković
Zdravstveni centar Zaječar, Služba nefrologije i hemodijalize

Proteinsko-energetska malnutricija (PEM) je česta kod bolesnika na hroničnoj HD, a njena povezanost sa morbiditetom i mortalitetom je dobro dokumentovana. Medjutim, dijagnoza PEM u ovih bolesnika je komplikovana nepostojanjem referentne metode za procenu nutritivnog statusa, zbog čega se u rutinskom radu savetuje praćenje više različitih parametara. Cilj ove studije je definisanje nutritivnog statusa bolesnika na HD pomoću subjektivne globalne procene (SGP), laboratorijskih i antropometrijskih parametara nutritivnog statusa i ispitivanje njhove medjusobne korelacije.
Cross-sectional studija je obuhvatila grupu bolesnika na HD (27 M i 16 Ž) i kontrolnu grupu srodnu po polu i godinama starosti. Za procenu nutritivnog statusa ispitanika su korišćene laboratorijske metoda (hemoglobin, ukupni proteini, albumini, transferin, ukupni broj limfocita) i antropometrijske metode [telesna režina (TT), relativna telesna težina (RTT), triceps nabor (TN), biceps nabor (BN), subskapularni (SSN) i suprailijačni nabor (SIN), obim nadlaktice (ON), procenat telesne masti (%M), ukupna telesna mast (UTM), mršava telesna masa (MTM) i body mass index (BMI)]. Modifikovana verzija SGP je upotrebljena za konačno definisanje nutritivnog statusa bolesnika na HD. Statistička analiza je izvršena pomoću t-testa i analize varijansnog količnika (ANOVA).
Utvrdjeno je da bolesnici na HD imaju značajno niže serumske vrednosti albumina, hemoglobina i većine antropometrijskih parametara u odnosu na kontrolnu grupu. SGP je pokazala da 53% bolesnika ima normalan nutritivni status, dok je 47% bolesnika u različitom stepenu pothranjeno. Izmedju grupa sa različitim SGP skorom, postojala je statistički značajna razlika u odnosu na prosečne vrednosti ukupnih proteina ( F = 4.261 i p = 0.021), albumina (F = 12.436 i p = 0.000), hemoglobina ( F = 3.499 i p = 0.040) i svih antropometrijskih parametara izuzev BN.
Primenom SGP je potvrdjena visoka zastupljenost PEM medju bolesnicima na HD. Validnost SGP je dokazana dobrom korelacijom ukupnog SGP skora sa većinom antropometrijskih i laboratorijskih parametara nutritivnog statusa.


64
ANEMIJA U HBI: ZNAČAJ OSNOVNE BUBREŽNE BOLESTI I FAKTORA KOMORBITETA
Svetlana Žikić, Biserka Trimenštajn Janković
Zdravstveni centar Zaječar, Služba nefrologije i hemodijalize

Anemija je rana komplikacija HBI koja je rezultat kombinacije deficita EPO i anemije hronične bolesti. Zbog deficita EPO, bolesnici sa HBI imaju normocitnu, normohromnu anemiju , ali su česti i drugi uzroci koji pogoršavaju anemiju, uključujući i deficit gvoždja . Sa druge strane, anemija hronične bolesti je uzrokovana citokin-posredovanom aupresijom eritropoeze usled hornične infekcije, inflamacije i neoplazme.
Izvršili smo retrospektivnu studiju sa ciljem da odredimo stepen anemije u odnosu na nivo bubrežne funkcije bolesnika sa HBI i da identifikujemo druge faktore udružene sa anemijom u ovih bolesnika. HBI kohorta je sačinjena od 133 odraslih bolesnika (70 žena i 63 muškaraca), prosečne starosti 66,2 +- 11 godina, koji su bili podeljeni u četiri grupe prema izračunatoj vrednosti klirensa endogenog kreatinina (Ccr): grupa 1. sa Ccr = 60 - 80 ml/min, grupa 2. sa Ccr= 30-59 ml/min, grupa 3. sa Ccr=15-29ml/min, grupa 4 Ccr< od 15 ml/min. U statisitčkoj analizi je upotrebljena ANOVA, Peorson-ov test korelacije i multipla regresiona analiza. Za analizu medjugrupnih podataka upotrebljen je jednosmerni ANOVA test. Izmedju pojedinih grupa, postojala je značajna razlika u prosečnim vrednostima starosti (p=0,001), serumskog kreatinina (p<0,001), Hb (p<0,001), HtC (p<0,001). Prosečne vrednosti Hb su značajno korelirale sa starošću (p<0,001), s-kreatininom (p<o,oo1)Ccr-om (p<0,001), DM-om )p<0,001), kongestivnom srčanom insuficijencijom (p<0,001) i ulkusa ventrikuli-duodenuma (p<0,001). U "korak po korak" modelu multiple regresione analize, gde je Hb imenovan kao zavisna varijabla, najbolju prediktivnu vrednost su pokazali: Ccr (R=0,681, p=0,000), DM (R=0,715 p=0,000), s-kreatinin (R=0,740, p=0,000), kongestivna SI (R=0,764, p=0,002), pol (R=0,780, p=0,026) i ulkus ventriculi-duodeni (R=0,7991, p=0,030).
Ovi rezultati pokazuju da anemija počinje rano tokom HBI i da zavisi od kliničkih karakteristika (pol), osnovne bubrežne bolesti (DM, ADPBB) i faktora komorbiditeta (kongestivna SI, GIT krvarenja). Stoga je neophodno pravovremena detekcija io prevencija ovih stanja, te rani terapijski tretman anemije.


65
STANJE ARTERIJSKE CIRKULACIJE DONJIH EKSTREMITETA KOD RADNO AKTIVNIH PREGLEDANIH U PERIODU MAJ 02 - JUN 03
Branka Nikolić, Zoran Nikolić

Cilj našeg rada je da se izmeri dopler indeks na arterijama donjih ekstremiteta i odrede promene u vidu okluzije i/ili stenoze kod pregledanih pacijenata u odnosu na njihove godine i pol.
Metoda: vršeno je merenje arterijskog krvnog pritiska manometrom sa živinim stubom nad aa. tib. ant. i aa tib. post. nogu i a brachialis leve ruke, na ultrazvučnom aparatu HITACHI sobdion od 7,5 Hz Izracunat je ASPI indeks (dopler indeks) iz odnosa vrednosti arterijskog krvnog pritiska pojedinačno nad a. tibialis anterior i posterior desne i leve nogre i a. brachialis.
Rezultat i diskusija: dobijene vrednosti su klasifikovane kao okluzija i stenoza i vršena je njihova analiza u odnosu na godine i pol. Od 120 pregledanih 108 ili 90,6% je imalo promene na arterijama donjih ekstremiteta što je zabrinjavajući podatak imajući u vidu prisustvo pušenja i dijabetes melitus-a.


66
ZNAČAJ CIKLINA D1 U DIFERENCIJALNOJ DIJAGNOSTICI LIMFOMA MANTLE ZONE
Darko Vugdelija
Zdravstveni centar Zaječar, Internistička služba

Limfom mantle ćelija (MCL-mantle cell lymphoma), može se prevesti i kao limfom ćelija omotača folikula, pretstavlja posebnu vrstu limfoma sa kliničko-patološkog stanovišta.Veruje se da MCL potiče od populacije CD5+ B-limfocita koji selektivno naseljavaju omotač (mantle) limfnog folikula. Osnovna osobina MCL sa histopatološkog stanovišta je jednoobraznost (monotonost) ćelijskog sastava, to jest ćelije su obično slične po veličini i osobinama. Nešto su veće od normalnog limfocita, sa fino zgrudvanim hromatinom, oskudnom citoplazmom i ne uočljivim jedarcem. Oblik jedra najčešće nije kružan, a obično je usečen. Morfologija najčešće nije dovoljna za jasno razlikovanje MCL ka drugim limfomskim vrstama, a prema savremenoj podeli limfoma od strane Svedske Zdravstvene Organizacije, nedovoljna je za dijagnozu.
Najznačajnija citogenetska osobina MCL je translokacija t(11;14)(q13;q32), koja postavlja bcl-1 gen pod kontrolu regulatorne sekvence gena teškog lanca imunoglobulina i time dovodi do pojačanog prepisivanja ciklina D1, vrlo važnog proteina u regulaciji progresije ćelijskog ciklusa iz G1 u S fazu. Ta vremenski i prostorno ne ograničena ekspresija ciklina D1 je bitan činilac limfomageneze i/ili održavanja limfomskog klona.
Na materijalu Instituta za hematologiju Kliničkog Centra Srbije, ispitivali smo ekspresivnost ciklina D1. U studiju je uključeno 21 bolesnik sa MCL, 20 bolesnika sa folikularnim limfomom (FL) i 21 bolesnik sa hroničnom limfocitnom leukemijom (CLL/SLL). Pearson-ovim Hi kvadrat testom ustanovljena je visoko statistički značajna razlika u ekspresiji ciklina D1 izmedju pacijenata sa različitim vrstama limfoma (MCL, FL i CLL/SLL) (χ2=38,231; p=0,000).Relacije izmedju grupa su:visoko značajno je veća ekspresivnost ciklina D1 kod bolesnika sa MCL u odnosu na bolesnike sa FL (χ2=23,504; p=0,000); visoko značajno je veća ekspresivnost ciklina D1 kod bolesnika sa MCL u odnosu na bolesnike sa CLL/SLL (χ2=27,776; p=0,000); nije ustanovljena statistički značajna razlika u ekspresivnosti ciklina D1 kod bolesnika sa FL i CLL/SLL.
Ciklin D1 je bitan imunohistohemijski marker za diferencijalnu dijagnozu MCL prema FL i CLL/SLL. Predlažemo da se cilkin D1 koristi kao dijagnostički kriterijum za limfom mantle ćelija.


67
AMBULANTNA TERAPIJA DIJABETESA U OPŠTINI ZAJEČAR
Miodrag Ž. Đorđević, Ljubinka Nikolić, Vesna Đorđević-Lalošević
Zdravstveni centar Zaječar, Dispanzer za dijabetes

U Opštini Zaječar sistematski se otvaraju kartoni novootkrivenim bolesnicima od 1989. godine. Do septembra 2003. otvoreno je 3568 kartona. 823 bolesnika je umrlo, 1767 bolesnika redovno se javlja na kontrolne preglede, 617 bolesnika nije se javilo duže od 5 a 240 bolesnika duže od 3 godine. Nepotpuna su 122 kartona. U grupi obolelih koja se redovno kontroliše dijetom se leči 417, samo oralnim sredstvima 786 a insulinom 564 osoba. 366 bolesnika prima insulin kao monoterapiju dok 198 bolesnika insulin prima u kombinaciji sa oralnim sredsvima. Od toga 20 bolesnika u kombinaciji sa insulinom uzima preparate sulfonilureje a 178 insulin kombinuje sa metforminom. U grupi bolesnika koji se leče peroralnim sredstvima 488 uzima sulfonilureju, 141 metformin a 157 kombinaciju ova dva leka. 99 osoba leči se svinjskim insulinom a 467 humanim. 323 bolesnika je na PEN terapiji. Jedan bolesnik insulin uzima povremeno, uz kortikoterapiju, 231 leči se jednom dozom, 276 sa dve doze, 54 sa četri doze a dve osobe leči se sa 5 doza insulina


68
REZISTENTNA TUBERKULOZA – RASTUĆI PROBLEM
Miroslav Jevtić, Gordana Antonijević, Milovan Šarović
Specijalna bolnica za plućne i očne bolesti i tuberkulozu "Ozren" Sokobanja

Rezistencija na antituberkulotike, kao aktuelni svetski problem, dobija na značaju naročito poslednjih godina zbog visoke stope morbiditeta (povezano sa HIV infekcijom), mortaliteta i signifikantne nozokomijalne transmisije.
Rezistentna tuberkuloza je oblik oboljenja kod koga izolovani soj izazivača nije osetljiv na jedan ili više antituberkulotika. Javlja se kao primarna, sekundarna ili inicijalna; a najveći problem je multirezistentna tuberkuloza. Uzroci nastanka oboljenja su lekar ili bolesnik. U smislu prevencije nastanka rezistentne tuberkuloze različit je terapijski pristup kod novootkrivenih ili starih slučajeva oboljenja. Sumnju na rezistentnu tuberkulozu potkrepljuje: laboratorijski dokaz (test rezistencije), dugotrajni pozitivni nalaz, izostanak radiološkog odgovora ili kliničko pogoršanje.
Osnovni principi lečenja podrazumevaju: pravilan, kontrolisani ponovni režim lečenja, individualni pristup, uvođenje novih lekova, adekvatna dužina lečenja. Antituberkulotici za lečenje rezistentne tuberkuloze su daleko manje potentni ali toksičniji, te njihova upotreba (bar u inicijalnoj fazi) podrazumeva hospitalizaciju. Različit je pristup u lečenju sumnje na rezistentnu tuberkulozu prilikom postojanja ili nepostojanja testa rezistencije.
Da bi se predupredio rastući problem neophodna je uska saradnja od nivoa primarne zaštite, preko različitih specijalnosti do nivoa pulmologije.


69
VANPLUĆNI UZROCI PLEURALNIH IZLIVA
D. Savić-Popović, B. Mladenović, M. Šarović, D. Sibinović
Specijalna bolnica za plućne i očne bolesti i tuberkulozu "Ozren" Sokobanja

Pleuralni izliv je rezultat obolenja pleure i drugih intratoraksnih organa i udaljenih organa.
Cilj rada je da se utvrdi broj i karakteristike pleuralnih izliva uzrokovanih vanplućnim bolestima.
Retrospektivnom analizom istorija bolesti pacijenta lečenih u trogodišnjem periodu,utvrđujeno je da je 236 pacijenata lečeno zbog pleuralnog izliva.Kod 153(64,84%) obolelih , izliv je bio posledica oboljenja pleure ili pluća,a 83(35,16%) pleuralni izliv je vanplućnog porekla.
Kod 67 pacijenata izliv je bio u sklopu kongestivne srčane insuficijencije ,kod 13 pacijenata manifestacija vanplućnih malignoma , 1 posledica traume grudnog koša, 1 pleuralni izliv u sklopu SLE, 1 kod nefrotskog sindroma.
Izuzimajući izlive kardijalnog geneza,mali udeo u etiologiji pleuralnih izliva imaju izlivi vanplućne geneze,što im ne daje manji značaj.


70 poster
BEZBEDNOST I PROGNOSTIČKI ZNAČAJ DIPIRIDAMOL STRES TESTOVA PRIMENJENIH U PERFUZIONOJ SCINTIGRAFIJI MIOKARDA
Vladimir Mitov, Nebojša Paunković, Željka Aleksić, Dušan Bastać, Aleksandar Aleksić
Zdravstveni centar Zaječar, Internistička ordinacija "Dr Bastać" Zaječar

Cilj rada je procena bezbednosti i prognostičkog značaja dipiridamol stres testova korišćenih kod perfuzione scintigrafije miokarda .
Materijal i metode: Analizom je obuhvaćeno 95 pacjenata od kojih je bilo 58 (61%) muškaraca i 37 (39%) žena, prosečne starosti 53 god. Vršena je gated ili non gated SPECT 180o perfuzina scintigrafija miokarda po stres (dipiridamol 0,56mg/kgTT)-rest dvodnevnom protokolu. Prosečna telesna težina iznosila je 81,6 kg, primenjivana je prosečna doza dipiridamola od 45 ml u trajanju od 4 min, prosečno vreme postizanja efekta iznosilo je 5,5 min. Praćene su subjektivne tegobe i kliničke manifestacije za vreme testa i to kardijalne (stenokardija, ST-T promene na EKG-u, hipotenzija, VES, AV blok) i nekardijalne (glavobolja, mučnina, težina u extremitetima, dispnea, bronhospazam, nespecifični bol, crvenilo, preznojavanje).
Rezultati: U ispitivanoj grupi 66 (69,5%) imalo je subjektivne ili kliničke promene za vreme stres testa, 29 (30,5%) bilo je bez tegoba. Najčešće kardijalne tegobe bila je stenokardija 23 (24,2%) od kojih su 4 praćene promenama u ST-T segmentu a kod jednog pacijenta i hipotenzija sa padom sistolnog krvnog pritiska ispod 90 mmHg. Kod 1(1%) pacijenta uočen je prolazni AV blok 1. stepena. Od nekardijalnih tegoba najčešća je bila glavobolja, 34 (35,8%) zatim 25 (26,3%) osećaj težine u extremitetima, 21 (22,1%) mučninu. Kod 15 (15,7%) javio se eritem lica, ostale tegobe su se sporadično javljale. Kod 14 pacijenta primenjen je Aminofilin u vidu i.v. ijžnjekcije zbog izraženih tegoba. Nije bilo Q ili non Q infarakta, ugrožavajućih poremećaja ritma kao ni smrtnih ishoda. Kod pacijenata koji su subjektivno bili bez tegoba kod 14 (48%) nalaz perfuzine scintigrafije miokarda je bio pozitivan za ishemijsku bolest srca, kod pacijenata koji su imali umerene tgobe (1-2 simptoma ili znaka) kod 16 (44%) nalaz je bio pozitivan. Kod pacijenata koji su teže podneli test (3 ili više simptoma), pozitivan nalaz je bio kod 13 (43%).
Zaključak: Primena dipiridamol stres-rest procedure u dozi od 0,56 mg/kgTT sa perfuzionom scintigrafijom miokarda predstavlja bezbednu dijagnostičku proceduru za pacijenta. Subjektivne tegobe ili klinički nalaz za vreme farmakološkog opterećenja nema prognostički značaj za ishod perfuzine scintigrafije miokarda.


71 poster
KORONARNA (ISHEMIJSKA) BOLEST OSOBA SA BOLOM U GRUDIMA
Miloš Protić, Olgica Stanojević, Mmarija Bogdanović-Živkov, Svetlana Mladenović
Zdravstveni centar Zaječar, Služba opšte medicine

Koronarna bolest je klinički sindrom čiji je nastanak uslovljen nesrazmerom između miokardnog snabdevanja kiseonikom i njegove stvarne potrebe. Ona se klinički prezentuje lepezom svojih simptoma među kojima je ad loco primo – bol u grudima. Radi boljeg definisanja razloga koji uzrokuju bol u grudima, pristupilo se ciljanom ispitivanju po metološkom postupku. Predložen je originalni pristup (M.Lapčević) sekcije opšte medicine SLD-a da se učini multidisciplinarno ispitivanje sa popunjavanjem liste praćenja svakog bolesnika u određenom periodu. Kroz predloženi instrument istraživanja uzroka i ishoda bola u grudima označena je radna dijagnoza pri prvom pregledu i konačna dijagnoza postavljena ponovnim pregledom. Obuhvaćeni su ispitanici u periodu od 01.12.2002. do 30.04.2003.god. na području koje pokriva Zdravstveni centar u Zaječaru. Analizovano je doživljavanje bola u griduma kod grupe N=103 ispitanika oba pola (31 muškarca i 72 žene). Pokazalo se da je radna dijagnoza koronarne bolesti pri prvom pregledu označena u 62 (60,2%) osobe i to kod 44 (42,7%) žena i 18 (17,5%) muškaraca . Kao ostale uzroke bola u grudima označeno je kod 41 (39,8%) osobe. Provođenjem multidisciplinarnog ispitivanja koronarne bolesti kao uzroka bola u grudima pokazalo se da je koronarna bolest uzrokovala bol u grudima u 48 (46,6%) ispitanika, i to kod 34 (33%) žene i 14 (13,6%) muškaraca. U ispitivanoj grupi pokazuje se da je najćešća zastupljenost bola u grudima usled koronarne bolesti kod ispitanika u petoj i šestoj deceniji. To je od posebnog interesa obzirom na period radnog veka i posledičnu invalidnost usled koronarne bolesti.


72 poster
TUBERKULOZA KOD ALKOHOLIČARA – PRIKAZ SLUČAJA
Gordana Antonijević
Specijalna bolnica za plućne i očne bolesti i tuberkulozu "Ozren" Sokobanja

Udruženost tuberkuloze i alkoholizma, kako mnogi smatraju, najmasovnija je bolest čovečanstva i predstavlja ne samo medicinski, već i socioepidemiološki problem. Alkoholičari oboleli od tuberkuloze bivaju kasno otkriveni. Njihovo lečenje traje duže, negativizacija i radiološka regresija su usporene, a procenat neizlečenih bolesnika je veliki: 15%.
Prikaz slučaja S.R. starog 40 godina. Glavne tegobe: slabost, malaksalost, gubitak apetita, pad telesne mase, pojačano znojenje, otežano kretanje. Od plućne tuberkuloze je lečen prvi put 1998. godine (ARB i Löw pozitivan). Pušač 20 godina 20 - 40 cigareta na dan. Alkohol konzumira svakodnevno desetak godina. Nije alergičan na lekove. PA radiografija grudnog koša pokazuje obostrane masivne trakastomrljaste, delom slivene senke sa mnogobrojnim prosvetljenjima različitog promera. Laboratorijske analize: SE 123 / 130 mm/h, Er 4,1 x 106 / ml, Le 9,60 x 103 / ml. Uvedena je antituberkulozna terapija streptomicinom, izonijazidom, pirazinamidom, etambutolom i rifampicinom. Među alkoholičarima je zapažen veći procenat recidiva, ARB pozitivnosti, hroniciteta, i radiološki uznapredovalih promena, veći procenat netolerancije na antituberkulotike, što zahteva dužu hospitalizaciju.


73 poster
IZLEČENI ASPIRACIONI ABSCES PLUĆA
Biljana Avramović Milićević, Dragica Savić Popović, Dušan Sibinović, Slavoljub Rajković
Specijalna bolnica za plućne i očne bolesti i tuberkulozu "Ozren" Sokobanja

Prezentujemo dobro izlečen sekundarni abscess pluća kod 68-godišnjeg pacijenta M.D. Isti je nastao kao komplikacija aspiracije želudačnog sadržaja u toku spavanja
Brzom izlečenju bolesti doprinelo je Prepoznavanje kliničke i RTG slike, Kombinovana antibiotska terapija, usmerena ka gram pozitivnim, gram negativnim, aerobnim i anaerobnim uzročnicima, Primena fizijatrijskih procedura, saradnja pacijenta.


74 poster
ULOGA OFTALMOLOGA U TIMSKOM PRISTUPU LEČENJA TUBERKULOZE
Miško Ledina, Ljiljana Ledina
Specijalna bolnica za plućne i očne bolesti i tuberkulozu "Ozren" Sokobanja

U svakodnevnoj lekarskoj praksi sve je češća potreba da pacijente dijagnostikuje, leči i prati tim lekara raznih specijalnosti. Cilj ovog rada je da ukaže na mesto oftalmologa u lečenju tuberkuloze.
Rezultati ispitivanja su dobijeni analizom kliničkih posmatranja i opažanja u periodu od trinaest godina, te statističkom analizom ostvarenih rezultata. Primenjene metode su obuhvatale sve dostupne kliničke, laboratorijske, radiološke i druge metode u rutinskom radu, a posmatranja se odnose na nekoliko hiljada lečenih pacijenata u periodu od 1990. godine do danas.
Od svih dobijenih rezultata istakli bi zapažanja u odnosu na optotoksičnost antituberkuloznih lekova. Naime, poznato je da je etambutol, jedan od osnovnih lekova za lečenje tuberkuloze, veoma agresivan prema vidnom aparatu i da izaziva jatrogenu optičku neuropatiju kod i do 3% lečenih osoba (u našoj seriji oko 1,9%). Indukovana oštećenja optičkog nerva vrlo brzo postaju ireverzibilna. U našem radu, od kada je i oftalmolog uključen u rutinsko zbrinjavanje svih pacijenata sa tuberkulozom, mada se neuropatija i dalje javlja u manjem procentu, ni kod jednog pacijenta nije došlo do trajnih oštećenja i funkcijskih ispada složenog mehanizma vida.
Zaključujemo da je u složenom pristupu lečenja tuberkuloze timski rad neophodan, a jedan od članova tima, svakako bi trebalo da bude i oftalmolog.

 
       
       
     
[ Home ] [ Poziv ] [ Program ] [ Sažeci radova ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design